Zhrnutie projektu „Neseparujte sa! Separujte s nami I.“

Autor: Rudolf Pado | 11.4.2011 o 8:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  278x

Počas projektového obdobia (máj 2008 - marec 2010) sme pre výchovno – vzdelávacie zariadenia realizovali: exkurzie do triediaceho strediska Verejnoprospešných služieb – Liptovský Mikuláš (79 akcií/1 705 účastníkov), prednášky a interaktívne programy (128/3 542), brigády (4/272), iné akcie, napr. „Hore Váhom – dolu Váhom“ (2/2 502). Spolu: 213 akcií/8 021 účastníkov.

Zaviedli sme separovaný zber odpadov vo výchovno – vzdelávacích zariadeniach v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb – Liptovský Mikuláš: 36 subjektom bolo odovzdaných  496 ks 40- litrových interiérových nádob určených k zberu papiera (228 ks), plastov, kovov, viacvrstvových kombinovaných obalov tzv. tetrapakov (228 ks), batérií a akumulátorov (40 ks). K triedenému zberu vo výchovno – vzdelávacích zariadeniach bol vydaný informačný leták pre žiakov školy v náklade 10 000 ks.  
 
Boli pripravené a realizované dva ročníky motivačných súťaží pre školy – „Tetrapaková liga“ (zber viacvrstvových kombinovaných obalov) a „Všetko čo sa blyští“ (zber obalov z obsahom hliníka).    

Z prostriedkov Nadácie pre deti Slovenska (Fond Hodina deťom) bol pripravený a vydaný motivačný plagát „Separujte s Hugom“ alebo „Neseparujte sa!  Separujte s nami“ (6 000 ks).

Bola pripravená „Zbierka úloh z matematiky“ na tému odpady a ich recyklácia (cca 250 matematických príkladov), „Veršovačky OZ TATRY“ k téme odpadov, pracovné listy k téme odpadov (recyklácia elektrospotrebičov),  

***********

Bolo vydaných 10 druhov informačných letákov (200 000 ks), ktoré boli distribuované domácnostiam v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb – Liptovský Mikuláš.

Informačné letáky boli  distribuované v celej spádovej oblasti Verejnoprospešných služieb (VPS) - Liptovský Mikuláš.  Všetky tlačové výstupy sú umiestnené pod banerom „Neseparujte sa! Separujte s nami“ na internetovej stránke mesta Liptovský Mikuláš (http://www.mikulas.sk). 

Po celý čas trvania projektu boli v mesačníku pre všetkých občanov mesta  - MIKULÁŠ (archív na http://www.mikulas.sk) zverejňované informačné a propagačné články k problematike triedeného zberu odpadov.  V týždenníku MY Liptov boli zverejnené 2 PR články k projektu (4.8.2009, 25.8.2009). Výstupy z kampane sme publikovali napr. na http://www.changenet.sk, http://www.biospotrebitel.sk, http://www.dobrovolnictvo.sk, http://www.sme.sk, v odborných periodikách (časopis „Odpady“, „Enviromagazín“, špecializovaných reláciách, napr. „Separé“ (STV 2, 12.9.2008, 16.50 hod.).    
 
Bola realizovaná „Analýza materiálového zloženia 1 100 litrových nádob na TKO“ v meste Liptovský Mikuláš, pripravená a vyhodnotená anketa k separovanému zberu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš a realizovaný terénny výskum „Optimalizácia separovaného zberu v meste Liptovský Mikuláš“.

Pre TV Liptov bolo pripravených a vyrobených 20 propagačných spotov k triedenému zberu odpadov (archív -  http://www.youtube.com/oztatry, http://www.mikulas.sk pod banerom „Neseparujte sa! Separujte s nami“  

Pripravili sme informačného list pre aktivistov zo škôl v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb (VPS) – Liptovský Mikuláš, informačného materiál pre domových dôverníkov a obyvateľov bytových domov patriacich pod Bytový podnik, a.s., Liptovský Mikuláš (formát A 3, 350 ks),   informačné balíčky k triedenému zberu odpadov pre zariadenia sociálnych služieb a Kluby seniorov v meste a Liptovský Mikuláš a jeho mestských častiach (11 subjektov), propagačný text k separovanému zberu pre mobilný rozhlas a obecné vysielania.

Z prostriedkov Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe sme vydali, v náklade 12 000 ks, informačný leták “Spoločenská zodpovednosť firiem“.

Z prostriedkov grantového programu „TESCO pre zdravšie mestá“, ktorý je podporovaný z Nadačného fondu spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., v Nadácii Pontis sme vydali, v náklade 10 000 ks,  informačný materiál s anketou pre firmy, živnostníkov a občanov „Separujte s nami“.  Za 2 820,00 € sme zakúpili 47 ks 120-litrových nádob na plasty, kovové obaly a tetrapaky, 46  ks 120-litrových nádob na papier a 75 ks 10-litrových interiérových nádob na plasty, papier a sklo, pre modelové zavedenie triedeného zberu odpadov v niektorých podnikateľských subjektoch a verejných inštitúciách.    

Z finančných prostriedkov Nadácie pre deti Slovenska – Fond Hodina deťom, za spolupráce s OZ SOSNA, sme dali zhotoviť 3 ks informačných panelov („Ako začať“, „Na čo nezabudnúť“, „Výhody kompostovania“)  ku kompostovaniu biologicky rozložiteľných odpadov.  Súčasťou dodávky panelov boli aj PDF náhľady panelov, ktoré sú publikovateľné v klasických tlačových médiách. 
OZ SOSNA realizovalo v Liptovskom Mikuláš verejnú prednášku „Kompost – cenné hnojivo pre vašu záhradu“ (25 účastníkov).

Dobrovoľnícky vklad spojený s realizáciou aktivít bol vyčíslený na 1 702 hodín (nezarátavame pracovný čas aktivistov pracujúcich na základe rôznych zmlúv a ani pracovný čas pracovníkov na absolventskej praxi v OZ TATRY).    

Celkovo sme riešili nelegálne skládky odpadov v 32 okresoch. Z 15 okresoch sme obdržali  informácie o nelegálnych skládkach odpadov od občanov, na základe našej výzvy. OZ TATRY mapovalo nelegálne skládky odpadov v 17 okresoch, a to prostredníctvom 17 terénnych pracovníkov.

Z iných finančných zdrojov sme pre aktivistov pripravili bulletin „Krajina pre ľudí – ľudia pre krajinu“ s podtitulom „bulletin pre ľudí, ktorí sa rozhodli zmeniť tvár Slovenska“ (1 000 ks). 

Pre terénnych pracovníkov, ktorí monitorujú nelegálne skládky odpadov sme pripravili odborný seminár (3.4.2009, Banská Bystrica, 8 účastníkov).

Počas celého projektového obdobia podávali podnety Obvodným úradom životného prostredia, Slovenskej inšpekcii životného prostredia a oznámenia orgánom činným v trestnom konaní na niekoľko stoviek prípadov porušenia platných zákonov SR (napr. zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy).      

Vypracovali sme „Analýzu riešenia problematiky nelegálnych skládok odpadov obvodnými úradmi životného prostredia v rokoch 2004 – 2008“.

***********

Do dvoch ročníkov súťaže „Neseparujte sa! Separujte s nami“ sa prihlásilo 131 skupín, z nich 51 zaslalo záverečnú správu o realizovaných aktivitách. Dobrovoľnícky vklad realizovaných aktivít bol vyčíslený na 42 238 hodín. Školy s najkreatívnejšími aktivitami obdržali knižné dary v súhrnnej hodnote cca 1 600,00 €.

K súťaži boli vydané 2 typy propagačných letákov v súhrnnom náklade 10 000 ks a diplomy pre zapojené skupiny.

Grantový program  „Neseparujte sa! Separujte s nami“ finančne podporil Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe (http://www.ceetrust.org) a  Nadácia pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom (http://www.hodinadetom.sk).  OZ TATRY obdržalo v troch kolách grantovej výzvy „Separujte s Hugom“  s podtitulom „Neseparujte sa! Separujte s nami“ 30 projektov a podporilo 15  z nich v celkovej sume 3 320,00 €.

Realizovali sme 22 seminárov „Krajina pre ľudí – ľudia pre krajinu“ a iných informačných podujatí, ktorých sa zúčastnilo 553 účastníkov, predovšetkým pedagógov zo škôl.   

***********

Od začiatku realizácie projektu „Neseparujte sa! Separujte s nami“  vzrástlo množstvo vyzbieraných hlavných sledovaných komodít v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb – Liptovský Mikuláš z    1 092,10 t v roku 2007 na 1 417,18 t v roku 2009, čo predstavuje rast zberu o 29,76 %.     

 

Druh odpadu

Vytriedené množstvo v roku 2007 (v tonách)

Vytriedené množstvo v roku 2008 (v tonách)

Vytriedené množstvo v roku 2009 (v tonách)

Papier

365,00

347,67

374,77

Sklo

542,00

848,37

788,66

Plasty

144,00

148,78

162,49

Kovové obaly

20,40

25,44

41,02

Viacvrstvové kombinované obaly

20,70

32,61

50,25

SPOLU

1 092,10

1 402,87

1 417,19

 

Vyseparované zložky tuhého komunálneho odpadu v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb (VPS) – Liptovský Mikuláš, bez biologicky rozložiteľných odpadov a nebezpečných odpadov, v rokoch  2007 až 2009 (VPS – Liptovský Mikuláš, 2010)

V porovnaní s rokom 2008 sa v roku 2009 vyseparovalo v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb (VPS) – Liptovský Mikuláš o 1,02 % komodít viac, pričom vzrástla separácia papiera (o 7,8 %), plastov (o 9,21 %), kovových obalov (o 61,24 %) a viacvrstvových kombinovaných obalov tzv. tetrapakov (o 54,09 %), poklesol iba zber skla (o 7,04 %).

Okrem toho vzrástol v samotnom meste Liptovský Mikuláš zber elektronických  odpadov prostredníctvom zberných dvorov  o 113 % (100,05 t v porovnaní s 46,88 t v roku 2008)  a o 63 % poklesol zber nebezpečných odpadov (21,04 t v porovnaní s 56,78 t v roku 2008).

Zber tzv. zeleného odpadu dosiahol množstvo 1 620,81 t, čo je porovnateľné s rokom 2008 (1 632 t).

Stagnáciu celkovej dynamiky rastu triedeného zberu je možné vysvetľovať  prepadom maloobchodných tržieb v SR v roku 2009 o cca 10 %, čo je samozrejme spojené s nižším  množstvom obalov z nakupovaných výrobkov.  Ďalej nekorektnými publicistickými reláciami vysielanými počas roka 2009 mienkotvornými médiami v súvislosti s triedeným zberom odpadov,  ktoré značne negujú pozitívne návyky obyvateľov, odbytovou krízou vyseparovaných zložiek, rezervami v spolupráci jednotlivých zainteresovaných inštitúcií v zberovej oblasti VPS,  neuplatňovaním represie voči tým skupinám obyvateľstva a podnikateľskej obce, ktoré triedený zber odpadov vytrvalo ignorujú.
Je potešiteľné, že vzrastá zber komodít ako sú kovové obaly, viacvrstvové kombinované obaly  a elektronický odpad. Tu sa prejavuje vplyv informačných letákov k daným komoditám, ktoré boli vydané a distribuované obyvateľom počas roka 2009 a výchovno – vzdelávacích aktivít venovaných zberu práve týchto materiálov.            

Od roku 2005, od ktorého OZ TATRY realizuje kampaň „Neseparujte sa! Separujte s nami“, vzrástlo množstvo vyseparovaných hlavných komodít v zberovej oblasti VPS – Liptovský Mikuláš o 62,46 %, pričom zber papiera vzrástol o 28,79 %, skla o 68,52 %, plastov o 92,30 %, kovových obalov o 239,01 % viacvrstvových kombinovaných obalov tzv. tetrapakov o 200,90 %. V objeme to predstavuje rast množstva vyzbieraných komodít z 872,30 t v roku 2005 na  1 417,19 t v roku 2009. 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Kupujúci Japonec? Neexistuje, tvrdia stánkari z vianočných trhov

Strávili sme jeden deň so stánkarmi, aby sme zistili ako vidia návštevníkov spoza svojich pultov.

EKONOMIKA

Deti boháčov majú vlastnú sieť, stojí za ňou Slovák

Byť bohatým je nuda, keď vás nikto nevidí.


Už ste čítali?