Občianske združenia opäť účastníkmi konania

Autor: Rudolf Pado | 26.10.2011 o 5:39 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  250x

Dňa 21.10.2011 odhlasovala Národná rada Slovenskej republiky zmenu Zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá reflektuje víťazstvo Lesoochranárskeho zoskupina VLK  na Európskom súdnom dvore. Zmenu zákona ešte musí podpísať prezident. 

Navrhovaná úprava bola vyhotovená v súvislosti so snahou poskytnúť združeniam s právnou subjektivitou, ako aj občianskym iniciatívam, ktorých predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny širší rozsah oprávnení spojený so zmenou pozície zúčastnenej osoby na pozíciu účastníka konania, ktorá so sebou prináša aj najjednoduchšie riešenie otázky zabezpečenia prístupu takýchto subjektov k opravným prostriedkom požadovaných v zmysle čl. 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru (zabezpečenie práva aktívnej procesnej legitimácie na podanie žaloby na súd), ktoré doteraz v procesnej úprave ochrany prírody chýbalo.

V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že po rozsudku Súdneho dvora EÚ zo dňa 8. marca 2011 vo veciC-240/09 sa rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu ustálila a senáty Najvyššieho súdu rozhodujú tak, že sa pridŕžajú eurokonformného výkladu práva s tým, že aj keď Aarhuský dohovor nie je priamo vykonateľným právnym predpisom, Slovenská republika má záväzok na jeho základe zabezpečiť prístup verejnosti k správnym aj súdnym konaniam a priznávajú postavenie účastníka konania verejnosti, resp. verejnosti zainteresovanej na ochrane životného prostredia aj v situácii, keď toto právo z platnej vnútroštátnej úpravy nevyplýva (rozsudok Najvyšieho súdu Sžp5/41/2009).

Navrhovaná zmena je návratom k pôvodnej úprave procesno-právneho postavenia záujmových združení na ochranu životného prostredia ako účastníkov v správnych konaniach, v ktorých sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, a tým zaručuje vykonanie medzinárodného záväzku vyplývajúceho z Aarhuského dohovoru.

 
21. Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:

                       
"Čl. IV


Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 525/2002 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.
z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z.
z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z.
z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 
3. V § 82 odseky 3, 6 a 7 znejú:

"(3) Účastníkom konania o vydanie súhlasu alebo povolenie
výnimky je v prípadoch uvedených v odseku 2 len žiadateľ, ak tento zákon
neustanovuje inak. Účastníkom konania o vydanie súhlasu na zriadenie
zoologickej záhrady je aj obec, v ktorej katastrálnom území je alebo má byť
zoologická záhrada umiestnená. Účastníkom konania podľa tohto zákona je aj
fyzická osoba, občianska iniciatíva113a) alebo právnická osoba, ktorej toto
postavenie vyplýva z osobitného predpisu.113b) Združenie s právnou
subjektivitou,114) ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana
prírody a krajiny (§ 2 ods. 1),  a ktoré podalo predbežnú žiadosť o
účastníctvo podľa odseku 6, je účastníkom konania, pokiaľ mu to postavenie
nevyplýva už z predchádzajúcej vety, ak písomne alebo elektronicky potvrdilo
svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní; potvrdenie musí byť
doručené príslušnému orgánu ochrany prírody v lehote na to určenej týmto
orgánom a zverejnenej spolu s informáciou o začatí tohto konania ako
konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
chránené týmto zákonom, podľa odseku 7.

(6) Združenie podľa odseku 3 môže formou predbežnej žiadosti
písomne požiadať orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nepecifikovaných
správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti
vedie, a v ktorých môžu by» dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
chránené týmto zákonom. žiadosť musí obsahovať najmä názov združenia, jeho
sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene
združenia a určenie konania, o ktorého začatí chce byť združenie
upovedomené; prílohou k žiadosti musia byť stanovy115 a) preukazujúce predmet
činnosti podľa odseku 3.


(7) Orgán ochrany prírody je povinný zverejniť na svojej
internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom
môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom, s
výnimkou konaní podľa odseku 8, a to najneskôr do troch dní od začatia
konania; súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na
doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v
začatom správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní
od zverejnenia informácie.".

15.JPG

16.JPG

Usmernenie MŽP SR z dňa 26.9.2011  

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Kupujúci Japonec? Neexistuje, tvrdia stánkari z vianočných trhov

Strávili sme jeden deň so stánkarmi, aby sme zistili ako vidia návštevníkov spoza svojich pultov.

EKONOMIKA

Deti boháčov majú vlastnú sieť, stojí za ňou Slovák

Byť bohatým je nuda, keď vás nikto nevidí.


Už ste čítali?