Nekonanie ako pracovná metóda

Autor: Rudolf Pado | 13.1.2011 o 14:00 | Karma článku: 9,45 | Prečítané:  2105x

... a potom, čo si Boh počas siedmeho dňa oddýchol, stvoril počas ôsmeho úradníka. A takto k nemu prehovoril: „Dostávaš absolútnu moc nad  ľuďmi, zvieratami a rastlinami. Budeš tvorcom Rozhodnutí bez zjavnej vnútornej a argumentačnej logiky, často bez právneho základu, ale to nech Ťa  netrápi. Tvoja moc bude nekonečná. Tvoja kariéra nebude súvisieť s tvojimi schopnosťami a iniciatívou, ale bude odvodená od inej Moci a Vyšších záujmov. Zaplníš Zem, mysle ľudí, otráviš ich životy a vymyslíš Byrokraciu. A budeš neodvolateľný. Tak bude až do skonania vekov.“   

k. ú. Šintavak. ú. Šintava

Už niekoľko rokov upozorňujem na  fakt, že značná časť obvodných úradov životného prostredia nielenže nekoná pri riešení problematiky nelegálnych skládok odpadov podľa  platných právnych  predpisov, ale dokonca samotní úradníci realizujú rôzne obštrukcie nielen v procesnej stránke konaní o odstránení nelegálne uloženého odpadu, ale taktiež pri poskytovaní  informácií oznamovateľom týchto skutkov.

Pre mňa osobne nie je mysliteľné, aby si v rovnakom právnom prostredí vykladali orgány štátnej správy životného prostredia tie isté zákony rôznym spôsobom, realizovali neustále obštrukcie voči oznamovateľom  priestupkov a trestných činov voči životnému prostrediu, šikanovali občanov a mimovládne organizácie a radili im „čomu sa majú radšej venovať“, a nevšímali si skutočných priestupcov a páchateľov trestných činov.  

Ostatnou mojou skúsenosťou s úradníkmi  je prístup Obvodného úradu životného prostredia  Galanta:   

Občianske združenie TATRY zaslalo listom z dňa 6.4.2010 Obvodnému úradu životného prostredia Galanta podnety na porušenie zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, konkrétne na vytvorené nelegálne skládky odpadov v k. ú. niektorých obcí Dvorníky (1 lokalita), Šintava (2 lokality), Váhovce (2 lokality) a  Vinohrady nad  Váhom (2 lokality). 

V podnete sme  žiadali úrad uplatniť postup podľa § 18 ods. 7) a ž 10) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Okrem toho, vieme, že úrad je povinný konať v zmysle dokumentu Ministerstva životného prostredia SR: „Usmernenie ako postupovať pri nájdení nedovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad“ s dátumom vydania 9.12.2009 (http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov. 

Nakoľko ma zaujímalo riešenie našich oznámení,  požiadal som dňa 4.10.2010 Obvodný úrad životného prostredia v Galante o poskytnutie informácií, a to v zmysle  zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Namiesto kópií konkrétnych  požadovaných dokumentov sme dostali list so všeobecným  opisom konania Obvodného úradu životného prostredia v Galante.

Samozrejme, že sme sa v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám odvolali na Krajský úrad životného prostredia v Trnave a nakoľko sme mali reálne podozrenie z porušenia zákona, obrátili sme sa aj na Okresnú prokuratúru Galanta.

Obvodný úrad životného prostredia Galanta taktiež vyprodukoval zaujímavé sprievodné listy k dokumentácií zasielanej Krajskému úradu životného prostredia a Okresnej prokuratúre v Galante.

Z listu Obvodného úradu životného prostredia Galanta, z dňa 11.11.2010, pre Okresnú prokuratúru Galanta, ktorý je podpísaný RNDr. Editou Belovičovou, prednostkou úradu,  citujem „ ... Pre Vašu informovanosť Vám taktiež zasielame kópiu ďalšej žiadosti tohto združenia o poskytnutie informácií v odvolacom konaní, ktorá bola odstúpená k vybaveniu na Krajský úrad životného prostredia Trnava.“  To, čo nazýva Obvodný úrad životného prostredia Galanta „ďalšou žiadosťou tohto združenia“  je zákonné odvolanie sa v zmysle § 19 ods. 1) a 2) citovaného zákona, nakoľko nám informácie poskytnuté neboli. Krajský úrad životného prostredia Trnava  medzitým rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Galanta zrušil a vrátil na nové konanie, čím ho v podstate označil za nezákonné.

Ďalej list pokračuje: „... Doposiaľ sme nemali možnosť oboznámiť sa s obsahom stanov tohto združenia, aká činnosť a náplň z nich  vyplýva, ale sme toho  názoru, že Občianske združenie TATRY nie je inštitúciou, ktorej prináleží usmerňovať postup našich konaním, tak ako to uvádza vo svojej  žiadosti o poskytnutie informácií zo dňa 4.10.2010 a ani kontrola zákonnosti a úplnosti vydaných rozhodnutí, čo zasa vyplýva z ostatnej žiadosti združenia zo dňa 21.10.2010.“ Pani prednostka týmto prejavuje hlbokú neznalosť zákonov SR, nakoľko  právo na informácie nevyplýva zo stanov akejkoľvek mimovládnej organizácie, ale je garantované  a determinované zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom  prístupe k informáciám.   

A to najlepšie na koniec. Okresná prokuratúra Galanta v liste č. Pd 88/10-7- z dňa 20.12.2010 zastúpená Mgr. Renátou Gálikovou  oznámila OZ TATRY nasledovné: „ ... V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o tom, že na zistenú nezákonnosť v postupe Obvodného úradu životného prostredia v Galante, ktorý v prípade nepovolených skládok v kat. území Vinohrady nad Váhom nepostupoval podľa § 18 ods. 8) zákona č. 223/2001 Z. z., a podľa zistení nekonal ďalej podľa § 18 ods. 9 alebo ods. 10 zákona č. 223/2001 Z. z., a v prípade nepovolených skládok zistených v kat. území obcí Šintava a Váhovce nezačal konanie podľa § 18 ods. 7 a následne  konanie podľa § 18 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z., a podľa výsledkov zistení nekonal ďalej podľa § 18 ods. 9 alebo ods. 10 zákona č. 223/2001 Z. z., bude tunajšia  prokuratúra reagovať podaním upozornení prokurátora.  Rovnako bude upozornenie  na nečinnosť podané aj  z dôvodu, že Úrad nepostúpil Vás podnet týkajúci sa nepovolenej  skládky odpadu v kat. území Dvorníky príslušnému správnemu orgánu a o tomto postupe Vás neupovedomil v zmysle § 20 zákona č. 71/1967 Zb. ... “      

Zhrnutie:  Od apríla 2010 Obvodný úrad životného prostredia  Galanta nielenže nevykonal také procedurálne kroky, ktorých výsledkom by bolo rozhodnutie prikazujúce odstránenie nelegálnych skládok odpadov, čiže konal nezákonne, ale úmyselne šikanoval oznamovateľa nelegálne uloženého odpadu.    

Žiaľ, tento stav  pretrváva celé roky a netýka sa len zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ale aj oznámení  v zmysle zákona NR SR  364/2004 Z. z. o vodách, zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, atď.  

Ako sa neustále potvrdzuje v aplikačnej praxi zákona o odpadoch, podľa výkladu niektorých obvodných úradov životného prostredia,  vzniká  paradox, že osoba, ktorá má záujem na ochrane a tvorbe životného prostredia nemá možnosť vznášať pripomienky, nemá možnosť sledovať procedurálne riešenie ohláseného prípadu a nemá automatický k dispozícii zápisnice resp. rozhodnutia vo veci, ktorú sama ohlásila. Faktický nie je trestaný ten, kto  si nesplnil zákonom určenú oznamovaciu povinnosť vymedzenú v § 18 ods. 6) zákona o odpadoch, ale ten, kto si aktívne splnil občiansku povinnosť.

Čo ma takto chápané  právo s verejným záujmom a podporou formovania občianskej spoločnosti? 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Babiš rovná sa ANO, ANO rovná sa Babiš

Kdesi na konci tunela sa predsa len čosi črtá.

SVET

Ukrajina priznala vojnu s Ruskom. Slova vojna sa však bojí

Na východe Ukrajiny už aj formálne prebieha otvorený konflikt.


Už ste čítali?