Tož bordel

Autor: Rudolf Pado | 14.1.2011 o 8:00 | Karma článku: 6,24 | Prečítané:  1929x

Podľa zákona o obecnom zriadení je samospráva obce  povinná konať  v zmysle  platných zákonov SR a vo verejnom záujme. Situácia v mnohých obciach však pripomína skôr klasickú scénu z komédie „Slunce, seno a pár facek“ než akúkoľvek správu veci verejných.  „Tož bodel“, konštatoval flegmatický predseda družstva z juhočeských Hoštic, stojac uprostred obce v očakávaní  delegácie z Talianska.  „Tož bordel“ je príbehom na pokračovanie. Nezakryjú ho ani honosné rekonštrukcie obecných úradov, kvalitnejšie obleky predstaviteľov samospráv, populizmus voči vlastným občanom …, lebo ten bordel je predovšetkým v hlavách. V mnohých hlavách. voči vlastným občanom …, lebo ten bordel je predovšetkým v hlavách. V mnohých hlavách. 

Naivne si myslím, že každý kto chce riadiť tak zložitý spoločenský organizmus akým je obec, musí mať patričné vzdelanie, musí mať všeobecný prehľad o zákonoch SR, musí mať organizačné schopností a musí vedieť prijímať aj nepopulárne opatrenia bez ohľadu na ich budúce politické dopady.

Ak tomu tak nie je, tak príbeh obce je príbehom zo života  Kocúrkova. Niektoré z nich si dovolím uviesť.        

I.

Z protokolu Obvodného úradu životného prostredia v Humennom  z kontroly zameranej na nakladanie s odpadmi v obci Habura, zo dňa 2.9.2010. Mikuláš Jusčik, starosta obce sa k spaľovaniu odpadu, ktoré odvysielala aj televízia vyjadril:  „Obec má v súčasnosti obrovské finančné problémy, ktoré súvisia s drastickým znížením príspevkov štátu na chod obce od marca 2010. Tieto nevykrývajú bežné výdavky ani na 30%. ... K uvedenému v televíznom príspevku môžem povedať, že som dňa 2.8.2010 zapálili obsah veľkoobjemového kontajnera umiestneného v blízkosti domu pani Prejsovej, ktorá sa sťažovala. Konal som v afekte na charakter odpadu, ktorý tam bol sústredený ...“

Komentár:

Podľa § 4 ods. 2) písm. h) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov: „Obec pri výkone samosprávy najmä utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie ....“ 

Spaľovanie odpadu na voľnom priestranstve nie je metódou zneškodňovania v zmysle prílohy č. 3 k zákonu NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

Okrem toho,  od 1.1.2006 je zakázané, v zmysle § 18 ods. 3) písm. m) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, zneškodňovanie (rozumej spaľovanie a ukladanie na skládkach) biologicky rozložiteľného odpadu, tzv. zeleného odpadu: „Zakazuje sa zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak  sú súčasťou komunálneho odpadu.“

Podľa § 7 ods. 1) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov: „Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov“, pričom podľa § 11 ods. 4) citovaného zákona obecné zastupiteľstvo ...“ rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane a miestnom poplatku“ (napr. podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).       

Prísne vzaté, žiadny právny predpis neumožňuje obci, predstaviteľom obce, občanom, firmám ... v prípade insolventnosti riešiť túto porušovaním platných zákonov SR. Okrem toho, z aplikačnej praxe je zrejmé, že mnohé samosprávy vyrúbujú občanom tak nízke ročné poplatky za odpady a drobné stavebné odpady, ktoré neumožňujú obci splniť všetky zákonné povinností vymedzené v zákone o odpadoch. Podľa autora tohto článku, ak chce obec splniť všetky povinnosti vyplývajúce z príslušného zákona, tak sa reálne stanovený poplatok  za  odpady a drobné stavebné odpady  musí pohybovať niekde v rozmedzí medzi 15 až 20 eurami na obyvateľa za rok.  Všetky ostatné  zúfalo nízke poplatky za odpady sú buď dotované obcou alebo obec si neplní všetky povinností vyplývajúce so zákona o odpadoch resp. ich plní veľmi formálne.


II.

Potom, čo obec Demänovská Dolina  nebola schopná predložiť platné  VZN obce o odpadoch a drobných stavebných odpadoch a za takéto VZN vytrvalo vydávala  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podalo OZ TATRY podnet na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši.

JUDr. Viera Binková, prokurátorka Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš , v oznámení Občianskemu združeniu TATRY o vydaní upozornenia prokurátora z dňa 19.5.2010 konštatuje: „... Pretože starosta obce ku svojmu  vyjadreniu nepripojil všeobecne záväzne nariadenie s úpravou podrobností o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti, neuviedol ani jeho číslo, alebo dátum prijatia, jeho odpoveď považujem za potvrdenie, že obec VZN s takýmto zameraním neprijala. Z toho dôvodu som podala obecnému zastupiteľstvu upozornenie prokurátora na porušenie § 39 ods.4) zák. č. 223/2001 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na plnenie povinnosti vyplývajúce z tohto ustanovenia  zákona ...“          

Komentár:

Podľa § 6 ods. 1) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov: „Obec môže vo veciach  územnej samosprávy vydávať nariadenia, nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.“   

Podľa § 39 ods. 4) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov: „Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti všeobecne  záväzným nariadením. V ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými  stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.“          

Podľa § 39 ods. 14) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov mali všetky obce  v SR zaviesť od 1.1.2010 separovaný zber odpadov: „Obce sú povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla, tým nie je dotknutá povinnosť obce podľa odseku 3) písm. b).“

Konštatovanie: Iba na základe platného VZN obce je možné od občanov a firiem vyžadovať plnenie zákonných povinností v oblasti odpadového hospodárstva  v príslušnom samosprávnom celku, uskutočňovať priestupkové konania a udeľovať sankcie, nakoľko účelom takéhoto VZN je podrobne ustanoviť povinnosti právnický a fyzických osôb na území konkrétnej obce. 

III.

Z elektronickej  pošty od občianky  zo Žitného ostrova, z obce pri Malom Dunaji:   „... prosím o zaslanie vzoru podnetu na oznámenie obci o nelegálnej skládke odpadu v jej katastri, hoci všetci v obci o tejto skládke vedia, v pohode si vyvážajú odpad na neuveriteľne obrovskú kopu, samozrejme medzi nimi sú aj poslanci obecného úradu a dokonca sám starosta. Zaslaním podnetu chcem začať oficiálny boj proti tomuto javu, lebo moje rozčuľovanie, agitovanie a upozorňovanie je prevažnej väčšine obyvateľom asi len na zábavu  ...“

Komentár:

Podľa § 3 ods. 3) písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov: „Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci.“

Podľa § 39 ods. 5) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov: „Pôvodca komunálnych odpadov  a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Tiež je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obcí, ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné  odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.“ 

Podľa § 18 ods. 6) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov: „Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľností bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom (zákon o odpadoch), je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.“ 

A ako je to vo vašej obci?

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Babiš rovná sa ANO, ANO rovná sa Babiš

Kdesi na konci tunela sa predsa len čosi črtá.

SVET

Ukrajina priznala vojnu s Ruskom. Slova vojna sa však bojí

Na východe Ukrajiny už aj formálne prebieha otvorený konflikt.


Už ste čítali?