Tož bordel

Autor: Rudolf Pado | 14.1.2011 o 8:00 | Karma článku: 6,24 | Prečítané:  1898x

Podľa zákona o obecnom zriadení je samospráva obce  povinná konať  v zmysle  platných zákonov SR a vo verejnom záujme. Situácia v mnohých obciach však pripomína skôr klasickú scénu z komédie „Slunce, seno a pár facek“ než akúkoľvek správu veci verejných.  „Tož bodel“, konštatoval flegmatický predseda družstva z juhočeských Hoštic, stojac uprostred obce v očakávaní  delegácie z Talianska.  „Tož bordel“ je príbehom na pokračovanie. Nezakryjú ho ani honosné rekonštrukcie obecných úradov, kvalitnejšie obleky predstaviteľov samospráv, populizmus voči vlastným občanom …, lebo ten bordel je predovšetkým v hlavách. V mnohých hlavách. voči vlastným občanom …, lebo ten bordel je predovšetkým v hlavách. V mnohých hlavách. 

Naivne si myslím, že každý kto chce riadiť tak zložitý spoločenský organizmus akým je obec, musí mať patričné vzdelanie, musí mať všeobecný prehľad o zákonoch SR, musí mať organizačné schopností a musí vedieť prijímať aj nepopulárne opatrenia bez ohľadu na ich budúce politické dopady.

Ak tomu tak nie je, tak príbeh obce je príbehom zo života  Kocúrkova. Niektoré z nich si dovolím uviesť.        

I.

Z protokolu Obvodného úradu životného prostredia v Humennom  z kontroly zameranej na nakladanie s odpadmi v obci Habura, zo dňa 2.9.2010. Mikuláš Jusčik, starosta obce sa k spaľovaniu odpadu, ktoré odvysielala aj televízia vyjadril:  „Obec má v súčasnosti obrovské finančné problémy, ktoré súvisia s drastickým znížením príspevkov štátu na chod obce od marca 2010. Tieto nevykrývajú bežné výdavky ani na 30%. ... K uvedenému v televíznom príspevku môžem povedať, že som dňa 2.8.2010 zapálili obsah veľkoobjemového kontajnera umiestneného v blízkosti domu pani Prejsovej, ktorá sa sťažovala. Konal som v afekte na charakter odpadu, ktorý tam bol sústredený ...“

Komentár:

Podľa § 4 ods. 2) písm. h) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov: „Obec pri výkone samosprávy najmä utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie ....“ 

Spaľovanie odpadu na voľnom priestranstve nie je metódou zneškodňovania v zmysle prílohy č. 3 k zákonu NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

Okrem toho,  od 1.1.2006 je zakázané, v zmysle § 18 ods. 3) písm. m) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, zneškodňovanie (rozumej spaľovanie a ukladanie na skládkach) biologicky rozložiteľného odpadu, tzv. zeleného odpadu: „Zakazuje sa zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak  sú súčasťou komunálneho odpadu.“

Podľa § 7 ods. 1) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov: „Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov“, pričom podľa § 11 ods. 4) citovaného zákona obecné zastupiteľstvo ...“ rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane a miestnom poplatku“ (napr. podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).       

Prísne vzaté, žiadny právny predpis neumožňuje obci, predstaviteľom obce, občanom, firmám ... v prípade insolventnosti riešiť túto porušovaním platných zákonov SR. Okrem toho, z aplikačnej praxe je zrejmé, že mnohé samosprávy vyrúbujú občanom tak nízke ročné poplatky za odpady a drobné stavebné odpady, ktoré neumožňujú obci splniť všetky zákonné povinností vymedzené v zákone o odpadoch. Podľa autora tohto článku, ak chce obec splniť všetky povinnosti vyplývajúce z príslušného zákona, tak sa reálne stanovený poplatok  za  odpady a drobné stavebné odpady  musí pohybovať niekde v rozmedzí medzi 15 až 20 eurami na obyvateľa za rok.  Všetky ostatné  zúfalo nízke poplatky za odpady sú buď dotované obcou alebo obec si neplní všetky povinností vyplývajúce so zákona o odpadoch resp. ich plní veľmi formálne.


II.

Potom, čo obec Demänovská Dolina  nebola schopná predložiť platné  VZN obce o odpadoch a drobných stavebných odpadoch a za takéto VZN vytrvalo vydávala  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podalo OZ TATRY podnet na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši.

JUDr. Viera Binková, prokurátorka Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš , v oznámení Občianskemu združeniu TATRY o vydaní upozornenia prokurátora z dňa 19.5.2010 konštatuje: „... Pretože starosta obce ku svojmu  vyjadreniu nepripojil všeobecne záväzne nariadenie s úpravou podrobností o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti, neuviedol ani jeho číslo, alebo dátum prijatia, jeho odpoveď považujem za potvrdenie, že obec VZN s takýmto zameraním neprijala. Z toho dôvodu som podala obecnému zastupiteľstvu upozornenie prokurátora na porušenie § 39 ods.4) zák. č. 223/2001 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na plnenie povinnosti vyplývajúce z tohto ustanovenia  zákona ...“          

Komentár:

Podľa § 6 ods. 1) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov: „Obec môže vo veciach  územnej samosprávy vydávať nariadenia, nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.“   

Podľa § 39 ods. 4) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov: „Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti všeobecne  záväzným nariadením. V ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými  stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.“          

Podľa § 39 ods. 14) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov mali všetky obce  v SR zaviesť od 1.1.2010 separovaný zber odpadov: „Obce sú povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla, tým nie je dotknutá povinnosť obce podľa odseku 3) písm. b).“

Konštatovanie: Iba na základe platného VZN obce je možné od občanov a firiem vyžadovať plnenie zákonných povinností v oblasti odpadového hospodárstva  v príslušnom samosprávnom celku, uskutočňovať priestupkové konania a udeľovať sankcie, nakoľko účelom takéhoto VZN je podrobne ustanoviť povinnosti právnický a fyzických osôb na území konkrétnej obce. 

III.

Z elektronickej  pošty od občianky  zo Žitného ostrova, z obce pri Malom Dunaji:   „... prosím o zaslanie vzoru podnetu na oznámenie obci o nelegálnej skládke odpadu v jej katastri, hoci všetci v obci o tejto skládke vedia, v pohode si vyvážajú odpad na neuveriteľne obrovskú kopu, samozrejme medzi nimi sú aj poslanci obecného úradu a dokonca sám starosta. Zaslaním podnetu chcem začať oficiálny boj proti tomuto javu, lebo moje rozčuľovanie, agitovanie a upozorňovanie je prevažnej väčšine obyvateľom asi len na zábavu  ...“

Komentár:

Podľa § 3 ods. 3) písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov: „Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci.“

Podľa § 39 ods. 5) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov: „Pôvodca komunálnych odpadov  a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Tiež je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obcí, ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné  odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.“ 

Podľa § 18 ods. 6) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov: „Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľností bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom (zákon o odpadoch), je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.“ 

A ako je to vo vašej obci?

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Fico dal z rezervy hokejovému zväzu, hoci ten dotáciu nutne nepotreboval

Z rezervy predsedu vlády Robert Fico opäť prispel aj obci Hrušovany, kde vyrastal, či Starej Bystrici, kde je starostom poslanec Smeru.

DOMOV

Čudne rozdelené peniaze siahajú ku Kaliňákovmu známemu

Highchem nemá podľa hodnotenia dostatočné odborné kapacity.

KOMENTÁRE

Dankove snahy o nastavenie nových pravidiel by mali vyvolávať silné obavy

Slovenskí politici nechcú skladať účty.


Už ste čítali?