Invázne druhy rastlín

Autor: Rudolf Pado | 11.3.2011 o 8:00 | (upravené 11.3.2011 o 21:18) Karma článku: 6,31 | Prečítané:  2450x

Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v § 7 ods. 3) uvádza, že vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku spôsobom uvedeným vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov.

PohankovecPohankovec

                      § 7

        Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

    (1) Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa

 a) reguláciu   zámerného  rozširovania   nepôvodných  druhov   za
    hranicami zastavaného územia obce, 19)
 b) sledovanie  výskytu,  veľkosti  populácií  a  spôsobu  šírenia
    nepôvodných druhov,
 c) odstraňovanie  nepôvodných  druhov,  ktoré  sa samovoľne šíria
    a vytláčajú   pôvodné  druhy   z  ich   prirodzených  biotopov
    a znižujú biologickú rozmanitosť (ďalej len "invázne druhy").

(2) Nepôvodné druhy s výnimkou druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom pôdohospodárstva, druhov uvedených v schválenom programe starostlivosti o lesy [§ 54 ods. 4 písm. d)] a druhov pestovaných v poľnohospodárskych kultúrach a energetických porastoch možno za hranicami zastavaného územia obce rozširovať len so súhlasom orgánu ochrany prírody; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.19a) Orgán ochrany prírody takýto súhlas vydá, ak rozšírenie nepôvodného druhu nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy rastlín alebo živočíchov.

   (3) Invázne  druhy  je   zakázané  dovážať,  držať,  pestovať,
rozmnožovať,  obchodovať  s  nimi,  ako  aj  s  ich  časťami alebo
výrobkami  z nich,  ktoré by  mohli spôsobiť  samovoľné rozšírenie
invázneho druhu.

    (4) Vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať
invázne  druhy   zo  svojho  pozemku   spôsobmi  podľa  odseku   7
a o  pozemok sa  starať  takým  spôsobom, aby  zamedzil opätovnému
šíreniu inváznych druhov, a to  na náklady pôvodcu ich šírenia, ak
je známy, inak na náklady štátu.

    (5) Orgán  ochrany  prírody  nariadi  vlastníkovi  (správcovi,
nájomcovi) pozemku, na ktorom  sa vyskytujú invázne druhy, vykonať
na  náklady pôvodcu  ich šírenia,   ak je  známy, inak  na náklady
štátu, opatrenia na odstránenie inváznych druhov.

    (6) V  prípade nebezpečenstva  vzniku škodlivých  následkov na
prírode a  krajine môže orgán  ochrany prírody vykonať  na náklady
pôvodcu  šírenia  inváznych  druhov,  ak  je  známy, inak na svoje
náklady,  odstránenie  inváznych  druhov  sám.  Ak takýmto konaním
orgánu ochrany prírody  vznikne vlastníkovi (správcovi, nájomcovi)
dotknutého pozemku  škoda, vlastník (správca,  nájomca) dotknutého
pozemku  má nárok  na  náhradu  škody podľa  všeobecných predpisov
o náhrade škody. 20)

    (7) Na  účel uvedený  v odseku  5 orgán  ochrany prírody a ním
poverené  osoby  sú  oprávnení  vstupovať  na  cudzie  pozemky  na
nevyhnutne  potrebný čas  po predchádzajúcom  upozornení vlastníka
(správcu, nájomcu) dotknutého pozemku,  ak sa nevyžaduje povolenie
na vstup podľa osobitného predpisu. 21)  Pritom sú povinní dbať na
to,  aby užívanie  týchto pozemkov  bolo rušené  čo najmenej a aby
vstupom  a  činnosťami  nevznikli  škody,  ktorým  možno zabrániť.
Vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku je povinný vstup na
pozemok strpieť; tým  nie je dotknuté jeho právo  na náhradu škody
podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. 20)

    (8) Zoznam  inváznych  druhov   a  spôsoby  ich  odstraňovania
ustanoví   všeobecne   záväzný    právny   predpis,   ktorý   vydá
ministerstvo
.

Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. uvádza v prílohe sedem prioritných druhov inváznych rastlín (boľševník obrovský, pohánkovec japonský, pohánkovec český, pohánkovec sachalinský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská) a tiež spôsoby ich odstraňovania.

Každý vlastník,  nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný chrániť pôdu pred šírením burín, aj podľa zákona  NR SR č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, v znení neskorších predpisov. 

Propagačné materiály, príručky a zaujímavosti k inváznym druhom nájdete aj na stránke Štátnej ochrany prírody SR: http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/index.php

Čo môžete urobiť Vy?

Mapujte invázne rastliny a ich výskyt oznámte:

- miestne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia http://enviroportal.sk/adresar/index.php),
- miestne príslušnému obvodnému pozemkovému úradu (odvolajte sa na zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy).  

1.JPG

Vzor podnetu

(HLAVIČKA)
                                                                                                                                           

Obvodný úrad životného prostredia ........
...................................
...................................
...................................

V ........................., (dátum)


VEC: Podnet  na porušenie ustanovení zákona NR SR č. 543/2002  Z. z. v znení neskorších predpisov, v kontexte vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.

Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v § 7 ods. 3) uvádza, že vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku spôsobom uvedeným vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov.

Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. v prílohe č. 2 uvádza v zozname sedem prioritných druhov inváznych rastlín (boľševník obrovský, pohánkovec japonský, pohánkovec český, pohánkovec sachalinský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská) a tiež spôsoby ich odstraňovania.

Invázne druhy rastlín taxatívne vymenované vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. Z. som zistil na nasledovných lokalitách:   

(opis lokalít s uvedením druhu inváznej rastliny, plochy rozšírenia a pod.) 

Okrem toho, každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej je povinný chrániť pôdu pred  šírením burín aj podľa zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a  využívaní poľnohospodárskej pôdy, v znení neskorších predpisov.

Žiadam týmto o zaslanie kópie rozhodnutia v danej veci.

S pozdravom

 (meno a priezvisko, podpis)      

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Nemajú nič, čo si nedopestujú. Život na lazoch je zložitý

Čo sa kachliar z Brdárky naučil od Siouxov.

DOMOV

Tak to už nie, Béla, odkazuje Bugárovi Paška z SNS

Pašku hnevá, že ombudsmanka podporila Dúhový pochod.

DOMOV

Plavčan oznámil abdikáciu, z tlačovky opäť ušiel

Plavčan odstúpil z postu ministra deň po výzve Roberta Fica.


Už ste čítali?