Chcete informácie? Žiadajte ich!

Autor: Rudolf Pado | 4.4.2011 o 8:00 | Karma článku: 4,64 | Prečítané:  1016x

Zaujíma Vás akým  spôsobom vykonáva samospráva obce svoje kompetencie? Zaujíma Vás ako sa úrad vysporiadal s podnetom? Chcete vedieť na aký účel sa využili príjmy z poplatkov za odpady? Pýtajte sa!   

Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom  prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je základným  nástrojom práce občianskeho aktivistu. Neviete sa dostať k výsledkom riešenia vašich podnetov? Úrad s vami nekomunikuje?  Využite zákon o slobodnom  prístupe k informáciám.

Zákon o slobodnom  prístupe k informáciám  - stručné vysvetlenie: 

Povinné osoby: štátne orgány, obce, iné povinné osoby a nimi založené právnické osoby  

Zverejňovanie informácií:

- aktívne (napr. internet)
- pasívne (na základe žiadosti o informácie)

Kto môže byť žiadateľom informácií: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácií. Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

Obmedzenie prístupu k informáciám:

- Ochrana utajovaných skutočností (napr. bankové alebo daňové tajomstvo)

- Ochrana osobnosti a osobných údajov (netýka sa však osoby ako verejného činiteľa resp. osoby platenej prostredníctvom štátneho či verejného rozpočtu)

- Ochrana obchodného tajomstva (netýka sa však závažného vplyvu na zdravie ľudí, na svetové kultúrne a prírodné dedičstvo, na životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability, znečisťovania životného prostredia a informácií, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce)

Povinná osoba vykonáva obmedzenia tak, že sprístupní všetky požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon.

Žiadosť o sprístupnenie informácií:

- Žiadosť možno podať: písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom

- Žiadosť musí obsahovať:

Adresu povinnej osoby ku ktorej je smerovaná.

Meno, priezvisko alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo. 

Špecifikáciu informácií, ktoré žiadame.

Uvedenie spôsobu akým navrhujeme informácie sprístupniť (nahliadnutie do spisu vrátane vyhotovenia odpisov a výpisov, odkopírovaním informácií na elektronický nosič dát, kópie predlôh, telefonický, ústne, faxom, poštou, elektronickou poštou). Spôsob sprístupnenia informácií určuje žiadateľ, nie povinná osoba!
 
Čo bude nasledovať:

- Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti (lehota nesmie byť kratšia ako 7 dní). Ak žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu preto nemožno sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.  

- Aj ide o poskytnutie rozsiahleho množstva informácií, žiadateľ môže vyzvať povinnú osobu, aby mu oznámila predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácií  (každá povinná osoba má interný predpis do akej sumy nákladov poskytuje informácie bez úhrady).

- Ak povinná osoba informáciami nedisponuje a ak má pritom vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované  informácie, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti inej povinnej osobe oznámi žiadateľovi.    

Lehoty na vybavenie žiadosti:

- Najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti resp. odstránenia nedostatkov žiadosti.

- Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní. Túto skutočnosť je povinná oznámiť žiadateľovi bezodkladne. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predlženiu lehoty.     
 
Vybavenie žiadosti:

- Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi informácie v zmysle zákona, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

- Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonnom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá, ak žiadosť bola odložená.

- Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu (tzv. fiktívne rozhodnutie). Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.         
 
Opravné  prostriedky:

- Proti rozhodnutiu povinnej osoby (neposkytnutie informácií, fiktívne rozhodnutie) je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia  rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

- O odvolaní  rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. V prípade obecného úradu o odvolaní rozhoduje starosta obce (primátor).

- Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnutú rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

- Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní  (§ 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).           
 

Priestupky:

-  Priestupku sa dopustí ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplne informácie, poruší práva na sprístupnenie informácií, poruší inú povinnosť ustanovenú zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

- Návrh na priestupkové  konanie voči osobe, ktorá Vám informácie neposkytla, a to podľa § 21a zákona o slobodnom prístupe k informáciám je možné podať na miestne príslušný Obvodný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy.   

- Priestupky prejednáva obvodný úrad a na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

- Za priestupok je možné uložiť pokutu do 1 659,00 €  a zákaz činnosti až na dva roky.  


Žiadosť o informácie - vzor:

(Hlavička)                                                                                                                                 

(názov úradu, inštitúcie a jej adresa .... )
...................................
...................................
...................................
...................................

V ........................., (dátum)


VEC: Žiadosť o poskytnutie informácií podľa § 14 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Podávame týmto žiadosť o sprístupnenie informácií podľa § 14 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá sa týka nasledovných informácií:  

(opis toho čo žiadate)

Odpoveď žiadame zaslať písomne poštou.

(meno a priezvisko, podpis)        

 

Odvolanie sa - vzor: 

(Hlavička)                                                                                                                                          

(názov úradu, inštitúcie a jej adresa .... )
...................................
...................................
...................................
...................................

V ........................., (dátum)

 VEC: Žiadosť o poskytnutie informácií v odvolávacom konaní 

Listom z dňa ..................... sme Vás v zmysle  § 14 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám požiadali o poskytnutie nasledovných informácií:


Dňa ................................ sme prevzali list č. j. ............. z dňa ...................., ktorý neobsahuje informácie, tak ako sme ich požadovali v  ................... bode našej žiadosti, čiže informácie nám neboli poskytnuté.  

Žiadame preto v zmysle § 19 ods. 1) zákona NR SR č. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o poskytnutie informácie v odvolávacom konaní. Informácie žiadame poskytnúť v písomnej forme  resp. v kópiách požadovaných dokumentov. 

S pozdravom

(meno, priezvisko, podpis)

 


Odvolanie sa voči fiktívnemu rozhodnutiu - vzor:

(Hlavička)                                                                                                                                           

(názov úradu, inštitúcie a jej adresa .... )
...................................
...................................
...................................
...................................

V ........................., (dátum)

VEC:  Odvolanie sa proti fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií

Dňa ..................... sme v zmysle § 14 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám požiadali o poskytnutie nasledovnej informácie:

(opis toho, čo ste žiadali, môžete sa odvolať na priloženú kópiu pôvodnej žiadosti) 

Žiadosť bola zaslaná písomne, a to doporučeným listom. 

V zákonnej lehote 8 pracovných dní nám ........................................... požadované informácie nesprístupnil, ani nevydal písomné rozhodnutie o nesprístupnení informácií.  V zmysle § 18 ods. 3) zákona o slobode informácií tak prišlo nečinnosťou úradu k vydaniu rozhodnutia o zamietnutí našej žiadosti (tzv. fiktívneho rozhodnutia). Podľa tohto zákona sa toto rozhodnutie považuje za doručené v tretí deň od uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia.

Proti tomuto fiktívnemu rozhodnutiu podávame odvolanie.

............................................................... svojou nečinnosťou  porušil ustanovenie § 18 ods. 2) zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Toto ustanovenie jednoznačne ukladá úradu v prípade, ak nevyhovie žiadosti, povinnosť vydať v zákonom stanovenej lehote  písomné rozhodnutie o nesprístupnení informácií. Toto rozhodnutie musí obsahovať všetky náležitostí - t. j. výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní.

Zákon o slobode informácií neumožňuje úradu zostať nečinným a vznik tzv. fiktívneho rozhodnutia nastáva iba v záujme ochrany žiadateľa. Úrad je povinný vydať písomné rozhodnutie. Túto skutočnosť mnohokrát potvrdila aj súdna prax.

Tzv. fiktívne rozhodnutie neobsahuje ani odôvodnenie, v dôsledku čoho je nezákonné a nepreskúmateľné.

Navyše, neexistuje žiaden zákonný dôvod na nesprístupnenie informácie.

Žiadame preto odvolací orgán, aby tzv.  fiktívne rozhodnutie zrušil a požadované informácie sprístupnil alebo vec vrátil .......................................................... na ďalšie konanie.


                S pozdravom

 (meno a priezvisko, podpis)

 


Informačné materiály k zákonu môžete získať napr. na internetovej stránke Centra pre práva občanov – VIA IURIS  (http://www.viaiuris.sk/prva-pravna-pomoc/ako-ziskat-informacie-.html),  internetovej stránke http://www.infozakon.sk , atď.

Pamätajte si, čo nie je tajné, je verejné!

 


 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Ďalší spor v koalícii, ministra za SNS kritizuje jeho tajomník z Mosta

Na čom bude lietať slovenská armáda v budúcnosti, mal povedať minister obrany do konca septembra. Rozhodnutie chce oddialiť o rok, čo je podľa Ondrejcsáka zásadný problém

DOMOV

Pellegriniho úradníčka má blízko k IT firme spájanej s Počiatkom

Žiláková má mať vzťah so šéfom Anextu.

KOMENTÁRE

Cigáni budú v nebi pred vami

Evanjelium je o prekonávaní hraníc a nie ich kultivovaní.


Už ste čítali?