Kampaň „Neseparujte sa! Separujte s nami“ v roku 2008

Autor: Rudolf Pado | 5.4.2011 o 8:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  181x

Dňa 15.10.2007 bolo medzi OZ TATRY a mestom Liptovský Mikuláš podpísané „MEMORANDUM o vzájomnom spoločnom postupe, porozumení, neobchádzaní a zabezpečení vzájomnej spolupráce a vymedzení vzájomných práv a povinností“. Cieľom memoranda bolo písomne zadefinovať vzťah medzi občianskym združením a mestom a zadefinovať taktiež oblasti vzájomnej spolupráce pri ochrane a tvorbe životného prostredia, realizácii výchovno – vzdelávacích aktivít a pod.

Toto MEMORANDUM vychádza z dlhodobej vízie mesta Liptovský Mikuláš definovanej sloganom „Mesto pre všetkých“ a  „Stratégie mesta Liptovský Mikuláš na roky 2007 – 2010“ (http://www.mestoprevsetkych.sk), ku ktorej sa vyjadrovalo aj OZ TATRY.

K hlavným témam spoločnej spolupráce patrí: realizácia osvety v oblasti odpadového hospodárstva a zapojenie deti a mládeže do šírenia osvety v oblasti separovania odpadov, zavedenie separovania odpadov pre podnikateľov, verejné inštitúcie, školské zariadenia, zariadenia cestovného ruchu a na voľných priestranstvách, spracovanie metodiky vykazovania štatistík v oblasti odpadového hospodárstva, posilnenie  prevencie v oblasti environmentálnej kriminality a pod. Medzi partnerov OZ TATRY v tejto oblasti patria aj Verejnoprospešné služby (VPS) v Liptovskom Mikuláši.

Mesto Liptovský Mikuláš a VPS sa týmto prihlásili ku kampani OZ TATRY „Neseparujte sa! Separujte s nami“, ktorú občianske združenie  realizuje od roku 2005 a ktorej významným výsledkom je zvyšovanie miery separácie komunálnych a nebezpečných odpadov a znižovanie výskytu nelegálnych skládok odpadov v zberovej oblasti VPS.

VPS – Liptovský Mikuláš zabezpečujú triedený zber odpadov v meste Liptovský Mikuláš a jeho mestských častiach, ako aj v  23 obciach (Hybe, Východná, Kráľová Lehota, Liptovský Trnovec, Veterná Poruba, Malužiná, Žiar, Trstené, Podtúreň, Nižná Boca, Liptovská Porúbka, Liptovský Peter, Jalovec, Vavrišovo, Važec, Smrečany, Pribylina, Liptovský Ondrej, Liptovský Ján, Demänovská Dolina, Uhorská Ves, Bobrovec, Vyšná Boca). Ide o spádovú oblasť v ktorej žije cca  50 tisíc obyvateľov.     
 
Počas roka 2008 sme v rámci kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami“ realizovali množstvo aktivít z lokálnym, regionálnym, ako aj celoslovenským  charakterom:

- Vyhlásenie pilotného ročníka „Tetrapakovej ligy“ – zber obalov od mlieka, džúsov ... pre základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš. Vyzbieraných 1 451 kg viacvrstvových kombinovaných obalov.

1.miesto – ZŠ, ul. P. J. Kerna, Demänová – 1,03 kg/žiak 
2.miesto – ZŠ, Demänovská cesta č. 5, Liptovský Mikuláš  - 0,79 kg/žiak
3.miesto – ZŠ, ul. Čsl. brigády 4, Liptovský Mikuláš – 0,66 kg/žiak 

- Analýza materiálového zloženia 1 100 litrových nádob na TKO:

V spolupráci s VPS bola realizovaná analýza obsahu 1 100 litrových nádob na komunálny odpad z hľadiska materiálového zloženia odpadov. Analýza ukázala, že priemerne sa v 1 100 litrových nádobách na komunálny odpad  nachádzalo 18,38 kg papiera; 9,6 kg skla; 24,09 kg plastov; 5,85 kg kovov; 5,31 kg viacvrstvových kombinovaných obalov z mlieka, džúsov; 0,75 kg elektronického odpadu. Pri 500 nádobách na komunálny odpad s objemom 1 100 litrov ide za rok o: 955,76 t papiera; 499,20 t skla; 1 252,68 t plastov; 304,20 t kovov; 276,12 t viacvrstvových kombinovaných obalov z mlieka a džúsov; 39 t elektronického šrotu. Inač povedané, v analyzovaných nádobách sa nachádzalo viac než 80 % materiálov, ktoré sa dajú bezproblémovo triediť a následne recyklovať!    

- Exkurzie v separačnom stredisku Verejnoprospešných služieb (VPS) – Liptovský Mikuláš pre výchovno – vzdelávacie subjekty:  41 skupín / 974  účastníkov.

- Príprava a realizácia ankety k separovanému zberu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš a jeho mestských častí:

V spolupráci s odborom stratégie, marketingu a regionálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš bola realizovaná a vyhodnotená anketa k separovanému zberu. Výsledky ankety reprezentujú názory domácností, v ktorých  žije 7,64 % obyvateľstva mesta a z odpovedí bolo zjavné, že na ňu odpovedali predovšetkým rodiny s kladným vzťahom k triedeniu komunálnych odpadov a so záujmom o zlepšovanie systému separovaného zberu v meste.Z ankety vyplynulo niekoľko podnetných skutočností: hlavným dôvodom neseparovania odpadov je v bytových domoch nedostupnosť kontajnerov na separovaný zber  a preplnenosť kontajnerov, v rodinných domoch je to veľká vzdialenosť kontajnerov od domov a výhrady k pravidelnosti a kvalite zberu (vyprázdňovania) vriec s vyseparovanými zložkami. Pomerne nízke percento domácností separuje kovové obaly (42,51 % respondentov z bytových domov resp. 48,57 % respondentov z rodinných domov) a viacvrstvové kombinované nápojové obaly tzv. tetrapakové obaly – obaly od mlieka, džúsov a niektorých druhov vína (54,56 % resp. 59,71 %), a taktiež bol očakávaný vyšší podiel obyvateľstva triediaceho papier. 15 % obyvateľov žijúcich v rodinných domoch a 8 % v bytovkách má stále tendenciu objemné odpady spaľovať a prekvapivé je aj zistenie, že 5 % obyvateľov bytoviek sa podieľa na vytváraní nelegálnych skládok odpadov.

- Realizovaný výskum „Optimalizácia separovaného zberu v meste Liptovský Mikuláš“:

Návrh optimalizácie, ktorý pozostáva z textovej a mapovej časti, a je svojím spôsobom maximalistickým variantom, popisuje 215 navrhnutých zmien – doplnenie jednotlivých typov kontajnerov na už zriadené zberné body, vytvorenie  nových zberných bodov, premiestnenie existujúcich zberných bodov na optimálnejšie miesto z hľadiska celkovej logistiky separovaného zberu. Podľa názoru OZ TATRY optimalizácia separovaného zberu v meste Liptovský Mikuláš vyžaduje rozmiestnenie 449 nových nádob na separovaný zber (196 na papier, 123 na sklo a 130 na plasty), čo predstavuje investíciu cca  6 mil. korún.

Počas roka 2008 bolo rozmiestnených mestom Liptovský Mikuláš 74 nových kontajnerov na plasty. VPS – Liptovský Mikuláš rozmiestňuje v celej spádovej oblasti 351 kontajnerov na plasty, sklo a papier v rámci projektu podporeného z Recyklačného fondu.     

- Deň otvorených dverí na skládke TKO Veterná Poruba pre výchovno – vzdelávacie subjekty (5.6.2008):  14 skupín / 277 účastníkov.
- Deň otvorených dverí na skládke TKO Veterná Poruba pre verejnosť (7.6.2008). 
- Interaktívne programy na základných školách: 5 skupín /201 účastníkov.
- Zavedenie separovaného zberu vo výchovno – vzdelávacích zariadeniach v zberovej oblasti VPS: 35 subjektom (podľa návratiek ich navštevuje 8 485 žiakov) bolo odovzdaných na základe "Zmluvy o zapožičaní nádob pre realizáciu separovaného zberu vo výchovno - vzdelávacom zariadení" 430 nádob na separovaný zber. Každý žiak obdržal informačný leták „Separujte s Hugom“ s podnadpisom „Neseparujte sa! Separujte s nami.“   Do rozmiestnených interiérových nádob  môžu žiaci vkladať papier, rôzne obaly od potravín (plastové fľaše od nápojov tzv. PET-fľaše, obaly od džúsov, plechovky od nápojov, rôzne čisté umelohmotné fólie). ktoré si nosievajú do školy.  Vo väčšine školských zariadení bol umiestnený aj 20-litrový KCA box na batérie a akumulátory.

- Pripravené a postupne distribuované informačné letáky  kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami“:

„Odpad - surovina alebo hrozba" (20 000 ks)
"Objemné a nebezpečné odpady" (20 000 ks)
"Spoločenská zodpovednosť firiem" (z prostriedkov Trust for Civil Society in Central - Eastern Europe, 12 000 ks).
„Zberový papier“ (20 000 ks)
„Kovové obaly“ (20 000 ks)

Informačné letáky sú distribuované v meste Liptovský Mikuláš, jeho mestských častiach a v 10 obciach prostredníctvom dobrovoľníkov OZ TATRY. V 13 obciach  v spádovej oblasti VPS - Liptovský Mikuláš prostredníctvom samotných obcí. Všetky informačné materiály, ako aj informačno – propagačné spoty ku kampani „Neseparujte sa! Separujte s nami“ sa nachádzajú na internetovej stránke mesta (http://www.lmikulas.sk) pod rovnomenným  banerom.      

- Príprava propagačných textov k separovanému zberu pre mobilný rozhlas a obecné vysielania.
- Monitoring nelegálnych skládok odpadov (zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch) a monitoring VZN č. 7/2005/VZN.
- Príprava podkladov pre seriál k triedenému zberu v mesačníku pre všetkých občanov mesta  - MIKULÁŠ (archív http://www.lmikulas.sk) a príprava jednotlivých motivačných a informačných článkov zo zrealizovaných aktivít.   
- Príprava námetov pre výrobu propagačných spotov pre televízne vysielanie, námetov pre publicistiku v rámci tzv. komoditného programu (propagácia triedenia jednotlivých materiálov), podkladov  pre videotext.    
- Pre mladých  aktivistov sme pripravili bulletin „Krajina pre ľudí – ľudia pre krajinu“ s podtitulom „bulletin pre ľudí, ktorí sa rozhodli zmeniť tvár Slovenska“ (1 000 ks). 
- Aktualizácia internetovej stránky mesta Liptovský Mikuláš (http://www.lmikulas.sk): pod banerom  „Neseparujte sa! Separujte s nami“ sa nachádzajú  všetky informačné letáky a propagačné spoty kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami“.   
- Seminár „Neseparujte sa! Separujte s nami“ (ZŠ Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš): 53 účastníkov 
- Interaktívne programy „Separujte s Hugom“ (3. – 14.11.2008): v 20 výchovno – vzdelávacích zariadeniach realizovaných 81 programov pre cca  2 150 účastníkov.
- Prednášky na školách: 21prednášok  / 566 účastníkov

Druh odpadu

Vytriedené množstvo v roku 2007 (v tonách)

Vytriedené množstvo v roku 2008 (v tonách)

Papier

365,00

347,67

Sklo

542,00

848,37

Plasty

144,00

148,78

Kovové obaly

20,40

25,44

Viacvrstvové kombinované obaly

20,70

32,61

SPOLU

 

1 092,10

 

1 402,87

 

Vyseparované zložky tuhého komunálneho odpadu v zberovej oblasti VPS – Liptovský Mikuláš, bez biologicky rozložiteľných odpadov a nebezpečných odpadov, v roku  2007 a 2008 (VPS Liptovský Mikuláš, 2008)

Kým v roku 2007 sa vytriedilo 1 092,10 t jednotlivých komodít, v roku 2008 to bolo 1 402,87 t, čo predstavuje 28,46 % medziročný nárast v množstve vytriedených komodít.
   
Okrem toho bolo v samotnom meste Liptovský Mikuláš vyzbieraných 56,78 t nebezpečných odpadov, 46,88 t elektronických odpadov a 1 632,00 t biologický rozložiteľných odpadov.  

Celoštátny rozmer:

- Semináre a prezentácie „Krajina pre ľudí – ľudia pre krajinu“ (Teplý Vrch, Liptovský Mikuláš, Bratislava, Spišská Nová Ves, Nové Zámky, Rožňava, Michalovce, Rajec, Košice, Prešov): 14 podujatí / 340  účastníkov.          

- Od júna 2008 vyhlásilo OZ TATRY tri kolá grantovej výzvy „Separujte s Hugom“  s podtitulom „Neseparujte sa! Separujte s nami“.  Grantový program  „Neseparujte sa! Separujte s nami“ finančne podporil Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe (http://www.ceetrust.org) a  Nadácia pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom (http://www.hodinadetom.sk).  OZ TATRY obdržalo v troch kolách grantovej výzvy „Separujte s Hugom“  s podtitulom „Neseparujte sa! Separujte s nami“ 30 projektov a rozhodlo sa podporiť 15  z nich v celkovej sume 100 000,- Sk. Projekty  sú zamerané na mapovanie nelegálnych skládok odpadov a aktivity vedúce k ich odstraňovaniu, zavádzanie separovaného zberu vo výchovno – vzdelávacích zaradeniach, osvetovo – propagačnú prácu v miestnej komunite zameranú na triedenie odpadov, predchádzanie vzniku nelegálnych skládok odpadov a spaľovania odpadov, kompostovanie biologických odpadov a pod.  Projekty budú realizované do konca mája 2009.

Podporené subjekty:

ZŠ J. A. Komenského, Kolárovo – 6 000,- Sk
Detská ekopolícia, Zábiedovo – 7 000,- Sk
Súkromná základná škola, Slobody 1,  Košice – 5 548,- Sk
Materská škola, Kollárova ul. 896, Malacky – 7 000,- Sk   
Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo – 10 000,- Sk
Základná škola, Divín – 6 000,- Sk
Súkromná  základná škola, Zaježová – 7 988,- Sk
Základná škola Štvrtej sednice Tatrína, Čachtice – 10 000,- Sk    
Základná škola – Bobrovec – 5 650,- Sk
OZ Informačné centrum mladých Topoľčany –  6 500,-
Gymnázium Ivana Kraska – Rimavská Sobota –  7 200,- Sk
Stredná odborná škola, Školské stredisko záujmovej činnosti – Bratislava –  5 000,- Sk
Stredná odborná škola zdravotnícka – Trenčín – 6 000,- Sk
Slovenský skauting, 61. zbor Modrý oblak – Pezinok – 5 350,- Sk
Základná škola – Čimhová – 4 764,- Sk

OZ TATRY následne vyhlásilo 3. ročník súťaže, pre školský rok 2008/2009, pod názvom „Separujte s Hugom“ resp. „Neseparujte sa! Separujte s nami“. Do súťaže bolo k 15.12.2008 prihlásených 75  kolektívov zo stredných, základných a materských škôl. Súťaž je realizovaná prostredníctvom  finančnej podpory z Blokového grantu Podpora environmentálnych organizácií pre udržateľný rozvoj (EMVO-TUR), ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR (http://www.ekopolis.sk). Mediálna spolupráca: časopis Odpady (http://www.epos.sk).

Monitoring nelegálnych skládok odpadov (zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch) – logistická pomoc „akčným skupinám“ a jednotlivcom. 

Projekt OZ TATRY „Neseparujte sa! Separujte s nami“ je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (http://www.ekopolis.sk). Aktivity taktiež podporili:  Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe (http://www.ceetrust.org) a  Nadácia pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom (http://www.hodinadetom.sk).

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Po kose na Krym? Zakopnete o tank

Vreckový sprievodca cestovateľov po východných teritóriách, časť III.

KOMENTÁRE

Mala byť ombudsmanka aj na pochode za rodinu?

Bubon, koláž Krista a zástava, celý výjav pripomínal akúsi civilnú procesiu.


Už ste čítali?