Kampaň „Neseparujte sa! Separujte s nami“ v roku 2009

Autor: Rudolf Pado | 7.4.2011 o 8:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  213x

Dňa 15.10.2007 bolo medzi OZ TATRY a mestom Liptovský Mikuláš podpísané „MEMORANDUM o vzájomnom spoločnom postupe, porozumení, neobchádzaní a zabezpečení vzájomnej spolupráce a vymedzení vzájomných práv a povinností“. Cieľom memoranda bolo písomne zadefinovať vzťah medzi občianskym združením a mestom a zadefinovať taktiež oblasti vzájomnej spolupráce pri ochrane a tvorbe životného prostredia, realizácii výchovno – vzdelávacích aktivít a pod.

Toto MEMORANDUM vychádza z dlhodobej vízie mesta Liptovský Mikuláš definovanej sloganom „Mesto pre všetkých“ a  „Stratégie mesta Liptovský Mikuláš na roky 2007 – 2010“ (http://www.mestoprevsetkych.sk).

K hlavným témam spoločnej spolupráce patrí: realizácia osvety v oblasti odpadového hospodárstva a zapojenie deti a mládeže do šírenia osvety v oblasti separovania odpadov, zavedenie separovania odpadov pre podnikateľov, verejné inštitúcie, školské zariadenia, zariadenia cestovného ruchu a na voľných priestranstvách, posilnenie  prevencie v oblasti environmentálnej kriminality a pod. Medzi partnerov OZ TATRY v tejto oblasti patria aj Verejnoprospešné služby (VPS) v Liptovskom Mikuláši.

Mesto Liptovský Mikuláš (http://www.mikulas.sk) a VPS – Liptovský Mikuláš (http://www.vpslm.sk) sa týmto prihlásili ku kampani OZ TATRY „Neseparujte sa! Separujte s nami“, ktorú občianske združenie  realizuje od roku 2005 a ktorej významným výsledkom je zvyšovanie miery separácie komunálnych a nebezpečných odpadov a znižovanie výskytu nelegálnych skládok odpadov v zberovej oblasti VPS.
VPS – Liptovský Mikuláš zabezpečujú triedený zber odpadov v meste Liptovský Mikuláš a jeho mestských častiach, ako aj v  21 obciach (Hybe, Východná, Kráľova Lehota, Liptovský Trnovec, Veterná Poruba, Malužiná, Žiar, Trstené, Podtureň, Nižná Boca, Liptovská Porúbka, Jalovec, Vavrišovo, Važec, Smrečany, Pribylina, Liptovský Ondrej, Demänovská dolina, Uhorská Ves, Bobrovec, Vyšná Boca).  Ide o spádovú oblasť v ktorej žije cca  50 tisíc obyvateľov.  
   
Počas roka 2009 sme v rámci kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami“ realizovali množstvo aktivít s lokálnym, regionálnym, ako aj celoslovenským charakterom:

- Príprava a výroba 20 informačných spotov ku kampani „Neseparujte sa! Separujte s nami“, ktoré sú umiestnené na:

http://www.mikulas.sk (rovnomenný baner kampane)
http://www.youtube.com/oztatry
    
- Vyhlásenie 1. ročníka „Tetrapakovej ligy“ – zber viacvrstvových obalov od mlieka, džúsov ... pre základné a materské školy v meste Liptovský Mikuláš. Do súťaže sa prihlásilo 11 subjektov. Vyzbieraných bolo 2 786 kg viacvrstvových kombinovaných obalov.

1.miesto – ZŠ J. Kráľa - Podbreziny
2.miesto – ZŠ Demänovská cesta
3.miesto – ZŠ s MŠ P. J. Kerna - Demänová
  

- Vyhlásenie súťaže „Všetko, čo sa blyští “ – zber obalov obsahujúcich hliník, pre základné a materské školy v meste Liptovský Mikuláš. Do súťaže sa prihlásilo 15 subjektov. Vyzbieraných bolo 527 kg obalov.

1.miesto – MŠ Nábrežie 4. apríla
2.miesto – MŠ Nábr. Dr. A. Stodolu
3.miesto – MŠ Kláštorná
   

- Príprava a postupná distribúcia informačných letákov kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami“:

„Zberové sklo“ (20 000 ks)
„Plastové obaly“ (20 000 ks)
„Kompostovanie v kompostéroch a kompostovacích silách“ (20 000 ks)
„Nápojové kartóny“ (20 000 ks)
„Elektroodpad“ (20 000 ks)
„Žiarivky a výbojky do koša nepatria!“ (20 000 ks)
„Separujte s nami – informačný materiál s anketou pre firmy, živnostníkov a občanov“ (z prostriedkov grantového programu „TESCO pre zdravšie mestá“, ktorý je podporovaný z Nadačného fondu spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., v Nadácii Pontis, 10 000 ks)

Informačné letáky sú distribuované v celej spádovej oblasti Verejnoprospešných služieb (VPS) - Liptovský Mikuláš. Všetky informačné materiály, ako aj informačno – propagačné spoty ku kampani „Neseparujte sa! Separujte s nami“ sa nachádzajú na internetovej stránke mesta (http://www.lmikulas.sk) pod rovnomenným banerom.      

- Príprava informačného listu pre aktivistov zo škôl v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb (VPS) – Liptovský Mikuláš (distribuovaný spolu s motivačným plagátom „Separujte s Hugom“ všetkým školám a triedam v zberovej oblasti VPS – Liptovský Mikuláš).
- Príprava informačného materiálu pre domových dôverníkov a obyvateľov bytových domov patriacich pod Bytový podnik, a.s., Liptovský Mikuláš (formát A 3, 350 ks, október 2009). 
- Príprava a distribúcia informačného balíka k triedenému zberu odpadov pre zariadenia sociálnych služieb a Kluby seniorov v meste a Liptovský Mikuláš a jeho mestských častiach (11 subjektov, november 2009).   
- Príprava a distribúcia informačných materiálov a omaľovaniek školám v zberovej oblasti VPS – Liptovský Mikuláš (september – október 2009, spolupráca so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu – ENVIDOM). 
- Relácia TV Liptov „14 minút pod arkádami“ k triedenému zberu odpadov (http://www.tvliptov.sk, hosť Mgr. Rudolf Pado).    
- Realizovali sme 21 prednášok na školách (625 účastníkov) k problematike triedenia odpadov, 24 exkurzií na skládku TKO Veterná Poruba a do separačného strediska VPS – Liptovský Mikuláš (454 účastníkov), 4 brigády na toku Smrečianky a v NPR Kvačianska dolina (272 účastníkov).
- Dňa 8.9.2009 sa na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši uskutočnila verejná prednáška o domácom kompostovaní: „Kompost – cenné hnojivo pre vašu záhradu“ (lektorovala Ing. Paulína Urdová z OZ SOSNA, 25 účastníkov).
- Medzi 19 organizáciami, ktoré sa podieľali na realizácii 13. ročníka akcie „Hore Váhom – dolu Váhom“ bolo aj Občianske združenie TATRY. Hlavným zámerom dobrovoľníkov z OZ TATRY bola propagácia triedeného zberu odpadov, s dôrazom na separáciu elektroodpadu, medzi účastníkmi podujatia. Táto aktivita bola možná vďaka spolupráci OZ TATRY so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu – ENVIDOM a Verejnoprospešnými službami  – Liptovský Mikuláš. Na registračnom bode OZ TATRY taktiež prebiehali súťaže o drobné suveníry ENVI-PAKu, a.s., Bratislava, ukážky monitoringu kvality vody pomocou kompaktného laboratória pre analýzu vody Aquamerck a biomonitoringu. Menšie deti dostávali maľovanku k téme recyklácie elektrospotrebičov. Akcie sa zúčastnilo cca 2 500 mladých ľudí.   
-  V rámci grantového programu „TESCO pre zdravšie mestá“, ktorý je administrovaný Nadáciou Pontis bol zavedený triedený zber odpadov v niektorých podnikateľských subjektoch (projekt „Separujte s nami“).
- V týždenníku MY Liptov boli zverejnené 2 PR články k projektu (4.8.2009, 25.8.2009)
- Monitoring nelegálnych skládok odpadov (zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch) a monitoring VZN č. 7/2005/VZN.
- Príprava podkladov pre seriál k triedenému zberu v mesačníku pre všetkých občanov mesta - MIKULÁŠ (archív http://www.mikulas.sk) a príprava jednotlivých motivačných a informačných článkov zo  zrealizovaných aktivít.   
- Aktualizácia internetovej stránky mesta Liptovský Mikuláš (http://www.mikulas.sk): pod banerom  „Neseparujte sa! Separujte s nami“ sa nachádzajú všetky informačné letáky a propagačné spoty kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami“.   
- Príprava 3 ks informačných panelov („Ako začať“, „Na čo nezabudnúť“, „Výhody kompostovania“) ku kompostovaniu biologicky rozložiteľných odpadov (november – december 2009, spolupráca s OZ SOSNA, panely boli financované z finančných prostriedkov Nadácie pre deti Slovenska – Fond Hodina deťom). Súčasťou dodávky panelov boli aj PDF náhľady panelov, ktoré sú publikovateľné v klasických tlačových médiách.  
  

Druh odpadu

Vytriedené množstvo v roku 2007 (v tonách)

Vytriedené množstvo v roku 2008 (v tonách)

Papier

365,00

347,67

Sklo

542,00

848,37

Plasty

144,00

148,78

Kovové obaly

20,40

25,44

Viacvrstvové kombinované obaly

20,70

32,61

 

SPOLU

 

1 092,10

 

1 402,87


Vyseparované zložky tuhého komunálneho odpadu v zberovej oblasti VPS – Liptovský Mikuláš, bez biologicky rozložiteľných odpadov a nebezpečných odpadov, v roku  2007 a 2008 (VPS Liptovský Mikuláš, 2009)

Kým v roku 2007 sa vytriedilo 1 092,10 t jednotlivých komodít, v roku 2008 to bolo 1 402,87 t, čo predstavuje 28,46 % medziročný nárast v množstve vytriedených komodít.
   
Okrem toho bolo v samotnom meste Liptovský Mikuláš vyzbieraných 56,78 t nebezpečných odpadov, 46,88 t elektronických odpadov a 1 632,00 t biologicky rozložiteľných odpadov.  

Celoštátny rozmer projektu:

- Semináre a prezentácie „Krajina pre ľudí – ľudia pre krajinu“ (Michalovce, Snina, Detva, Trenčín, Myjava, Bratislava): 6 podujatí / 118  účastníkov.          
- Príprava a vydanie motivačného plagátu „Separujte s Hugom“ (z finančnej podpory od Nadácie pre deti Slovenska - Fond Hodina deťom, 6 000 ks)   
- Príprava „Zbierky úloh z matematiky“ na tému odpady a ich recyklácia (cca 250 matematických príkladov, október 2009).   
- „Veršovačky OZ TATRY“ k téme odpadov. 
- Seminár pre žiakov zo Spojenej školy v Šali (3.12.2009, Šaľa, 42 účastníkov).
- Ešte počas roka 2008 vyhlásilo OZ TATRY 3. ročník súťaže zameranej na monitoring environmentálnych záťaží v krajine a na problematiku triedenia odpadov a jeho propagáciu, pre školský rok 2008/2009 pod názvom „Separujte s Hugom“ resp. „Neseparujte sa! Separujte s nami“. Do súťaže sa prihlásilo 79 kolektívov zo stredných, základných a materských škôl. Na základe záverečných správ o realizovaných aktivitách, ktoré zaslalo 38 kolektívov zapojených do súťaže, bol vyčíslený celkový dobrovoľnícky vklad realizovaných aktivít na 35 476 dobrovoľníckych hodín. OZ TATRY odmenilo knižnými darmi v súhrnnej hodnote 816,44 € (24 596 Sk) nasledovné kolektívy: ZŠ J. A. Komenského – Kolárovo, Detská ekopolícia – Zábiedovo, MŠ Kollárova, el. triedy Bernolákova 18 – Malacky, Školské stredisko záujmovej činnosti pri SOŠ, Na Pántoch 9 – Bratislava, ZŠ Bobrovec, Súkromná ZŠ – Zaježová. Všetky školy, ktoré zaslali správu o realizovaných aktivitách, dostali od OZ TATRY špeciálny diplom.
- V roku 2009 bol vyhlásený  4. ročník súťaže pod názvom  „Neseparujte sa! Separujte s nami“, do ktorého sa prihlásilo 50 kolektívov zo základných, stredných a materských škôl. Súťaž bude vyhodnotená v marci 2010. K propagácií súťaže bol vydaný rovnomenný informačný leták v náklade 5 000 ks.
- Mapovali sme nelegálne skládky odpadov v 17 okresoch (Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Čadca, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Nové Zámky, Komárno, Žilina, Bytča, Malacky, Krupina, Prešov, Zvolen, Kysucké Nové Mesto), a to prostredníctvom 17 terénnych pracovníkov. Pre terénnych pracovníkov, ktorí monitorujú nelegálne skládky odpadov sme pripravili odborný seminár (3.4.2009, Banská Bystrica, 8 účastníkov). Vydali sme taktiež výzvu k občanom SR k nahlasovaniu nelegálnych skládok odpadov a obdržané prípady okamžite riešime. Počas roka 2009 sme podali podnety Obvodným úradom životného prostredia, Slovenskej inšpekcii životného prostredia a oznámenia orgánom činným v trestnom konaní na niekoľko stoviek prípadov porušenia platných zákonov SR (napr. zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách, atď).      
- Vypracovali sme „Analýzu riešenia problematiky nelegálnych skládok odpadov obvodnými úradmi životného prostredia v rokoch 2004 – 2008“ (jún – október  2009).

Aktivity projektu „Neseparujte sa! Separujte s nami“ boli podporené  z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR (http://www.ekopolis.sk), z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš, Nadáciou pre deti Slovenska  z Fondu Hodina deťom (http://www.hodinadetom.sk), z  grantového programu „TESCO pre zdravšie mestá“, ktorý je podporovaný z nadačného fondu spoločnosti TESCO STORES SR, a. s. v Nadácii Pontis (http://www.nadaciapontis.sk).

Od októbra 2009 sme projektom „Neseparujte sa! Separujte s nami II.“ nadviazali na aktivity a výsledky predchádzajúceho projektu. Doposiaľ boli realizované nasledovné aktivity: 

- Vyhlásenie súťaže „Plecháčik “ zameranej na zber kovových obalov, a to v celej zberovej oblasti VPS – Liptovský Mikuláš (oslovených 41 výchovno – vzdelávacích subjektov). Súťaž bude vyhodnotená počas júna 2010.
- Príprava a distribúcia výzvy „Optimalizácia systému triedenia odpadov podnikateľskou sférou“, ktorá je zameraná na zavedenie triedeného zberu odpadov v  subjektoch zameraným na podnikateľskú činnosť, predovšetkým však na poskytovanie služieb v cestovnom ruchu. Počas mesiacov október až december navštívili dobrovoľníci OZ TATRY niekoľko stoviek podnikateľských subjektov, v ktorých odovzdali písomnú informáciu o tomto zámere priamo do rúk prítomného pracovníka prevádzky alebo informáciu vhodili do poštovej schránky. Mesto Liptovský Mikuláš zverejnilo predmetnú výzvu v spravodaji Mikuláš (http://www.mikulas.sk) a na vlastnej internetovej stránke. Liptovská regionálna rozvojová agentúra zaslala výzvu partnerským subjektom elektronickou poštou. Celková plánovaná výška subdodávky nádob na triedený zber v podnikateľských subjektoch je vyše 15 400 eur (min. 300 nádob) a je spolufinancovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (http://www.ekopolis.sk).     

Všetky aktivity organizuje OZ TATRY prostredníctvom dobrovoľníkov a pracovníkov na absolventskej praxi v organizácii.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Sagan: Bol som zmierený s tým, že nevyhrám

Slovenský cyklista dokázal to, čo sa ešte nikdy nikomu nepodarilo.


Už ste čítali?