Zhrnutie projektu „Neseparujte sa! Separujte s nami I.“

Autor: Rudolf Pado | 11.4.2011 o 8:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  329x

Počas projektového obdobia (máj 2008 - marec 2010) sme pre výchovno – vzdelávacie zariadenia realizovali: exkurzie do triediaceho strediska Verejnoprospešných služieb – Liptovský Mikuláš (79 akcií/1 705 účastníkov), prednášky a interaktívne programy (128/3 542), brigády (4/272), iné akcie, napr. „Hore Váhom – dolu Váhom“ (2/2 502). Spolu: 213 akcií/8 021 účastníkov.

Zaviedli sme separovaný zber odpadov vo výchovno – vzdelávacích zariadeniach v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb – Liptovský Mikuláš: 36 subjektom bolo odovzdaných  496 ks 40- litrových interiérových nádob určených k zberu papiera (228 ks), plastov, kovov, viacvrstvových kombinovaných obalov tzv. tetrapakov (228 ks), batérií a akumulátorov (40 ks). K triedenému zberu vo výchovno – vzdelávacích zariadeniach bol vydaný informačný leták pre žiakov školy v náklade 10 000 ks.  
 
Boli pripravené a realizované dva ročníky motivačných súťaží pre školy – „Tetrapaková liga“ (zber viacvrstvových kombinovaných obalov) a „Všetko čo sa blyští“ (zber obalov z obsahom hliníka).    

Z prostriedkov Nadácie pre deti Slovenska (Fond Hodina deťom) bol pripravený a vydaný motivačný plagát „Separujte s Hugom“ alebo „Neseparujte sa!  Separujte s nami“ (6 000 ks).

Bola pripravená „Zbierka úloh z matematiky“ na tému odpady a ich recyklácia (cca 250 matematických príkladov), „Veršovačky OZ TATRY“ k téme odpadov, pracovné listy k téme odpadov (recyklácia elektrospotrebičov),  

***********

Bolo vydaných 10 druhov informačných letákov (200 000 ks), ktoré boli distribuované domácnostiam v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb – Liptovský Mikuláš.

Informačné letáky boli  distribuované v celej spádovej oblasti Verejnoprospešných služieb (VPS) - Liptovský Mikuláš.  Všetky tlačové výstupy sú umiestnené pod banerom „Neseparujte sa! Separujte s nami“ na internetovej stránke mesta Liptovský Mikuláš (http://www.mikulas.sk). 

Po celý čas trvania projektu boli v mesačníku pre všetkých občanov mesta  - MIKULÁŠ (archív na http://www.mikulas.sk) zverejňované informačné a propagačné články k problematike triedeného zberu odpadov.  V týždenníku MY Liptov boli zverejnené 2 PR články k projektu (4.8.2009, 25.8.2009). Výstupy z kampane sme publikovali napr. na http://www.changenet.sk, http://www.biospotrebitel.sk, http://www.dobrovolnictvo.sk, http://www.sme.sk, v odborných periodikách (časopis „Odpady“, „Enviromagazín“, špecializovaných reláciách, napr. „Separé“ (STV 2, 12.9.2008, 16.50 hod.).    
 
Bola realizovaná „Analýza materiálového zloženia 1 100 litrových nádob na TKO“ v meste Liptovský Mikuláš, pripravená a vyhodnotená anketa k separovanému zberu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš a realizovaný terénny výskum „Optimalizácia separovaného zberu v meste Liptovský Mikuláš“.

Pre TV Liptov bolo pripravených a vyrobených 20 propagačných spotov k triedenému zberu odpadov (archív -  http://www.youtube.com/oztatry, http://www.mikulas.sk pod banerom „Neseparujte sa! Separujte s nami“  

Pripravili sme informačného list pre aktivistov zo škôl v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb (VPS) – Liptovský Mikuláš, informačného materiál pre domových dôverníkov a obyvateľov bytových domov patriacich pod Bytový podnik, a.s., Liptovský Mikuláš (formát A 3, 350 ks),   informačné balíčky k triedenému zberu odpadov pre zariadenia sociálnych služieb a Kluby seniorov v meste a Liptovský Mikuláš a jeho mestských častiach (11 subjektov), propagačný text k separovanému zberu pre mobilný rozhlas a obecné vysielania.

Z prostriedkov Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe sme vydali, v náklade 12 000 ks, informačný leták “Spoločenská zodpovednosť firiem“.

Z prostriedkov grantového programu „TESCO pre zdravšie mestá“, ktorý je podporovaný z Nadačného fondu spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., v Nadácii Pontis sme vydali, v náklade 10 000 ks,  informačný materiál s anketou pre firmy, živnostníkov a občanov „Separujte s nami“.  Za 2 820,00 € sme zakúpili 47 ks 120-litrových nádob na plasty, kovové obaly a tetrapaky, 46  ks 120-litrových nádob na papier a 75 ks 10-litrových interiérových nádob na plasty, papier a sklo, pre modelové zavedenie triedeného zberu odpadov v niektorých podnikateľských subjektoch a verejných inštitúciách.    

Z finančných prostriedkov Nadácie pre deti Slovenska – Fond Hodina deťom, za spolupráce s OZ SOSNA, sme dali zhotoviť 3 ks informačných panelov („Ako začať“, „Na čo nezabudnúť“, „Výhody kompostovania“)  ku kompostovaniu biologicky rozložiteľných odpadov.  Súčasťou dodávky panelov boli aj PDF náhľady panelov, ktoré sú publikovateľné v klasických tlačových médiách. 
OZ SOSNA realizovalo v Liptovskom Mikuláš verejnú prednášku „Kompost – cenné hnojivo pre vašu záhradu“ (25 účastníkov).

Dobrovoľnícky vklad spojený s realizáciou aktivít bol vyčíslený na 1 702 hodín (nezarátavame pracovný čas aktivistov pracujúcich na základe rôznych zmlúv a ani pracovný čas pracovníkov na absolventskej praxi v OZ TATRY).    

Celkovo sme riešili nelegálne skládky odpadov v 32 okresoch. Z 15 okresoch sme obdržali  informácie o nelegálnych skládkach odpadov od občanov, na základe našej výzvy. OZ TATRY mapovalo nelegálne skládky odpadov v 17 okresoch, a to prostredníctvom 17 terénnych pracovníkov.

Z iných finančných zdrojov sme pre aktivistov pripravili bulletin „Krajina pre ľudí – ľudia pre krajinu“ s podtitulom „bulletin pre ľudí, ktorí sa rozhodli zmeniť tvár Slovenska“ (1 000 ks). 

Pre terénnych pracovníkov, ktorí monitorujú nelegálne skládky odpadov sme pripravili odborný seminár (3.4.2009, Banská Bystrica, 8 účastníkov).

Počas celého projektového obdobia podávali podnety Obvodným úradom životného prostredia, Slovenskej inšpekcii životného prostredia a oznámenia orgánom činným v trestnom konaní na niekoľko stoviek prípadov porušenia platných zákonov SR (napr. zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy).      

Vypracovali sme „Analýzu riešenia problematiky nelegálnych skládok odpadov obvodnými úradmi životného prostredia v rokoch 2004 – 2008“.

***********

Do dvoch ročníkov súťaže „Neseparujte sa! Separujte s nami“ sa prihlásilo 131 skupín, z nich 51 zaslalo záverečnú správu o realizovaných aktivitách. Dobrovoľnícky vklad realizovaných aktivít bol vyčíslený na 42 238 hodín. Školy s najkreatívnejšími aktivitami obdržali knižné dary v súhrnnej hodnote cca 1 600,00 €.

K súťaži boli vydané 2 typy propagačných letákov v súhrnnom náklade 10 000 ks a diplomy pre zapojené skupiny.

Grantový program  „Neseparujte sa! Separujte s nami“ finančne podporil Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe (http://www.ceetrust.org) a  Nadácia pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom (http://www.hodinadetom.sk).  OZ TATRY obdržalo v troch kolách grantovej výzvy „Separujte s Hugom“  s podtitulom „Neseparujte sa! Separujte s nami“ 30 projektov a podporilo 15  z nich v celkovej sume 3 320,00 €.

Realizovali sme 22 seminárov „Krajina pre ľudí – ľudia pre krajinu“ a iných informačných podujatí, ktorých sa zúčastnilo 553 účastníkov, predovšetkým pedagógov zo škôl.   

***********

Od začiatku realizácie projektu „Neseparujte sa! Separujte s nami“  vzrástlo množstvo vyzbieraných hlavných sledovaných komodít v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb – Liptovský Mikuláš z    1 092,10 t v roku 2007 na 1 417,18 t v roku 2009, čo predstavuje rast zberu o 29,76 %.     

 

Druh odpadu

Vytriedené množstvo v roku 2007 (v tonách)

Vytriedené množstvo v roku 2008 (v tonách)

Vytriedené množstvo v roku 2009 (v tonách)

Papier

365,00

347,67

374,77

Sklo

542,00

848,37

788,66

Plasty

144,00

148,78

162,49

Kovové obaly

20,40

25,44

41,02

Viacvrstvové kombinované obaly

20,70

32,61

50,25

SPOLU

1 092,10

1 402,87

1 417,19

 

Vyseparované zložky tuhého komunálneho odpadu v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb (VPS) – Liptovský Mikuláš, bez biologicky rozložiteľných odpadov a nebezpečných odpadov, v rokoch  2007 až 2009 (VPS – Liptovský Mikuláš, 2010)

V porovnaní s rokom 2008 sa v roku 2009 vyseparovalo v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb (VPS) – Liptovský Mikuláš o 1,02 % komodít viac, pričom vzrástla separácia papiera (o 7,8 %), plastov (o 9,21 %), kovových obalov (o 61,24 %) a viacvrstvových kombinovaných obalov tzv. tetrapakov (o 54,09 %), poklesol iba zber skla (o 7,04 %).

Okrem toho vzrástol v samotnom meste Liptovský Mikuláš zber elektronických  odpadov prostredníctvom zberných dvorov  o 113 % (100,05 t v porovnaní s 46,88 t v roku 2008)  a o 63 % poklesol zber nebezpečných odpadov (21,04 t v porovnaní s 56,78 t v roku 2008).

Zber tzv. zeleného odpadu dosiahol množstvo 1 620,81 t, čo je porovnateľné s rokom 2008 (1 632 t).

Stagnáciu celkovej dynamiky rastu triedeného zberu je možné vysvetľovať  prepadom maloobchodných tržieb v SR v roku 2009 o cca 10 %, čo je samozrejme spojené s nižším  množstvom obalov z nakupovaných výrobkov.  Ďalej nekorektnými publicistickými reláciami vysielanými počas roka 2009 mienkotvornými médiami v súvislosti s triedeným zberom odpadov,  ktoré značne negujú pozitívne návyky obyvateľov, odbytovou krízou vyseparovaných zložiek, rezervami v spolupráci jednotlivých zainteresovaných inštitúcií v zberovej oblasti VPS,  neuplatňovaním represie voči tým skupinám obyvateľstva a podnikateľskej obce, ktoré triedený zber odpadov vytrvalo ignorujú.
Je potešiteľné, že vzrastá zber komodít ako sú kovové obaly, viacvrstvové kombinované obaly  a elektronický odpad. Tu sa prejavuje vplyv informačných letákov k daným komoditám, ktoré boli vydané a distribuované obyvateľom počas roka 2009 a výchovno – vzdelávacích aktivít venovaných zberu práve týchto materiálov.            

Od roku 2005, od ktorého OZ TATRY realizuje kampaň „Neseparujte sa! Separujte s nami“, vzrástlo množstvo vyseparovaných hlavných komodít v zberovej oblasti VPS – Liptovský Mikuláš o 62,46 %, pričom zber papiera vzrástol o 28,79 %, skla o 68,52 %, plastov o 92,30 %, kovových obalov o 239,01 % viacvrstvových kombinovaných obalov tzv. tetrapakov o 200,90 %. V objeme to predstavuje rast množstva vyzbieraných komodít z 872,30 t v roku 2005 na  1 417,19 t v roku 2009. 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Nemajú nič, čo si nedopestujú. Život na lazoch je zložitý

Čo sa kachliar z Brdárky naučil od Siouxov.

DOMOV

Tak to už nie, Béla, odkazuje Bugárovi Paška z SNS

Pašku hnevá, že ombudsmanka podporila Dúhový pochod.

DOMOV

Plavčan oznámil abdikáciu, z tlačovky opäť ušiel

Plavčan odstúpil z postu ministra deň po výzve Roberta Fica.


Už ste čítali?