Zhrnutie projektu „Neseparujte sa! Separujte s nami II.“

Autor: Rudolf Pado | 13.4.2011 o 8:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  299x

V projektovom období od októbra 2009 do decembra 2010 sme pripravili ýzvu „Optimalizácia systému triedenia odpadov podnikateľskou sférou", ktorá bola zverejnená v Mesačníku pre všetkých občanov mesta - MIKULÁŠ č. 11/2009 (12 500 ks, http://www.mikulas.sk). Výzva bola distribuovaná aj prostredníctvom elektronickej pošty a počas osobného styku s podnikateľskými subjektami a verejnými inštitúciami.

48 podnikateľským subjektom a verejným inštitúciám bolo odovzdaných  204 ks 120 -litrových nádob  na triedenie odpadov (78 ks nádob na triedenie plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných obalov, 64 ks nádob na triedenie papiera a 62 ks nádob na triedenie skla). Všetky subjekty dostali list s pokynmi "ako nakladať s vytriedeným odpadom".
61 ks (21 ks na plasty, kovy a viacvrstvové kombinované obaly, 40 ks na papier)  nádob na triedenie odpadov o objeme 1 100 litrov  bolo Verejnoprospešnými službami - Liptovský Mikuláš (http://www.vpslm.sk) rozmiestnených v lokalitách mesta s vysokou koncentráciou podnikateľských subjektov.
Celková hodnota subdodávky OZ TATRY dosiahla výšku 15 383 €.
 
„Dnes sme po prvýkrát dali do užívania turistom zberné nádoby ,doteraz sme síce separovali ,ale prácne do rôznych vriec a tak . Chcem aj touto cestou  poďakovať za  zberné nádoby  od Vás. Určite sa dobre využijú.“  (Šiarniková Zuzana, rekreačný dom SHALOM, Smrečany) 

V rámci  informačnej kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami“ bolo vydaných 6 druhov informačných letákov:

"Nespotrebované lieky a ortuťové teplomery" (20 000 ks)
„Vermikompostovanie"  (20 000 ks)
"Neotravujme si život spaľovaním odpadov"  (20 000 ks)
"Batérie a akumulátory"  (20 000 ks)
„Viacvrstvové kombinované obaly a kovové obaly“ (20 000 ks)
„Rozširujeme sortiment separovaných komodít“  (12 000 ks)
 
Informačné letáky boli distribuované v celej zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb (VPS) - Liptovský Mikuláš (mesto Liptovský Mikuláš a viac než 20 obcí), taktiež sú umiestnené v pdf. náhľadoch na internetovej stránke mesta Liptovský Mikuláš (http://www.mikulas.sk) v časti „Neseparujte sa! Separujte s nami“. 

Bolo realizovaných 61 výchovno - vzdelávacích podujatí pre 1 856 účastníkov.  

Zorganizovali sme súťaž v zbere kovových obalov z nápojov a konzerv – „Plecháčik“, do ktorej sa zapojili štyri výchovno - vzdelávacie zariadenia zo zberovej oblasti VPS, ktoré spolu nazbierali 353,5 kg týchto obalov. Pre aktívnych žiakov bol pripravený celodenný výlet do oblasti Čierneho Balogu, ktorého sa zúčastnilo 47 účastníkov.  

Základná škola Janka  Kráľa – Liptovský Mikuláš: 258 kg
Materská škola, Ondrašovecká 55, Liptovský Mikuláš: 59 kg 
Základná škola, Okoličianska 404, Liptovský Mikuláš: 35 kg
Základná škola s MŠ, P.J. Kerna 76, Liptovský Mikuláš – Demänová: 1,5 kg
   

Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s Verejnoprospešnými službami (VPS) – Liptovský Mikuláš a  OZ TATRY vyhlásilo pre rok 2010 aj ďalšie dve súťaže pre základné a materské školy v meste.„Tetrapaková liga“  bola zameraná na zber viacvrstvových  kombinovaných obalov a „Všetko čo sa blyští“ na zber obalov obsahujúcich hliníkovú vrstvu resp. išlo o obaly z tenkostenného hliníka. Jedným z cieľov súťaže bolo znížiť množstvo odpadov ukladaných  na skládku komunálnych odpadov vo Veternej Porube prípadne odhodených do voľnej prírody.

Do „Tetrapakovej ligy“ sa zapojilo 10 výchovno – vzdelávacích subjektov, ktoré nazbierali 2 729 kg viacvrstvových kombinovaných obalov (tzv. tetrapakov resp. nápojových kartónov). Najväčší podiel vyzbieraného materiálu na jedného žiaka dosiahli:

1. miesto: Materská škola, Ondrašovská  55
2. miesto: Základná škola Janka Kráľa
3. miesto: ZŠ s MŠ P. J. Kerna - Demänová  

Do súťaže „Všetko čo sa blyští“ sa zapojilo 17 výchovno – vzdelávacích subjektov, ktoré nazbierali 872 kg obalov obsahujúcich hliník. Najväčší podiel vyzbieraného materiálu na jedného žiaka dosiahli:

1. miesto: Materská škola, Ondrašovská  55
2. miesto: MŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu
3. miesto: MŠ Žirafka, Nábrežie 4. apríla    

*****

Do "Občianskeho monitoringu životného prostredia“  sme zapojili 11 nových skupín  v ktorých pracuje 155 mladých ľudí pod vedením 22 koordinátorov (celkovo v rámci SR pracuje v gescii OZ TATRY 26 skupín / 380 mladých ľudí / 52 koordinátorov).

Pre koordinátorov nových monitorovacích skupín bol počas apríla 2010 realizovaný 2-dňový odborný seminár. Účastníkom seminára boli odovzdané pracovné pomôcky (pracovné listy, monitorovacie formuláre, rôzne informačné letáky a brožúry) a Kompaktné laboratórium pre analýzu vôd AQUAMERCK  v  hodnote cca 330,00 €.

Počas prvého dňa podujatia sa účastníci oboznámili so základnými poznatkami o stave vody u nás a vo svete, s niektorými strategickými zákonmi a dokumentami (zákon o odpadoch, zákon o vodách, zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskeho pôdy, Nitrátová direktíva, Kódex správnej poľnohospodárskej praxe, atď.), s metódami chemického a biologického monitoringu vodných tokov (Trentov biotický index, Index tolerancie znečistenia, BISEL), s metodikou mapovania nelegálnych skládok odpadov, inváznych druhov rastlín, brehových porastov a riečneho koridoru, ako aj s metódami práce s verejnosťou. 

Počas druhého dňa prebiehala praktická práca účastníkov podujatia v teréne. Spestrením programu bola exkurzia do triediaceho strediska Verejnoprospešných služieb – Liptovský  Mikuláš.  
      
Zoznam monitorovacích skupín: 

Základná škola, Fraňa Kráľa 838, 966 81 Žarnovica
Stredná odborná škola Hattalova  968/33, 029 01 Námestovo
Základná škola s MŠ, 082 74 Brezovica 60
Gymnázium  Andreja Sládkoviča, Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica
Gymnázium, Komenského 1, 082 71 Lipany
Stredná odborná škola drevárska, 023 02 Krásno nad Kysucou
Základná škola s MŠ, Komenského 587/15, 058 01 Poprad
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, 040 01 Košice
Gymnázium, Komenského 1357, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Gymnázium, Štefánikova ul. 219/4, 014 44 Bytča        
Gymnázium, SNP 3, 061 15 Spišská Stará Ves
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Základná škola s MŠ, Tajovského ul. 2764/47, 058 01 Poprad
Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves
Základná škola s MŠ, Vagonárska 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
Stredná odborná škola drevárska, 023 02 Krásno nad Kysucou (II. skupina)
Základná škola, ul. Vajanského 93, 900 01 Modra 
Základná škola, 053 63 Spišský Hrušov 264
Základná škola Janka Kráľa, Žiarska ul. 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš  
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky
OZ Abovská osa, Marek Šoltés, Na záhumní 5, 044 14 Gyňov
Základná škola, Turnianska 10, 851 07 Bratislava
Cirkevná základná škola sv. košických mučeníkov, Ždaňa 96, okres Košice – okolie 
Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského – Cirkevná základná škola a gymnázium, Kammmerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš
Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava

Podľa polročných správ, ktoré zaslalo Občianskemu združeniu TATRY 21 z 26 monitorovacích skupín, ich členovia realizovali od júna do novembra 2010 aktivity v rozsahu 7 661 dobrovoľníckych hodín.  Celkový dobrovoľnícky vklad monitorovacích skupín dosiahol od začiatku ich činnosti rozsah 13 273 hodín. 

Povedali o projekte a práci vlastnej skupiny:  

„Mapovanie skládok je dobrá vec, aj keď zaberie veľa času. Mám veľmi dobrý pocit, keď som videla, že niektoré skládky už zmizli.“   (Beáta Sojaková, 2.B, Gymnázium A. Sládkoviča – Banská Bystrica)

„Bolo zaujímavé hľadať  vo vode živočíchy, o ktorých sme ani nevedeli, že existujú. Bolo aj zábavné sledovať tieto živočíchy. Naučili sme sa ich názvy. Bavilo ma to, ale zároveň ma zarazilo, že je voda tak veľmi znečistená.“   (Martin Gross, 2.AD, Stredná odborná škola Nováky)

„V novembri sme na hodinách ekológie prezentovali naše doterajšie aktivity. Vedeli sme, že sa spolužiaci zaujímajú o to, čo robíme, ale aj tak som bola prekvapená, ako dávali pozor. Kládli nám rôzne otázky a tiež by sa chceli k nám pripojiť. Čo sa im najviac páči je to, že skládky, ktoré sme našli, postupne miznú.“ (Silvia Bystričanová, Stredná odborná škola Námestovo)

„Ja sa teším, keď budeme znovu robiť rovesnícke vzdelávanie, lebo sa mi páči, keď učíme deti triediť odpad.“  (Miriam Klembárová, 7.A, Základná  škola s MŠ, Tajovského  ul., Poprad)

„Bol som s mamou a jej veľkými žiakmi na prechádzke hľadať smeti (mama tomu hovorí skládky). Už viem čo to stále hľadajú. Páčilo sa mi to a budem chodiť odteraz s nimi. Rozprával som o tom mojej pani učiteľke na prírodovede a dala mi veľkú jednotku.“   (Števko Slavkovský, 3. B, Základná  škola s MŠ, Vagonárska ul., Poprad)

„V tomto období od júna do novembra sme mali v pláne zmapovať celé okolie Stráž smerom na Hozelec Gánovce a Úsvit, čo sa nám podarilo. Teší nás zistenie, že skládky hlásené ešte z prvého obdobia (november – jún) sú odstránené. Chceme pokračovať V hľadaní od Spišskej Soboty a Matejoviec smerom na Kežmarok. Čo sa týka monitorovania vodných tokov nie sú údaje najoptimistickejšie. Pokračuje aj naďalej v monitorovaní a chceme hľadať príčiny, podľa nameraných údajov. Tretí plán na najbližšie obdobie je začať s triedením biologického odpadu v školskej jedálni, teda výstavba kompostoviska v našej škole. (buď cez projekt alebo svojpomocne v spolupráci s rodičmi žiakov).“   (koordinátorka monitorovacej skupiny zo Zš s MŠ na Vagonárskej ul. v Poprade)

Aktivity a materiálno – technické vybavenie monitorovacích skupín boli finančne podporené  v rámci projektu OZ TATRY „Neseparujte sa! Separujte s nami“, ktorý je  spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (http://www.ekopolis.sk), Nadáciou pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom (http://www.hodinadetom.sk) v rámci projektu „Monitoring životného prostredia a participácia mladých ľudí na riešení problémov životného prostredia“ a Ministerstvom školstva  SR v rámci „Enviroprojektu 2009“. 
Ďalšie vzdelávanie členov monitorovacích skupín bolo podporené v rámci projektu „Životné prostredie  - vec verejná“, ktorý  bol finančné podporený Nadáciou Intenda (http://www.intenda.sk) v rámci grantového programu „Rozvíjame občiansku identitu“.

*****

Ďalšie aktivity:

- Ešte počas roka 2009 vyhlásilo OZ TATRY 4. ročník súťaže zameranej na monitoring environmentálnych záťaží v krajine a na problematiku triedenia odpadov a jeho propagáciu, pre školský rok 2009/2010 pod názvom „Neseparujte sa! Separujte s nami“. Do súťaže sa prihlásilo 52 kolektívov zo stredných, základných a materských škôl. Na základe záverečných správ o realizovaných aktivitách, ktoré zaslalo 13 kolektívov zapojených do súťaže, bol vyčíslený celkový dobrovoľnícky vklad realizovaných aktivít na 6 762  dobrovoľníckych hodín. OZ TATRY odmenilo knižnými darmi v súhrnnej hodnote 817,48 €  nasledovné kolektívy:  ZŠ J. A. Komenského – Kolárovo, Základná škola s MŠ – Veľké Leváre, Základná škola  – Klátova Nová Ves, Základná škola – Kriváň, Základná škola s MŠ – Palín, Spojená škola – Nižná.  Všetky školy, ktoré zaslali záverečný sumár aktivít, dostanú od OZ TATRY špeciálny diplom. 

- V roku 2010 bol vyhlásený  5. ročník súťaže pod názvom  „Neseparujte sa! Separujte s nami“, do ktorého sa prihlásilo 13 kolektívov zo základných, stredných a materských škôl. Súťaž bude vyhodnotená počas leta  2011. K propagácií súťaže bol vydaný rovnomenný informačný leták v náklade 2 000 ks.

- Počas roka 2010 sme podávali podnety Obvodným úradom životného prostredia, Slovenskej inšpekcii životného prostredia a oznámenia orgánom činným v trestnom konaní na  porušenie platných zákonov SR (napr. zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách, atď.), ktoré sme  zistili vlastnou  terénnou prácou resp. cez oznámenie občanmi (nelegálne skládky odpadov,  tečenie močovky do vodného recipientu,  a pod.)      

- Medzi vyše 20 organizáciami, ktoré sa podieľali na realizácii 14. ročníka akcie „Hore Váhom – dolu Váhom“ bolo aj Občianske združenie TATRY. Hlavným zámerom dobrovoľníkov z OZ TATRY bola propagácia triedeného zberu odpadov, ako aj predstavenie metódy biologického monitoringu kvality vody vo vodnom toku, ktorá je založená na určovaní makroskopických bezstavovcov. Na stanovišti OZ TATRY mohli mladí ľudia triediť odpad a za jeho správne vytriedenie získať drobné suveníry. Taktiež si mohli vyskúšať  odchyt bezstavovcov, ich určenie a vyhodnotenie odberu – zaradenie vodného toku do príslušnej triedy čistoty. Akcie sa zúčastnilo cca 2 000  ľudí.   

- Občianske združenie Sosna pripravilo pre OZ TATRY  tri  informačne materiály k zhodnocovaniu biologicky rozložiteľných odpadov kompostovaním, ktoré sú určene k osvete obyvateľstva, žiakov škôl a pod.: Kompostovanie - ako začať?,  Kompostovanie - na čo nezabudnúť,  Kompostovanie  - výhody kompostovania.  Informačné texty sú aplikovateľné k  priamemu publikovaniu v mestskom či obecnom spravodaji vo formáte A4 , bez straty kvality tlače, resp. ako informačné letáky. 


*****

Od začiatku realizácie projektu „Neseparujte sa! Separujte s nami“  vzrástlo množstvo vyzbieraných hlavných sledovaných komodít v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb – Liptovský Mikuláš z   1 092,10 t v roku 2007 na 1 417,18 t v roku 2009, čo predstavuje rast zberu o 29,76 %.     

Druh odpadu

Vytriedené množstvo v roku 2007 (v tonách)

Vytriedené množstvo v roku 2008 (v tonách)

Vytriedené množstvo v roku 2009 (v tonách)

Papier

365,00

347,67

374,77

Sklo

542,00

848,37

788,66

Plasty

144,00

148,78

162,49

Kovové obaly

20,40

25,44

41,02

Viacvrstvové kombinované obaly

20,70

32,61

50,25

SPOLU

1 092,10

1 402,87

1 417,19

Vyseparované zložky tuhého komunálneho odpadu v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb (VPS) – Liptovský Mikuláš, bez biologicky rozložiteľných odpadov a nebezpečných odpadov, v rokoch  2007 až 2009 (VPS – Liptovský Mikuláš, 2010)

Od roku 2005, od ktorého OZ TATRY realizuje kampaň „Neseparujte sa! Separujte s nami“, vzrástlo množstvo vyseparovaných hlavných komodít v zberovej oblasti VPS – Liptovský Mikuláš o 62,46 %, pričom zber papiera vzrástol o 28,79 %, skla o 68,52 %, plastov o 92,30 %, kovových obalov o 239,01 % viacvrstvových kombinovaných obalov tzv. tetrapakov o 200,90 %. V objeme to predstavuje rast množstva vyzbieraných komodít z 872,30 t v roku 2005 na  1 417,19 t v roku 2009. 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

BRATISLAVA

Predvolebná diskusia SME: Ako vidia Bratislavu Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý

Kam by mal Bratislavský samosprávny kraj smerovať? Sledujte SME Naživo.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

SVET

Café Európa: Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby v Nemecku na Európu i Slovensko? Sledujte diskusiu naživo.


Už ste čítali?