Nekonanie ako pracovná metóda II.

Autor: Rudolf Pado | 14.4.2011 o 8:00 | (upravené 14.4.2011 o 8:30) Karma článku: 4,96 | Prečítané:  1357x

Pri akýchkoľvek problémoch s výkonom štátnej správy resp. samosprávnych funkcií obcí sa na Slovensku argumentuje tým, že ide o zlyhanie jednotlivca. Nemyslím si to. Čím ďalej tým viac sa domnievam, že ide o systémové zlyhanie. Toto zlyhanie vyplýva z nedostatočných odborných a osobnostných  kompetencií pre výkon  práce, čo opätovne súvisí s procesom výberu týchto ľudí pre dané pozície, z nezáujmu o vlastnú  prácu, z uprednostňovania miestnych a regionálnych „kamarátstiev“ pred kvalitným  výkonom štátnej správy či samosprávnych funkcií. Tento stav je pre Slovensko zničujúci nakoľko znechucuje všetkých slušných a schopných ľudí a neustále zvyšuje mieru arogancie tých druhých.

Z kampane Neseparujte sa! separujte s nami (http://www.youtube.com/oztatry)Z kampane Neseparujte sa! separujte s nami (http://www.youtube.com/oztatry)Rudolf Pado

V tomto článku budem názorne prezentovať moje konkrétne skúseností z „boja“ proti nelegálnym skládkam odpadov.

Vytvárať nelegálne skládky odpadov je zakázané v zákone NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, vo VZN o odpadoch a drobných stavebných odpadoch resp. v obdobnom dokumente miest a obcí, v zákone NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách,  v zákone NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, atď.

Ministerstvo životného prostredia vydalo dokument „Usmernenie ako postupovať pri nájdení nedovolene uloženého odpadu, tzv. opustený odpad“ (http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia/), ktorý  upravuje postup Obvodných úradov životného prostredia pri obdržaní podnetu  na nelegálnu skládku odpadov od povinných osôb (vlastníci, správcovia a nájomcovia pozemkov)  a iných osôb (občanov, organizácií ...).

Procedurálny postup pri likvidácií nelegálnej skládky odpadov  upravuje § 18 ods. 6) a ž 10) zákona NR SR o odpadoch.

Podľa § 18 ods. 6) zákona o odpadoch: „Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti  zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol   umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa odpad nachádza.“

Protiprávneho konania sa teda dopúšťajú aj občania obce, ktorí odpad síce neuložili, ale o uložení odpadu na pozemkoch v katastrálnom území vedeli (nachádza sa na pozemkoch v ich správe) a túto skutočnosť neoznámili.

Obec má kompetenciu prejednávania priestupkov za nesplnenie  oznamovacej  povinnosti tzv. povinnými osobami vymedzenú v § 72  písm. a) v kontexte § 80 ods. 1) písm. c).  Nesplnenie oznamovacej  povinnosti je možné sankcionovať pokutou až do výšky 165,96 €.

Obci táto kompetencia vyplýva zo zákona NR SR č. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na prejednávanie priestupkov sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov -   zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

„Analýza riešenia problematiky nelegálnych skládok odpadov obvodnými úradmi životného prostredia v rokoch 2004 – 2008“ (http://www.changenet.sk/?section=forum&x=432824) odhalila, že veľmi nízke vnímanie environmentálnej kriminality, ako vážneho spoločenského problému, zo strany samospráv a občanov, je determinované aj veľmi nízkou represívnou aktivitou orgánov štátnej správy (a samosprávy) a ich veľmi nízkym proaktívnym pôsobením.
Niektoré obvodné úrady životného prostredia  prijali minimum oznámení o nezákonnom uložení  odpadov tzv. povinnými osobami, pričom však neinicioval udelenie žiadnych sankcií  za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

10.JPG

Počet oznámení podľa § 18 ods. 6) zákona o odpadoch prijatých v rokoch 2004 - 2008 Obvodným úradom životného prostredia v Ružomberku (1. riadok). Ďalšie riadky dokumentujú aktivitu úradu v iných paragrafoch zákona o odpadoch.

Prax ďalej ukázala, že mnohé obce nemajú záujem na takéto oznámenia adekvátne reagovať.

14.JPG

Odpoveď obce na oznámenie o nelegálnej skládke  odpadov v k. ú.  Komunikačná úroveň samosprávy je z listu zjavná.

Ja osobne pokladám zasielanie oznámení na neoprávnené uloženie odpadu príslušnej obci za stratený čas.

Oznámenie obvodnému úradu životného prostredia môže urobiť aj  akákoľvek iná osoba, napr. stráž prírody, pracovník ŠOP SR, občan ... Metodiku nájdete na:

http://pado.blog.sme.sk/c/253187/Mapovanie-nelegalnych-skladok-odpadov.html

http://pado.blog.sme.sk/c/253190/Nelegalne-skladky-odpadov-vzor-podnetu.html

Podľa „Usmernenie ako postupovať pri nájdení nedovolene uloženého odpadu, tzv. opustený odpad“, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, sú obvodné úrady životného prostredia povinné konať na základe oznámenia akéhokoľvek občana či organizácie.

 

3.JPG

Okresná prokuratúra Prešov - "OÚŽP mal podnet riešiť a nie ho postúpiť obci"

Podľa § 18 ods. 7) zákona o odpadoch: „Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia podľa odseku 6), z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce začne konanie o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom  ...“

Takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.

Podľa § 18 ods. 8) zákona o odpadoch: „Ak sa podľa odseku 7) nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu  na nehnuteľnosti,  obvodný úrad životného prostredia začne konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti:

a) je pôvodcom odpadu,
b) neurobil všetky  opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať podľa osobitných predpisov (napr. vyhláška 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení ukladá povinnosť, aby stavenisko  v zastavanom území obce alebo miesto výkonu stavby, bolo oplotené do výšky 1,8 m, a stavenisko mimo zastavaného územia obce musí byť oplotené alebo ohradené, ak je vzdialené od verejnej komunikácie menej ako 30 m) alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu, 
c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.“

Ak sa preukáže  vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad, niektorá z vyššie uvedených skutočností, je povinný zabezpečiť odstránenie odpadu na vlastné náklady (§ 18 ods. 9 zákona o odpadoch).

V zmysle  §  18 ods. 10), ak sa podľa ods.  7) nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na  nehnuteľnosti  alebo podľa ods. 8) písm. a) až c) nepreukáže niektorá z týchto skutočností, zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné  náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore s týmto zákonom. 

Závažným problémom je fakt, že mnohé obvodné úrady životného prostredia nepostupujú pri doručení podnetu na nelegálne uloženie odpadov  na pozemkoch právnických a fyzických osôb podľa § 18 ods. 6) až 10). Škála ich postupov je rôznorodá: telefonát starostovi „nech si tam uprace“, vydávanie rôznych zápisníc bez právnej váhy, vydávanie rozhodnutí bez všetkých povinných náležitostí, atď.
Disponujeme desiatkami oznámení okresných prokuratúr, ktoré označili konanie miestne príslušného obvodného úradu životného prostredia za nezákonné.

1.JPG

2.JPG

Okresná prokuratúra Nové Zámky (1. a 2. strana dokumentu)

 

7.JPG

Okresná prokuratúra v Ružomberku

4.JPG

Okresná prokuratúra v Liptovskom Mikuláši

5.JPG

6.JPG

Okresná prokuratúra Nové Zámky - áno, opätovne nezákonný postup ...

 

Disponujeme listom z Prezídia policajného zboru, v ktorom sa konštatuje, že ich poznatky sú totožné s našimi zisteniami:

11.JPG

List z Prezídia policajného zboru

 

Podľa môjho osobného názoru, každý relevantný podnet o nelegálnom uložení odpadov, doručený miestne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, musí byť  ukončený rozhodnutím, ktoré by malo obsahovať:

- konkrétne, terminované, nápravné opatrenia s následnou kontrolou obvodným úradom životného prostredia napr. odstránením nelegálnej skládky odpadov v dohľadnom termíne, vymedzenie pravidelnej kontroly lokality pracovníkmi obce, inštalácia  zabezpečovacích zariadení proti vstupu na lokalitu motorovým vozidlom napr. rampa, zverejnenie oznamu v obecných novinách resp. v obecnom rozhlase a pod.

- konkrétne, reálne vyrúbené,  sankcie voči vlastníkom, správcom, nájomcom pozemkov, pôvodcom uloženého odpadu resp. obciam v ktorých je zohľadnená závažnosť konania, aj v kontexte iných právnych predpisov napr. zákon o vodách, zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu, opakovanie konania na konkrétnych pozemkoch, miera a intenzita realizácie nápravných opatrení a pod.,

Samostatnou kapitolou je  udeľovanie sankcií. Sankcie sa buď neudeľujú vôbec alebo ich výška, vzhľadom k možnostiam, ktoré poskytuje zákon o odpadoch, je zanedbateľná. Konkrétne skúseností s ochotou úradov udeľovať sankcie sú opísané v článku aktivistky  Veroniky Vyšnej „Veď už niekoho chyťte!“ (http://www.changenet.sk/index.stm?section=forum&x=453215&cat=14670)

9.JPG

1. strana z rozhodnutia Obvodného úradu životného  prostredia Košice - okolie (pokuta 16,5 €)

8.JPG

Okresná prokuratúra Zvolen konštatuje "páchateľ bol známy, pokuta nebola uložená"

A potom sa všetci čudujú, ak sa niekto rozhodne poukázať na to, akým  spôsobom funguje „právny štát“ zvaný SR.

12.JPG

13.JPG

List z Európskej komisie

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Po kose na Krym? Zakopnete o tank

Vreckový sprievodca cestovateľov po východných teritóriách, časť III.

KOMENTÁRE

Mala byť ombudsmanka aj na pochode za rodinu?

Bubon, koláž Krista a zástava, celý výjav pripomínal akúsi civilnú procesiu.


Už ste čítali?