Ako sa poskytujú informácie na Slovensku

Autor: Rudolf Pado | 27.4.2011 o 8:00 | Karma článku: 3,20 | Prečítané:  1187x

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám upravuje základné podmienky, postup a rozsah sprístupňovania informácií. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám predstavuje zároveň podrobnejšiu úpravu garancie obsiahnutej v Ústave Slovenskej republiky, ktorá okrem práva na informácie zaručuje aj povinnosť orgánov verejnej správy primeraných spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti. Ako sa poskytujú informácie v reálnom živote? Dovolím si uviesť niekoľko príkladov.

I.

Obec bola požiadaná o niekoľko jednoduchých informácií:

- Kópiu  prevádzkového poriadku obecného kompostoviska schváleného obecným zastupiteľstvom Liptovský Ondrej, pre účely  zabezpečenia výkonu dikcie § 18 ods. 3) písm. m) zákona NR SR č. 223/20001 Z. z. o odpadoch resp. kópie dokladov preukazujúcich zabezpečenie zhodnocovania  biologicky rozložiteľných odpadov oprávnenou osobou.

- Kópiu VZN obce Liptovský Ondrej o odpadoch a drobných stavebných odpadoch resp. podobného dokumentu, ktorý  definuje povinnosti kodifikované v § 19 a § 39 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch na miestnej úrovni (úprava práv a povinností držiteľov odpadov).

- Kópie dokladov, ktoré dokumentujú, že obec Liptovský Ondrej min. 2-krát ročne realizuje zber a prepravu objemných a nebezpečných odpadov a tieto odovzdáva  na zhodnotenie resp. zneškodnenie oprávnenej osobe (§ 39 ods. 3) písm. b) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z.).

- Informácie, koľko oznámení od tzv. povinných osôb, podľa § 18 ods. 6) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch dostala obec Liptovský Ondrej na nelegálne uloženie odpadov  v k. ú. Liptovský Ondrej.

Odpoveďou boli, okrem iného,  štyri strany „lyrizovanej prózy“ a  vyčíslenie nákladov za poskytnuté informácie na 112,00 €.

4.JPG
  
Odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácií (1. strana): „ ... aha objemové krmivo pre kury, kačky, morky, husy, ovce jahňatá, kravy, teľce, býky a inú zver napr. jelene, srnky, zajace ...“ 

5.JPG

  
Odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácií (4. strana, doslovný prepis textu z list, aj s chybami): „ ...  táto informácia po sčítaní nákladov, stála daňových poplatníkov čiže občanov ktorý pracujú a ich dane idu do našej obecnej pokladnice, takisto aj ich dane z nehnuteľností a ostatné  poplatky 112 €)

Mimochodom,  podľa § 21 ods. 1) zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám   „Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.“

II.

Pre likvidáciu nelegálnych skládok odpadov, tzv. opusteného odpadu, na pozemkoch právnických a fyzických osôb, sú určujúce predovšetkým nasledovné dokumenty:

- Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, § 18 ods. 6) až  10).

- Dokument Ministerstva životného prostredia SR: „Usmernenie ako postupovať pri nájdení nedovolene uloženého odpadu, tzv. opustený odpad“.

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Zákon o odpadoch predpokladá (prikazuje), že v zmysle § 18 ods. 6) si budú plniť oznamovaciu povinnosť predovšetkým vlastníci, správcovia  a nájomcovia pozemkov. Pokiaľ oznámi nelegálnu skládku odpadov iná osoba vznikajú komplikácie (predovšetkým pre oznamovateľa).       

Procesne sa oznámená nelegálna skládka odpadov rieši podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

§ 14 definuje účastníka konania ako osobu „ ... o ktorej právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.“  Iný oznamovateľ, než oznamovateľ definovaný v  zákone o odpadoch v § 18 ods. 6),  ktorý nemá k predmetným lokalitám  majetkový a ani iný vzťah, ktorého práva nie sú priamo dotknuté  a ktorého oznámenie nelegálnej skládky odpadov je motivované nie zákonnou povinnosťou ale občianskym záujmom,  nie je podľa tejto definície účastníka správneho konania jeho účastníkom. 

Prax ukázala, že niektoré obvodné úrady životného prostredia tento fakt zneužívajú na to, aby neakceptovali vznášané pripomienky k správnemu konaniu, nesprístupňovali oznamovateľom zápisnice (rozhodnutia) o nelegálnych skládkach odpadov, ktoré oznamovatelia bez majetkových práv k príslušným pozemkom oznámili, odvolavajúc sa na § 23 zákona o správnom konaní, atď. 

Zákon o správnom konaní v § 23 ods. 1) umožňuje nazeranie do spisov a realizáciu iných právnych úkonov spojených so spismi iba účastníkom konania definovaných v § 14 citovaného zákona. V § 23 ods. 2) zákona o správnom konaní  je síce vytvorená možnosť pre poskytnutie kópie spisu (disponovanie so spisom)  aj iným  osobám „pokiaľ však tieto preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky“, ale takto definované právo oznamovateľa nelegálnej skládky odpadov umožňuje rôzny výklad na každom úrade štátnej správy a vytvára  priestor pre rôzne obštrukcie zo strany orgánu štátnej správy. 

Vzniká tak paradox, že osoba, ktorá má záujem na ochrane a tvorbe životného prostredia nemá možnosť vznášať pripomienky, nemá možnosť sledovať procedurálne riešenie ohláseného prípadu a nemá k dispozícii zápisnice resp. rozhodnutia vo veci, ktorú sama ohlásila. Faktický nie je trestaný ten, kto  si nesplnil zákonom určenú oznamovaciu povinnosť vymedzenú v § 18 ods. 6) zákona o odpadoch, ale ten, kto si aktívne splnil občiansku povinnosť.

8.JPG

Obvodný úrad životného prostredia v Prešove odmietol sprístupniť kópie zápisníc k oznámeným nelegálnym skládkam  odpadov

 

1.JPG

Krajský úrad životného prostredia v Prešove rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Prešove o nesprístupnení kópií zápisníc k oznámeným  nelegálnym skládkam odpadov zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie  (1 str./6 str.)   


 2.JPG

3.JPG


Krajský úrad životného prostredia zrušil fiktívne rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť  informáciu, ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia v Galante
    

V mnohých prípadoch sú obštrukcie zo strany úradov úmyselné – poskytnutie informácie ich totiž usvedčí z nekonania resp. z nezákonného postupu.   

Podľa http://www.oad.sk/?q=system/files/Pravo_na_informacie.pdf, informácie zo správneho konania a úradného spisu:

Ustanovenie § 16 ods. 2 osobitne stanovuje, že na základe zákona o slobode informácií je možné sprístupniť aj informácie o správnom konaní, ktoré sa nachádzajú v úradnom spise. Spisom sa vo  všeobecnosti rozumie súbor všetkých písomností, ktoré sa týkajú konkrétneho prípadu a ktoré má k dispozícii správny orgán. Ide  najmä  o  podania,  vyjadrenia  účastníkov, výpovede svedkov, zápisnice z ústneho pojednávania, znalecké posudky, stanoviská dotknutých štátnych orgánov a obcí, plnomocenstvá,  doklady o doručení písomností a pod. [1]

Každý žiadateľ o informácie, nielen účastník konania, môže do spisu alebo dokumentácie nahliadnuť, alebo robiť si výpisy, odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie. Túto skutočnosť výslovne potvrdzuje aj odborná literatúra. [2] Žiadateľ nemusí preukazovať dôvod alebo právny záujem na získaní informácií z úradného spisu. Prekážkou sprístupnenia informácií nie je v zásade ani skutočnosť, že ide o informácie o prebiehajúcom a neukončenom konaní; to sa však nevzťahuje na informácie o prebiehajúcom výkone kontroly, dohľadu alebo dozoru podľa § 11 ods. 1 písm. g).

Pri sprístupňovaní informácií zo spisu alebo z dokumentácie žiadateľovi o informácie je však potrebné vylúčiť informácie vymenované v § 8 až § 11 zákona o slobode informácií, ktoré sa nesprístupňujú (napr. utajované skutočnosti, osobné údaje, obchodné tajomstvo, informácie o prebiehajúcej kontrole, dohľade či dozore). Ochrana práv účastníkov konania i efektívnosť správneho konania je tým dostatočne zabezpečená. Povinná osoba musí pred nahliadnutím do spisu preskúmať jeho obsah a chránené informácie zo spisu odstrániť alebo inak zabezpečiť, aby informácie neboli sprístupnené (napr. prekryť ich alebo začierniť ich). Ak žiadateľ žiadal celý úradný spis alebo obsah celej listiny, o nesprístupnení vylúčených (začiernených) informácií vydá povinná osoba písomné rozhodnutie.

Ustanovenia § 23 zákona o správnom konaní o nazeraní do úradného spisu a sprístupňovaní informácií zo spisu pre účastníkov konania (a iné vymedzené osoby) teda nevylučujú uplatňovanie zákona o slobode informácií a poskytovanie informácií zo spisu všetkým žiadateľom o informácie. Oba zákony sa uplatňujú súbežne a každý sa týka iného okruhu osôb aj iného rozsahu sprístupňovaných informácií. Aj postavenie účastníka konania a žiadateľa o informácie je rozdielne. Žiadateľ podľa zákona o slobode informácií má právo na užší okruh informácií ako účastník správneho konania podľa zákona o správnom konaní. Účastník konania má napríklad prístup aj k osobným údajom, ktoré sa nachádzajú v spise (§ 23 ods. 3 zákona o správnom konaní).

Z judikatúry: Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky sp. zn. 8 As 34/2005 zo dňa 28. marca 2006
[1] Sobihard, J.: Správny poriadok. Komentár. 2. preprac. vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2005, s. 198.
[2]„Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám môžu iné  osoby požiadať o informácie zo spisov týkajúcich sa správneho konania bez toho, aby museli preukazovať dôvod (§ 16 cit. zákona).“ (Sobihard, J.: Správny poriadok. Komentár. 2. preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2005, s. 199).

III.

Samostatnou kapitolou je situácia, ak neposkytnutie informácií vedie až k podaniu návrhu na priestupkové konanie na miestne príslušný obvodný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy.   

Napriek tomu, že úrad má možnosť udeliť podľa § 21a ods. 2) zákona o slobodnom prístupe k informáciám pokutu do výšky 1 659,00 € alebo zákaz činnosti na dva roky, udeľované sankcie sú zanedbateľné. Poukazuje to na veľmi silnú prepojenosť  medzi verejnou správou a štátnou správou - nedodržiavanie  zákona o slobodnom prístupe k informáciám  povinnými osobami sa bagatelizuje, procesne i sankčne. Paradoxne, voči sankcii sa navrhovateľ priestupku nemôže odvolať.

7.JPG

Rozhodnutie  Obvodného úradu, odboru všeobecnej vnútornej správy v Liptovskom Mikuláši (2. strana/7 strán). Páchateľ uznaný vinným, ale „od uloženia sankcie sa upúšťa, lebo k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku.“ Bez komentára.

V praxi som zažil prípad, že páchateľ – starosta obce - proti ktorému už bolo vedených 7 priestupkových konaní  za spáchanie priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu (v rokoch 2007 – 2009) dostal trest „pokarhanie“, pričom úrad už bral v rozhodnutí uvedené priestupkové konania ako "priťažujúcu okolnosť".    

A záverečnou čerešničkou na torte je moje konštatovanie, že potom, čo ste celé mesiace  žiadali o informácie, odvolávali sa, podali návrh na priestupkové konanie, zúčastňovali sa výsluchov (väčšinou zažijete úvodné 10-minútové nepríčetné bľačanie "čo si to dovoľujete", bez argumentácie, poznania zákona ... čisté emócie), čelili neskutočným invektívam a vyhrážkam zo strany priestupcu ..., potom, čo bol tento uznaný  vinným a  „pokarhaný“, informácie aj tak nemáte. Rozhodnutie úradu totiž neobsahuje povinnosť informácie zo strany priestupcu poskytnúť.

V tejto krajine sa stále hráme na to, že občania  majú právo na verejnú kontrolu štátnej či verejnej správy. Kedy táto hra skončí?

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Ďalší spor v koalícii, ministra za SNS kritizuje jeho tajomník z Mosta

Na čom bude lietať slovenská armáda v budúcnosti, mal povedať minister obrany do konca septembra. Rozhodnutie chce oddialiť o rok, čo je podľa Ondrejcsáka zásadný problém

DOMOV

Pellegriniho úradníčka má blízko k IT firme spájanej s Počiatkom

Žiláková má mať vzťah so šéfom Anextu.

KOMENTÁRE

Cigáni budú v nebi pred vami

Evanjelium je o prekonávaní hraníc a nie ich kultivovaní.


Už ste čítali?