Výsledky ankety k separ. zberu v meste Liptovský Mikuláš (2008)

Autor: Rudolf Pado | 21.4.2011 o 8:00 | (upravené 21.4.2011 o 11:17) Karma článku: 3,01 | Prečítané:  902x

V roku 2008 iniciovalo mesto Liptovský Mikuláš, Verejnoprospešné služby – Liptovský Mikuláš a Občianske združenie Tatry, v rámci dlhodobej kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami“, anketu k separovanému zberu odpadov v meste Liptovský Mikuláš a v jeho mestských častiach.  Anketa k separovanému zberu obsahovala osem otázok a bola diferencovaná ako anketa pre rodinné domy a anketa pre bytové domy. Anketa bola doručená respondentom počas distribúcie platobných výmerov za odpady a drobné stavebné odpady. Anketový lístok obsahoval predpísanú  adresu a jeho poštové doručenie bolo na náklady príjemcu (Mestský úrad - Liptovský Mikuláš).

Z kampane Neseparujte sa! Separujte s nami (http://www.youtube.com/oztatry)Z kampane Neseparujte sa! Separujte s nami (http://www.youtube.com/oztatry)Rudolf Pado

Na mestský úrad bolo doručených 581 dotazníkov od obyvateľov bytových domov  (počet ľudí v domácnostiach – 1 414) a 350 z rodinných domov (1 070), spolu 931 (2 484). Podľa  počtu obyvateľov k 15.6.2007 – 32 508,  je teda anketa vzorkou názorov domácností, v ktorých žije 7,64 % obyvateľov mesta.

Pri odpovediach na prvú otázku – „Ako často separujete?“,  bola dosiahnutá štatistická zhoda výsledkov u obyvateľov žijúcich v bytových domoch a obyvateľov žijúcich v rodinných domoch:   89 % obyvateľov (828 domácností) deklarovalo pravidelnú separáciu odpadov,  9 % obyvateľov (86 domácností)  separuje odpad „občas“ a 2 % obyvateľov (17 domácností), napriek platnému VZN o odpadoch a drobných stavebných odpadoch,  neseparuje odpad vôbec.

Na otázku č. 2 „Aké sú najčastejšie dôvody prečo neseparujete?“ odpovedali respondenti nasledovne:

Bytové domy

(v %)

Rodinné domy

(v %)

Nemám dostatok informácií prečo by som mal separovať

2

0

Je to nepohodlné a nepraktické separovať odpad

5

0

Vrecia na odpad sú často špinavé

-

6

Nemám informácie ako správne separovať odpad

6

19

Veľká vzdialenosť kontajnerov od domov

-

52

Kontajnery nie sú dostupné pri bytovke (50m)

42

-

Kontajnery často nie sú funkčné

7

-

Nejasné označenia a navigácia na kontajneroch

9

-

Kontajnery na separovaný odpad nie sú pravidelne vyprázdňované

29

-

Zber plných vriec nie je pravidelný

-

17

Iné dôvody

-

6

Z odpovedí na druhú otázku vyplýva, že hlavným dôvodom neseparovania odpadov je v bytových domoch nedostupnosť kontajnerov na separovaný zber  a preplnenosť kontajnerov, v rodinných domoch je to veľká vzdialenosť kontajnerov od domov a výhrady k pravidelnosti a kvalite zberu (vyprázdňovania vriec s vyseparovanými zložkami).

V rodinných domoch je taktiež štatisticky významnejšie pociťovaný nedostatok informácií (19 %), a to aj napriek tomu,  že informačná stratégia je pre bytové domy a rodinné domy úplne totožná  (informačné letáky, informácie v mestskom spravodaji Mikuláš, vysielanie propagačných spotov v TV Liptov a pod.).

Pri respondentoch žijúcich v rodinných domoch  je taktiež možné konštatovať rozpor medzi deklarovanou  dostupnosťou kontajnerov (52 % respondentov) a tým, že väčšina obyvateľov je povinná separovať zložky komunálneho odpadu v rámci tzv. vrecového systému, ktorý nie je viazaný na rozmiestnenie kontajnerov na separovaný zber.

Cieľom otázky č. 3 „Ktoré materiály triedite?“, bolo zistiť, ktoré komodity  sa v domácnostiach reálne triedia.

Bytové domy

(počet respondentov/ %)

Rodinné domy

(počet respondentov/ %)

Počet respondentov

581 / 100

350 / 100

PET fľaše z nápojov

552 / 95,00

333 / 95,14

Kovové obaly

247 / 42,51

170 / 48,57

Zmiešané plasty

397 / 68,33

244 / 69,71

Tetrapakové obaly

317 / 54,56

209 / 59,71

Sklo

539 / 92,77

322 / 92,00

Papier

431 / 74,18

228 / 65,14

Z výsledkov ankety vyplýva, že pomerne nízke percento domácností separuje kovové obaly (42,51 % resp. 48,57 %) a tetrapakové obaly (54,56 % resp. 59,71 %).

Taktiež bol očakávaný vyšší podiel obyvateľstva triediaceho papier, nakoľko ide o ľahko separovateľnú  surovinu, ktorej zber je možné prepojiť aj na  školské zbery. Výsledok zberu papiera respondentmi však korešponduje s výsledkami „Analýzy obsahu 1 100 l kontajnerov na komunálny odpad a kontajnera na  separáciu  plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných obalov v meste Liptovský Mikuláš“ (VPS Liptovský Mikuláš, 28.2.2008, spracoval Mgr. Rudolf Pado, http://pado.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=255736&bk=31541), počas ktorej bol zistený priemerný podiel papiera v jednej 1 100 litrovej nádobe 18,38 kg.

V otázke č. 4. mohli respondenti deklarovať, čo by zlepšili na separácii odpadov.

Početnosť výhrad

viac kontajnerov

94

častejší odvoz kontajnerov

85

Informovanosť

49

chýba kontajner na papier

48

dostupnosť kontajnerov

26

chýba kontajner na plast

23

lepšie označenie kontajnerov

21

vrecia na separovanie

20

veľkoobjemové kontajnery

19

chýba kontajner na bio-odpad

18

odmena pre tých, čo separujú

18

chýba kontajner na sklo

13

Kelímky

12

zber textilu

11

znížiť predražené poplatky za smeti

11

chýba kontajner na kov

7

väčšie otvory na kontajneroch

6

2 x ročne zber veľkoobjemového odpadu v mestských častiach

4

V otázke č. 5 respondenti odpovedali „akým spôsobom najčastejšie likvidujú veľkoobjemový odpad“.

 

Bytové domy

(počet odpov./ %)

Rodinné domy

(počet odpov. / %)

Počet zvolených odpovedí

740 / 100

372 / 100

Spálim

58 / 8,00

54 / 15,00

Odveziem na chalupu, darujem niekomu

73 / 10,00

33 / 9,00

Predám na súčiastky

139 / 19,00

6 / 2,00

Odložím do pivnice, na povalu alebo inde

52 / 7,00

34 / 9,00

Vyhodím na nelegálnu skládku

34 / 5,00

1 / 0,00

Odveziem do Zberného dvora na Podtatranského ulici

384 / 51,00

244 / 65,00


Z analýzy odpovedí na otázku č. 5 vyplýva, že pomerne malý počet respondentov – 51 % z bytových domov a 65 % z rodinných domov využíva možnosť odovzdávať veľkoobjemové (a nebezpečné) odpady v Zberných dvoroch.

15 % obyvateľov žijúcich v rodinných domoch a 8 % v bytovkách má stále tendenciu objemné odpady spaľovať a prekvapivé je zistenie, že 5 %  obyvateľov bytoviek sa podieľa na vytváraní nelegálnych skládok odpadov.  Pričom, ako vyplýva  z výsledkov odpovedí na otázku č. 6,  83 % obyvateľov  bytoviek a 87 % obyvateľov rodinných  domov  má informáciu o existencii zberného dvora na Podtatranského ulici v Liptovskom Mikuláši.

Z ďalších odpovedí na otázky z ankety vyplýva:

- Iba 19 % obyvateľov domov a 21 % obyvateľov bytoviek by privítalo, aby im v rámci aktivity „od dverí k dverám“ prišli vysvetliť správne triedenie odpadov mladí ľudia z ekohliadok. Toto zistenie je veľmi prekvapivé, nakoľko táto metóda bola pilotne odskúšaná v meste Poprad prostredníctvom žiakov zo ZŠ Letnej a v rámci návštevy viac než 4 000 domácností bol konštatovaný takmer 100-%tný pozitívny ohlas zo strany domácností.

- Iba 7 % podnikateľov žijúcich v bytovom dome a 6 % podnikateľov z rodinných domov má záujem o konzultácie k triedeniu odpadov.  V tomto prípade ide o zjavný rozpor medzi nezvládanými povinnosťami podnikateľov určených zákonom NR SR  č. 223/2001 Z. z. (napr. napĺňanie kontajnerov na komunálny odpad odpadom vznikajúcim z podnikateľskej činnosti) a ochotou prijímať  informácie.

Závery:

Anketa k separovanému zberu v meste Liptovský  Mikuláš a v jeho mestských častiach reprezentuje názory domácností, v ktorých žije 7,64 % obyvateľstva mesta.

Anketu nie je možné pokladať za reprezentatívnu, nakoľko z jej vyhodnotenia je zjavné, že na ňu odpovedali predovšetkým rodiny s kladným vzťahom k triedeniu komunálnych odpadov a so záujmom o zlepšovanie systému separovaného zberu v meste.  Týmto sa nepodarilo štatisticky významne zachytiť dôvody ignorovania separovaného zberu občanmi, ktorí neseparujú.

Hlavným dôvodom neseparovania odpadov je v bytových domoch nedostupnosť kontajnerov na separovaný zber  a preplnenosť kontajnerov, v rodinných domoch je to veľká vzdialenosť kontajnerov od domov a výhrady k pravidelnosti a kvalite zberu (vyprázdňovania vriec s vyseparovanými zložkami).

Z výsledkov ankety ďalej vyplýva, že pomerne nízke percento domácností separuje kovové obaly (42,51 % resp. 48,57 %) a viacvrstvové kombinované obaly tzv. tetrapakové obaly (54,56 % resp. 59,71 %), a taktiež bol očakávaný vyšší podiel obyvateľstva triediaceho papier.

15 % obyvateľov žijúcich v rodinných domoch a 8 % v bytovkách má stále tendenciu objemné odpady spaľovať a prekvapivé je aj zistenie, že 5 % obyvateľov bytoviek sa podieľa na vytváraní nelegálnych skládok odpadov.

Aj na základe  výsledkov ankety boli v rokoch 2008 až 2010 pripravené  a realizované mnohé aktivity  kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami“:

- Kampaň „Neseparujte sa! Separujte s nami“ v roku 2008 (http://pado.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=255210&bk=3334)
- Kampaň „Neseparujte sa! Separujte s nami“ v roku 2009 (http://pado.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=255211&bk=28619)
- Kampaň „Neseparujte sa! Separujte s nami“ v roku 2010 (http://pado.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=255214&bk=46019)
- Zhrnutie projektu „Neseparujte sa! Separujte s nami I.“ (http://pado.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=255218&bk=74900)
- Zhrnutie projektu „Neseparujte sa! Separujte s nami II.“ (http://pado.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=255222&bk=90664)

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Sagan: Bol som zmierený s tým, že nevyhrám

Slovenský cyklista dokázal to, čo sa ešte nikdy nikomu nepodarilo.


Už ste čítali?