Adaptačné opatrenia v poľnohospodárskej krajine

Autor: Rudolf Pado | 25.5.2011 o 10:11 | Karma článku: 4,43 | Prečítané:  861x

V súvislosti s významnými výkyvmi počasia, ktoré sú charakterizované  striedaním dlhodobých období sucha a následnými prívalovými dažďami je potrebné v krajine prijímať také opatrenia, ktoré posilňujú jej ekologickú stabilitu. Pod ekologickou stabilitou v tomto prípade rozumieme schopnosť krajiny reagovať na dynamické zmeny.  


Návrh retenčných priestorov

Ide o opatrenie zamerané na zvýšenie retenčnej (vodozádržnej) schopnosti krajiny. Návrh retenčných priestorov pozostáva jednak z obnovy prirodzených priestorov s touto funkciou (najmä vlhké nivné lúky, periodicky zaplavované pri vysokých vodných stavoch), jednak z vytvárania nových priestorov na vhodných miestach. Takýmito miestami sú nivné roviny s malým sklonom, ktoré je možné v prípade ich zatrávnenia alebo zalesnenia a prípadne i vybudovania bočných zemných hrádzí využívať ako „suché poldre“, a zároveň ako kosené lúky alebo lužné lesy. Nenáročnými technickými úpravami (drobné úpravy koryta toku tak, aby v prípade prekročenia určitej hodnoty prietoku boli prietoky presahujúce túto hodnotu odvedené mimo koryta do susediaceho retenčného priestoru) je možné dosiahnuť zadržiavanie vody v krajine a výrazné spomalenie odtoku.

Ochranné pásy okolo vodných tokov
 
Toto opatrenie je zamerané na zlepšenie súčasného stavu vodných ekosystémov. Navrhuje sa v prípade, ak samotný tok je v relatívne prirodzenom stave (bez úprav koryta a  brehov), a  ak štruktúra brehových porastov je vyhovujúca (tieto porasty však nemajú dostatočnú šírku a okolie vodného toku nemá vyhovujúcu krajinnú štruktúru - je využívané prevažne ako orná pôda).

Ochranný pás (pufrovacia zóna) by mal byť minimálne 10–15 m široký, zatrávnený, s postupným zarastaním stanovištne pôvodnými druhmi drevín. Funkciou ochranného pásu je zadržiavanie splachov do vodného toku z okolitých poľnohospodársky využívaných pozemkov, a tým i spomaľovanie odtoku, redukcia znečisťovania vody, napr. rezíduami z  hnojív a inými agrochemikáliami. Najjednoduchším spôsobom vytvorenia takéhoto pásu na ornej pôde je jeho zatrávnenie a ďalšie obhospodarovanie ako trvalého trávneho porastu alebo jeho ponechanie prirodzenej sukcesii (rozširovanie a nálet drevín zo susedných brehových porastov).

1.jpg

Zmena funkcie melioračných zariadení

Cieľom tohto opatrenia je odstrániť nadmerné vysušovanie krajiny predimenzovaným systémom melioračných stavieb. Dôsledkom takýchto stavieb, je vysušenie pôvodných vlhkých a  mokradných stanovíšť, ktoré najmä v jarnom období slúžili ako významný retenčný priestor.

Navrhovaná zmena funkcie spočíva v premene melioračných kanálov s odvodňovacou funkciou na „zavodňovacie kanále“. Funkciu týchto kanálov je možné ovplyvniť realizáciou jednoduchých technických opatrení – v prípade otvorených kanálov zmenou výšky hladiny a znižovaním pozdĺžneho sklonu dna (budovanie prahov, prehrádzok, regulovateľných stavidiel), v prípade podzemnej drenáže zahradením výustí, a tým trvalejším zavodnením drenážnej sústavy.

Tieto opatrenia je nutné konzultovať s vlastníkmi a užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov, ktorých by sa zmenené podmienky týkali, ako aj so správcami melioračných sústav.

Zatrávnenie plôch

Toto opatrenie by malo prispieť k ochrane vodohospodársky významných území – najmä retenčných priestorov pre zdroje pitnej vody, pramenných oblastí vodných tokov a širšieho okolia významných vodných tokov. Realizácia tohto opatrenia spočíva v zmene orných pôd vo vymedzenej oblasti na trvalé trávne porasty a v následnom dodržiavaní obmedzení poľnohospodárskej výroby.

Ochrana mokradí

Zvýšenie ekologickej stability údolnej nivy je možné dosiahnuť aj obnovou pôvodných, prípadne zriaďovaním nových, mokradí, ktoré sa navrhujú samostatne alebo ako súčasť vyššie uvedených opatrení. Ich umiestnenie závisí od terénnych a hydrogeologických podmienok v údolnej nive, najmä od možností ich dočasnej alebo trvalej dotácie vodou. Pri novozriaďovaných mokradiach je potrebné navrhnúť spôsob ich udržiavania so zreteľom na spôsob využívania okolitých pozemkov.

Zmeny krajinnej štruktúry

Ide o komplex opatrení, účelom ktorých je zmena využitia oblastí s krajinnou štruktúrou nevyhovujúcou z hľadiska retenčnej schopnosti krajiny a z hľadiska ochrany vodného potenciálu krajiny (vodné zdroje, toky, nádrže). Ide najmä o oblasti s prevahou orných pôd s malým zastúpením trávnych porastov a drevinnej vegetácie.

Z hľadiska zvýšenia retenčnej schopnosti krajiny, spomalenia odtoku vody z krajiny a zvýšenia samočistiacej schopnosti krajiny (zníženie obsahu splavenín a plavenín v tokoch, zníženie znečistenia vodných tokov), je realizácia zmien v krajinnej štruktúre významným prínosom, i keď často ide o dlhodobejšie zmeny a ich pozitívny výsledok nie je možné očakávať okamžite.

2b.jpg

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

BRATISLAVA

Predvolebná diskusia SME: Ako vidia Bratislavu Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý

Kam by mal Bratislavský samosprávny kraj smerovať? Sledujte SME Naživo.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

SVET

Café Európa: Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby v Nemecku na Európu i Slovensko? Sledujte diskusiu naživo.


Už ste čítali?