Mestá bez zelene?

Autor: Rudolf Pado | 15.4.2011 o 9:00 | Karma článku: 5,32 | Prečítané:  1808x

V ostatnom čase  stále viac pribúdajú v mestách a obciach  výruby stromov a krovín resp. také úpravy drevín, ktoré vedú k ich trvalému poškodeniu, po(s)tupnému odumieraniu a následnému výrubu.

Práva a povinnosti pri ochrane drevín sú upravené v tretej hlave zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov. 

Práva a povinnosti pri ochrane drevín

§ 46

Ustanovenia § 47 až 49 sa použijú, ak sa na drevinu nevzťahujú ustanovenia o chránených rastlinách (§ 32 až 34).

§ 47

(1) Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.

(2) Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.

(3) Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

(4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
a)na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2, alebo
b)pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c)pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody77) na majetku, alebo
d)ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,78) alebo
e)v územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)], alebo
f)ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g)na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

(5) Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie v území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, v cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

(6) Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a c) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

(7) Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. d) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody môže
a)určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo
b)výrub pozastaviť, obmedziť alebo zakázať, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov podľa § 33 alebo s rozsahom oprávnenia alebo povinnosti podľa osobitných predpisov.78)

(8) Výrub dreviny podľa odseku 3 možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení orgánom ochrany prírody a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

(9) Prepravca alebo nákupca dreva je povinný na požiadanie príslušníkov Policajného zboru, orgánov ochrany prírody alebo členov stráže prírody preukázať pôvod prepravovaného dreva súhlasom podľa odseku 3.

(10) Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach vydávania súhlasu na výrub drevín a o vyznačovaní drevín určených na výrub ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 48

Náhradná výsadba

(1) Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na mieste vopred určenom, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95). Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, ktorá je povinná tieto príjmy výlučne použiť na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce v jej území.

(2) Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu podľa odseku 1 na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka dotknutého pozemku.

(3) Obce sú povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode. Zaradenie pozemkov do evidencie prerokujú obce s ich vlastníkmi.

§ 49

Chránené stromy

(1) Kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí môže krajský úrad vyhlásiť všeobecne záväznou vyhláškou za chránené stromy. Za chránené stromy možno vyhlásiť aj stromy rastúce na lesnom pôdnom fonde. Chránené stromy sa považujú za chránený objekt.13)

(2) Na ochranu chránených stromov sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 46 a § 47 ods. 1, 2, 3 (druhá veta), 8 a 9.

(3) Na výrub a spôsob ošetrovania chráneného stromu sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. V prípade povoleného výrubu sa použije obdobne ustanovenie § 48 a orgán ochrany prírody následne zruší vyhlásenie ochrany chráneného stromu.

(4) Chránené stromy sa nevyhlasujú na území chránených krajinných prvkov, prírodných rezervácií a prírodných pamiatok.

(5) Ak to vyžaduje záujem ochrany chráneného stromu, orgán ochrany prírody vyhlási jeho ochranné pásmo, a to spôsobom, akým vyhlasuje chránený strom. Vo vyhlásenom ochrannom pásme platí primerane tretí stupeň ochrany (§ 14), ak orgán ochrany prírody, ktorý ho vyhlasuje, neurčí prísnejšie podmienky ochrany.

(6) Ak ochranné pásmo nebolo vyhlásené podľa odseku 5, je ním územie okolo chráneného stromu v plošnom priemete jeho koruny zväčšený o jeden a pol metra, najmenej však v okruhu 10 m od kmeňa stromu, a platí v ňom primerane druhý stupeň ochrany (§ 13).

(7) Podrobnosti o ochrane chráneného stromu a jeho ochranného pásma a vymedzenie pozemku, na ktorom sa nachádza chránený strom a jeho ochranné pásmo sa ustanovia všeobecne záväznou vyhláškou, ktorou sa chránený strom a jeho ochranné pásmo vyhlasuje.

Poznámky k citovaným ustanoveniam:

77)  § 89 ods. 13 Trestného zákona.

78)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z., zákon č. 143/1998 Z. z., zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z., zákon č. 184/2002 Z. z.

Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín a o vyznačovaní drevín určených na výrub upravuje § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. (http://www.zelen.sk/doc/Vykonavacia%20vyhlaska.pdf),  ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.       

1. septembra 2006 nadobudla účinnosť novela vyhlášky (http://www.zbierka.sk/Default.aspx?sid=15&PredpisID=19628&FileName=06-z492&Rocnik=2006&AspxAutoDetectCookieSupport=1) Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 


Podľa tejto novelizácie, orezávanie živých stromov je možné realizovať iba počas vegetačného obdobia, a to v zmysle §17 ods. 5) vyhlášky č. 24/2003: „Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku."

Ods. 6) zároveň určuje, že „Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.“

Vyhláška sa taktiež odvoláva na STN 837010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Mnohé radikálne rezy stromov, ktoré máme možnosť vidieť v našich mestách a obciach, sú v rozpore s danou STN.  

Citujem  Ing. Zuzanu Hudekovú, spoluautorku STN 83 7010: „ ...Často sa pri takýchto rezoch, teda „skatovaním“ celého stromu kompetentní odvolávajú na to, že je to zmladenie. Je to zásadný omyl, lebo stromy sa totiž zmladiť nedajú - to je rozdiel medzi kerom a stromom! Výsledkom takéhoto drastického rezu bude teda nekontrolovateľná výmladnosť z adventívnych pupeňov stromu. Tieto sekundárne výhony nie sú dostatočne upevnené ku kmeňu, čo môže viesť a  veľmi často vedie k ich odlomeniu. Tvorba sekundárnej koruny však strom aj veľmi vyčerpáva, to znamená, že pokiaľ strom nemá dostatok energetických zásob na tvorbu sekundárnych výhonov, dochádza k úhynu stromu Vo vyššie citovanej norme sa uvádza, okrem iného: Rez sa vykonáva tak, aby sa vzniknuté poranenie minimalizovalo. Rez sa vedie na konárový golier. Pri skracovaní výhonku sa rez vykonáva na nástupnícky konár (ťažeň). Rovnako pri reze stromu je veľmi dôležité ponechať prirodzený habitus bez trvalej deformácie! Rezy môžu byť zakladacie (výchovné), udržiavacie a špeciálne. Pri zdravotnom reze sa režú sa konáre s hrúbkou do 10 cm v období plnej vegetácie. .... § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa „zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny“, pričom v ustanovení § 17 ods. 2) nadväzujúcej vykonávacej vyhlášky MŽP č. 24/2003 sa jasne definuje, že poškodzovaním drevín je "každé konanie, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie" ....“.

Ďalšia novelizácia vyhlášky (č. 579/2008 Z. z.) priniesla v prílohe č. 33, časti B výpočet „Spoločenskej hodnoty drevín“.     
  
Výruby drevín v mestách a obciach 

Na výrub drevín v I. stupni ochrany (všeobecná ochrana  prírody platná  na celom území SR) vydáva súhlas príslušná obec.

Súhlas na výrub sa vydáva na základe žiadosti, ktorá obsahuje údaje ako obvod dreviny vo výške 130 cm nad zemou, druh dreviny, zdravotný stav dreviny, dôvod žiadosti o povolenie výrubu, atď. žiadateľ o výrub musí taktiež zdokladovať vlastníctvo k príslušnému pozemku a zaplatiť správny poplatok.  

Ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, napr. vodný zákon (tento výrub však musí správca toku oznámiť najmenej 15 dní pred jeho uskutočnením orgánu ochrany prírody – obci, orgán ochrany prírody môže takýto výrub pozastaviť,  obmedziť alebo zakázať).

Obec je v rozhodnutí o výrube povinná uviesť, okrem iného:

- Miesto a rozsah náhradnej výsadby (je potrebné sledovať, aby bola náhradná výsadba z hľadiska druhového zloženia, množstva vysadených drevín, ich kvalita – hrúbka kmienka, výška stromu .... adekvátna  spoločenskej hodnote vyrúbaných drevín).

- Dĺžku starostlivosti žiadateľa o výrub o náhradnú výsadbu (max. môže byť určená na 3 roky).

- Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, musí orgán ochrany prírody - obec uložiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančné prostriedky vyrúbené za nerealizovanú náhradnú výsadbu môže obec použiť len na výsadbu a údržbu drevín.   

Podľa prílohy č. 28 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. musia mať obce spracovaný dokument „Starostlivosti o dreviny“, ktorý obsahuje:

1. Analýza súčasného výskytu a stavu drevín, zhodnotenie ich ekologického, krajinotovorného, estetického a kultúrnohistorického významu.

2. Návrhy rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny.

3. Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu.

4. Katastrálna mapa s územným priemetom výskytu  drevín a pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu.


Občania a ochrana drevín        
   
Podľa §  82 ods. 3) a 6) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, sa  účastníkom konania môže stať „združenie  s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti je ochrana prírody a krajiny“.   

Takéto združenie požiada príslušný orgán ochrany prírody o zaradenie medzi  účastníkov konaní. Občianske združenie sa rozhodne o konania na ktorej správnej úrovni má záujem, napr. ak má záujem o účasť na konaniach, ktoré kompetenčne patria pod obec, písomne požiada o účasť na správnych konaniach obec.    

(3) Účastníkom konania o vydanie súhlasu alebo povolenie výnimky je v prípadoch uvedených v odseku 2 len žiadateľ, ak tento zákon neustanovuje inak. Účastníkom konania o vydanie súhlasu na zriadenie zoologickej záhrady je aj obec, v ktorej katastrálnom území je alebo má byť zoologická záhrada umiestnená. Účastníkom konania podľa tohto zákona je aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.113a) Združenie s právnou subjektivitou, 114) ktorého predmetom činnosti je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1) a ktoré písomne oznámi svoju účasť v konaní podľa tohto zákona najneskôr do siedmich dní od upovedomenia podľa odseku 7, je zúčastnenou osobou, 114a) ak nie je účastníkom konania podľa tretej vety.

(6) Združenie podľa odseku 3 môže písomne požiadať orgán ochrany prírody, aby ho písomne upovedomil o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. Žiadosť musí obsahovať najmä názov združenia, jeho sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene združenia a určenie konania, o ktorého začatí chce byť združenie upovedomené; prílohou k žiadosti musia byť stanovy115a) preukazujúce predmet činnosti podľa odseku 3.


(VZOR  PRIHLÁSENIA SA DO KONANIA)

(adresát – podľa toho, na akej úrovni sa chcete do konaní prihlásiť)
Okresný/Krajský/Obecný/Mestský úrad,
Úrad mestskej časti v BA a KE, MŽP SR, SIŽP
adresa

V ................. dňa ....................

Vec: Žiadosť o upovedomení o začatí správnych konaní

Občianske združenie názov, adresa, IČO, zastúpené-meno ……, štatutátorom združenia týmto v súlade s § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny žiada orgán ochrany prírody, aby počnúc dnešným dňom písomne upovedomil OZ o začatí všetkých správnych konaní vo veciach ochrany drevín (môže sa doplniť v súlade so záujmom OZ o ďalšie oblasti napr. výnimiek zo zakázaných činností v územiach s druhým/tretím/štvrtým/piatym stupňom ochrany, obmedzenia vstupu verejnosti do národného parku, zmeny koryta vodného toku, ochrany biotopov a revitalizačných opatrení, opatrení na odstránenie inváznych druhov, uzavretia prírodnej rezervácie pre verejnosť, prieskumu a výskumu novoobjavenej jaskyne, a pod.).

                          (podpis)

Prílohy:

- Stanovy OZ (názov) ............. zo dňa ................
- Zmena a doplnenie Stanov OZ (názov) ......... zo dňa ……....

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie k problematike nájdete napr. na internetových stránkach  http://www.zelen.sk (napr. publikácia „Ochrana drevín“ - http://www.rec.sk/DOCUMENTS/Verejnost%20a%20zelene%20%8eP/Verejnost_web.pdf ), http://www.dreviny.sk , http://www.slatinka.sk .   

Informácie o živote v meste zo širšieho hľadiska ako napr. územné plánovanie, trvalo – udržateľný rozvoj nájdete napr. na: http://www.urbanspaces.eu, http://www.udrzatelnemesta.sk

Záleží na každom z nás ako budú slovenské mestá a dediny vyzerať.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

BRATISLAVA

Predvolebná diskusia SME: Ako vidia Bratislavu Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý

Kam by mal Bratislavský samosprávny kraj smerovať? Sledujte SME Naživo.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

SVET

Café Európa: Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby v Nemecku na Európu i Slovensko? Sledujte diskusiu naživo.


Už ste čítali?