Krajina ako kôlňa na drevo

Autor: Rudolf Pado | 19.4.2011 o 9:00 | Karma článku: 7,70 | Prečítané:  2207x

Európsky dohovor o krajine je dohovorom Rady Európy zameraný na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Jeho ratifikačný proces začal 20. októbra 2000 vo Florencii a v SR začal platiť 1. decembra 2005. Európsky dohovor o krajine prikazuje členským stranám dohovoru „... uznať krajinu ako základnú zložku prostredia obyvateľstva, ako vyjadrenie rozmanitosti ich spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva a základ ich identity.“  Na Slovensku  sme však krajine vyhlásili oficiálnu vojnu a to pod vlajkami „diverzifikácie energetických zdrojov“ a „protipovodňovej ochrany“.

Protipovodňová ochrana?Protipovodňová ochrana?

Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, v § 2 (základné pojmy)  určuje:   

(1) Ochranou prírody a krajiny podľa tohto zákona sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov takých zásahov. Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy.10)

(2) Na účely tohto zákona sa považuje za

a) územný systém ekologickej stability taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu,

b) zložky ekosystémov horniny a nerasty, 11) reliéf, pôda, voda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíšstvo a antropické objekty a látky; zložky sa skladajú z prvkov ekosystémov, ktorými sú najmä jedince druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín, ich časti a vývinové štádiá, tvary reliéfu, pôdne typy, jazerá, vodné toky, pramene, ponory, gejzíry, formy osídlenia a využitia krajiny,

c) významný krajinný prvok taká časť územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny alebo prispieva k jej ekologickej stabilite, najmä les, rašelinisko, brehový porast, jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, kamenné more, pieskový presyp, park, aleja, remíza,

Právny rámec starostlivosti o brehové a sprievodné porasty  

Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny:

§ 47 Práva a povinnosti pri ochrane drevín  

(4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov (napr. zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách)

(7) Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. d) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody môže
a) určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo
b) výrub pozastaviť, obmedziť alebo zakázať, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov podľa § 33 alebo s rozsahom oprávnenia alebo povinnosti podľa osobitných predpisov (napr. zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách),

§ 4 Všeobecná ochrana rastlín a živočíchov

(1) Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

(2) Ak činnosť uvedená v odseku 1 vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny (ďalej len "orgán ochrany prírody") túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže.

§ 33 Chránené druhy

(3) Za chránené živočíchy sa podľa tohto zákona považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva.

Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon):

§ 48 Správa vodných tokov

(3) Správa vodných tokov zahŕňa tieto činnosti:

c) udržiavať alebo odstraňovať brehové porasty vo vodných tokoch, na pobrežných pozemkoch, tak, aby sa nestali prekážkou odtoku vody pri povodniach a podľa možnosti zachovali prírodné podmienky,
d) spevňovať brehy vodných tokov, zabezpečovať ich neupravené úseky brehovými porastmi

(5) Pri správe vodného toku treba prihliadať na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd v príbrežnej zóne, na zachovanie infiltračných podmienok a prvkov prirodzeného ekosystému, na ochranu rybárstva a samočistiacu schopnosť vodného toku a na zachovanie rekreačnej hodnoty a estetického vzhľadu krajiny.

§ 49 Oprávnenia pri správe vodných tokov

(1) Správca vodného toku je oprávnený

b) v záujme starostlivosti o koryto odstraňovať alebo novo vysádzať stromy a kry na pobrežných pozemkoch, 59a)

(2) Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.

Realita výrubov brehových a sprievodných porastov v krajine

Zákon o vodách bližšie nepopisuje činnosť správcu toku vo vzťahu k drevinám. Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 (http://www.zelen.sk/doc/Vykonavacia%20vyhlaska.pdf),   v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny nepopisuje obsah oznámenia (§ 47 ods. 7)pre uskutočnením  výrubu.   

Ak správca toku oznámi obci plánovaný výrub  porastov min. 15 dní vopred, starosta obce – ako zástupca orgánu ochrany prírody, sa môže k oznámeniu vyjadriť.    
 
Vo vyjadrení sa dajú uplatniť námietky aj z dôvodu výskytu chránených druhov, biotopov a biotopov európskeho významu (je dobré sa odvolať na stanovisko štátnej ochrany prírody SR), k rozsahu výrubu resp. dajú sa uplatniť  „obmedzenia“ pre výrub, napr. výrub až po vyznačení jednotlivých poškodených a chorých stromov (nie výrub „an block“).    

Vo väčšine prípadov sa  obec k výrubu  vôbec nevyjadrí a výrub sa zrealizuje podľa oznámenia.

2.jpg

        Aj takéto biotopy môžu byť zničené získavaním štiepky pre teplárne resp. tzv. protipovodňovou ochranou (rieka Slatina, foto: Združenie Slatinka) 

Občania a ochrana drevín 

Nezákonnosť takéhoto výrubu sa dá napadnúť za nasledovných podmienok:

- ak správca toku neposlal oznámenie,
- ak výrub presahuje obsah oznámenia.

V takomto prípade je možné podať podnet na miestne príslušný obvodný úrad životného prostredia resp. podať žiadosť o zastavenie výrubu.

*****

Podľa §  82 ods. 3) a 6) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, sa  účastníkom konania môže stať „združenie  s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti je ochrana prírody a krajiny“.   

Takéto združenie požiada príslušný orgán ochrany prírody o zaradenie medzi  účastníkov konaní. Občianske združenie sa rozhodne o konania na ktorej správnej úrovni má záujem, napr. ak má záujem o účasť na konaniach, ktoré kompetenčne patria pod obec, písomne požiada o účasť na správnych konaniach obec.    

(3) Účastníkom konania o vydanie súhlasu alebo povolenie výnimky je v prípadoch uvedených v odseku 2 len žiadateľ, ak tento zákon neustanovuje inak. Účastníkom konania o vydanie súhlasu na zriadenie zoologickej záhrady je aj obec, v ktorej katastrálnom území je alebo má byť zoologická záhrada umiestnená. Účastníkom konania podľa tohto zákona je aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.113a) Združenie s právnou subjektivitou, 114) ktorého predmetom činnosti je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1) a ktoré písomne oznámi svoju účasť v konaní podľa tohto zákona najneskôr do siedmich dní od upovedomenia podľa odseku 7, je zúčastnenou osobou, 114a) ak nie je účastníkom konania podľa tretej vety.

(6) Združenie podľa odseku 3 môže písomne požiadať orgán ochrany prírody, aby ho písomne upovedomil o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. Žiadosť musí obsahovať najmä názov združenia, jeho sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene združenia a určenie konania, o ktorého začatí chce byť združenie upovedomené; prílohou k žiadosti musia byť stanovy115a) preukazujúce predmet činnosti podľa odseku 3.


(VZOR  PRIHLÁSENIA SA DO KONANIA)

(adresát – podľa toho, na akej úrovni sa chcete do konaní prihlásiť)
Okresný/Krajský/Obecný/Mestský úrad,
Úrad mestskej časti v BA a KE, MŽP SR, SIŽP
adresa

V ................. dňa ....................

Vec: Žiadosť o upovedomení o začatí správnych konaní

Občianske združenie názov, adresa, IČO, zastúpené-meno ……, štatutátorom združenia týmto v súlade s § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny žiada orgán ochrany prírody, aby počnúc dnešným dňom písomne upovedomil OZ o začatí všetkých správnych konaní vo veciach ochrany drevín (môže sa doplniť v súlade so záujmom OZ o ďalšie oblasti napr. výnimiek zo zakázaných činností v územiach s druhým/tretím/štvrtým/piatym stupňom ochrany, obmedzenia vstupu verejnosti do národného parku, zmeny koryta vodného toku, ochrany biotopov a revitalizačných opatrení, opatrení na odstránenie inváznych druhov, uzavretia prírodnej rezervácie pre verejnosť, prieskumu a výskumu novoobjavenej jaskyne, a pod.).

                          (podpis)

Prílohy:

- Stanovy OZ (názov) ............. zo dňa ................
- Zmena a doplnenie Stanov OZ (názov) ......... zo dňa ……....

 
Prevencia do budúcnosti

Ak máte informácie o plánovaných výruboch brehových a sprievodných porastov, je potrebné požadovať:

- vyrúbanie iba riadne označených stromov, ktoré predstavujú reálnu prekážku v toku, atď.
- ponechanie istej štruktúry porastov (hlúčiky drevín, solitérne jedince v dohodnutých vzdialenostných intervaloch ...) s dôrazom na pôvodné druhové zloženie a spoločenskú hodnotu drevín,  
- nepoužívanie chemických prípravkov pri údržbe prietočného profilu vodného toku.

Iné možností pri ochrane drevín:
   
- žiadať na príslušnom obvodnom úrade životného prostredia vykonanie vnútornej kontroly obce, ak existoval dôvod a obec sa nevyjadrila (podnet na vykonanie kontroly výkonu štátnej správy pri ochrane drevín)
- na príslušnom krajskom úrade životného prostredia žiadať vnútornú kontrolu obvodného úradu životného prostredia, ak tento nebol dôsledný pri kontrole,
-  upozorniť obec listom, aby v prípade oznámení podľa osobitných predpisov sa vyjadrovala v súlade so záujmami životného prostredia,
- fotografický dokumentovať situáciu „pred“ a „po“ výruboch, vec medializovať,  ... poukázať na Rámcovú smernicu o vodách, Ramsarský dohovor  ...

Schizofrénia koncepcií prístupu ku krajine 

Po nástupe novej vlády bol vytvorený post splnomocnenca pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny (http://www.krajina.gov.sk/22677/aktuality.php). V uplynulých týždňoch bolo podporených 200 „revitalizačných“ projektov obcí z 833 podaných žiadostí.

Cieľom projektov je posilňovať ekologickú stabilitu krajiny vytváraním rôznych vodozadržných štruktúr, ktoré by mali saturovať časť povodňových vĺn a  v čase sucha takto zachytenú vodu postupne uvoľňovať. Do projektov bude investovaných  24 miliónov eur.

Paradoxne však tie isté prirodzené štruktúry sú denno – denne likvidované  pod vlajkami „diverzifikácie energetických zdrojov“ (získavanie štiepky)  a „protipovodňovej ochrany“.  A nikomu toto protichodné mrhanie verejnými zdrojmi nevadí.    
 
Poznámka: Iný prístup k protipovodňovej ochrane popisuje tento materiál  http://data.ekoforum.sk/revitalizacie

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Ďalší spor v koalícii, ministra za SNS kritizuje jeho tajomník z Mosta

Na čom bude lietať slovenská armáda v budúcnosti, mal povedať minister obrany do konca septembra. Rozhodnutie chce oddialiť o rok, čo je podľa Ondrejcsáka zásadný problém

DOMOV

Pellegriniho úradníčka má blízko k IT firme spájanej s Počiatkom

Žiláková má mať vzťah so šéfom Anextu.

KOMENTÁRE

Cigáni budú v nebi pred vami

Evanjelium je o prekonávaní hraníc a nie ich kultivovaní.


Už ste čítali?