Legislatíva a dokumenty aplikovateľné pri ochrane krajiny

Autor: Rudolf Pado | 10.6.2011 o 6:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  249x

Ochrana krajiny a jednotlivých jej zložiek je vymedzená množstvom zákonov a vyhlášok, ako aj medzinárodných dokumentov. Prinášame stručný prehľad časti dokumentov, ktoré sa týkajú ochrany krajiny a procesov v nej prebiehajúcich. Pri hlbšom občianskom záujme  o problematiku ochrany a tvorby životného prostredia, odporúčame zadovážiť si príslušné zákony napr. cez internetovú stránku http://i-poradca.sk (pravidelne vydávané zborníky strategických právnych predpisov).  Všetky informácie o príslušných zákonoch, ako aj iných dokumentoch, môžete získať aj cez mnohé iné internetové stránky, napr. http:///www.zbierka.sk alebo si ich nájdite cez internetové vyhľadávače, napr. Google.


Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine je dohovorom Rady Európy zameraný na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Jeho ratifikačný proces začal 20. októbra 2000 vo Florencii a v SR začal platiť 1. decembra 2005.

Európsky dohovor o krajine prikazuje členským stranám dohovoru „... uznať krajinu ako základnú zložku prostredia obyvateľstva, ako vyjadrenie rozmanitosti ich spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva a základ ich identity.“ 

Viac na: http://www.radaeuropy.sk/?1557

Zákon o životnom prostredí

Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, v znení neskorších predpisov, vymedzuje základné pojmy a ustanovuje základné zásady ochrany životného prostredia a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane a zlepšovaní stavu životného prostredia, a tiež pri využívaní prírodných zdrojov. Dikcia zákona pritom vychádza z princípu trvalo udržateľného rozvoja.

V neskoršej fáze spoločenského vývoja nadviazali na tento zákon ďalšie právne normy, ako napr. zákon NR SR č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde, zákon NR SR č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí, atď. (niektoré z nich sú spomenuté v ďalšom texte).   
 

Zákon o ochrane prírody a krajiny

Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, okrem vymedzenia základných práv a povinností pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny, rieši napr. v § 7 ochranu prirodzeného druhového zloženia, t. j. ochranu krajiny pred tzv. inváznymi druhmi rastlín, v § 47 a 48 práva a povinnosti pri ochrane drevín, t. j. podmienky výrubu dreviny na území miest a obcí. 

NATURA 2000

NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.

Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie, a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii.

Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000 sú dve právne normy EÚ:

- smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch - Birds Directive),
- smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch - Habitats Directive).

Sústavu NATURA 2000 tvoria teda 2 typy území:

- osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) - vyhlasované na základe smernice o vtákoch - v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia,
- osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlasované na základe smernice o biotopoch - v národnej legislatíve: územia európskeho významu - pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území.

Viac na http://www.sopsr.sk  alebo na http://www.rec.sk/Natura2000/natura2000_home.html

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, upravuje postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné  prostredie, pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť obcí pri posudzovaní, a práva a povinnosti účastníkov posudzovania pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 

Predmetom zákona NR SR č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona NR SR č. 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, je ochrana vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvaloudržateľného využívania, ochrana environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy a ochrana výmery poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske použitie.

Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný chrániť pôdu pred poškodením a degradáciou (erózia, zhutnenie, acidifikácia, kontaminácia rizikovými látkami, napr. z odpadov, a pod.), šírením burín (vrátane tzv. inváznych rastlín) a zabezpečiť využívanie pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.

Každý, kto zistí stav v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť miestne príslušnému obvodnému pozemkovému úradu.               

Rámcová smernica o vode

V záujme riešiť problematiku zvyšujúcich sa požiadaviek na využívanie zdrojov vody v požadovanom množstve a vo vyhovujúcej kvalite, s cieľom zabezpečenia jej trvalo udržateľného využívania aj pre budúce generácie, Európsky parlament a Rada prijali smernicu č. 2000/60/ES, ktorá ustanovuje rámec pre politiku spoločenstva v oblasti vôd, skrátene nazývaná Rámcová smernica o vode (RSV).

Text RSV, ako aj ďalšie súvisiace dokumenty a zákony si môžete stiahnuť tu:
http://www.vuvh.sk/rsv/?page=download 

Zákon o vodách

Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), vytvára podmienky na všestrannú ochranu vôd, vrátane vodných ekosystémov a ekosystémov od vôd priamo závislých, v krajine, zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd, účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd, manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek, znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha, a zabezpečenie funkcií vodných tokov.
Vodný zákon taktiež upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Nitrátová direktíva

Nitrátová direktíva 91/676/EEC určuje zásady a opatrenia na obmedzenie prieniku dusičnanov z poľnohospodárstva do vodných zdrojov. Prikazuje vypracovať na národných úrovniach:

- kódex správnej poľnohospodárskej praxe,
- vymedziť zraniteľné oblasti,
- určiť programy hospodárenia pre zraniteľné oblasti.

Kódex správnej poľnohospodárskej praxe

Kódex predstavuje zoznam správnych poľnohospodárskych praktík, ktoré pri správnom uplatnení zabezpečujú produkčnosť poľnohospodárov, ale zároveň sú prijateľné pre životné prostredie.

Kódex obsahuje rady a odporúčania o správnej poľnohospodárskej praxi najmä v nasledovných oblastiach:

- skladovanie organických hnojív,
- aplikácia organických a minerálnych hnojív,
- správne dávkovanie hnojív,
- opatrenia potrebné pri aplikovaní hnojív,
- závlahové postupy,
- postupy obhospodarovania pôdy.

Náš tip: Na požiadanie (oztatry@slovanet.sk) Vám elektronickou poštou zašleme informačný materiál „Poľnohospodárstvo, krajina, voda“ (formát pdf., 169 kB, bez obálky).

Zákon o odpadoch

Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov, okrem toho, že prebral právne akty Európskeho spoločenstva, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu.

Zákon o odpadoch stanovuje nasledovnú odpadovú hierarchiu: predchádzanie vzniku odpadov a obmedzovanie ich tvorby, zhodnocovanie odpadov recykláciou, ich opätovným  použitím alebo inými procesmi umožňujúcim získanie druhotných surovín, energetické zhodnocovanie odpadov a až na poslednom mieste zneškodňovanie odpadov, napr. skládkovaním.

Zákon o odpadoch taktiež rieši povinnosti obcí na úseku odpadového hospodárstva, napr. povinnosť mať k 1.1.2010 zavedený separovaný zber papiera, skla, plastov, kovov, min. 2-krát ročne organizovať zber nebezpečných odpadov, objemných odpadov a drobných stavebných odpadov, atď. Taktiež determinuje procesnú stránku likvidácie nelegálnych skládok odpadov.  

Na úrovni miest a obcí má byť zákon o odpadoch prenesený do VZN o odpadoch a drobných stavebných odpadoch, resp. obdobného dokumentu.

Na túto základnú právnu normu nadväzujú ďalšie strategické dokumenty, napr. vyhláška MŽP SR č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu; vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch; vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov; vyhláška MŽP SR č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovateľne použiteľné, a o výške zálohy za ne a výške zálohy za zálohované opakovane použité obaly; vyhláška MŽP SR č. 210/2005 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch; zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov. 

Zákon o lesoch
   
Zákon NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch, v znení neskorších predpisov, vymedzuje lesné pozemky a ich ochranu, vlastníctvo lesných pozemkov a využívanie lesov, odborné hospodárenie v lesoch, atď. Jeho účelom je zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov ako zložky životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny na plnenie ich nenahraditeľných funkcií; zabezpečenie diferencovaného, odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov.

Trestný zákon

Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. vymedzuje v § 300 až 310 trestné činy proti životnému prostrediu, a to Ohrozenie a poškodenie životného prostredia (§ 300 - 301), Neoprávnené nakladanie s odpadmi (§ 302), Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia (§ 303 – 304), Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov (§ 305), Porušovanie ochrany stromov a krov (§ 306), Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín (§ 307 – 308), Únik organizmov (§ 309), Pytliactvo (§ 310).

Postup vyčísľovania spoločenskej škody vyplývajúcej z poškodzovania životného  prostredia je upravený v § 124 až 126 Trestného zákona.        

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

BRATISLAVA

Predvolebná diskusia SME: Ako vidia Bratislavu Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý

Kam by mal Bratislavský samosprávny kraj smerovať? Sledujte SME Naživo.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

SVET

Café Európa: Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby v Nemecku na Európu i Slovensko? Sledujte diskusiu naživo.


Už ste čítali?