Neseparujte sa! Separujte s nami

Autor: Rudolf Pado | 19.6.2011 o 10:03 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  469x

§ 2) ods. 14) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. definuje komunálne odpady ako: Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania  …, za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na individuálnu rekreáciu, napríklad  zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného  pre potreby domácnosti, najmä z garáži, garážových stojísk a  parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

Poznámka: Separácia – odlúčenie, oddelenie, rozdelenie (Ivanová – Šalingová, M., Maníková, Z.: Slovník cudzích slov, s. 789, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1983).    

Odpadové hospodárstvo v tej-ktorej obci (meste) musí byť v súlade so Zákonom o odpadoch (223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) a Programom odpadového hospodárstva (POH) a je upravené Všeobecne – záväzným nariadením (VZN) obce (mesta). VZN obce (mesta) nesmie byť v žiadnej svojej časti v rozpore z vyššími právnymi normami (zákonom, vyhláškami). 

Zo zákona o odpadoch vyplávajú nasledovné základné povinností pre občanov a firmy:

- Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s týmto zákonom, teda aj pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta (obce) je povinný nakladať s nimi v súlade so VZN mesta (obce).
- Každý je povinný sa zapojiť do zriadeného systému zberu komunálnych odpadov.
- Každý je povinný užívať zberné nádoby zodpovedajúcemu systému zberu komunálnych odpadov v meste (obci), t. j. ak VZN mesta taxatívne vymenuje zložky odpadu, ktoré sa území mesta separujú (triedia), všetci občania a firmy sú povinné tieto zložky triediť a ukladať do nádob na to určených.

Od 1.1.2006 je zakázané zneškodňovať (skládkovať a spaľovať) biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad, parkov, cintorínov, a pod., ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov. Takéto odpady sa môžu iba zhodnocovať, napr. kompostovaním (§ 18 ods. 3) písm. m) zákona o odpadoch).   

K 1.1.2010 boli obce povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a všetci občania, firmy, školy … sú k danému daného dátumu povinné tieto komodity triediť. 

   
Ako zaviesť separovaný zber?

Je potrebné si uvedomiť, že napriek zaužívanej medzinárodnej farebnej škále pre odlišovanie kontajnerov na separovaný zber, každá obec má iné požiadavky na materiál, ktorý sa do príslušného kontajnera vhadzuje. Zoznam materiálov uvedených v ďalšej časti tohto letáku pri jednotlivých kontajneroch je preto orientačný. Okrem toho, obec môže využívať niektorý farebný kontajner aj na zber iných komodít, než je zaužívané v medzinárodnom označení, napr. do žltého kontajnera na plasty zbiera aj viacvrstvové kombinované obaly a kovy. Tieto materiály následne od seba vytrieďuje na separačnej linke. 

Päť dôležitých krokov pre zavedenie separovaného zberu:

1.Je potrebné zistiť, aké odpady (materiály) vznikajú vo vašej komunite (obci, škole).

2.Je potrebné zistiť čo najviac informácií o odbytových možnostiach komodít, ktoré plánujete zbierať (výkupné ceny, kvalitu, ktorú požaduje odberateľ zbieraného materiálu, minimálne požadované odbery, náklady na prepravu k odberateľovi a pod.).

3.Je potrebné zvoliť systém zberu (kontajnerový, vrecový, kombinácia oboch) a vypracovať jeho logistiku (rozmiestnenie kontajnerov, frekvencia vyprázdňovania a pod.).

4.Je potrebné vymyslieť kvalitnú informačnú kampaň, ktorá využíva všetky dostupné nosiče informácií (letáky, rozhlas, miestnu televíziu, obecný a školský informátor, vývesné plochy v obci, vzdelávanie obyvateľov metódou „od dverí k dverám“ prostredníctvom členov „ekohliadok“ a pod.).

5.Je potrebné, na základe spätnej väzby od občanov, neustále vylepšovať systém zavedeného separovaného zberu, realizovať permanentnú osvetu a prácu s verejnosťou.       

Čo môžeme zbierať?

Žltý kontajner – plasty

Patria tu: kelímky od jogurtov, obaly od špagiet, cukríkov a „čípsov“, neznečistené tácky z balenej zeleniny a ovocia, obaly z CD, tašky – igelitky, PET fľaše, obaly od šampónov, kozmetiky (telové mlieka,  krémy, sprchovacie gély, tekuté mydlá), obaly od bežných domácich čistiacich prostriedkov (na umývanie riadu, okien, nábytku, podláh a pod.), obaly a fólie od spotrebného tovaru (bublinkové fólie, polystyrénové diely, do ktorých sú balené spotrebiče), menšie kusy penového polystyrénu, obaly od polievok a ďalších potravín v prášku.

Nepatria tu: podlahové krytiny, PVC, novodurové trubky, koberce, silne znečistené obaly, obaly od nebezpečných látok, farieb a chemikálií.

Modrý kontajner – papier

Patria tu: noviny, časopisy, krabičky od vrecuškových čajov, vonkajší obal z čokolády, vrecúška od múky, strúhanky, cukru, ktoré nie sú potiahnuté vnútornou fóliou, krabice od topánok, lepenkové krabice od spotrebičov, zošity, knihy bez väzby, kancelársky papier, ostatný papier akéhokoľvek pôvodu.

Nepatrí tu: uhľový (karbónový) papier, znečistený papier  (mastný, od farieb, od mäsa a potravín), časopisy s plastovou obálkou.

Zelený kontajner – farebné sklo, biely kontajner – číre sklo 

Medzi farebné sklo patria: fľaše od vína, nevratné fľaše od piva, minerálok, malinoviek a pod., nádoby z farebného skla, tabuľové sklo z okien a dverí (napriek tomu, že je bezfarebné, patrí medzi farebné sklo).

Medzi číre sklo patria: fľaše od vína, minerálok, malinoviek, a pod., fľaše od zaváranín, sklenené nádoby.

Medzi sklo nepatria: porcelánové taniere a hrnčeky, keramické predmety a nádoby, sklo s drôtenou vložkou, kanvice a nádoby z varného skla, monitory televízorov a počítačov, zrkadlá, automobilové sklá,  žiarovky a výbojky, žiarovky, predmety z hutníckeho skla.

Červený kontajner – viacvrstvové kombinované obaly    
 
Patria tu: krabice od džúsov, mlieka a niektorých druhov vína.

Zberný dvor

Patria tu: elektroodpad (počítače, televízory, kuchynské spotrebiče, telefóny, káble, elektrické náradie, chladničky a mrazničky, rádia, mobily, nabíjačky, a pod.), kovy (plechovky, hrnce, kovové náradie, súčiastky, vo väčšom množstve – hliníkové viečka, alobal), veľkoobjemový odpad (akýkoľvek nábytok, koberce, linoleá, staré vane, umývadla), stavebná suť, dlaždice a tehly, pneumatiky, veľké kusy penového polystyrénu, biologický odpad, novodurové trúbky, záhradné hadice, a pod.

V zbernom dvore alebo prostredníctvom mobilného zberu (obec ho musí realizovať min. 2-krát ročne) sa zbierajú aj nebezpečné odpady: autobatérie, domáca chémia používaná na silné znečistenie, chemikálie (kyseliny, zásady), ortuťové teplomery, prostriedky na hubenie hmyzu, repelenty, žiarovky a žiarovky, umelé hnojivá, moridlá na semená, prostriedky proti pliesňam a hubám, prostriedky na ničenie buriny, škodlivého hmyzu a hlodavcov, nemrznúce náplne do motorov, použité motorové oleje, organické rozpúšťadlá, lepidlá, farby, laky, nátery všetkého druhu, mazacie oleje, asfaltový papier, práškové pigmenty, a pod.

Každá obec (mesto) je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov (§ 39 ods. 3) písm. b)). 

Odpad zo zelene

Podľa zákona o odpadoch je od 1.1.2006 zakázané zneškodňovanie, t. j. spaľovanie alebo skládkovanie, biologického odpadu zo zelene, ktorý je súčasťou komunálneho odpadu. Obce a mestá sú povinné zriaďovať kompostoviská, prípadne odpad energentický zhodnocovať na báze bioplynu. Obyvatelia vlastniaci pozemok so záhradkou alebo v záhradkárskej osade, môžu tento druh odpadu kompostovať. 

Informačné materiály o kompostovaní je možné získať na adrese: http://www.priateliazeme.sk/spz
Ďalšie užitočné internetové stránky: http://www.sosna.sk, http://www.biospotrebitel.sk, http://www.ekoporadna.sk, http://www.cepta.sk 


Špeciálne zberové miesta

- Kovový šrot vykupujú aj zberne surovín. 

- Odpadové suché galvanické články (batérie) sa zbierajú aj do kontajnerov umiestnených v predajniach spotrebnej elektroniky a vo veľkoplošných predajniach.

- Nepoužité lieky je podľa zákona č. 140/1998 Z. z. potrebné odovzdať do ľubovoľnej lekárne na území mesta. Staré lieky nikdy nevyhadzujte do kontajnera a nesplachujte!   

- Elektrotechnické zariadenia (počítače, práčky, chladničky, fény, ...) – od 13.8.2005 sa recyklujú. Zbierajú sa aj cez systém  spätného odberu (http://www.ekodom.sk).

- Automobily sa po vyradení z prevádzky taktiež odovzdávajú na recykláciu. Nechanie vraku na verejnom mieste je protiprávnym konaním.      - Drobný stavebný odpad - každý stavebník je povinný si pre stavebný odpad zabezpečiť veľkokapacitný kontajner.
- Použité oleje sa odovzdávajú aj na čerpacích staniciach. 

Separovaný zber odpadov na škole: 10 krokov 

1.Zvoľte si typ recyklačného programu, ktorý budete realizovať.
2.Zorganizujte koordinačný tím.
3.Rozhodnite sa, ktoré suroviny budete zbierať.
4.Identifikujte odberateľa vašich druhotných surovín.
5.Urobte si rozpočet.
6.Vytvorte kontakty na zástupcov mestá (obce) a štátnej správy.
7.Navrhnite systéme zberu a skladovania vytriedených materiálov.
8.Propagácia recyklačného programu.
9.Stanovte si cieľ.
10. Neustála motivácia.

Separovaný zber na škole realizujte v  súlade  so stratégiou obce v ktorej žijete a v súlade s jej možnosťami a požiadavkami.

Text k jednotlivým krokom si môžete vyžiadať na: oztatry@slovanet.sk

              

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Nemajú nič, čo si nedopestujú. Život na lazoch je zložitý

Čo sa kachliar z Brdárky naučil od Siouxov.

DOMOV

Tak to už nie, Béla, odkazuje Bugárovi Paška z SNS

Pašku hnevá, že ombudsmanka podporila Dúhový pochod.

DOMOV

Plavčan oznámil abdikáciu, z tlačovky opäť ušiel

Plavčan odstúpil z postu ministra deň po výzve Roberta Fica.


Už ste čítali?