Občianske združenia opäť účastníkmi konania

Autor: Rudolf Pado | 26.10.2011 o 5:39 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  297x

Dňa 21.10.2011 odhlasovala Národná rada Slovenskej republiky zmenu Zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá reflektuje víťazstvo Lesoochranárskeho zoskupina VLK  na Európskom súdnom dvore. Zmenu zákona ešte musí podpísať prezident. 

Navrhovaná úprava bola vyhotovená v súvislosti so snahou poskytnúť združeniam s právnou subjektivitou, ako aj občianskym iniciatívam, ktorých predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny širší rozsah oprávnení spojený so zmenou pozície zúčastnenej osoby na pozíciu účastníka konania, ktorá so sebou prináša aj najjednoduchšie riešenie otázky zabezpečenia prístupu takýchto subjektov k opravným prostriedkom požadovaných v zmysle čl. 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru (zabezpečenie práva aktívnej procesnej legitimácie na podanie žaloby na súd), ktoré doteraz v procesnej úprave ochrany prírody chýbalo.

V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že po rozsudku Súdneho dvora EÚ zo dňa 8. marca 2011 vo veciC-240/09 sa rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu ustálila a senáty Najvyššieho súdu rozhodujú tak, že sa pridŕžajú eurokonformného výkladu práva s tým, že aj keď Aarhuský dohovor nie je priamo vykonateľným právnym predpisom, Slovenská republika má záväzok na jeho základe zabezpečiť prístup verejnosti k správnym aj súdnym konaniam a priznávajú postavenie účastníka konania verejnosti, resp. verejnosti zainteresovanej na ochrane životného prostredia aj v situácii, keď toto právo z platnej vnútroštátnej úpravy nevyplýva (rozsudok Najvyšieho súdu Sžp5/41/2009).

Navrhovaná zmena je návratom k pôvodnej úprave procesno-právneho postavenia záujmových združení na ochranu životného prostredia ako účastníkov v správnych konaniach, v ktorých sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, a tým zaručuje vykonanie medzinárodného záväzku vyplývajúceho z Aarhuského dohovoru.

 
21. Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:

                       
"Čl. IV


Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 525/2002 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.
z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z.
z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z.
z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 
3. V § 82 odseky 3, 6 a 7 znejú:

"(3) Účastníkom konania o vydanie súhlasu alebo povolenie
výnimky je v prípadoch uvedených v odseku 2 len žiadateľ, ak tento zákon
neustanovuje inak. Účastníkom konania o vydanie súhlasu na zriadenie
zoologickej záhrady je aj obec, v ktorej katastrálnom území je alebo má byť
zoologická záhrada umiestnená. Účastníkom konania podľa tohto zákona je aj
fyzická osoba, občianska iniciatíva113a) alebo právnická osoba, ktorej toto
postavenie vyplýva z osobitného predpisu.113b) Združenie s právnou
subjektivitou,114) ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana
prírody a krajiny (§ 2 ods. 1),  a ktoré podalo predbežnú žiadosť o
účastníctvo podľa odseku 6, je účastníkom konania, pokiaľ mu to postavenie
nevyplýva už z predchádzajúcej vety, ak písomne alebo elektronicky potvrdilo
svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní; potvrdenie musí byť
doručené príslušnému orgánu ochrany prírody v lehote na to určenej týmto
orgánom a zverejnenej spolu s informáciou o začatí tohto konania ako
konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
chránené týmto zákonom, podľa odseku 7.

(6) Združenie podľa odseku 3 môže formou predbežnej žiadosti
písomne požiadať orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nepecifikovaných
správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti
vedie, a v ktorých môžu by» dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
chránené týmto zákonom. žiadosť musí obsahovať najmä názov združenia, jeho
sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene
združenia a určenie konania, o ktorého začatí chce byť združenie
upovedomené; prílohou k žiadosti musia byť stanovy115 a) preukazujúce predmet
činnosti podľa odseku 3.


(7) Orgán ochrany prírody je povinný zverejniť na svojej
internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom
môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom, s
výnimkou konaní podľa odseku 8, a to najneskôr do troch dní od začatia
konania; súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na
doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v
začatom správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní
od zverejnenia informácie.".

15.JPG

16.JPG

Usmernenie MŽP SR z dňa 26.9.2011  

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Sagan: Bol som zmierený s tým, že nevyhrám

Slovenský cyklista dokázal to, čo sa ešte nikdy nikomu nepodarilo.


Už ste čítali?