Horiaca krajina

Autor: Rudolf Pado | 21.3.2012 o 12:39 | Karma článku: 7,78 | Prečítané:  542x

Je tu jar. Horia nám hrady, vinice, trvalé trávne porasty, cestné a železničné priekopy ... a frekvencia tohto javu má stúpajúci gradient zo západu na východ krajiny. Ide o kultúrny fenomén, achytepálny pozostatok Valašskej kolonizácie, dôkaz mentálnej zaostalosti, nevzdelanosť či príznak masívne prepukajúcej choroby?

Aj sociálna vzorka podpaľačov je značne pestrá.

So zápalkami v rukách pristihnete nevychovaného tínedžera, 73-ročnú babičku v kvetovanej zástere vypaľujúcu predzáhradku, 54-ročného družstevníka snívajúceho svoj večný sen „o maximálnych výnosoch pri minimálnych nákladoch“, duševne chorého milovníka ohňa – pyromana, priaznivcov búrlivých grilovačiek a ohníkov uprostred borovicových hájov.
      
Všetci, ale naozaj všetci, majú dostatok argumentov a agresivity pre obhajobu svojho konania. Vždy to majú pod kontrolou, až do momentu úplnej straty kontroly nad ohňom. Veria, že tráva , ktorá sa skrýva v pôde, vyraší až po ich božskom oslobodzujúcom zásahu. Sú presvedčení, že na svojich pozemkoch si môžu robiť čokoľvek.

Pália našu krajinu, jej pôdu, rastliny a živočíchy ... pália  majetok iných, hrady, vinice, chránené územia ... a potom zbabelo utekajú, skrývajú sa, pri prichytení  recitujú mantru o dôkazoch a prezumcii neviny.

Smejú sa  z banálnosti trestov, z neschopností obcí, orgánov štátnej správy a Hasičského a záchranného zboru sa s nimi tvrdo a nekompromisne vysporiadať.

Naša krajina horí napriek mediálnym varovaniam, apelom, prosbám ... , lebo slušnosť sa trápi kdesi v kúte a neslušnosť sa tu s vyloženými nohami rozvaľuje a hlasno smeje.  


Súvisiace linky:

- Tráva spálená – bolesť znamená


Niekoľko poznámok na okraj:

1) Vlastník nájomca alebo správca pozemku je povinný o pozemok sa starať v zmysle zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Stačilo by, ak by orgány štátnej správy – obvodné pozemkové úrady – tvrdo a nekompromisne kontrolovali fyzický stav pozemkov a nebolo by čo vypaľovať (vlastník pozemku musí brániť jeho chemickej, biologickej a fyzikálnej degradácií).

2) Obce vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi. Ako je možné, že tolerujú stovky ohníkov zakladaných ich občanmi (od spaľovania odpadu, cez spaľovanie tzv. zeleného odpadu až po vypaľovanie pozemkov okolo dediny)?

3) Dokedy budú príslušníci policajného zboru vypaľovanie porastov a spaľovanie odpadov tolerovať, a to len preto, že podpaľači sú z ich dediny, je to ich rodina, chodili spolu do školy ... ? Počula väčšina z nich niečo o environmentálnej kriminalite?   

4) Fyzická osoba vypaľujúca porasty bylín, krovín ... môže dostať pokutu do výšky 331 eur. Je potrebné dávať pokuty na hornej hranici trestu resp. je potrebné tieto pokuty zvýšiť alebo zaviesť alternatívny trest napr. 100 hodín verejnoprospešných prác na každých 1 000 eur spôsobenej spoločenskej škody na rastlinných a živočíšnych druhoch a spôsobenej materiálnej škody. Verejnoprospešné práce by sa mali týkať aj maloletých osôb pričom charakter pridelenej práce by zohľadňoval vek páchateľa. Ak v rozvojových krajinách môžu pracovať 8-ročné deti z dôvodu existenčnej nevyhnutnosti, nevidím dôvod prečo by primeraná práca nemala byť prostriedkom prevýchovy mladistvých delikventov.         


Niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 214/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov: 

§ 14
Povinnosti fyzických osôb

(2) Fyzická osoba nesmie

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

Orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a ich pôsobnosť
§ 16

(1) Orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi sú:

a) ministerstvo,
b) krajské riaditeľstvo,
c) okresné riaditeľstvo.

(2) Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu ustanovenom v tomto zákone.

§ 21
Okresné riaditeľstvo

Okresné riaditeľstvo vo svojom územnom obvode

l) vydáva súhlas a ustanovuje podmienky, po ktorých splnení možno spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve; týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov,

Obec
§ 23

(1) Obec

a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení, ...

Priestupky
§ 61

(1) Okresné riaditeľstvo môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť

a) pokarhanie,
b) pokutu podľa odsekov 2 až 4

(4) Pokarhanie alebo pokutu do 331 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že

a) poruší príkazy alebo zákazy týkajúce sa manipulácie s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo poruší zákaz fajčenia, alebo svojím konaním spôsobí vznik požiaru,
e) nedodrží zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
f) vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
g) nezabezpečí plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní.


**********

S cieľom ochrany pôdy bol v roku 2004 prijatý zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento zákon ustanovuje ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania, ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy, ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie, postup pri zmene druhu pozemku ako aj sankcie za porušenie povinností ustanovených zákonom.

Pod degradáciou poľnohospodárskej pôdy rozumieme  jej „fyzikálne, chemické a biologické poškodenie a znehodnotenie poľnohospodárskej pôdy, ako je vodná erózia a veterná erózia, zhutnenie, acidifikácia, kontaminácia rizikovými látkami, škodlivými rastlinnými organizmami a živočíšnymi organizmami a mikroorganizmami, zníženie obsahu humusových látok v pôde, obmedzenie tvorby mikrobiálnej biomasy a neprirodzené zníženie biologickej aktivity v pôde ...“

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu:

(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,
c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Orgánom, ktorý nariaďuje opatrenia pre ochranu poľnohospodárskej pôdy je obvodný pozemkový úrad (§ 23).      

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Po kose na Krym? Zakopnete o tank

Vreckový sprievodca cestovateľov po východných teritóriách, časť III.

KOMENTÁRE

Mala byť ombudsmanka aj na pochode za rodinu?

Bubon, koláž Krista a zástava, celý výjav pripomínal akúsi civilnú procesiu.


Už ste čítali?