Nelegálne skládky odpadu

Autor: Rudolf Pado | 11.4.2013 o 14:30 | Karma článku: 6,34 | Prečítané:  1816x

Napriek tomu, že zákon o odpadoch jednoznačne stanovuje oznamovaciu povinnosť vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov vo vzťahu k nelegálne uloženému odpadu na ich pozemkoch, jednoznačne definuje kompetencie obcí a štátnej správy životného prostredia na úseku odpadového hospodárstva, slovenskú krajinu hyzdí množstvo nelegálnych skládok odpadu, ktoré sú v mnohých prípadoch aj zarastené inváznymi druhmi rastlín, ktoré sa z týchto miest nekontrolovane šíria do okolitej krajiny.

Niektoré vplyvy nelegálnych skládok odpadu na krajinu, biotu, ekonomiku a zdravie ľudí:

- potenciálna kontaminácia pôdy a vody,
- únik nebezpečných chemických látok do ovzdušia (pri úmyselne zapálených skládkach),
- záber poľnohospodárskej pôdy (v rozpore so zákonom o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy), často s vysokou bonitou, poškodzovanie lesných a vodných ekosystémov,    
- vybreženie vodných tokov (pri zužovaní prietočných profilov vodných tokov ukladaným odpadom),
- často nezvratné zmeny v druhovom zložení rastlín a prenikanie inváznych druhov (mnohé sú silné alergény resp. majú iný závažný vplyv na ľudské zdravie)  do krajiny,   
- odpad ako pasca pre živočíšne druhy (úhyn živočíchov uväznených v rôznych obaloch, konzumácia a následné zdravotné problémy vedúce až k úmrtiu,  pozorované napr. u vtáctva, zranenia a uväznenia – zamotanie sa do odpadu – väčších živočíchov ...),
- synantropizácia živočíšnych druhov (priťahovanie škodcov – napr. hlodavcov – k ľudským obydliam, pohyb medveďov, líšok v blízkosti lokalít s uloženým odpadom ...),     
- riziko zranení detí,
- riziko šírenia sa rezistentných druhov baktérií z lokalít s nelegálne uloženým odpadom (mnohé z nich vyvolávajú u človeka závažné zdravotné problémy),    
- vizuálny impakt v krajine, a tým znižovanie turistickej atraktivity lokality (skládky vytvárajú aj mentálny obraz o obyvateľoch blízkych obcí),
- priama strata druhotných surovín,
- zvyšovanie nákladov obcí  na odpadové hospodárstvo a poplatkov za odpady pre obyvateľov (komunálne a drobné stavebné odpady musí odstraňovať obec na jej náklady, tieto môže následne preniesť do poplatkov za odpady),
- postupná strata hrdosti na obec, región, Slovensko ... príklon obyvateľov k ľahostajnosti, bezradnosti a nezáujmu o veci verejné.    

1.jpg

Nelegálne skládky odpadu a legislatíva
     
Problematiku nelegálnych skládok odpadu upravuje § 18 ods. 7) a násl. zákona NR SR  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov:
  
- „Ak vlastník, správca, nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci ...“  Nesplnenie oznamovacej povinnosti je priestupkom. 

- Nelegálnu skládku odpadu môže oznámiť aj ktorýkoľvek iný občan či organizácia.

- Ak sa nezistí pôvodca odpadu na skládke, a ani nedokáže zodpovednosť vlastníka pozemku za vznik skládky, tak odpad musí odstrániť:

obec (ak ide o komunálne a drobné stavebné odpady, a to na náklady obce),

obvodný úrad životného prostredia (ak ide o iné odpady, a to na náklady štátu).      

   2.JPG

Zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  vyžaduje od každého vlastníka, správcu alebo nájomcu poľnohospodárskej pôdy vykonávanie činností, ktoré ochraňujú pôdu pred jej poškodením a degradáciou.  Takáto degradácia môže mať povahu biologickú, chemickú alebo fyzikálnu. So všetkými podozreniami na degradáciu poľnohospodárskej pôdy je možné obrátiť sa na príslušné obvodné pozemkové úrady. 

      3.JPG

Podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) je zakázané: „Meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku.“  Toto ustanovenie vodného zákona zakazuje akékoľvek ukladanie odpadu v prietočnom profile toku, na brehu alebo v inundačnom území, neoprávnenou osobou.  So všetkými podozreniami na porušenie zákona je možno sa obrátiť na príslušného správcu toku (Slovenský vodohospodársky podnik) a OÚŽP – štátnu vodnú správu.           

4.JPG

Čo môžete urobiť Vy?

Zapojte sa do mapovania nelegálnych skládok odpadu vo svojom bezprostrednom okolí. V prípade zistenia lokalít s výskytom nelegálnej skládky odpadu informujte o tejto skutočnosti:
 
- obecný alebo mestský úrad,
- miestne príslušný obvodný úrad životného prostredia (štátna správa odpadového hospodárstva),

- ŠOP SR (najmä ak ide o nelegálnu skládku odpadu v chránenom území),

- miestne príslušný obvodný pozemkový úrad  (ak ide o nelegálnu skládku odpadu  na poľnohospodárskom pôdnom fonde),

- správcu toku (ak príslušná nelegálna skládka odpadu predstavuje zásah do prietočného profilu toku alebo sa nachádza v jeho inundačnom území, ako aj v prípade potenciálnej kontaminácie vody),

- Slovenská inšpekcia životného prostredia  (pri závažnom porušovaní  zákona o odpadoch právnickými osobami – obcami, firmami ...).   

Žiadajte odstránenie nelegálnej skládky odpadu a odovzdanie odpadu na zneškodnenie alebo zhodnotenie.

V prípade záujmu sa môžete zapojiť do systematického mapovania nelegálnych skládok odpadu vo Vašom okolí, kontaktujte OZ TATRY (oztatry@slovanet.sk). Na tejto elektronickej adrese si taktiež môžete vyžiadať Registračný list nelegálnej skládky odpadu pre potreby mapovania. 

6.JPG

Zistite, či si Vaša obec plní základné povinnosti vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu. 

Informujte o problematike nelegálnych skládok odpadu verejnosť:  študenti škôl môžu napr. realizovať  rovesnícke vzdelávanie (podklady Vám na požiadanie zašleme) v rámci školy či širšej komunity (iné školy), aktivity „od dverí k dverám“,  informačné stánky, výstavy, písať propagačné články do obecných a regionálnych novín, pripraviť vzdelávacie aktivity do školského či obecného rozhlasu a pod.        

V prípade, že Vám to miestne podmienky dovoľujú, zapojte sa do praktického odstraňovania nelegálnych skládok odpadu  z jednotlivých pozemkov, pod dohľadom odborníkov.

7.JPG

TrashOut  (http://www.trashout.me)

- Ide o aplikáciu pre mobilné telefóny, prostredníctvom ktorej môžete mapovať nelegálne skládky odpadu.
- Aplikáciu si môžete zadarmo stiahnuť do mobilu. 

- Nevýhody: na základe údajov v tejto aplikácii nie sú zatiaľ úrady povinné konať (nejde  o podnet v zmysle zákona o odpadoch a zákona o správnom konaní). 

8.PNG
   

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI OBCE A OBČANOV

Obec, okrem iného, musí:

- Mať aktuálne VZN o odpadoch a drobných stavebných odpadoch (nemôže ho nahradiť VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odpady).
- Mať zavedený  triedený zber papiera, plastov, kovov a skla.
- Nesmie zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) tzv. zelený odpad. Od 1.1.2013 sa musí riadiť Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov.
- Min. 2-krát ročne organizovať zber nebezpečných a objemných odpadov.     

Občan, okrem iného, musí:

- Zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov.
- Užívať zberné nádoby (vrecia) zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci.
- Ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady za účelom ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob (vriec) zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. 

5.JPG


HIERARCHIA ODPADOVÉHO  HOSPODÁRSTVA

- Predchádzanie vzniku odpadu (ekologický dizajn výrobkov, znižovanie materiálovej náročnosti ...)
- Príprava na opätovné použitie (regenerácia a prečisťovanie materiálov ...) 
- Recyklácia (triedený zber odpadu, kompostovanie ...)
- Iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie (musí ísť o zariadenia s vysokou  účinnosťou, nejde o klasické spaľovne)  
- Zneškodňovanie (skládkovanie, spaľovanie ...) 

HLAVNÉ  CIELE  ODPADOVÉHO  HOSPODÁRSTVA V SR

- Elektroodpad: dosiahnuť zber 4kg/obyv./rok
- Prenosné batérie a akumulátory: dosiahnuť do 26.9.2016 zberový podiel 45 % z množstva uvedeného na trh
- Komunálny odpad: do roku 2020 dosiahnuť mieru zhodnotenia na úrovni min. 50 % hmotnosti vzniknutých odpadov
- Stavebné  a demolačné odpady: do roku 2020 dosiahnuť  mieru zhodnotenia na úrovni min. 70 % hmotnosti vzniknutých odpadov

40.jpg

(Ilustračné fotografie k článku pochádzajú z archívu OZ TATRY)

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Podnikajú na hranici prežitia. V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili dvaja Bratislavčania svojho tvorivého ducha i značnú časť finančných úspor.

KOMENTÁRE

Pravda a láska stoja na našej strane

Môj manžel a ja, na túto frázu si aj po vyše dvoch rokoch manželstva stále zvykám.

ŠPORT

Ramsay uzemnil aj Cháru. Nie som demokrat, tvrdí Kanaďan

Som fajn chlapík, keď hráči robia to, čo im poviem, hovorí nový tréner reprezentácie.


Už ste čítali?