Krátka poznámka k zákonu alebo vlastníci traste sa?

Autor: Rudolf Pado | 12.12.2013 o 13:56 | Karma článku: 6,68 | Prečítané:  1449x

V záplave rôznych spoločenských problémov akosi na verejnosti zanikla informácia o tom, že  slovenský parlament schválil dlhodobo očakávanú novelizáciu zákona o ochrane prírody a krajiny. Predmetná novela je však procesne a obsahovo krokom vedľa. Okrem nerešpektovania odborných pripomienok, ignorovania hromadnej pripomienky, ktorú podpísalo vyše 9 300 občanov ... novela napr. posunula riešenie problematiky inváznych druhov rastlín na vlastníkov a správcov pozemkov.

Slnečnica hľuznatá - kto ju bude manažovať?Slnečnica hľuznatá - kto ju bude manažovať?


Pôvodné znenie ustanovenia zákona: vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov, a to na náklady pôvodcu ich šírenia, ak je známy, inak na náklady štátu, bolo pozmenené na:

vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy rastlín podľa odseku 2 zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Ak ide o výskyt inváznych druhov rastlín na lesných pozemkoch, postupuje sa podľa programu starostlivosti o lesy.

Mám za to, že majetkové práva k akejkoľvek nehnuteľnosti sú spojené aj s povinnosťami, otázkou je však, prečo až teraz?

Bol to práve štát a jeho orgány a inštitúcie, ktoré dlhé roky ignorovali šírenie sa inváznych druhov nielen na pozemkoch s identifikovateľnými majetkovými pomermi, ale aj na pozemkoch, ktoré má samotný štát v dočasnej (pôda neznámych vlastníkov) či trvalej správe.

Minimálne pri ochrane poľnohospodárskej pôdy (zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) mohol štát dlhodobo chrániť pôdu pred jej devastáciou zaburinením vrátane šírenia inváznych druhov. 

Podľa predmetného zákona, každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí. 

Kde bol vtedy štát?

Od 1. januára 2014 si štát zrazu trúfa kontrolovať, sankcionovať a vyzývať tisíce a možno desaťtisíce majiteľov pôdy porastenej inváznymi druhmi k náprave stavu. Týmito druhmi sú totiž na obrovskom množstve lokalít, rôznej veľkosti, porastené stovky hektárov pôdy.

Nemôžem sa zbaviť pocitu, že to napokon dopadne rovnako ako s povinnosťami vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov  v  zákone o odpadoch.

Títo majú dlhodobo povinnosť oznamovať nelegálne uloženie odpadu na svojom pozemku, a to obci a obvodnému úradu životného prostredia (po novom okresnému úradu).   

Aká je realita?  Minimum povinných osôb rešpektuje zákonom určenú povinnosť a napriek tomu nečelia žiadnym významným kontrolám, upozorneniam či dokonca sankciám.

Máme pekne napísané zákony odtrhnuté od reality.            


Súvisiace články:

Invázne druhy rastlín

Problémom nie je ambrózia

Ochranári žiadajú prezidenta, aby nepodpísal zákon o ochrane prírody 


Znenie zákona:

Zákon č. 543 / 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 525/2003 Z. z.,  205/2004 Z. z.,  364/2004 Z. z., 587/2004 Z. z., 15/2005 Z. z.,  479/2005 Z. z.,  24/2006 Z. z., 359/2007 Z. z.,  454/2007 Z. z.,  515/2008 Z. z., 117/2010 Z. z., 145/2010 Z. z., 408/2011 Z. z., 180/2013 Z. z., 207/2013 Z.)

§ 7b
Nepôvodné druhy rastlín a invázne druhy rastlín

 (1) Nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov drevín podľa osobitného predpisu19) a druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, možno za hranicami zastavaného územia obce20) sadiť alebo pestovať len so súhlasom orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody môže takýto súhlas vydať, len ak rozšírenie nepôvodného druhu rastliny nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy alebo ich biotopy.

 (2) Invázne druhy rastlín, ktorých zoznam ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, s výnimkou druhov drevín podľa osobitného predpisu,19) sa zakazuje držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať alebo obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu; výnimku zo zákazu môže povoliť orgán ochrany prírody na účely výskumu, vzdelávania alebo liečebné účely.

 (3) Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy rastlín podľa odseku 2 zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Ak ide o výskyt inváznych druhov rastlín na lesných pozemkoch, postupuje sa podľa programu starostlivosti o lesy.21)
 
 (4) Orgán ochrany prírody upozorňuje vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania a takej starostlivosti o pozemok, ktorá by zamedzila ich rozširovaniu; v zastavanom území obce upozorňuje vlastníkov pozemkov aj obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza. Toto upozornenie zverejní obec na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, alebo iným spôsobom v miestne obvyklým.

 (5) V prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých následkov na prírode orgán ochrany prírody vlastníkovi,  správcovi alebo užívateľovi pozemku po predchádzajúcom upozornení nariadi odstránenie inváznych druhov rastlín, ak si neplní povinnosť podľa odseku 3. Ak vlastník, správca alebo užívateľ pozemku odstránenie rastlín inváznych druhov nevykoná v lehote určenej orgánom ochrany prírody, činnosť vykoná orgán ochrany prírody alebo ním poverená osoba na náklady toho, komu bolo odstránenie inváznych druhov rastlín nariadené“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 21 znejú:
„19) Príloha č. 1 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov
20) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
21) § 40 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

BRATISLAVA

Predvolebná diskusia SME: Ako vidia Bratislavu Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý

Kam by mal Bratislavský samosprávny kraj smerovať? Sledujte SME Naživo.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

SVET

Café Európa: Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby v Nemecku na Európu i Slovensko? Sledujte diskusiu naživo.


Už ste čítali?