Môj príbeh TrashOut

Autor: Rudolf Pado | 28.4.2015 o 9:48 | Karma článku: 5,05 | Prečítané:  820x

Tento príbeh nie je žiadnym geniálnym štylistickým dielom a ani vrcholom žurnalistiky. Je to len a len súbor faktov o tom, čo všetko je ochotný urobiť jeden občan, v priebehu troch rokov, aby zmenil tvár tejto krajiny. A aby napokon zistil, že nikomu  na tomto probléme nezáleží. Je to príbeh nelegálnych skládok odpadov a aplikácie TrashOut, ktorá mala zmeniť boj s objektami našej ľahostajnosti v krajine na víťazné ťaženie. Namiesto toho je príbeh TrashOut obyčajnou fraškou. Dôkazom toho, že akákoľvek geniálna myšlienka môže zomrieť na naivitu a alibizmus jej autorov  a organizovaný odpor inštitúcií, ktorým sme do rúk zverili spravovanie tejto krajiny. Strávil som stovky hodín nad niečím, čo má napokon naplnilo bezmocnosťou a pohŕdaním týmto štátom.  

Na úvod len toľko, že problematike nelegálnych skládok odpadov a vôbec ochrane tzv. voľnej krajiny sa intenzívne venujem od roku 2002. Každý rok trávim v teréne 80 až 100 dní pri rôznych monitoringoch  a len za ostatné dva roky som ohlásil stovky nelegálnych skládok odpadov, vymapovaných vlastnou činnosťou, v 50 okresoch SR.       

Začiatkom roka 2012 bola uvedená do prevádzky aplikácia TrashOut, ktorej cieľom je „lokalizovať a nahlásiť všetky nelegálne skládky“. Partnerom projektu je aj Ministerstvo životného prostredia SR , ktoré predmetnú aplikáciu propagovalo na internetovej stránke ministerstva, ako aj v rôznych tlačových správach (napr. v rámci akcie Vyčistime si Slovensko). 

OZ TATRY od začiatku prevádzkovania aplikácie upozorňovalo na fakt, že aplikácia TrashOut nemá oporu v zákonoch SR,  predovšetkým v zákone o správnom konaní a zákone o odpadoch.

Na tieto skutočnosti a rôzne ďalšie aspekty využívania aplikácie TrashOut občanmi v kontexte postoja orgánov a inštitúcii k ich oznámeniam som v uplynulom čase (2012 – 2014) upozornil v rôznych článkoch:

TrashOut je zatiaľ out  

TrashOut ako o(d)braz spoločnosti

TrashOut ako o(d)braz spoločnosti II.

TrashOut - koniec príbehu

Trashout nekončí, práve naopak  

Tragikomédia

Na rázcestí právneho štátu

Svetielko na konci bezprávia

Kto spochybňuje TrashOut  

Kde sa stratil právny štát

Neviditeľní občania

ESO nezákonnosť

ESO ignoranti

Ministerstvo životného prostredia SR tuto argumentáciu poprelo, čoho dôkazom je článok v Sme z dňa 22.11.2012 – „Nahlásili ste skládku cez telefón? Úrady to zrejme odignorujú“,  v ktorom hovorca ministerstva Maroš Stano, okrem iného, uviedol, že  ministerstvo si podľa neho uvedomuje niektoré komunikačné a praktické problémy a postupne ich vraj rieši. Spochybňovanie aktivity občanov, či už pri nahlasovaní, alebo odstraňovaní nelegálnych skládok, je však veľmi zlá cesta ...“

Na základe vyššie uvedeného a s cieľom, aby sa príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva nelegálnymi skládkami odpadov nahlásenými občanmi SR cez aplikáciu TrashOut naozaj zaoberali, OZ TATRY spracovalo všetky údaje z aplikácie TrashOut  nahlásené k 21.10.2012 do podnetov a  zaslalo doporučenou poštou a elektronickou poštou miestne príslušným obvodným úradom životného prostredia, listy pre jednotlivé okresy mali dátum  22.10.2012). Zdôrazňujeme, že jednotlivým OÚŽP boli nahlásené len lokality, ktoré sa v aplikácii TrashOut nachádzali do 21.10.2012.

Absolútna väčšina OÚŽP nám neoznámila, a to napriek našej požiadavke v podnete:

V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám žiadame týmto o zaslanie kópie rozhodnutia z každej oznámenej lokality a dokladov dokumentujúcich jej vyčistenie (fotografie, vážne lístky ...).

Taktiež odporúčame oznámiť vyčistenie lokality do systému TrashOut  (http://www.trashout.me).

, akým spôsobom bude predmetný podnet riešiť.

Časť úradov sa rozhodla využiť pre rôzne obštrukcie § 18 ods. 7 zákona o odpadoch: „ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza“ v kontexte § 18 ods. 8 citovaného zákona.  

OZ TATRY ako aj akýkoľvek iný oznamovateľ nelegálneho uloženia odpadov na pozemkoch bez majetkového či nájomného vzťahu k ním nie je podľa tejto dikcie zákona povinnou osobou a úrad takéto  podnety rieši „z vlastného podnetu“ (§ 18 ods. 8 zákona o odpadoch), to však v praxi znamená aj to, že ich riešiť nemusí (nerieši).

Prax je však taká, že povinné osoby nielenže uloženie odpadu na nehnuteľnosti neoznamujú, ale nie sú za to ani sankčne postihované. Vzniká tak paradox, že občan, ktorý si plní svoju občiansku povinnosť je úradmi ignorovaný resp. šikanovaný a subjekt, ktorý si neplní zákonnú povinnosť, nie je vôbec riešený.   

 

 

Ďalej, listami z dňa 06.05.2013 sa OZ TATRY obrátilo na jednotlivé Inšpektoráty životného prostredia (SIŽP – IŽP) s podaním, ktoré obsahovalo informácie o nelegálnych skládkach odpadu oznámených občanmi SR cez aplikáciu TrashOut do 21.10.2012,   nakoľko „značná časť OÚŽP nás o začatých konaniach resp. odstránených nelegálnych skládkach odpadu neinformuje, máme za to, že počas 6 mesačného obdobia nezačali vo veci konať, preto predmetné lokality oznamujeme aj SIŽP.“ K tomuto podaniu nás motivovalo práve nekonanie príslušných OÚŽP. Zároveň sme pri podaniach vychádzali z úvahy, že problém s nelegálnymi skládkami odpadu vzniká predovšetkým z dôvodu zlého nastavenia systému  odpadového hospodárstva v tej-ktorej obci, obchádzania platného zákona o odpadoch (§ 39) ... a nakoľko SIŽP má v náplni práce aj kontrolu právnických osôb v kontexte dodržiavania odpadových predpisov, učinili sme už spomínané oznámenie.               

Listami z dňa 06.05.2013 OZ TATRY zároveň odoslalo na jednotlivé Inšpektoráty životného prostredia (Banská Bystrica, Bratislava + detašované pracovisko Nitra, Žilina, Košice)  oznámenia o cca 600 nelegálnych skládkach odpadu,  ktoré boli občanmi SR v období od 21.10.2012 do 13.04.2013 nahlásené prostredníctvom aplikácie TrashOut. Išlo o skládky, ktoré neboli oznámené OÚŽP.     

Naše podanie skončilo bez akéhokoľvek reálneho výsledku.

Napr. SIŽP – IŽP Banská Bystrica nám listom č. 4167-13408/44/2013/Kov z dňa  20.05.2013 oznámila, že „nemá kompetencie riadiť a kontrolovať OÚŽP“  (zjavné nepochopenie podania) a že „podanie odstúpi na šetrenie a konanie príslušným OÚŽP v sídle kraja.“ Obdobným spôsobom reagovali aj ďalšie pracoviská SIŽP na ktoré sa OZ TATRY obrátilo. Išlo o viditeľne koordinovanú odpoveď.

Počas mája 2014 sme sa dozvedeli,  že Ministerstvo životného prostredia, ktoré aplikáciu mediálne podporovalo, zrazu výstupy z nej bagatelizuje a ospravedlňuje nekonanie úradov štátnej správy.  

 

 

Listami z dňa 28.06.2013 sme sa obrátili na všetky Krajské prokuratúry v SR vo veci -  „Žiadosť o podanie upozornenia podľa § 28 a nasl. zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov“. 

Žiadali sme  predovšetkým o o preskúmanie postupu miestne príslušných obvodných úradov životného prostredia pri jednotlivých nelegálnych skládkach odpadov, ktoré boli oznámené OZ TATRY podaním z dňa 22.10.2012, a to najmä:

- či orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začal konať,

- aké úkony v rámci správneho konania realizoval,

- či vydal právoplatné rozhodnutie, ktoré obsahuje výrokovú a dôvodovú časť, poučenie a možnú  sankciu,

- či boli odpady z tej-ktorej lokality reálne odstránené  (vážne lístky, fotografie ... dokumentujúce tento fakt) a odovzdané na zhodnotenie resp. zneškodnenie,

- koľko sankcií za nesplnenie oznamovacej povinností podľa § 18 ods. 7  zákona o odpadoch udelili v ostatných rokoch.   

Výsledok bol veľmi rozpačitý: KP skúmali len právny rámec konania OÚŽP resp. oznámili, že niektoré požadované skutočností nie sú oprávnené zisťovať a vec odstúpili na príslušné OÚŽP, čiže subjektom na (ne)konanie ktorých sme sa sťažovali. 

 

 

V roku 2013 sme prostredníctvom verejne dostupných adries elektronickej pošty z portálu E-obce informovali všetky obce a mestá v SR o existencii aplikácie TrashOut a táto informácia sa nachádzala aj v elektronickej pošte z dňa 28.04.2014 s názvom „Novela zakona o odpadoch a ine“, ktorú sme zaslali opätovne všetkým obciam:

Vážená pani starostka, vážený pán starosta,

Dovoľujeme si vás informovať o tom, že v medzirezortnom verejnom pripomienkovaní sa nachádza novela zákona o odpadoch (do 06.05.2014):

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7182&langEID=1

Od februára 2014 sme uviedli do prevádzky internetovú stránku:

http://wwwnaskladkyniesmekratki.sk ,

k problematike nelegálnych skládok odpadu  a často s nimi spojených inváznych druhov rastlín.

Po novele zákona o ochrane prírody a krajiny sú od 01.01.2014 zodpovední za odstraňovanie inváznych druhov z pozemkov vlastníci, nájomcovia a správcovia pozemkov. Podľa § 7a ods. 4 zákona:

Orgán ochrany prírody upozorňuje vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania a takej starostlivosti o pozemok, ktorá by zamedzila ich rozširovaniu; v zastavanom území obce upozorňuje vlastníkov pozemkov aj obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza. Toto upozornenie zverejní obec na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, alebo iným spôsobom v miestne obvyklým.

Invázne druhy rastlín uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z.:

- boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum)

- ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia)

- pohánkovec (krídlatka) (Fallopia sp., syn. Reynoutria) 

- slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus)

- netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)

- zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis)

- zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea)  

Občania SR ohlásili prostredníctvom aplikácie TrashOut vyše 3 000 nelegálnych skládok odpadu. Touto cestou si vás dovoľujeme požiadať, aby ste si pozreli, či sa v zozname nenachádza aj skládka vo vašom k. ú (členenie podľa regiónov a okresov):

http://www.trashout.me/statistics/slovakia

V prípade, že skládka je už odstránená, zašlite informácie o jej odstránení autorom aplikácie (pr@trashout.sk). Na neodstránené skládky sme žiaľ nútení podať trestné oznámenie podľa § 302 Tr. zákona.

Školenia zamerané na riešenie problematiky biologicky rozložiteľných odpadov v obciach (školenia pre verejnosť, kompostmajstrov ...) organizuje v rámci SR napr. Ing. Paulína Urdová – paulina.urdova@gmail.com

Ak máte v obci školu, táto sa môže zapojiť do certifikačného systému – Zelená škola: http://www.zelenaskola.sk Registrácia  škôl bude spustené počas júna 2014.

V súvislosti s viazaním vyplácania príspevkov v hmotnej núdzi na pracovnú činnosť zaslalo OZ TATRY všetkým Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v SR list, v ktorom komunikujeme fakt, že v tejto krajine existuje množstvo zmysluplnej práce pre poberateľov týchto príspevkov (text listu sa  nachádza nižšie).

         S pozdravom

Mgr. Rudolf Pado

Predseda a projektový manažér OZ TATRY

 

List ÚPSVaR:

 

VEC: Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a menšie obecné služby  

(nasledovalo by pokračovanie listu ...)

 

 

V roku 2014 sme sa obrátili na:

- verejnú ochrankyňu práv , 

- všetkých poslancov NR SR .   

 

 

Ďalej sme v roku 2014:

Podali listami z dňa 17.04.2014  trestné oznámenia adresované všetkým  Krajským prokuratúram vo veci: 

            Podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku podávame trestné oznámenie na nám neznámych páchateľov, ktorí v nám neznámom období uložili resp. ponechali na pozemkoch právnických alebo fyzických osôb v ....................................., v rozpore s ustanovením § 18 ods. 4 písm. a) zákona  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, čím zároveň mohli naplniť skutkovú podstatu prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 ods. 1 Trestného zákona.

               Prílohou týchto trestných oznámení bolo CD s napálenými skládkami odpadu vygenerovanými vo formáte pdf.,  ktoré občania SR nahlásili  v období od  spustenia aplikácie (2012) do  31.03.2014. Išlo cca o 3 000 nelegálnych skládok odpadov.

 

 

Podali listami z dňa 20.11.2014  trestné oznámenia adresované všetkým  Krajským prokuratúram vo veci: 

            Podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku podávame trestné oznámenie na nám neznámych páchateľov, ktorí v nám neznámom období uložili resp. ponechali na pozemkoch právnických alebo fyzických osôb v ....................................., v rozpore s ustanovením § 18 ods. 4 písm. a) zákona  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, čím zároveň mohli naplniť skutkovú podstatu prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 ods. 1 Trestného zákona.

        ...................... (pokračovanie textu listu) 

Žiadame Krajskú prokuratúru v ........................, aby v súčinnosti s PZ SR,  na každej lokalite, ktorá je prílohou tohto podania (CD), skúmala:

  • či nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi podľa  § 302 ods. 1 Trestného zákona,
  • prečo a z akých dôvodov nebola splnená oznamovacia povinnosť podľa § 18 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch povinnou osobou (vlastníkom, správcom, nájomcom pozemku) a aký sankčný postih zvolil príslušný OÚ – odbor starostlivosti o životné prostredie resp. samospráva za nesplnenie oznamovacej povinnosti, ako aj  akým spôsobom bude zabezpečené plnenie oznamovacej povinnosti povinnými osobami v budúcnosti,  
  • akým spôsobom riešil príslušnú nelegálnu skládku odpadu OÚ – odbor starostlivosti o životné prostredie resp. samospráva (§ 39 v kontexte § 18 ods. 7 a násl. zákona o odpadoch), či bolo vydané vo veci zákonné rozhodnutie a či takéto rozhodnutie bolo aj vykonané (skládka bola reálne odstránená a odpad bol odovzdaný na zhodnotenie resp. zneškodnenie),   
  • či vytváranie nelegálnych skládok odpadu v príslušnom k. ú. obce nevyplýva z porušovania ustanovení § 39 zákona o odpadoch samotnou obcou (napr. neexistencia VZN o odpadoch a drobných stavebných odpadoch resp. vydávanie VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odpady za VZN o odpadoch, netriedenie povinných zložiek – papier, sklo, plasty, kovy, neorganizovanie min. 2-krát ročne zberu nebezpečných a objemných odpadov, zneškodňovanie (spaľovanie, skládkovanie), v rozpore so zákonom,  biologický rozložiteľných odpadov ...).            

                 Prílohou týchto trestných oznámení bolo CD s napálenými skládkami odpadu vygenerovanými vo formáte pdf.,  ktoré občania SR nahlásili  v období od  01.03.2014 do 31.10.2014. Išlo cca o 300 nelegálnych skládok odpadov.

Namiesto vyšetrovania neplnenia si oznamovacej povinnosti zo strany povinných osôb,  hľadania páchateľa, zisťovania dôvodov nekonania príslušných obcí či OÚ ... som najväčšiemu tlaku (predvolávania na výsluchy, doplnenia ... ) som čelil ja ako oznamovateľ.  Za cca rok som prebral vyše 3 000 doporučených listov – rôzne rozhodnutia, uznesenia ...  

 

 

Všetkým ÚPSVaR som zaslal návrh pracovných činností pre marginalizované skupiny, kde som upozornil na fakt, že títo ľudia by sa  mali venovať aj odstraňovaniu nelegálnych skládok odpadov v k. ú., manažmentu inváznych druhov rastlín ... a ak by aj boli kontrolovaní, tak SR mnohým problémom  dnes nečelí. Tento „návrh“ bol zo strany úradov riešený veľmi formálne.

 

 

V roku 2015 som opätovne zaslal všetkým  obciam informáciu, že cez aplikáciu TrashOut majú nahlásenú skládku:

  Hlasenie o nelegalnej skladke (skladkach)! 

Obcania SR ohlasili prostrednictvom aplikacie TrashOut nelegalne skladky odpadu, ktore sa udajne nachadzaju vo vasom k. u. (GPS polohu generuje system automaticky cez mobil a oznamovatel nema vplyv na vypocitanu polohu). Tu su jednotlive hlasenia (infomacie kazdu skladku otvorite jej odklikom):

(tu bol vzdy link skladky)

Prosime Vas, aby ste vyskyt tychto skladok v k. u. aktualizovali.         

Odstranenie prislusnej skladky prosim oznamte, najlepsie aj so zaslanim aktualnej fotografie z lokality, na  TRASHOUT Jozef Vodicka - jozef@trashout.me a slovakia@trashou.me

Mozete si dat nastavit anotaciu oznameni skladok t . j. ak sa v systeme objavi nova skladka, tato informacia Vam pride e-mailom alebo na mobilny telefon. 

Na niektorych lokalitach sa mozu nachadzat aj invazne druhy rastlin, ktore podliehaju specialnemu rezimu (povinnosti odstranenia prislusnymi vlastnikmi, spravcami a najomcami pozemkov a zamedzeniu sirenia sa, zverejnovanie informacii o vyskyte v intravilane obce na webe obce ...  ). Strucne informacie k problematike najdete napr. tu:

http://www.naskladkyniesmekratki.sk/sk/invazne-druhy-rastlin

s pozdravom   

 TrashOut.me

 

A to je koniec ......................................... bojovať niekym je vždy ťažké, ale bojovať so samotnou podstatou štátu? 

       

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Sagan: Bol som zmierený s tým, že nevyhrám

Slovenský cyklista dokázal to, čo sa ešte nikdy nikomu nepodarilo.


Už ste čítali?