Politika a kšefty nad ľudí?

Autor: Rudolf Pado | 10.6.2015 o 6:00 | Karma článku: 5,74 | Prečítané:  1046x

Keď počas neskorej jesene 2010, krátko po komunálnych voľbách, zablokovali niektorí členovia Pozemkového spoločenstva Veterná Poruba prístup ku skládke TKO, dali sa tušiť problémy. Ich rozsah však odhalil až čas. 

V roku 1993, v čase keď na obrovskej neriadenej skládke odpadov situovanej pri štátnej ceste spájajúcej Liptovský Mikuláš s Veternou Porubou bol vyhlásený havarijný stav s možným vodohospodárskym, geologickým a dopravným dopadom, nikto ani netušil, že riešenie predmetnej situácie bude stať občanov mesta Liptovský Mikuláš 160 mil. slovenských korún t. j. vyše 5,3 mil. eur a vďakou za splácaný úver bude blokáda urbárnikov z PS Veterná  Poruba v roku 2010.

Z bezproblémovej skládky TKO, ktorá disponovala platným integrovaným povolením, s potenciálom rozšírenia jej kapacity cca na ďalších  20 rokov, sa stal nástroj politického boja a riadenie odpadového hospodárstva v meste Liptovský Mikuláš sa zmenilo na sled nekonzistentných rozhodnutí či dobre organizovaný chaos.

Počas roka 2012  uzatvorilo mesto Liptovský Mikuláš so spoločnosťou Denkstatt Slovensko s. r. o. zmluvu o dielo na vypracovanie "Analýzy odpadového hospodárstva pre mesto Liptovský Mikuláš s výhľadom na obdobie 5, 10 a 20 rokov“, a to za úhradu 2 000 eur bez DPH.  Išlo o vopred vyhodené finančné prostriedky. Zo štúdie sme sa nielenže dozvedeli iba to, čo sme už dávno vedeli, ale zdá sa, že závery štúdie a odporúčania nevyhovujú žiadnemu predstaviteľovi politického spektra, nakoľko sa v praktickom výkone vôbec neuplatňujú.

Je preto viac než úsmevným, že po vypovedaní zmluvy o ukladaní  liptovskomikulášskeho odpadu na skládku Žadovica zo strany mesta Liptovský Hrádok, MsZ Liptovský Mikuláš sa uznieslo na „urýchlenom spracovaní analýzy možností riešenia odpadového hospodárstva mesta s dlhodobým výhľadom na minimálne 20 rokov.“  Liptovský Mikuláš zrejme ašpiruje na titul hlavné mesto analýz a štúdií.

Ešte pred týmto aktom zúfalstva, v rokoch 2011 až 2014,  počas vlády primátora Alexandra Slafkovského, boli obyvatelia mesta prostredníctvom PR nástrojov MsÚ Liptovský Mikuláš neustále ubezpečovaný v tom, že radnica aktívne hľadá riešenia pre odpadové hospodárstvo v ďalšom období. Škoda len, že toto nekonečné hľadanie sa odohrávalo bez účasti a poza chrbát laickej či odbornej verejnosti.

Raz to mala byť dohoda s PS Veterná Poruba „ ... o pokračujúcom ukladaní odpadu na skládku TKO Veterná Poruba ...“, ako gesto slušného správania sa mesta  Liptovský Mikuláš k predmetnému subjektu. Inokedy vozenie komunálneho odpadu na skládky mimo región (Poprad, Martin), bez „predpokladaného vplyvu na výšku poplatku za odpady.  

V roku 2014 dokonca Verejnoprospešné služby  Liptovský Mikuláš vypísali verejné obstarávanie na    4 roky za viac ako dva milióny eur na dodávateľa, ktorý komunálne odpady uloží na svojej skládke. Súťaž napokon vyhlasovateľ  zrušil.        

Pomoc liptovskohrádockej radnice tak prišla v poslednej chvíli.

Vráťme sa však k skládke TKO Veterná Poruba.  Od roku 1992 do roku 2006 mesto Liptovský Mikuláš vynaložilo na prekládku nelegálnej skládky odpadu, vybudovanie novej skládky  a ďalšie činnosti spojené so skládkovaním odpadu viac ako 200 mil. korún t. j. takmer 7 miliónov eur.  

PS Veterná Poruba prenajímalo, na základe zmluvy o nájme pozemkov z dňa 25.11.2005, podpísanej v mene mesta Liptovský Mikuláš  primátorom Alexandrom Slafkovským, 21 947 metrov štvorcových pozemkov (29,5 % rozlohy skládky) za 1 korunu na meter štvorcový. Zmluva o nájme bola uzatvorená na 5 rokov a dva dni po ukončení doby nájmu – 27.11.2010 – sa konali komunálne voľby.

Práve na rozhraní týchto dvoch kľúčových termínov došlo zo strany  PS Veterná  Poruba k nátlakovým akciám smerovaných voči mestu Liptovský Mikuláš, ktorých pozadie a skutočné dôvody sú do dnešných dní zahalené rúškom tajomstva.

Bo to práve primátor Alexander Slafkovský, jeden z kľúčových hráčov nezmyselnej, obyvateľov mesta frustrujúcej  petície „Nie predraženým smetiam“, ktorý  21.03.2011 podpísal s PS Veterná Poruba „dočasnú“ nájomnú zmluvu, ktorá zaviazala mesto Liptovský Mikuláš do 31.10.2014 skládku TKO Veterná Poruba uzatvoriť, a to za podmienok, ktoré som ja osobne niekoľkokrát nazval „výpalným.“

Mesto Liptovský Mikuláš sa, okrem iného, zaviazalo,  pod hroznou pokuty 1 mil eur ročne (ročné príjmy mesta sa pritom pohybujú okolo sumy 22 mil. eur), že  „... kedykoľvek do budúcnosti nebude pokračovať v konaní o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na ďalšie rozšírenie skládky odpadov (s výnimkou doplnenia skládky v zmysle integrovaného povolenia, ktoré bude vydané) na pozemkoch susediacich s problematickou skládkou vo Veternej Porube v katastri Smrečany, okres Liptovský Mikuláš, ani nebude v budúcnosti iniciovať‘ vznik skládky odpadov na pozemkoch susediacich s pozemkami v katastrálnorn území obce Veterná Poruba, alebo nešiť‘ problematiku likvidácie odpadov mesta Liptovský Mikuláš zriadením skládky odpadov na pozemkoch v katastrálnom území obce Smrečany, okres Liptovský Mikuláš susediacich s k. ú. Veterná Poruba, a to ani prostredníctvom tretích osôb.“

Touto dohodou sa mesto Liptovský Mikuláš, bez vedomia a súhlasu jeho obyvateľov, na praktický neurčitý čas,  zbavilo možnosti dohodnúť sa s akýmikoľvek tretími osobami  na investíciách v oblasti zneškodňovania odpadu, a to aj na pozemkoch v iných k. ú. susediacich s k. ú. obce Veterná Poruba. Mesto Liptovský Mikuláš sa tým zbavilo svojprávnosti.

Hovorí sa, že každá akcia  vyvoláva reakciu a problém jedného  sa stáva obchodnou príležitosťou pre iného ...

... a preto neuveriteľnou zhodnou okolnosti je do Obchodného registra dňa 24.06.2011 zapísaná spoločnosť Ekoplazma s. r. o., ktorej konateľom sa stáva Stanislav Gejdoš a jej základné  imanie predstavuje vklad 5 000 eur.

Z „foaf.sk“ je zrejme, že manželka primátora JUDr. Dagmar Slafkovská sa s konateľom Ekoplazmy  s.r.o. Stanislavom Gejdošom poznajú min. prostredníctvom jednej firmy.

Dňa 25.04.2012 uzatvorila obec Podtureň, ktorá disponovala vhodnými pozemkami pre zariadenie na zneškodňovanie odpadov v bezprostrednom kontakte s mestom Liptovský Hrádok, so spoločnosťou Ekoplazma s. r. o. memorandum.

Obdobné memorandum o spolupráci, dňa 23.10.2014, tesne pred komunálnymi voľbami, a až na tretí pokus, schválili poslanci  MsZ  Liptovský Mikuláš a podpísal primátor Alexander Slafkovský.    

Dňa 9.5.2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátorov miest Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok a starostu Podturne „k problematike komunálneho odpadu.“

Dňa 06.06.2014 bol zmenený územný plán obce Podtureň tak, aby v lokalite Žadovica pri Liptovskom Hrádku umožňoval umiestnenie zariadenia pre zneškodňovanie odpadu.     

Všetky tieto, ako aj iné,  kroky predstaviteľov samospráv, sa uskutočňovali bez akejkoľvek komunikácie s obyvateľmi dotknutých miest a obce.

Úplnou náhodou pár angažovaných občanov z  Liptovského Hrádku, počas decembra 2014,  zistilo, že na internetovej stránke Enviroportál  je umiestnený zámer „Zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica, k. ú. Podtureň“ ...

 ... len 1 km od NAPANTu,  400 m od najbližšieho osídlenia,  spoločnosť  bez zamestnancov, disponibilných finančných zdrojov,  so základným imaním 5  000 eur,  plánuje vybudovať zariadenie na plazmové splyňovanie 240 000 t odpadu ročne, a to za cca 66 miliónov eur (1 988 miliardy korún).

Obyvatelia Liptovského Hrádku ostali šokovaní!!! Na periférnych pozemkoch obce Podtureň, v bezprostrednom kontakte s ich mestom, sa má neznámou technológiou, riešiť odpadové hospodárstvo predovšetkým Liptovského Mikuláša.

V priebehu jediného víkendu sa pod petíciu „Stop spaľovni pod Tatrami“ podpísalo niekoľko tisíc občanov,  boli pripravené rôzne vizualizácie zámeruinternetová stránka a dňa 05.02.2015 sa uskutočnilo verejné stretnutie, ktoré  odhalilo úplnú nahotu celého zámeru.         

Za Ekoplazmu s. r. o. sa verejného stretnutia  nezúčastnil žiadny predstaviteľnakoľko na to nevidia dôvod“ , ale vyslali zámer „komunikovať“ Juraja Musila zo spoločnosti INECO.      

Verejné stretnutie a 152 minútový videozáznam z neho sú názornou ukážkou prístupu investorov a predkladateľov k občanom SR: neodpovedanie na otázky, odbočovanie od témy, manipulácia s faktami ... Zástupca INEKA, bez mihnutia oka,  240 000 t odpadov (celá Orava a Liptov ročne vytvoria do 100 000 t odpadu)  uvedených v zámere označí za „pisársku chybu“, zároveň odmieta stiahnuť zámer z MŽP SR a  „pisárske chyby“ opraviť.

Po tlakom verejnosti sa zrazu kľúčoví predstavitelia verejnej moci od zámeru dištancujú, predtým podpísané dokumenty sa bagatelizujú, ukončuje sa memorandum medzi Podturňou a Ekoplazmou,  opätovne sa mení  územný plán obce Podtureň, „nasraté“ mesto Liptovský Hrádok vypovedá Liptovskému Mikulášu „priateľskú výpomoc“ s ukladaním odpadu    ...   

Napriek týmto krokom karavána ďalej.

Ekoplazma s r. o. rozohráva svoju šachovú partiu:  v regióne komunikuje odstúpenie od zámeru“, ale na list MŽP SR odpovedá, že „... má záujem na dokončení posudzovania ...“ odvolávajúc sa na prenos skúseností, a to aj napriek tomu, že výsledky EIA sú neprenosné do inej lokality.      

Boj pokračuje ...

... výsledok je neistý.

 

Kauza plazma pod Tatrami však odhaľuje niekoľko veci:

Komunálni politici nie sú schopní domyslieť dopad svojich rozhodnutí na dlhšie obdobie než je to volebné a akúkoľvek odbornú sprostosť a individuálne manažérske zlyhanie vedia utopiť v PR aktivitách MsÚ.   

Obecné a mestské zastupiteľstvá nie sú schopné odborne a vecne reagovať na predkladané dokumenty a hlasovaním verifikujú skôr politický než odborný názor. 

Obrovská časť verejnej politiky sa odohráva za chrbtom verejnosti a je praktický nemožné sledovať  s kým sa predstaviteľ verejnej moci stretol, čo bolo obsahom takéhoto stretnutia a či výsledky takéhoto stretnutia sú v prospech ľudí.

Prepojenia medzi predstaviteľmi verejnej moci a rôznymi firmami či predkladateľmi zámerov sú veľmi úzke a ťažko čitateľné.

 

A to nie sú veľmi dôvody pre akýkoľvek volebný optimizmus.  

 

     

 

       

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Podnikajú na hranici prežitia. V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili dvaja Bratislavčania svojho tvorivého ducha i značnú časť finančných úspor.

KOMENTÁRE

Pravda a láska stoja na našej strane

Môj manžel a ja, na túto frázu si aj po vyše dvoch rokoch manželstva stále zvykám.

ŠPORT

Ramsay uzemnil aj Cháru. Nie som demokrat, tvrdí Kanaďan

Som fajn chlapík, keď hráči robia to, čo im poviem, hovorí nový tréner reprezentácie.


Už ste čítali?