PHSR v kontexte reality v Liptovskom Mikuláši

Autor: Rudolf Pado | 19.10.2015 o 15:33 | (upravené 18.11.2015 o 11:48) Karma článku: 4,20 | Prečítané:  768x

Radnice vo veľkom finišujú s prípravou Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Táto jazda, v mnohých prípadoch postavená na totálnej formálnosti a predstieranom zapojení verejnosti do procesu jeho prípravy, je totiž povinnou

podmienkou pre zahryznutie sa do eurofondov v nasledujúcom programovom období.

Príkladom toho, ako sa to podľa môjho osobného názoru nemá robiť, je príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš (PHSR) na roky 2015 – 2022, s výhľadom do roku 2030.

V mesačníku pre všetkých občanov mesta MIKULÁŠ, v ktorom mimochodom nenájdete publikovaný jediný príspevok, ktorý by si dovolil kritizovať radnicu, sa s veľkou slávou čitateľom oznamuje, že PHSR bude schválený do konca roka 2015.    

V tejto chvíli však nielenže na internetovej stránke mesta nenájdete jediný dokument, ktorý by ste mohli pripomienkovať, ale nenájdete tu ani vyhodnotenie plnenia PHSR mesta na obdobie rokov 2007 – 2013.

Formálnosťou to  pripomína Program odpadového hospodárstva SR resp. jednotlivých miest a obcí: veľa popísaného papiera, málo skutkov  a skoro žiadne výsledky, či rôzne Miestne Agendy 21, ochranárske Programy starostlivosti, Školské vzdelávacie programy. Sme krajinou popísaného papiera.       

K príprave aktuálneho PHSR mesta Liptovský Mikuláš sa uskutočnili workshopy, a to v auguste, počas pracovnej doby (9.00 hod., 11.00 hod., 13.00 hod.), čo len dokumentuje aký reálny záujem má radnica na spoluúčastí občanov na tvorbe tohto strategického dokumentu.

Nečudo, že počet účastníkov v pléne sa skoro rovnal počtu ľudí „za stolom“ reprezentujúcich radnicu. Výstupy z workshopov, jednotlivé prezentácie riešiteľov taktiež budete márne hľadať na internetovej stránke mesta.   

Radnica sa odvoláva na dotazníkový prieskum, pričom do dnešného dňa sa občania mesta nedozvedeli základné  informácie: koľko dotazníkov bolo vyplnených a doručených občanmi, aké návrhy v nich boli komunikované a aká bola miera ich akceptácie,  akým spôsobom boli zapracovane do PHSR, atď.

Procesne viem akým spôsobom sa pripravujú PHSR, existujú k tomu metodické „kuchárky.“ Je však zásadný rozdiel či mesto len formálne „prebehne“ procesom prípravy PHSR  alebo pôjde o neformálnu komunikáciu so všetkými zainteresovanými skupinami a občanmi. V opačnom prípade ide o formálny dokument, odtrhnutý od života, ktorý sa vôbec nerealizuje alebo sa realizujú len náhodné aktivity, najmä tie, ktoré sa dajú dobre mediálne prezentovať a zhodnotiť pred voľbami. Takýto prístup však nemôžeme nazvať ani koncepčným a ani strategickým.

Tu je niekoľko príkladov zo života v meste Liptovský Mikuláš:   

I.

V období rokov 2008/2009 sa s impozantným nasadením pripravoval projekt „Regenerácia sídliska Podbreziny“, za ktorý mesto zaplatilo jeho zhotoviteľom značné finančné prostriedky. Ambiciózny projekt, ktorý atakoval svojim plánovaným finančným objemom hranicu sto miliónov korún, mal komplexne riešiť problematiku parkovania, verejnej zelene, občianskej vybavenosti, atď.      

Reálny výsledok projektu je však na zaplakanie: čiastočná výsadba zelene realizovaná prostredníctvom nadačných zdrojov Občianskym združením Tatry (OZ TATRY) známa pod názvom „Zelená oáza pri vode“ a náhodné plátanie ulíc, chodníkov a umiestňovanie parkovísk v tejto m. č. Liptovského Mikuláša.   

II.

Radnica nielenže nie je schopná manažovať verejnú zeleň, udeľovať v súhlasoch o výruby drevín náhradnú výsadbu v adekvátnej spoločenskej hodnote a povinnú starostlivosť o tieto dreviny aj kontrolovať, nielenže vytvára Potemkinove dediny v podobe „akože“ parkov, ale jej PR aktivity predbiehajú reálne skutky.      

Ešte počas mája 2015 bol zverejnený ohurujúci príspevok „V Mikuláši pribudne dvesto stromov“.  V kalendári máme október a predmetné stromy je potrebné hľadať lupou. 

Táto mediálna horlivosť pritom nie je ojedinelá. Počas júla 2015 sa oznámi občanom rekonštrukcia Depozitu Múzea Janka Kráľa v hodnote 840 000 eur, v auguste to už nie je pravda. A samozrejme, že nikto za nič nenesie zodpovednosť.  

III.

Celé roky počúvame od pravidelne sa striedajúcich primátorov mesta, večných poslancov MsZ o tom, aká dôležitá je kóta  Háj – Nicovô z hľadiska historického, oddychovo – rekreačného, atď. Zazneli fantazmagórie o bežeckých a cyklistických chodníčkoch (aké má napr. v blízkom zázemí Bratislava, Prievidza, Turčianske Teplice) , odpočinkových miestach zabezpečených mobiliárom.

Realita je však taká, že nielenže radnica, ale ani žiadny poslanec MsZ Liptovský Mikuláš nedokázal do tejto chvíle  adekvátne reagovať na súčasnú devastáciu Hája, ktorá pobúrila desiatky občanov mesta a vlastníkov záhrad v tejto lokalite.

„Teším sa“ na to, ako desiatky plne naložených kamiónov s drevom či štiepkou,  začnú devastovať  asfalt na nedávno zrekonštruovanej ceste. Ľavá ruka tu nevie čo robí pravá.

IV.

Radnica ide oživiť  historické centrum prostredníctvom OZ Živé námestie a akosi jej nedochádza, že príčinou vyľudnenia centra mesta je nekoncepčné rozhodnutie vybudovať obchodno-zábavnú zónu Kamenné pole, ktorá sa stala dominantným centrom nakupovania, stravovania a zábavy.   

A tento príbeh nekoncepčných krokov má svoje pokračovanie.  

To ako sú verejná politika a územné plánovanie odtrhnuté od reality dokumentuje aj nekritické hodnotenie 600 miliónovej investície ŽSR, ktorej súčasťou bude aj premiestnenie autobusovej a železničnej stanice „do poľa“ na juh od mesta. Mám za to, že po vybudovaní tohto veľkolepého diela nebude existovať jediný relevantný dôvod, aby sa návštevník mesta Liptovský Mikuláš trmácal do centra mesta.     

Načo má mesto hlavnú architektku žiadny občan ani netuší.   

V.

Samostatnou kapitolou je odpadové hospodárstvo v meste, ktoré už roky pripomína dobre organizovaný chaos.

Podpísanie výpalného v podobe memoranda, uzatvorenie skládky  TKO Veterná Poruba,  analýza odpadového hospodárstva vypracovaná  pre mesto externou firmou Denkstatt Slovensko s. r. o., ktorá stála daňových poplatníkov 2 000 eur + DPH a ktorej závery sa absolútne neuplatňujú  v praktickom výkone, kauza „plazmový reaktor“ pri Liptovskom Hrádku ...  sú len niektoré míľniky lemujúce cestu diletantov.        

„Najlepšie separujúce mesto v SR“, potom čo OZ TATRY vypovedalo v roku 2011 zmluvu o spolupráci a ukončilo intenzívnu kampaň „Neseparujte sa! Separujte s nami“ (množstvo vytriedených základných zložiek z KO stúplo z 1 092 t v roku 2007 na 1 619 t v roku 2010), stagnuje na 25 %-nej miere triedenia  odpadov  a vytešuje sa z toho, že je jednookým medzi slepými. Nehovoriac o tom, že tieto úspechy v meste „odmakal“, za nadačné zdroje a vlastnými silami, niekto iný.       

Mesto Liptovský Mikuláš nezaujíma, že SR je s 9 %-tami triedených odpadov na chvoste EÚ, že táto krajina je povinná do roku 2020 triediť min. 50 % komunálnych odpadov  a min. 70 % stavebných a demolačných odpadov, že od júla 2016 budú občania a teda aj samosprávne jednotky (obce) platiť iba za zvyškový odpad a motivácia čo najviac zvýšiť mieru triedenia odpadov by mala byť obrovská ...

... úradníci verejnej správy sú predsa platení za čas a nie za kreativitu, riešenie problémov a výsledky.

Pokračuje mestská politika založená na náhodných projektoch a aktivitách, ktoré svojim obsahom a cieľmi nezapadajú do žiadnej zmysluplnej koncepcie či stratégie a nenadväzujú na doterajšie pozitívne výsledky  odpadového hospodárstva v meste.

Umiestnenie veľkoobjemových podzemných kontajnerov na niektorých uliciach v m. č. Podbreziny, rozdávanie kompostérov obyvateľom mesta ... je len  bezhlavým „vrhaním sa“ na dostupné „lacné“ finančné zdroje a vytĺkanie mediálneho kapitálu, ktorý sa bude zhodnocovať  v najbližších komunálnych voľbách. Jer tragédiou, že za tieto nezmysly hlasujú poslanci MsZ  bez ohľadu na politické zafarbenie. 

V prípade projektu „kompostéry“ sa dá len veľmi ťažko hovoriť o ekonomickej efektívnosti projektu.  

Radnica komunikuje zaobstaranie 3 453 ks kompostérov pre rodinné domy a 26 ks pre materské a základné školy, a to za 650 000 eur. Pri cene  kompostéra 124,00 eur, zisteného bez verejného obstarávania na internete, by bola celková cena zákazky 431 396,00 €.  Ak by sa aj na rôzne školiace a PR aktivity vynaložilo päťdesiattisíc eur, stále ostáva otvorená otázka, kde zmizne zvyšný cca 170 000 eur? 

Mám za to, že za 650 000 eur sa dá zabezpečiť komplexný systém zberu biologický rozložiteľných odpadov v celkom meste t. j. od rodinných ako aj bytových domov, ktorý je oveľa spoľahlivejší a efektívnejší než spoliehanie sa na ochotu ľudí tento druh odpadu kompostovať.     

Ak zoberieme cenu 120-litrových nádob typu BIO alebo GASTRO určených k zberu biologický rozložiteľných odpadov od rodinných domov, tak sa ich cena s DPH pohybuje od 44,40 €/ks do 64,08 €/ks, pričom ide o katalógovú cenu bez verejného obstarávania. Za 650 000 eur by bolo možné zabezpečiť vyše 14 600 ks nádob typu BIO resp. vyše 10 100 ks nádob typu GASTRO, pri rozpočte 431 396,00 € by išlo o vyše 9 700 ks resp. vyše 6 700 ks  nádob.

Ak zoberieme cenu 1 100-litrového kontajnera BIO určeného k zberu biologický rozložiteľných odpadov od bytovej zástavby, tak jeho katalógová cena bez verejného obstarávania je 322,80 € s DPH. Za 650 000 eur by bolo možné zabezpečiť vyše 2 000 ks týchto nádob,  pri rozpočte 431 396,00 € by išlo o vyše 1 300 ks nádob.

Tento vopred predražený zámer nielenže nerieši to, kto bude kompostovanie jednotlivými domácnosťami kontrolovať (už dnes nemá kto kontrolovať záhradkárov), fakt, že kompostéry nespracujú nedrvené konáre a že pri väčšom pozemku, vzhľadom k dobe zrenia kompostu na severe Slovenska, jeden kompostér nepostačuje, kto bude týchto ľudí školiť a aká bude ich ochota sa vzdelávania zúčastniť, ale nie je spôsobilý sa vysporiadať s kuchynským odpadom, ktorý musí prejsť procesom fermentácie.      

Už x-krát som smerom k niektorým poslancom MsZ Liptovský Mikuláš  a MÚ komunikoval akoby mali vyzerať základné princípy odpadového hospodárstva v meste, ktoré by vo  veľmi rýchlom čase mohli zvýšiť mieru triedenia a zhodnocovania odpadov na 50 % a viac:

-  Zaviesť zber biologický rozložiteľných odpadov, vrátane kuchynských odpadov, v celom meste. Na sídliská umiestniť  1 100 l kontajnery a každému rodinnému domu odovzdať  120 l  nádobu určenú k zberu tejto komodity.  Vybudovať  vlastnú fermentačnú jednotku  alebo zhodnotenie BRO riešiť v Liptovskom Hrádku,  ktoré už v tejto chvíli disponuje touto technológiou.  

- Všetkým rodinným domom odovzdať 120 litrové kontajnery:  modrý kontajner na papier (vývoz raz za 2 mesiace), zelený na sklo (vývoz raz za rok), žltý na plasty, kovy, viacvrstvové kombinované obaly  (vývoz raz mesačne). V druhom roku vývozy upraviť podľa skutočnej naplnenosti v nábehovom období.  120 l nádobu na komunálny odpad (KO) , v ktorej sa budú nachádzať nevyseparované zložky, nevyviesť, tak ako sa to bežne robí v západnej Európe  a riešiť to sankciami. Pri dôslednom triedení sa môže znížiť frekvencia odvozu KO od rodinných domov na 2-krát mesačne. Prejsť na množstvový poplatkový systém  (= znečisťovateľ platí).

-  Doplniť kontajnery na sídliskách, ohradiť  všetky stojiská a zaviesť do nich čipový prístupový systém (čip majú len obyvatelia príslušnej bytovky). Realizovať školenia  pre dôverníkov,  dôsledne kontrolovať kvalitu triedenia  na príslušných stojiskách a vyvodzovať konzekvencie. Prejsť na množstvový poplatkový systém.

- Kampaň smerovať k odkomunikovaniu: čo sa ako triedi, k myšlienke „systém generálneho pardonu končí“, k propagácii zberných dvorov a k zvýrazňovaniu položiek, ktoré obyvatelia  akosi nevedia triediť (nebezpečné odpady, kovy – plechovky od piva ... ).

- Na území mesta dôsledne pracovať  a kontrolovať podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné odpad taktiež triediť.      

- Zaviesť dôsledný boj s ľuďmi, ktorí vytvárajú nelegálne skládky  (fotopasce, kto oznámi páchateľa a usvedčí ho, odpustíme mu ročný poplatok za odpady, kontroly MsP v záhradkárskych  osadách ...).

Tieto návrhy ostali bez akejkoľvek odozvy zo strany poslancov či radnice.  

Tento marazmus a záujem o občana najlepšie dokumentuje e-mail od predsedu Komisie životného prostredia a zdravia pri MsZ Liptovský Mikuláš z dňa  31.07.2015: „Prosím p.Pado aby ste mi prestali posielať vaše príspevky Miroslav Neset“

VI.

Kauza heliport.

Mám za to, že ani jeden občan v tomto meste netuší, kto má pravdu v tejto niekoľkoročnej kauze.

Mám za to, že do tejto záležitosti poriadne vidia len dvaja vzájomne sa obviňujúci primátori, z ktorých je jeden aktuálne obvineným, a podnikateľ. My ostatní sme povinní „konzumovať“ mediálne prestrelky a vytvárať si názor na ich základe.       

Mám za to, že PHSR v minulosti riešil alebo mal riešiť aj tento zámer, mal reflektovať záujmy ľudí ... dialo sa tak?  

 

 

Príklady, ktoré som uviedol, sa týkajú reálneho života v jednom meste a tém, ktoré by mal v reálnej a nie fantazmagorickej, od života ľudí odtrhnutej, podobe riešiť práve PHSR.

Možno žijete v meste v ktorom sa

... PHSR pripravuje v naozaj transparentnom a otvorenom prostredí,

... v meste, v ktorom každodenná realita nie je v rozpore s rôznymi stratégiami a koncepciami,

... v meste, ktoré si každú chvíľu neobjednáva rôzne externé štúdie a popritom komunikuje odbornosť vlastných zamestnancov,

... v meste, v ktorom poslanci nie sú poslancami len z dôvodu zvyšovania svojho spoločenského statusu alebo z dôvodu prístupu k strategickým informáciám,

... v meste, v ktorom rôzne komisie pri MsZ nie sú politickým ale odborným poradným orgánom  ...

... v meste, ktoré využíva odborný kapitál svojich obyvateľov ...

V tom prípade vám blahoželám.

 

Ja sa žiaľ nemôžem zbaviť pocitu, že strany a straničky, na celoštátnej či miestnej úrovni, nás potrebujú len a len k voľbám, aby sme v čo najhojnejšom počte legitimizovali ich aroganciu, rodinkárstvo, malomeštiactvo, kradnutie ...

Rozdiel je iba v tom, že nám rôzne heslá a frázy ponúkajú v rôznych obaloch – červenom, modrom, zelenom ... , raz Skokom, inokedy v Svieti, za Úsvitu či Smerom k masám ..., výsledok ktorých môžeme len Tipovať.

V medziobdobí sme im ukradnutí.

A to o nich prezrádza aj aktuálna príprava PHSR.

 

   

Doplnené dňa 18.11.2015:

Podľa informácií, ktoré mám k dispozícii, PHSR  má byť už 20.11.2015 zaslaný do komisií pri MsZ Liptovský Mikuláš, pričom do 16.11.2015 mali ľudia možnosť zasielať pripomienky k predmetnému dokumentu.

Vzniká tým dôvodné podozrenie, že ide len o pokračovanie formalizmu:

 • vopred sa očakávalo, že ľudia pripomienky nezašlú,   
 • pripomienky pár jednotlivcov doručí , ale nebudú do dokumentu zapracované.
 • Ide o evidentnú politickú snahu  schváliť PHSR ešte v roku 2015, bez ohľadu na jeho formálnu kvalitu.

   

         

   

  Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
  Pridaj k obľúbeným

  Hlavné správy

  KOMENTÁRE

  Nemajú nič, čo si nedopestujú. Život na lazoch je zložitý

  Čo sa kachliar z Brdárky naučil od Siouxov.

  DOMOV

  Tak to už nie, Béla, odkazuje Bugárovi Paška z SNS

  Pašku hnevá, že ombudsmanka podporila Dúhový pochod.

  DOMOV

  Plavčan oznámil abdikáciu, z tlačovky opäť ušiel

  Plavčan odstúpil z postu ministra deň po výzve Roberta Fica.


  Už ste čítali?