Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadov je v rozpore s verejným záujmom

Autor: Rudolf Pado | 14.3.2016 o 16:25 | (upravené 13.4.2016 o 15:55) Karma článku: 4,36 | Prečítané:  680x

Do roku 2020 musí SR, na základe európskej legislatívy, triediť min. 50 percent komunálnych odpadov a min. 70 % stavebných a demolačných odpadov.

Zmluva Mesta Liptovský Mikuláš so spoločnosťou Brantner Fatra – Martin o odvoze  a zneškodňovaní odpadov na skládke odpadov tieto skutočnosti ignoruje.

Zrejme všetci obyvatelia  mesta si pamätajú kampaň OZ TATRY „Neseparujte sa! Separujte s nami“, ktorej logistiku (finančné krytie, ľudské zdroje)  celé roky pokrývalo Občianske združenie TATRY (OZ TATRY). Radnica, bez ohľadu na jej politické zafarbenie, iba „konzumovala“  a chválila sa výsledkami práce a nasadením niekoho iného. Práve preto sme v roku 2011 vypovedali  „Memorandum o spolupráci ...“ V danom momente  sa na území mesta Liptovský Mikuláš triedilo cca 20 - 25 % komunálnych odpadov a mesto preberalo ceny „najlepšie separujúce mesto“ ako na bežiacom páse.                  

V roku 2012 si dala mikulášska radnica spracovať   Analýzu odpadového hospodárstva pre mesto Liptovský Mikuláš s výhľadom na obdobie 5, 10 a 20 rokov“ (Denskstatt Slovensko s.r.o.), ktorá stala občanov  2 000 eur bez DPH. Nakoľko závery a odporúčania analýzy zrejme niekomu nevyhovovali (boli značne totožné s dlhodobými názormi a odporúčaniami OZ TATRY), bola „analýza pre analýzu“, rovnako ako množstvo iných externých zadaní radnice, odložená ad acta.

Medzitým došlo k uzatvoreniu skládky TKO Veterná Poruba a nastal čas chaotického hľadania riešenia tejto situácie. Zdanlivo zo vzduchoprázdna sa vynoril nápad umiestniť do bezprostredného kontaktu s  Liptovským Hrádkom „plazmový reaktor“, ktorý by zneškodňoval, neoverenou technológiou dodanou neznámou sročkou, obrovské množstva odpadov a čuduj sa svete, do zámeru boli namočení mnohí poprední predstavitelia verejného života z Liptova. Našťastie iniciatíva „Stop spaľovni pod Tatrami“  ich kroky včas demaskovala a nastalo klasické vykrúcanie sa, menenie už raz zmenených územných plánov a pod.

Medzitým nový zákon o odpadoch, platný od 01.01.2016 a vyhláška č. 371/2015 zásadne zmenili podmienky pre odpadové hospodárstvo v SR, a to v snahe zabrániť  infringementu (konaniu EK voči SR za neplnenie európskych smerníc), ktorému sa v roku 2020, podľa môjho názoru, aj tak nevyhneme.      

Nový zákon o odpadoch stanovil záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva v ktorej sa nachádza skládkovanie odpadov až na poslednom mieste.  V SR sa totiž skládkuje dlhodobo cez 70 % komunálnych odpadov.

Vyhláškou (príloha č. 10) boli zavedené tzv. štandardy  triedeného zberu. Prostredníctvom nich budú stanovené minimálne požiadavky na infraštruktúru triedeného zberu odpadu v obci (meste). Len pre zaujímavosť, v roku 2020 musí byť vytvorená ročná kapacita pre separovaný zber na jedného obyvateľa: 290 litrov pre papier, 90 litrov pre sklo, 800 litrov pre plasty a 110 litrov pre kovy. Zároveň je odporúčané, aby žiadny obyvateľ mesta či obce nemusel prekonať väčšiu vzdialenosť ako 150 m k príslušnej „kapacite“. Za zavedenie štandardu triedeného zberu je zodpovedná obec/mesto. 

Za financovanie triedeného zberu na území obce bude zodpovedná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu, a to na princípe 1 obec (mesto) = 1 zmluva.  Občania už budú platiť, prostredníctvom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, iba za nevytriedený odpad!!! Triediť odpad sa teda oplatí!  

A do tejto situácie, z ktorej pár bodov som vám vypichol, vstupuje „živá“  zmluva o odvoze  a zneškodňovaní odpadov na skládke odpadov, ktorá nielenže bola podpísaná na 15 rokov (do 30.09.2030), nedá sa praktický bez sankcii vypovedať, ale obsahuje množstvo vágnych  ustanovení s nejednoznačným  výkladom.

V zmluve sa Mesto Liptovský Mikuláš zaviazalo firme Brantner Fatra – Martin  dodávať cca 13 000 t odpadu / rok, a to pod hrozbou sankcie za „nedodaný odpad“, čo predstavuje celú súčasnú produkciu nevyseparovaných odpadov t. j. akoby sa vopred rátalo s nulovým zvýšením miery triedenia odpadov do roku 2030.  Táto „filozofia“ mesta  je však nielenže v rozpore so záujmom občana: prečo by ste mali platiť za zneškodňovaný odpad na skládke, ak môžete odpad triediť a platiť len za nevytriedený odpad  (???), ale v rozpore s aktuálnym  zákonom o odpadoch či Programom odpadového hospodárstva SR  na roky 2016 až 2020.                  

Zmluva  ďalej obsahuje „nášľapné míny“ v podobe formulácií ako „objednávateľ 'je oprávnený dodať aj iné druhy odpadov“.  Tieto „iné druhy odpadov“ nie sú pritom  špecifikované z hľadiska množstva či druhu (katalógu odpadov), neboli súčasťou verejného obstarávania t. j. zásadne môžu ovplyvniť konečnú cenu „zmluvy“. Mám za to, že takéto všeobecné formulácie vytvárajú priestor pre korupčné správanie sa. 

Zmluva v textovej časti niektorých ustanovení jednoznačne uprednostňuje záujmy poskytovateľa pred záujmami objednávateľa (mesta), napr. možnosť zmeniť ceny za odvoz a zneškodňovanie odpadov (samozrejme, že len smerom nahor).

Mám za to, že zmluva nepredstavuje žiadny prínos pre rozvoj systémov zhodnocovania odpadov na území mesta Liptovský Mikuláš, práve naopak, brzdí rozvoj takýchto systémov.    

Mesto Liptovský Mikuláš nepotrebuje ani podzemné kontajnery na Podbrezinách, ani rozdávanie kompostérov pre občanov, ani prapodivné zmluvy zabezpečujúce zneškodňovanie odpadov  ... , čiže veci zamerané skôr na neúčelné čerpanie eurofondov, strihanie pások a PR články,  ale potrebuje zvyšovať mieru  triedenia odpadov medziročne o cca 700 ton prostredníctvom efektívnych logistických opatrení, aby sa  podarilo splniť strategický cieľ SR do roku 2020.  K tomu však potrebuje  jasnú víziu a stratégiu a najmä zamestnancov, ktorí riešenie problematiky ochrany a tvorby životného prostredie iba nepredstierajú.

Mimochodom, v tejto chvíli sa  na území mesta Liptovský Mikuláš triedi cca 25 % komunálnych odpadov, ale tam sme už predsa boli v roku 2010.

Informačné zdroje:

- Analýza Odpadového hospodárstva pre mesto Liptovský Mikuláš s výhľadom na  obdobie 5,10 a 20 rokov“:  https://stopspalovnipodtatrami.wordpress.com/2015/02/18/rudolf-pado-analyza-oh2012/    

- Neseparujte sa! Separujte s nami: http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=2149   

- Stop spaľovni pod Tatrami:  https://stopspalovnipodtatrami.wordpress.com/casova-os/ 

- Zákon o odpadoch:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/

- Vyhláška č. 371/2015: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2015/2015c101.pdf

- Blogy o dianí v meste:  http://pado.blog.sme.sk/t/27621/liptovsky-mikulas   

 

 

 

 

 

 

ZMLUVA O ODVOZE A ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOV NA SKLÁDKE ODPADOV

uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení

 

PRIPOMIENKY

Čl. II. – Všeobecné ustanovenie

Podľa ods . 5 „Poskytovateľ môže skládku odpadov uvedenú v čl. II. bode 2 zmeniť len v prípade, že rozhodnutie, na základe ktorého je skládka odpadov prevádzkovaná, stratí právoplatnosť'. Zmenu je potrebné riešiť dodatkom ku Zmluve podpísaným zmluvnými stranami.“

Ustanovenie nerieši možnosť krajnej situácie pri odobratí integrovaného povolenia pre zariadenie určené k zneškodňovaniu odpadov, havarijný stav na lokalite (viď. súčasná situácia na skládke TKO Vlčie hory pri Hlohovci) a:

a) nemožnosť zabezpečenia nového miesta pre zneškodňovanie odpadov zo strany poskytovateľa,    

b) značná vzdialenosť novej skládky ako miesta určeného pre zneškodňovanie odpadov a možný extrémny vplyv na cenu dopravy odpadu.

Ustanovenie taktiež nerieši, ani  v iných častiach zmluvy, zánik poskytovateľa, vymazanie poskytovateľa zo zoznamu subjektov oprávnených nakladať s odpadmi, atď.           

Povinnosti a práva poskytovateľa nie sú pritom automatický prenosné na tretí subjekt.

 

Čl. III – Predmet zmluvy

Tabuľka, ktorá je súčasťou predmetnej zmluvy, predpokladá, že objednávateľ dodá poskytovateľovi 13 050 t zložiek komunálneho odpadu (popol, škvára, prach s kotlov, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, zmesový komunálny odpad, odpad z čistenia ulíc, objemný odpad) / rok.

 „Analýza odpadového hospodárstva pre mesto Liptovský Mikuláš s výhľadom na obdobie 5, 10 a 20 rokov“ (Denskstatt Slovensko s.r.o., 2012, https://stopspalovnipodtatrami.wordpress.com/2015/02/18/rudolf-pado-analyza-oh2012/ ) konštatuje:

na str. 11

- celkové množstvo odpadov v meste Liptovský Mikuláš v roku 2010: 15 097 t

- skládkované množstvo odpadov  v meste Liptovský Mikuláš v roku 2010: 12 352 t (81,82 %)

na str. 14

- celkové množstvo odpadov v meste Liptovský Mikuláš v roku 2011:  14 906,56 t 

- skládkované množstvo odpadov  v meste Liptovský Mikuláš v roku 2011:  11 679,75 t (78,35 %)

z toho

- celkové množstvo komunálnych odpadov v meste Liptovský Mikuláš v roku 2011:  11 955,19 t  

- skládkované množstvo komunálnych odpadov  v meste Liptovský Mikuláš v roku 2011:  10 015,61 t (83,78 %)

na str. 12     

- celkové množstvo odpadov v okrese Liptovský Mikuláš: 27 265 t    

Predmet zmluvy, v kontexte uvedených čísel, je:

- v rozpore s § 6 ods. 1 zákona o odpadoch, ktorý ustanovuje záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva a „zneškodňovanie odpadov“ patrí na posledné miesto tejto hierarchie (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79),

- v rozpore s Programom odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020 (POH SR 2016 – 2020) (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf), 

- v rozpore so záväzkom SR voči európskemu spoločenstvu (smernica o obaloch a odpadoch – EHS 94/62/ES, ako aj ďalšie), ktoré zaväzujú SR do roku 2020 zhodnocovať min. 50 % hmotnostných komunálneho a min. 70 % hmotnostných stavebného a demolačného odpadu.

Z predmetu zmluvy je zrejme, že objednávateľ predpokladá nulový nasledujúci rast triedenia odpadov, a to až do  konca trvania zmluvného vzťahu (30.09.2030).

Mám za to, že tabuľka uvedená v predmete zmluvy, mala reflektovať požadované ciele z hľadiska zhodnocovania odpadov t. j. uvádzať postupne sa znižujúce množstva odpadov odvážaných na zneškodnenie,   a tým by predstavovala aj istý verifikovateľný záväzok Mesta Liptovský Mikuláš voči obyvateľom mesta.     

 

 Čl. V – Práva a povinnosti zmluvných strán

Podľa ods. 1  „Objednávateľ' sa zaväzuje dodať všetok odpad špecifikovaný v čl. III. tejto Zmluvy, ktorý počas trvania tejto zmluvy vznikne na území, kde objednávateľ' toho času zabezpečuje zber odpadu prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.“

Tento odsek umožňuje nejednoznačný výklad. Tabuľka uvedená v čl. III tejto zmluvy predpokladá dodanie 13 050 t odpadu /rok zo strany objednávateľa poskytovateľovi.

Tento odsek nereflektuje ciele a hierarchiu odpadového hospodárstva, POH SR 2016 – 2020, európske smernice týkajúce sa odpadového hospodárstva. 

Tento odsek nereflektuje vznik Organizácií zodpovednosti výrobcov - OZV (§ 28 zákona o odpadoch), ktoré budú na základe individuálnych zmlúv s obcami (mestami) refundovať všetky náklady triedeného zberu odpadov.  Vzniká tak situácia, že OZV budú refundovať mestu náklady na triedený zber odpadov, tým dôjde k zníženiu celkového objemu odpadov, a poskytovateľ si bude uplatňovať sankcie za „nedodaný“ odpad na skládku odpadu.   

Výklad tohto odseku je deklaráciou vôle  mesta „vytvárať odpady“  a dodávať ich poskytovateľovi, namiesto uplatňovania systémov predchádzania vzniku odpadov, znovupoužívania, prípravy na recykláciu a kompostovanie.

V kontexte čl. 11 ods. 4  „V prípade, že objednávateľ' nedodá všetok odpad podľa čl. V bod 1, zaplatí poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške, ktorá sa vypočíta ako súčin nedodaného množstva a jednotkovej ceny podľa čl. VIII bod 1. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.“ sa Mesto Liptovský Mikuláš, z úplne nepochopiteľných dôvodov, zaviazalo platiť pokutu za znižovanie množstva skládkovaného odpadu t. j za prejav zodpovedného a zákonného správania sa jeho obyvateľov.     

..........

 

Podľa ods. 2  „Objednávateľ' sa zaväzuje zabezpečiť' vyťaženosť kontajnerov min. 8 t a maximálne v zmysle platných právnych predpisov. V opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený neprevziať takýto kontajner.“

Opätovne ide o záväzok smerovaný k produkcii odpadov, nie k predchádzaniu ich vzniku a zhodnocovaniu.

..........

 

Ods. 3  „Objednávateľ 'je oprávnený dodať aj iné druhy odpadov, ako sú uvedené v čl. III. tejto Zmluvy, musí však ísť o taký druh odpadu, ktorý je poskytovateľ' oprávnený zneškodňovať'. Za zneškodnenie iných druhov odpadov, ako sú uvedené v čl. III. tejto Zmluvy, bude objednávateľovi účtovaná cena podľa aktuálneho  cenníka poskytovateľa platného v deň dodania odpadu.“

Príliš všeobecná deklarácia. Malo byť aspoň taxatívne vymenované o aké druhy odpadov môže ísť.

Nakoľko ekonomické náklady týchto nešpecifikovaných druhov odpadov nie sú súčasťou ceny predmetu zmluvy, môžu mať vplyv na reálnu konečnú cenu predmetu zmluvy.   

 

Čl. VIII – Cena predmetu zmluvy

V ods. 1 sa objednávateľ zaväzuje dodávať 13 050 t odpadov /rok, a to až do 30.09.2030.     

Mám za to, že text uvedený v ods. 3  „Jednotkové ceny za odvoz a zneškodnenie odpadu uvedené v tejto zmluve sú konečné a budú platiť počas celej doby trvania tejto zmluvy.“

je v rozpore

so znením ods. 4  „Poskytovateľ' je oprávnený jednostranné zmeniť výšku cien za zneškodnenie odpadu uvedených v bode 1 tohto článku iba v prípade, ak dôjde k zmene zákonom stanovenej sadzby DPH alebo k zmene zákonom stanovej výšky poplatkov za uloženie odpadu určených pre obec alebo v prípade, že súčet inflácie (nárastu indexu spotrebiteľských cien) za obdobie po sebe idúcich 3 rokov prekročí 5 % , a to iba v rozsahu, ktorý bude zodpovedať tejto zmene, sadzby DPH, zmene výšky poplatkov za uloženie odpadu alebo stanovenej miery inflácie.“

Takto vymedzený právny vzťah znamená, že poskytovateľ nenesie ako víťaz súťaže žiadne podnikateľské riziko (!!!), práve naopak:

- sám ponúkol cenu predmetu zákazky v 7 803 298,50 € s DPH (a možno ju ekonomický silne podliezol),

- zaviazal objednávateľa k dodávaniu 13 050 t odpadu /rok, a to až do 30.09.2030, nerešpektujúc záväzne ciele odpadového hospodárstva SR,

- za nedodané množstvo odpadu si vyhradzuje právo na sankcie,

- „iné odpady“, ktoré nešpecifikoval, bude odoberať za úhradu mimo rámec konečnej ceny predmetu zmluvy,

- uplatňuje si právo na úpravu cien praktický vo všetkých možných situáciách makroekonomického vývoja v krajine (tu je pozoruhodné, že objednávateľ takýmito právami nedisponuje).

 

Čl. XI –   Zmluvné pokuty - právne vzťahy a podmienky neplnenia zmluvy

V kontexte čl. 11 ods. 4  „V prípade, že objednávateľ' nedodá všetok odpad podľa čl. V bod 1, zaplatí poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške, ktorá sa vypočíta ako súčin nedodaného množstva a jednotkovej ceny podľa čl. VIII bod 1. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.“ sa Mesto Liptovský Mikuláš, z úplne nepochopiteľných dôvodov, zaviazalo platiť pokutu za znižovanie množstva skládkovaného odpadu t. j za prejav zodpovedného a zákonného správania sa jeho obyvateľov.     

 

Čl. XII. – Doba trvania

Trvanie zmluvného vzťahu od 01.10.2015 do 30.9.2030 pokladám vzhľadom na dynamický sa meniace prostredie odpadového hospodárstva, pripravované legislatívne zmeny v EÚ, cenové pohyby na trhu ... za zbytočný a neuvážený záväzok mesta voči poskytovateľovi.      

Ods. 2 a 3

„Poskytovateľ' sa zaväzuje zneškodniť' všetok odpad objednávateľa špecifikovaný v čl. III., tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na to, či objednávateľ' dodá za jeden rok väčšie alebo menšie množstvo odpadov ako je predpokladané množstvo odpadu uvedené v čl. III. tejto Zmluvy.“

„ Zmluvné strany berú na vedomie, že na rozšírenie alebo zúženie predmetu plnenia tejto Zmluvy z hľadiska množstva odpadu dodaného na skládku odpadov za 1 kalendárny rok v rámci limitov stanovených v článku III. tejto Zmluvy nie je potrebná zmena tejto Zmluvy, pretože ceny za zneškodnenie odpadu sú v tejto Zmluve dohodnuté ako jednotkové ceny (na 1 tonu odpadu) a poskytovateľ' bude faktúrovat' iba cenu za skutočne dodané množstvo odpadu.“

pokladám za zmätočné, nakoľko 

Čl. 11 ods. 4  znie  „V prípade, že objednávateľ' nedodá všetok odpad podľa čl. V bod 1, zaplatí poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške, ktorá sa vypočíta ako súčin nedodaného množstva a jednotkovej ceny podľa čl. VIII bod 1. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.“  (treba čítať a j v kontexte s čl. III)

 

Čl. XIII. – Zánik zmluvy a odstúpenie od zmluvy

Podľa ods. 2  „Poskytovateľ' je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy, ak objednávateľ' poruší ustanovenia čl. V. dva krát po sebe a nevykoná nápravu ani v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy poskytovateľa na uskutočnenie nápravy.“,

umožňuje veľmi široký výklad.

Pod čl. V patrí napr. aj ustanovenie ods. 1  „Objednávateľ' sa zaväzuje dodať všetok odpad špecifikovaný v čl. III. tejto Zmluvy, ktorý počas trvania tejto zmluvy vznikne na území, kde objednávateľ' toho času zabezpečuje zber odpadu prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.“

Podľa čl. XIII. ods. 4  „V prípade, ak niektorá zo zmluvných stráň oprávnene odstúpi od tejto zmluvy v súlade s prechádzajúcimi bodmi 2 alebo 3 tohto článku, tak sa druhá zmluvná strana zaväzuje nahradiť' odstupujúcej strane všetky náklady a škody, ktoré jej v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy vzniknú.“

V krajnej situácii Mesto Liptovský Mikuláš nedodá poskytovateľovi množstvo odpadu ku ktorému sa zaviazal touto zmluvou, poskytovateľ odstúpi od zmluvy a ešte na tom zarobí.   

Podľa č. XIII ods. 6  „Každá zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak sa podmienky zneškodňovania odpadov dohodnuté v tejto zmluve stanu z dôvodu legislatívnych zmien pre jednu zo zmluvných stráň ekonomicky nevýhodné.“

Kto to posúdi? Ja tvrdím, že už v tejto chvíli je táto zmluva jednostranne nevýhodná pre obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš.

 

Čl. XIV. – Postup úprav (zmien) zmluvy

Ods. 2 Zmluvné strany berú na vedomie, že na rozšírenie alebo zúženie predmetu plnenia tejto Zmluvy z hľadiska množstva odpadu dodaného do prekládkovej stanice za 1 kalendárny rok nie je potrebná zmena tejto zmluvy, pretože ceny za zneškodnenie odpadu sú v tejto zmluve dohodnuté ako jednotkové ceny (na 1 tonu odpadu) a poskytovateľ' bude fakturovať' iba cenu za skutočne odobraté množstvo odpadu. Rozšírenie alebo zúženie predmetu plnenia tejto Zmluvy z hľadiska dovážaných druhov odpadov uvedených v čl. III. tejto Zmluvy je však možné iba na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami, čím však nie je dotknutá platnosť' čl. V. tejto Zmluvy. V prípade, ak dôjde k rozšíreniu predmetu tejto zmluvy o iný druh odpadu, ako je uvedený v čl. III tejto Zmluvy, základom pre určenie ceny za zneškodnenie tohto druhu odpadu bude aktuálny cenník poskytovateľa platný v čase uzavretia dodatku k tejto Zmluvy s tým, že konečná cena bude dohodnutá v písomnom dodatku podpísanom oboma zmluvnými stranami.“,

pokladám za zmätočný.

Nie možné v jednej časti zmluvy deklarovať  „V prípade, že objednávateľ' nedodá všetok odpad podľa čl. V bod 1, zaplatí poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške, ktorá sa vypočíta ako súčin nedodaného množstva a jednotkovej ceny podľa čl. VIII bod 1. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.“ 

a v inej časti:

Zmluvné strany berú na vedomie, že na rozšírenie alebo zúženie predmetu plnenia tejto Zmluvy z hľadiska množstva odpadu dodaného do prekládkovej stanice za 1 kalendárny rok nie je potrebná zmena tejto zmluvy, ...“.

 

ZÁVER

Zmluvu o odvoze a zneškodňovaní odpadov na skládke odpadov uzatvorenú medzi Mestom Liptovský Mikuláš  (objednávateľom) a Brantner Fatra s.r.o.  (poskytovateľom) pokladám za zmluvu, ktorá je v rozpore s verejným záujmom.

Zmluva obsahuje množstvo nejednoznačných ustanovení, ktoré umožňujú svojvoľný výklad  a svojím nastavením ide proti systému zhodnocovania odpadov, čo je v rozpore s aktuálnym zákonom o odpadoch, POH SR 2016 – 2020 a záväznými cieľmi SR voči Európskemu spoločenstvu.      

Zmluva v textovej časti niektorých ustanovení jednoznačne uprednostňuje záujmy poskytovateľa pred záujmami objednávateľa.

Zmluva je v rozpore s  odporúčanými závermi  „Analýzy odpadového hospodárstva pre mesto Liptovský Mikuláš s výhľadom na obdobie 5, 10 a 20 rokov“ (Denskstatt Slovensko s.r.o., 2012, https://stopspalovnipodtatrami.wordpress.com/2015/02/18/rudolf-pado-analyza-oh2012/).

Zmluva nepredstavuje žiadny prínos pre rozvoj systémov zhodnocovania odpadov na území mesta Liptovský Mikuláš, práve naopak, brzdí rozvoj takýchto systémov.    

 

PRÍLOHA – ODPORÚČANIA  OZ TATRY

Zásadný posun v odpadovom hospodárstve nastane až v momente, ak mesto bude mať kvalitnú víziu a logistiku  odpadového hospodárstva.

-  Zaviesť zber biologický rozložiteľných odpadov, vrátane kuchynských odpadov, v celom meste. Na sídliská umiestniť  1 100 l kontajnery a každému rodinnému domu odovzdať  120 l  nádobu určenú k zberu tejto komodity.  Vybudovať  vlastnú fermentačnú jednotku  alebo zhodnotenie BRO riešiť v Liptovskom Hrádku,  ktoré už v tejto chvíli disponuje touto technológiou.  

- Všetkým rodinným domom odovzdať 120 litrové kontajnery:  modrý kontajner na papier (vývoz raz za 2 mesiace), zelený na sklo (vývoz raz za rok), žltý na plasty, kovy, viacvrstvové kombinované obaly  (vývoz raz mesačne). V druhom roku vývozy upraviť podľa skutočnej naplnenosti v nábehovom období.  120 l nádobu na komunálny odpad (KO) , v ktorej sa budú nachádzať nevyseparované zložky, nevyviesť, tak ako sa to bežne robí v západnej Európe  a riešiť to sankciami. Pri dôslednom triedení sa môže znížiť frekvencia odvozu KO od rodinných domov na 2-krát mesačne. Prejsť na množstvový poplatkový systém  (= znečisťovateľ platí).

-  Doplniť kontajnery na sídliskách, ohradiť  všetky stojiská a zaviesť do nich čipový prístupový systém (čip majú len obyvatelia príslušnej bytovky). Realizovať školenia  pre dôverníkov,  dôsledne kontrolovať kvalitu triedenia  na príslušných stojiskách a vyvodzovať konzekvencie. Prejsť na množstvový poplatkový systém.

- Kampaň smerovať k odkomunikovaniu: čo sa ako triedi, k myšlienke „systém generálneho pardonu končí“, k propagácii zberných dvorov a k zvýrazňovaniu položiek, ktoré obyvatelia  akosi nevedia triediť (nebezpečné odpady, kovy – plechovky od piva ... ).

- Na území mesta dôsledne pracovať  a kontrolovať podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné odpad taktiež triediť.      

- Zaviesť dôsledný boj s ľuďmi, ktorí vytvárajú nelegálne skládky  (fotopasce, kto oznámi páchateľa a usvedčí ho, odpustíme mu ročný poplatok za odpady, kontroly MsP v záhradkárskych  osadách ...).

 

 

ANALÝZA  MIESTNÝCH DANÍ  A  POPLATKOV

pripravená pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

dňa 14.04.2016

(http://www.mikulas.sk/files/File/msz/Zweb2016_047.pdf)
 

STANOVISKO

 

1)

Materiál „Analýza miestnych daní a poplatkov“ nebol prerokovaný v Komisii životného prostredia  a zdravia pri MsZ Liptovský Mikuláš a predpokladám, že ani  v ďalších komisiách, pričom sa významným spôsobom dotýka odpadového hospodárstva, čo pokladám za účelové porušovanie zásad demokratickej a transparentnej prípravy akýchkoľvek  materiálov (analýz, stanovísk, VZN ...) na úrovni obecnej samosprávy.   

2)

Materiál obsahuje východiská, ktoré, podľa môjho osobného názoru, východiskami nie sú. Ide o náhodný súbor tabuliek, grafov, účelovej argumentácie  ...    

Z hľadiska obsahového aj rozpočtového musí každá analýza vychádzať z nastavených cieľov pre príslušnú oblasť a z aktivít či nástrojov pomocou ktorých sa predmetný cieľ  dosiahne. Cieľ a jednotlivé aktivity a nástroje musia byť kvantifikovateľné a verifikovateľné.  Cieľ musí akceptovať platné legislatívne východiská na národnej úrovni a strategické dokumenty vypracované na miestnej úrovni. Až na základe týchto východísk je možné zostavovať rozpočet z pohľadu predpokladaných príjmov a výdavkov.        

Materiál pritom neobsahuje žiadne ciele, aktivity a nástroje odpadového hospodárstva v meste Liptovský Mikuláš, ktoré by reflektovali strategické dokumenty odpadového hospodárstva na miestnej či celoštátnej úrovni, napr.: 

  • Zákon o odpadoch:

-  v kontexte záväznej hierarchie odpadového hospodárstva v SR ( § 6 ods. 1 zákona o odpadoch, http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79),

- v kontexte § 28 – vznik organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV),  ktoré budú na základe individuálnych zmlúv s obcami (mestami) refundovať všetky náklady triedeného zberu odpadov. Mesto Liptovský Mikuláš bolo povinné zmluvu o budúcej zmluve podpísať  s príslušnou OZV  do 31.03.2016 (poznámka: k 12.04.2016 nebola takáto zmluva predložená na rokovanie Komisie životného prostredia a zdravia pri MsZ Liptovský Mikuláš, čiže odbornej a laickej verejnosti nie sú známe zmluvne dohodnuté podmienky spolupráce s príslušnou OZV),

-   v kontexte vyhlášky k zákonu o odpadoch (príloha č. 10), ktorou boli zavedené tzv. štandardy  triedeného zberu (prostredníctvom nich budú stanovené minimálne požiadavky na infraštruktúru triedeného zberu odpadu v meste).

  • Smernica o obaloch a odpadoch – EHS 94/62/ES, ako aj ďalšie, ktoré zaväzujú SR do roku 2020 zhodnocovať min. 50 % hmotnostných komunálneho odpadu a min. 70 % hmotnostných stavebného a demolačného odpadu,
  •  Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadov na skládke odpadov uzatvorená medzi spoločnosťou Brantner Fatra, s. r. o., Martin a mestom Liptovský Mikuláš.

Tabuľka na str. 7 a v prílohe č. 1 bez poznania cieľov odpadového hospodárstva, aktivít a uplatnených nástrojov, ekonomických výpočtov a vysvetliviek k týmto výpočtom,  je preto irelevantná. Mám za to, že žiadny poslanec MsZ Liptovský Mikuláš nedokáže posúdiť, bez poznania vyššie uvedených špecifík, jej relevantnosť.     

4)

Poplatok za drobný stavebný odpad:

Príslušnú problematiku rieši „usmernenie“ z dňa 18.11.2015:

https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/usmernenie-dso.pdf

Podľa § 81 ods. 20) je obec povinná zaviesť množstvový zber stavebného odpadu (v zmysle európskej legislatívy – „znečisťovateľ platí“).

Tým, že mesto Liptovský  Mikuláš neuskutočnilo predmetnú zmenu v príslušných VZN (VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odpady, VZN o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch) porušuje v tejto chvíli platný zákon o odpadoch.          

Poslanci MsZ Liptovský Mikuláš mali z navrhovaného VZN vyňať predmetnú zmenu a hlasovať len o tejto zmene. Vzťahovanie hlasovania poslancov MsZ Liptovský Mikuláš k celému návrhu an block je právne irelevantné a neoprávňuje mesto Liptovský Mikuláš porušovať platné znenie zákona o odpadoch.

5)

Porovnávanie vyrúbených poplatkov za drobné stavebné odpady (DSO) v jednotlivých mestách (str. 5) je vecne irelevantné.      

Každá obec má právo, po zvážení všetkých nákladových a logistických východísk nakladania s DSO, stanoviť poplatok za DSO v intervale 0,015 až 0,078 € /kg.

Vplyv na príjmovú časť rozpočtu, aj vzhľadom k tomu, že príliš vysoký poplatok za DSO môže viesť  k vytváraniu nelegálnych skládok odpadov a zvyšovaniu nákladov na ich odstraňovanie, pokladám za zanedbateľný.

6)

Porovnávanie vyrúbených poplatkov za odpady v jednotlivých mestách  (od 15,99 €/rok/osoba v Liptovskom Hrádku po 31,75 €/rok/osoba v Trenčíne) pokladám za vecne irelevantné.

Každé mesto má jedinečné a špecifické podmienky odpadového hospodárstva - zberu, prepravy,  zhodnocovania a zneškodňovania odpadov ... a tým diametrálne odlišné nákladové kalkulácie.

Poplatok za odpady má vždy reflektovať miestne podmienky, a to aj z hľadiska verifikovateľných cieľov  odpadového hospodárstva v obci.

7)

Úľavy z poplatku za komunálny odpad:

Podľa údajov z „elektronickej verejnej správy“  žilo na  území mesta Liptovský Mikuláš k dnešnému dňu 31 534 obyvateľov  (https://egov.mikulas.sk/Default.aspx?NavigationState=880:0:) a podľa predloženej  analýzy (str. 8) 20 180 osôb malo poskytnutú úľavu z poplatku za odpady vo výške 30 až 100 % z ročného poplatku t. j. ide o 63,99 % obyvateľstva mesta (10,52 % obyvateľov mesta sú ŤZP!!!).

Rozsah zliav pokladám za neúnosný, ale aj po ich navrhovanej úprave s minimálnym vplyvom na príjmovú časť rozpočtu odpadového hospodárstva (24 613,00 €).

8)

Materiál „Analýza miestnych daní a poplatkov“ nekvantifikuje dlhy obyvateľov a právnických osôb, ktoré vznikli  nezaplatením poplatkov za odpady a drobné stavebné odpady, príčiny týchto dlhov a príčiny neskorého  a málo dôrazného vymáhania týchto dlhov ...           

9)

Tabuľka na str. 7 a v prílohe č. 1 bez poznania cieľov odpadového hospodárstva, aktivít a uplatnených nástrojov, ekonomických výpočtov a vysvetliviek k týmto výpočtom,  je  irelevantná. Mám za to, že žiadny poslanec MsZ Liptovský Mikuláš nedokáže posúdiť, bez poznania vyššie uvedených špecifík, jej relevantnosť.     

Bez podrobnej kalkulácie nie je možné zistiť napr. efektívnosť prevádzky zberných dvorov,  zvozu zeleného odpadu, prevádzky kompostoviska (a využitia kompostu) ... efektívnosť zvozových trás a početnosť vývozov, vyťaženosť áut ... , nie je možné zistiť čo sa skrýva za položkami ako napr. „Transfer VPS – všeobecný materiál“ ...          

Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadov na skládke odpadov uzatvorená medzi spoločnosťou Brantner Fatra, s. r. o., Martin a mestom Liptovský Mikuláš predpokladá ročné plnenie vo výške 520 219,90 €, pričom z tabuľky na str.7 a  prílohy č. 1 nie je možné zistiť za ktorými položkami sa toto plnenie skrýva.

Ďalej, VPS Liptovský Mikuláš zabezpečujú zvoz komunálneho odpadu a separovaného zberu z cca  20 obcí Liptova. Z rozpočtu nie je možné zistiť efektívnosť vynaložených nákladov, relevantnosť a adekvátnosť príjmov od obcí v kontexte nákladov.

Z hľadiska príjmov (str. 7) nepoznajúc kvantifikáciu cieľov odpadového hospodárstva v jednotlivých rokoch, množstva vytriedeného odpadu aj v kontexte množstva následne zneškodneného odpadu, zmluvných podmienok dohodnutých s OZV ... nie je možné relevantne kalkulovať príjmy odpadového hospodárstva a vypočítať efektívnu výšku poplatku za odpady vzťahovanú k obyvateľstvu a právnickým osobám.

10)

Zásadný posun v odpadovom hospodárstve nastane až v momente, ak mesto bude mať kvalitnú víziu a logistiku  odpadového hospodárstva.

-  Zaviesť zber biologický rozložiteľných odpadov, vrátane kuchynských odpadov, v celom meste. Na sídliská umiestniť  1 100 l kontajnery a každému rodinnému domu odovzdať  120 l  nádobu určenú k zberu tejto komodity.  Vybudovať  vlastnú fermentačnú jednotku  alebo zhodnotenie BRO riešiť v Liptovskom Hrádku,  ktoré už v tejto chvíli disponuje touto technológiou.  

- Všetkým rodinným domom odovzdať 120 litrové kontajnery:  modrý kontajner na papier (vývoz raz za 2 mesiace), zelený na sklo (vývoz raz za rok), žltý na plasty, kovy, viacvrstvové kombinované obaly  (vývoz raz mesačne). V druhom roku vývozy upraviť podľa skutočnej naplnenosti v nábehovom období.  120 l nádobu na komunálny odpad (KO) , v ktorej sa budú nachádzať nevyseparované zložky, nevyviesť, tak ako sa to bežne robí v západnej Európe  a riešiť to sankciami. Pri dôslednom triedení sa môže znížiť frekvencia odvozu KO od rodinných domov na 2-krát mesačne. Prejsť na množstvový poplatkový systém  (= znečisťovateľ platí).

-  Doplniť kontajnery na sídliskách, ohradiť  všetky stojiská a zaviesť do nich čipový prístupový systém (čip majú len obyvatelia príslušnej bytovky). Realizovať školenia  pre dôverníkov,  dôsledne kontrolovať kvalitu triedenia  na príslušných stojiskách a vyvodzovať konzekvencie. Prejsť na množstvový poplatkový systém.

- Kampaň smerovať k odkomunikovaniu: čo sa ako triedi, k myšlienke „systém generálneho pardonu končí“, k propagácii zberných dvorov a k zvýrazňovaniu položiek, ktoré obyvatelia  akosi nevedia triediť (nebezpečné odpady, kovy – plechovky od piva ... ).

- Na území mesta dôsledne pracovať  a kontrolovať podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné odpad taktiež triediť.      

- Zaviesť dôsledný boj s ľuďmi, ktorí vytvárajú nelegálne skládky  (fotopasce, kto oznámi páchateľa a usvedčí ho, odpustíme mu ročný poplatok za odpady, kontroly MsP v záhradkárskych  osadách ...).

 

ZÁVER

Materiál „Analýza miestnych daní a poplatkov“ odporúčam poslancom MsZ Liptovský Mikuláš neschváliť.

V časti „poplatok za komunálny odpad“ vypočítať tento poplatok na základe akceptovania všetkých cieľov odpadového hospodárstva SR vyznačených v bode 2 tohto stanoviska a ich prenosu do komunálnej politiky, predloženia podrobnej kalkulácie príjmov a výdavkov v kontexte stanovenia jasných cieľov pre zhodnocovanie a zneškodňovamie odpadov v meste  Liptovský Mikuláš (zberovej oblasti  VPS Liptovský Mikuláš), a to pre jednotlivé roky 2016 – 2020 (povinnosť zhodnocovať min. 50 % KO a min. 70 % stavebných a demolačných odpadov).     

V časti „poplatok za drobný stavebný odpad“ odporúčam separátne hlasovanie o tomto bode, aby sa dosiahol súlad VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odpady so zákonom o odpadoch. Túto zmenu uplatniť aj vo VZN o odpadoch a drobných stavebných odpadoch (odporúčam v rámci veľkej novely tohto VZN, ktorá by reflektovala všetky zásadné zmeny v zákone o odpadoch platné od 01.01.2016).

Uskutočniť zásadné zmeny v odpadovom hospodárstve v meste Liptovský Mikuláš (bod 10 tohto stanoviska). 

V Liptovskom Mikuláši, 12.04.2016

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?