Minimum odpadového hospodárstva pre občana – rok 2016

Autor: Rudolf Pado | 27.4.2016 o 15:49 | (upravené 28.4.2016 o 14:13) Karma článku: 3,62 | Prečítané:  1937x

Od januára 2016 nadobudli platnosť  zásadné zmeny v zákone o odpadoch, ktoré sú, podľa môjho osobného názoru, jednoznačne  v prospech občanov. Stačí len mať prehľad o tom, čo je potrebné vyžadovať od obce. 

Najprv vysvetlenie niektorých pojmov s ktorými sa môžete stretnúť na komunálnej úrovni (túto pasáž je možné preskočiť):

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Podnikatelia teda nemôžu nakladať s odpadmi z podnikateľskej činnosti v rámci systému zberu, prepravy ... komunálneho a drobného stavebného odpadu a za úhradu v rámci miestneho poplatku za odpady, ale podnikateľské odpady sú povinní riešiť separátnymi zmluvami s oprávnenými osobami.     

Komunálne odpady patria v Katalógu odpadov do skupiny 20 (prílohe č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov). 

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.  

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť (biologickú, chemickú, fyzikálnu) uvedenú v prílohe č. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť.

Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.

Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.

Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až treťom oddiele zákona o odpadoch, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 52), výrobca vozidiel (§ 60), výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového výrobku (§ 73).

Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej v zákone len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. 

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.

 

OBEC, OBČAN  A KOMUNÁLNE ODPADY

 • Obec, na ktorej území sa ročne vytvorí viac ako 350 ton komunálneho odpadu alebo má nad 1 000 obyvateľov je povinná mať spracovaný aktuálny Program odpadového hospodárstva (ten musí byť v súlade s POH SR resp. POH kraja), ktorý  bude rešpektovať záväznú Hierarchiu odpadového hospodárstva:

 - a) predchádzanie vzniku odpadu,

-  b) príprava na opätovne použitie,

-  c) recyklácia,

-  d) iné zhodnocovanie (príloha č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.)  napr. energetické zhodnocovanie (energetická účinnosť takéhoto zariadenia inštalovaného po 31.12.2008 musí byť vyššia ako 0,65 % pre energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov,

-  e) zneškodňovanie (príloha č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. ),

Ciele a záväzné limitmi odpadového hospodárstva (príloha č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z.). SR je, v zmysle európskych cieľov, povinná do roku 2020 opätovne používať a recyklovať min. 50 hmotnostných percent  komunálneho odpadu a min. 70 percent stavebného a demolačného odpadu.    

 •  Obec musí mať spracované VZN o odpadoch a drobných stavebných odpadoch (alebo obdobne nazvaný dokument) v ktorom upraví všetky podmienky výkonu odpadového hospodárstva na miestnej úrovni.     
 • Obec je povinná (§ 81 ods. 3) ustanoviť výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odpady. Poplatok za odpady musí reflektovať skutočné náklady odpadového hospodárstva v obci vypočítané na základe metodiky. 
 • Občania a akékoľvek podnikateľské subjekty sú povinní rešpektovať VZN o odpadoch a drobných stavebných odpadoch príslušnej obce napr. triediť odpad, vykladať objemný odpad iba v čase a na miesta určené obcou, atď. Ide o povinnú nie dobrovoľnú činnosť!
 •  Náklady na zabezpečenie nádob určených k triedenému zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu znáša organizácia zodpovednosti výrobcov  (OZV) s ktorou obec podpísala zmluvu (zmluvu o budúcej zmluve mala obec podpísať do 31.03.2016). Pri odpadoch, ktoré sa netýkajú „rozšírenej zodpovednosti  výrobcov“ znáša tieto náklady obec a môžu byť súčasťou  miestneho poplatku za odpady.  OZV  má právo kontrolovať efektivitu systému takto zavedeného triedeného zberu, navrhovať obci zmeny v systéme, kontrolovať kvalitu triedenia (pri obsahu znečistenia v nádobe nad 50 % nie je povinná OZV odpad odoberať) …          
 • Obec je povinná zabezpečiť:

-  zber plastov, kovov, skla a papiera (tento zber je pre obce povinným už niekoľko rokov, ale stav plnenia tejto zákonnej povinnosti je v mnohých obciach katastrofálny),

zber biologický rozložiteľného odpadu od obyvateľov,

-  zber zvyškov jedlých olejov a tukov,

-  zber špecifických zložiek, napr. eletroodpadu (umožnenie tohto zberu prostredníctvom opravnej osoby),

min. dvakrát ročne zber  objemných a nebezpečných odpadov (táto povinnosť sa nevzťahuje na obec s menej ako 5 000 obyvateľmi, ak sa na jej území nachádza zberný dvor).

 • Obec je povinná zverejniť na internetovej stránke obce zrozumiteľný popis celého systému nakladania s odpadmi v obci.  

Rok /zložka

2017

(litrov/obyv./rok)

2018

(litrov/obyv./rok)

2019

(litrov/obyv./rok)

2020 a násl.

(litrov/obyv./rok)

Papier

60

170

280

390

Sklo

30

50

70

90

Plast

120

350

570

800

Kovy

10

50

80

110

 

Ďalej sa vyhláškou stanovuje záväzné farebné rozlíšenie nádob na triedený zber (v niektorých obciach sa totiž v minulosti riadili viac cenou nádob než medzinárodne zaužívaným štandardom):

 - modrá na papier,

-  zelená na sklo,

-  žltá pre plast, 

-  červená pre kovy,

-  oranžová pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky,

, ako aj minimálne štandardy označovania nádob:  štítok s rozmermi min. 20 cm x 25 cm, čitateľný, nezmazateľný a umiestnený na viditeľnom mieste nádoby.

Zákon o odpadoch a vyhláška  č. 371/2015 Z. z. umožňujú spoločný zber komunálnych odpadov pre plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály, ak tieto budú následne roztriedené, nádoba bude nezameniteľne označená a dispozičný objem bude rešpektovať ročné štandardy na obyvateľa a príslušnú komoditu.        

 • Náklady triedeného zberu znášajú príslušné „OZV“ (pre odpady z obalov platí 1 obec = 1 zmluva z OZV). Občan platí len za zmesový komunálny odpad. Separovať sa teda oplatí!
 • Ak obec  zavedie množstvový zber komunálneho odpadu je povinná občanovi umožniť určiť si interval odvozu a veľkosť nádoby.
 •  Obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu (interval poplatku – 0,015 € až 0,078 €/kg).
 • Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. upravuje aj zber biologický rozložiteľných odpadov:

(8) Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala

a) zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykoná- vaný minimálne v období mesiacov marec až november alebo

b) kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

(9) Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) prvého bodu zákona obec zabezpečí zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 litrov. Tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, ktorá musí byť najmenej jedenkrát za 14 dní. Ak zberové kapacity nie sú postačujúce, obec zabezpečí ich navýšenie pridaním ďalších zberných nádob alebo zvýšením frekvencie ich odvozu.

(10) Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 sa v individuálnej bytovej výstavbe môže vykonávať ich spoločným zberom. Na účel zabezpečenia takéhoto triedeného zberu obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov. Frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní.

(11) Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 musia byť a) vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu, napríklad vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby, b) farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a c) označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“.

(12) Rozlišovanie zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa odseku 11 písm. b) môže obec zabezpečiť tak, že umiestni na zbernú nádobu štítok podľa odseku 11 písm. c) vyhotovený v hnedom farebnom rozlíšení; táto výnimka z ustanovenia odseku 11 písm. b) sa uplatňuje výlučne do umiestnenia zberných nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné nádoby v obci.

Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec (§ 81 ods. 21 zákona o odpadoch), ktorá

a) zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1 (zákona o odpadoch),

b) preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,

c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto časť obce,

d) preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Uplatnenie týchto výnimiek je však často nepravdivé a nekontrolované štátnou správou životného prostredia.

 • Prevádzkovateľ kuchyne nesmie:

- ukladať biologický rozložiteľné kuchynské odpady (BRO) do nádob na komunálny odpad,

- používať drviče  BRO ak s tým nesúhlasí správca stokovej siete (kanalizácie a ČOV),

- zbavovať sa použitých jedlých olejov a tukov ich vypúšťaním do kanalizácie.

 

 • Nelegálne skládky odpadov:  

- Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu upravuje § 15 zákona o odpadoch.  

- Nelegálnu skládku odpadu môže oznámiť ktokoľvek - občan, organizácia ..., vlastníci, správcovia a nájomcovia pozemkov sú nelegálne skládky odpadov oznamovať povinní, a to obci alebo OÚ – odboru starostlivosti o životné prostredie. Tieto inštitúcie sú povinné si takéto oznámenie vzájomne preposlať  do 7 pracovných dní.

- Ak je spoločenská škoda vyššia než 266 eur, tak ide o trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi (§ 302 Tr. zákona)  a tieto inštitúcie sú povinné požiadať o súčinnosť políciu.

- Ak sa nezistí osoba zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu, nezistí pochybenie vlastníka, správcu či nájomcu pozemku a ide o komunálne či drobné stavebné odpady, je povinnosťou obce neodkladne skládku odstrániť a odpad odovzdať na zhodnotenie či zneškodnenie.

- Podklady k mapovaniu nelegálnych skládok odpadu nájdete napr. na internetovej stránke – „Na skládky nie sme krátki!“  

Táto aplikácia mala ambíciu umožniť občanom ohlasovať nelegálne skládky odpadov prostredníctvom mobilného telefónu. Riešenie problematiky v minulosti sľúbilo MŽP SR, ktorú aplikáciu masívne propagovalo.   

Potom, čo ľudia začali skládky nahlasovať, MŽP SR zmenilo rétoriku a vyhlásilo, že aplikácia nemá oporu v zákone o odpadoch, zákone o správnom konaní ... a aktivita „... je súkromnou podnikateľskou činnosťou ...“.  Vtedajšie OÚŽP dostali „usmernenie“, že si z  výstupov aplikácie nemajú v podstate nič robiť. Ide o jeden z najväčších podvodov na občanoch v SR od roku 1989.

- Dnes je cez aplikáciu TrashOut ohlásených cez 4 000 nelegálnych skládok odpadov, ktoré nikto dobrovoľne nerieši.

- Ak mate záujem monitorovať nelegálne skládky odpadov a skutočne problém riešiť, obráťte sa radšej na OZ TATRY.      

     

Zákon o odpadoch č. 79/2015 pozostáva zo 138 paragrafov a 9 príloh (cez 100 strán dokumentov), 6 súvisiacich vyhlášok s desiatkami ďalších príloh (ďalších cca 200 strán dokumentov).

Verím preto, že tento niekoľkostránkový súhrn umožní každému aktívnemu občanovi viac sa zaujímať o príslušnú problematiku na miestnej úrovni, poznajúc svoje práva a povinností, ako aj povinností obce v ktorej žije.      

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Jankovská sa priznala k trestnej činnosti, vypovedá na NAKA v Nitre

Počas akcie Víchrica zadržali podnikateľa Zoroslava Kollára aj piatich sudcov.

AUTORSKÁ STRANA PETRA ŠABATU

Pod Babišom sa rok pred voľbami prvýkrát kýve stolička

Vystrieda magnáta Pirát?


Už ste čítali?