Akú kvalitu garantujú eurofondy?

Autor: Rudolf Pado | 15.6.2016 o 6:00 | (upravené 26.9.2016 o 13:27) Karma článku: 4,24 | Prečítané:  1003x

Slovensko nie je len 600 miliónov rozflákaných eur premenených na šesť percentnú mieru recyklácie odpadov,  sú to aj desiatky projektov rekultivácií rôznych skládok či odstránenia environmentálnych záťaží.    

V období od 07/2011 do 06/2012 Mesto Poltár realizovalo projekt „Rekultivácia a uzavretie skládky odpadov Poltár – Slaná Lehota" (číslo zmluvy o poskytnutí NFP: 010/4.5MP/2010), s celkovými nákladmi projektu uvedenými v „Informačnom liste úspešne zrealizovaného projektu“  vo výške 1 115 985,63 €, z toho nenávratné zdroje EHS predstavovali sumu 948 587,79 € (85%).

Prešlo niekoľko rokov a v našej elektronickej pošte sa objavila fotografia  skládky Poltár – Slaná Lehota a Dohoda o urovnaní uzatvorená medzi ALPINE SLOVAKIA spol. s.r.o. – Bratislava a Mestom Poltár, ktorá bola podpísaná primátorom Mesta Poltár Pavlom Gavalecom dňa 18.04.2016.  

Z fotografie je zrejme, že minimálne na piatich miestach telesa uzatvorenej skládky odpadov Poltár – Slaná Lehota dochádza k plošným zosuvom krycej vrstvy a na niektorých miestach sú zjavné erózne ryhy. Na troch miestach dokonca neznámy subjekt ukladá na izolačnú vrstvu vyradené pneumatiky.

Máme za to, že prebiehajúce erózne javy sú dôsledkom buď nekvalitnej projektovej dokumentácie alebo zlého technologického prevedenia stavby (vysoký sklon svahov telesa skládky, nedostatočne hrubá resp. nedostatočne zhutnená nadložná vrstva, nekvalitný hydroosev na telese skládky).

Podľa § 18 ods. 4 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (v novom znení zákona o odpadoch ide o § 13)  bolo (a je) zakázané zneškodňovať skládkovaním odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov  a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm. Odpadové pneumatiky boli v technologickom procese budovania a prevádzkovania skládok používané len ako prvá krycia vrstva nad izolačnou fóliou, a to z dôvodu vytvorenia pružnej prekážky zabraňujúcej poškodeniu izolačnej fólie počas zhutňovania ukladaného skládkovaného materiálu, ako aj z dôvodu zlepšovania fyzikálnych podmienok pre presakovanie skládkových vôd prenikajúcich skládkovým telesom do drenážneho systému a následne odvádzaných do ČOV. Ukladanie odpadových pneumatík na povrch skládky nemá žiadne opodstatnenie a oporu v zákone.

Po novelizácii zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. platný od 01.01.2016) upravuje nakladanie s pneumatikami a odpadovými pneumatikami šiesty oddiel zákona, konkrétne § 69 až 72. Podľa týchto ustanovení je ukladanie odpadových pneumatík na teleso uzatvorenej skládke odpadov Poltár – Slaná Lehota nezákonné, dokonca sa dá pokladať za úmyselné a vedomé vytváranie nelegálnej skládky odpadov na povrchu už uzatvorenej skládky odpadov. Postup pri zistení nezákonného ukladania odpadu upravuje § 15 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Pre prevádzkovanie, ako aj uzatvorenie skládky odpadov resp. akéhokoľvek zariadenia pre zneškodňovanie či zhodnocovanie odpadov, je určujúcim faktorom vydanie tzv. integrovaného povolenia Slovenskou inšpekciou životného prostredia.  

Integrované povolenie, ktorým sa verifikuje prevádzka zariadenia, obsahuje predovšetkým údaje o prevádzke, opis technologického zariadenia, podmienky povolenia, opatrenia na prevenciu znečisťovania životného prostredia, prevenciu vrátané mechanizmu riešenia havárií, monitorovanie prevádzky vrátane zverejňovania informácií, opatrenia pre ukončenie činnosti prevádzky zariadenia, atď.

Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov určuje § 19 zákona č. 79/2015 Z. o odpadoch. Prevádzkovateľ skládky odpadov, okrem iného, je povinný:

 - spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie skládky odpadov a zabezpečovať starostlivosť o skládku odpadov po jej uzavretí; spracovanú projektovú dokumentáciu prikladá žiadateľ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) k žiadosti o udelenie tohto súhlasu,

skládku odpadov uzavrieť, rekultivovať, monitorovať a zabezpečiť starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou,             

- oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí,

-  odstraňovať negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom skládky odpadov,

- Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. a) požiadať o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j).

Podľa § 97 ods. 1 písm. a) orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov.

Podľa § 97 ods. 1 písm. j) orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie.

Ako sme sa dozvedeli z listu Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia  Banská Bystrica nakoľko ide o skládku prevádzkovanú podľa osobitných podmienok do roku 2000, vydanie integrovaného povolenia sa jej netýka a skládka bola riešená – uzavretie a rekultivácia  – stavebným úradom.      

Pozoruhodným dokumentom spojeným s predmetnou skládkou je Dohoda o urovnaní uzatvorená medzi ALPINE SLOVAKIA spol. s.r.o. – Bratislava  a Mestom Poltár, ktorá bola podpísaná primátorom Mesta Poltár Pavlom Gavalecom dňa 18.04.2016.  

Z textu Dohody je zrejme nasledovné: 

- zmluvné strany uzatvorili v minulosti zmluvu o dielo (predpokladáme, že ide o zmluvu týkajúcu sa Rekultivácie a uzavretia skládky odpadov Poltár – Slaná Lehota), a to dňa 20.05.2011,  

- objednávateľ – Mesto Poltár – reklamoval skryté vady na diele, a to dňa 06.11.2012,

- zhotoviteľ  – ALPINE SLOVAKIA spol. s.r.o. - Bratislava  – zodpovednosť za vady odmietol, a to listom z dňa 14.05.2013,

- objednávateľ – Mesto Poltár, vyzval listom z dňa 03.12.2013 označeným  ako „Výzva na poskytnutie súčinnosti“ zhotoviteľa   –  ALPINE SLOVAKIA spol. s.r.o. - Bratislava k spoločnému zmieru,

- zmluvné strany sa napokon dohodli na finančnom vyrovnaní  vo výške 12 000 eur.

Máme za to, že tento zmluvný stav nie je v súlade s elementárnou logikou.

Ak zhotoviteľ diela dňa 14.05.2013 odmietol zodpovednosť za vady, z akých dôvodov by pristúpil na finančné vyrovnanie?

Ak sú závady na technologickom diele spôsobené zlým zhotovením diela realitou, nevidíme dôvod, aby Mesto Poltár pristúpilo k akejkoľvek Dohode o urovnaní.

 

Upozorňujeme, že projekt „Rekultivácia a uzavretie skládky odpadov Poltár – Slaná  Lehota (číslo zmluvy o poskytnutí NFP: 010/4.5MP/2010), s celkovými nákladmi projektu uvedenými v „Informačnom liste úspešne zrealizovaného projektu“ vo výške 1 115 985,63 €,  bol vo výške 948 587,79 € (85%) hradený z nenávratných európskych zdrojov, ktoré boli poskytnuté za presne definovaných podmienok, dlhodobých garancií ...  a ich porušenie či obchádzanie môže naplniť skutkovú podstatu tr. činu Poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 Tr. zákona.

 

Doplnené dňa 15.06.2016:

Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii,  primátor mesta Poltár je zároveň predsedom miestneho poľovného združenia. Vo zvernici, ktorá je v bezprostrednom kontakte so skládkou  Poltár – Slaná Lehota sú chované muflóny.

Máme za to, že pokiaľ došlo k pohybu týchto zvierat aj po čerstvo zrekultivovanej skládke v spojení  s premočením krycej vrstvy, mohlo to iniciovať zosun tejto vrstvy a jej rozsiahle poškodenie.     

Doplnené dňa 21.06.2016 a 01.07.2016:

Vláda SR vymenovala k 01.07.2016 za prednostu Okresného úradu v Poltári Pavla Gavaleca, ktorý je synom súčasného primátora Mesta Poltár.

Máme za to, že vzhľadom ku konfliktu záujmov medzi kontrolovaným subjektom – Mestom Poltár a subjektom vykonávajúcim kontrolu – OÚ Poltár, by mal vo veci nášho (OZ TATRY)  podania rozhodovať iný orgán (OÚ).          

Doplnené dňa 23.06.2016:

Občanmi zdokumentovaný pohyb muflónov po telese uzatvorenej skládky TKO Poltár – Slaná Lehota.

 

Doplnené dňa 08.08.2016:

Dňa 08.08.2016 nám bol doručený list „Podnet  na stav a realizované činnosti na skládke odpadov Poltár - Slaná Lehota – odpoveď“  (OU-PT-OSZP-2016/000546-7 zo dňa 03.08.2016).

Nakoľko argumentáciu OÚ Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie pokladáme za účelovú – v prospech páchateľov skutku a máme za to, že ani OÚ Banská  Bystrica, odbor opravných prostriedkov sa s našou námietkou konfliktu záujmov nevysporiadal zákonným spôsobom, voči tejto „odpovedi“ podávame odvolanie.

Ako nás informoval OÚ Poltár v „odpovedi“ č. OU-PT-OSZP-2016/000546-7 zo dňa 03.08.2016      OÚ  Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov v liste č. OU-BB-OOP3-2016/023317-002 zo dňa 21.07.2016  uviedol, že námietka konfliktu záujmov medzi kontrolovaným subjektom – mestom Poltár a subjektom vykonávajúcim kontrolu – OÚ Poltár, odborom starostlivosti o životné prostredie je neopodstatnená. OÚ Banská Bystrica nám však do dnešného dňa nedoručil žiadne rozhodnutie v danej veci a nie je nám preto známe akým spôsobom  sa s námietkou vysporiadal.             

Ďalej, predmetné rozhodnutie OÚ  Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov č. OU-BB-OOP3-2016/023317-002 zo dňa 21.07.2016  bolo OÚ Poltár doručené dňa 02.08.2016. Dňa 03.08.2016 OÚ Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie vytvoril list  „Podnet  na stav a realizované činnosti na skládke odpadov Poltár - Slaná Lehota – odpoveď“, ktorý bol zaslaný OZ TATRY, čo bolo na druhý deň po doručení stanoviská OÚ Banská Bystrica k našej námietke konfliktu záujmov.

Podľa doručeného listu OÚ Poltár  nepokladá ukladané vyradené pneumatiky na povrch už uzatvorenej skládky Poltár – Slaná Lehota za nezákonné ukladanie  odpadu odvolávajúc sa na expertízny posudok „Stabilita svahu skládky TKO Poltár – Slaná Lehota“ a, podľa nášho názoru, účelový výklad zákona o odpadoch v znení pred 01.01.2016 a po 01.01.2016.

Máme za to, že:

- Expertízny posudok  „Stabilita svahu skládky TKO Poltár – Slaná Lehota“ nevytvára právny základ  pre ukladanie vyradených pneumatík na povrchu už raz uzatvorenej skládky TKO Poltár – Slaná Lehota, nakoľko ide o zásah do už realizovaného diela – projektu „Rekultivácia a uzavretie skládky odpadov Poltár – Slaná  Lehota“ (číslo zmluvy o poskytnutí NFP: 010/4.5MP/2010), s celkovými nákladmi projektu uvedenými v „Informačnom liste úspešne zrealizovaného projektu“  vo výške 1 115 985,63 €, z toho nenávratné zdroje EHS predstavovali sumu 948 587,79 € (85%), ktorého výstupy boli projektovo zadefinované a akékoľvek zmena v už zrealizovanom projekte vyžaduje povolenie od príslušných orgánov štátu a orgánov zastupujúcich Európske spoločenstvo.

-  Zosunutie krycej vrstvy rekultivovanej skládky TKO Poltár – Slaná Lehota bolo spôsobené konkrétnou  činnosťou vykonávanou konkrétnymi páchateľmi. OÚ Poltár nevyvinul žiadnu snahu týchto páchateľov stotožniť.

- Nie je pravda, že takto ukladané vyradené pneumatiky majú oporu v paragrafovom znení zákona o odpadoch, nakoľko:

Podľa § 18 ods. 4 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (v novom znení zákona o odpadoch ide o § 13)  je zakázané zneškodňovať skládkovaním odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov  a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm

Po novelizácii zákona o odpadoch - zákon č. 79/2015 Z. z. platný od 01.01.2016 - upravuje nakladanie s pneumatikami a odpadovými pneumatikami šiesty oddiel zákona, konkrétne § 69 až 72.

Nakoľko ukladanie pneumatík na povrch skládky nie je „budovaním skládky“, máme za to, že spôsob použitia vyradených  pneumatík  na skládke TKO Poltár – Stará Lehota, podľa starého či nového paragrafového znenia zákona o odpadoch, je nezákonný a v rozpore s projektovou dokumentáciou projektu  „Rekultivácia a uzavretie skládky odpadov Poltár – Slaná  Lehota“, ktorý bol financovaný  prostredníctvom eurofondov. V projektovom procese by takýto zásah do technologického prevedenia diela bol pokladaný za „zmeny v projekte“. 

 

Pikoška:  OÚ Poltár v liste vyššie tvrdí, že skládkovanie odpadov bolo na predmetnej lokalite ukončené dňa 31.07.2000, pričom akosi zabudol podotknúť,  že ešte v roku 2010 dochádzalo na lokalite k vyvážaniu odpadu.

 

Doplnené dňa 26.09.2016:

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Podnikajú na hranici prežitia. V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili dvaja Bratislavčania svojho tvorivého ducha i značnú časť finančných úspor.

KOMENTÁRE

Pravda a láska stoja na našej strane

Môj manžel a ja, na túto frázu si aj po vyše dvoch rokoch manželstva stále zvykám.

ŠPORT

Ramsay uzemnil aj Cháru. Nie som demokrat, tvrdí Kanaďan

Som fajn chlapík, keď hráči robia to, čo im poviem, hovorí nový tréner reprezentácie.


Už ste čítali?