Päť krokov k liptovskomikulášskej nezákonnosti

Autor: Rudolf Pado | 11.7.2016 o 14:07 | (upravené 26.7.2016 o 12:29) Karma článku: 3,88 | Prečítané:  854x

Od prvého júna 2016 vyberajú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš od obyvateľov mesta množstvový poplatok za drobný stavebný odpad. Mám za to, že  právny titul tohto výberu je nezákonný.  

Novela zákona o odpadoch  - zákon č. 79/2015 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť k 01.01.2016 zaviazala obce v § 81 ods. 20 citovaného zákona k zavedeniu množstvového zberu drobného stavebného odpadu v zmysle zásady „znečisťovateľ  platí.“ 

Táto zmena mala byť prenesená do obecných a mestských VZN o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch, ako aj do VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odpady.

Prvé VZN totiž určuje „kto, čo, kedy, ako a prečo“,  kým druhé „za koľko.“  

Výška možnej úhrady za drobný stavebný odpad, ktorú mali určiť obecné a mestské zastupiteľstva – v súlade so zákonom o obecnom zriadení - v príslušnom VZN, sa môže pohybovať v intervale od 0,015 do 0,078 €  za kilogram  tohto odpadu (§ 78 ods. 1 písm. c) . zákona č. 582/2014 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).   

Čo sa v tejto veci (ne)udialo v Meste Liptovský Mikuláš?

 

Prvý krok

Počas novembra 2015 sa v Meste Liptovský Mikuláš nevyriešilo spoplatnenie   drobného stavebného odpadu nakoľko tento krok radnica naviazala na celkové zvýšenie  miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čo poslanci MsZ Liptovský Mikuláš zamietli.

Namiesto logického vyčlenenia tohto bodu do samostatného hlasovania, radnica išla do rizika konfrontácie.     

Ostatnou novelizáciou VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné  odpady č. 7/2016  zo dňa 12.05.2016 (s účinnou od 01.06.2016) bola riešená len  sadzba dane za sezónne terasy alebo letné terasy.

Spoplatnenie drobného stavebného odpadu išlo do zabudnutia.  

 

Druhý krok

Listom z dňa 23.05.2016 požiadalo Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) Okresnú prokuratúru Liptovský Mikuláš, aby v zmysle § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov  a v kontexte § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch podala voči Mestu Liptovský Mikuláš upozornenie prokurátora, nakoľko k uvedenému dňu, v rozpore s ustanoveniami zákona o odpadoch, nie je na území mesta Liptovský Mikuláš zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.  

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš JUDr. Gabriela  Švecová nás upovedomila o vybavení podnetu, a to, že zasiela Mestu Liptovský Mikuláš upozornenie prokurátora z dôvodu porušenia ustanovenia § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .

 

Tretí krok

Mesto Liptovský Mikuláš (jún 2016) prijíma VZN  o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš, čím reaguje na novelu zákona o odpadoch, ktorá nadobudla účinnosť, až na niektoré ustanovenia zákona,  od 01.01.2016.  

Predmetné VZN však nerieši vyberanie množstvových poplatkov za drobný stavebný odpad, predovšetkým výšku sadzby,  nakoľko táto právna úprava neprináleží do daného VZN, ale musí byť riešená v rámci VZN o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .

 

Štvrtý krok

Na webovom sídle Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš sa dňa 27.05.2016 objavuje oznam „Drobný stavebný odpad“, s textom:

„ V meste Liptovský Mikuláš sa zavádza podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. množstvový zber pre drobný stavebný odpad a zároveň jeho spoplatnenie. Poplatok je v spodnej výške hranice  poplatku  stanoveného zákonom  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.
Za drobný stavebný odpad sa bude platiť poplatok od 01.06.2016.
Poplatok za drobný stavebný odpad sa stanovuje na  0,015 €/ 1 kg. ...“

 

Piaty krok

Na webovom sídle Mesta Liptovský Mikuláš sa dňa 08.07.2016  objavuje oznam  „Nariadenie určilo platby za drobný stavebný odpad“, z ktoré ho vyberám:

  „... Túto zmenu nariadil zákon o odpadoch a zároveň zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V nariadení mesta nie je premietnutý, ale vyplýva priamo zo zákona vo výške spodnej hranice poplatku,“ vysvetlila Anežka Makovická z oddelenia miestnych daní a poplatkov na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši. ...“

Opäť krok vedľa!

Podľa § 11 ods. 4 písm. d) je rozhodovanie o zavedení či zrušení miestnej dane  a ukladaní miestneho poplatku výhradnou kompetenciou obecného zastupiteľstva čiže poslancov. Akákoľvek iná osoba v postavení pracovníka MsÚ či  politického reprezentanta mesta alebo obce nemá právomoc svojvoľne určovať akékoľvek miestne dane  a odvolávať  sa na platný  zákon či jej aktuálnu sadzbu, aj keď v najnižšej možnej výške.

 

Mám preto za to, že všetky poplatky za drobné stavebné odpady, ktoré zaplatili a ešte zaplatia občania  Mesta Liptovský Mikuláš od 01.06.2016 až do prijatia takej novely  VZN o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá bude ich výšku verifikovať a zároveň táto bude schválená v súlade so zákonom o obecnom zriadení MsZ Liptovský Mikuláš, sú vyberané nezákonne.  

 

Doplnené dňa 14.07.2016:

V diskusii k blogu som bol upozornený na to, že Mesto Liptovský Mikuláš nemuselo  schvaľovať výšku miestneho poplatku za drobné stavebné odpady a že sa v podstate nič nedeje, nakoľko zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s touto možnosťou počíta a v § 78  ods. 3 uvádza   Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením sadzbu poplatku, platí sa poplatok podľa odseku  v najnižšej sadzbe.“

S predmetnou argumentáciou nesúhlasím, nakoľko:

- Zákon č. 79/2015 o odpadoch bol schválený počas roka 2015, bolo známe jeho textové znenie a účinnosť od 01.01.2016. MsZ Liptovský Mikuláš malo dostatočne dlhý čas na uvedenie miestnych právnych noriem do súladu s platným zákonom SR. 

Je pozoruhodné, že VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš, v totálne diletantskej podobe, sa objavilo na zasadnutí Komisie  životného prostredia  a zdravia MsZ Liptovský Mikuláš až 08.06.2016, pričom jeho predkladateľka RNDr. Lošonská uvádza dátum jeho vypracovania 03.04.2016.

Dôvodová správa k VZN neuvádza termín druhého zasadnutia príslušnej komisie a dokonca neuvádza ani výsledky hlasovania o VZN v komisii a výhrady niektorých jej členov. Je v nej uvedená iba strohá veta: „Komisia životného prostredia a zdravia prerokovala na svojom zasadnutí dňa 08.06.2016 návrh o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.“   S akým výsledkom?         

Od jesene 2015 je snahou súčasného vedenia mesta hlasovať o miestnych daniach a poplatkoch en block. Nakoľko hlasovanie v roku 2015 obsahovalo aj zvýšenie poplatkov za komunálne odpady, stalo sa v MsZ Liptovský Mikuláš nepriechodným.

Namiesto  vecného vyčlenenia spoplatnenia drobného stavebného odpadu do samostatného hlasovania sa pokračovalo v typických (nielen) liptovskomikulášskych politických hrách „kto z koho.“ Je pozoruhodné, že pri populistickom znižovaní dane za letné terasy to ad hoc išlo (tu však ide samozrejme o ústretovosť k cieľom OZ Živé námestie, ktorého je Mesto Liptovský Mikuláš spoluzakladateľom) .

V Meste Liptovský Mikuláš, podľa údajov zo Správy o stave odpadového hospodárstva v územnej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2015, vzniklo 2 717,01 t drobného stavebného odpadu.

Ak by sa podobný vývoj v produkcii drobného stavebného odpadu odohral aj v roku 2016, tak

- pri sadzbe 0,015 € / kg by išlo o príjem vo výške 40 755,15 €,

- pri sadzbe 0,078 € /kg by išlo o príjem vo výške 211 926,78 €.

Každý schválený centík za kilogram drobného stavebného odpadu predstavuje zaujímavý príjem odpadového hospodárstva mesta. 

Preto je nutné odpovedať na otázky:

- Aký je výpadok príjmov z oneskoreného výberu (až od 01.06.2016) poplatku za drobné  stavebné odpady (od 01.01.2016 do 01.06.2016)?

- Aký je a bude výpadok príjmov z poplatku za drobné stavebné odpady v roku 2016, vyberaných v najnižšej možnej sadzbe, bez úpravy tejto sadzby v príslušnom VZN riadnym hlasovaním poslancov MsZ Liptovský Mikuláš, len preto, že  „niekto“ rozhodol odvolávajúc sa na § 78 ods. 3 zákona č.  582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov?

- Kto má v tomto meste záujem  zvyšovať všeobecný poplatok za komunálne odpady, ktorý platia všetci občania mesta v jednotnej ročnej sadzbe, namiesto zvyšovania príjmov cez uplatňovanú zásadu „znečisťovateľ platí“  (koľko odpadu vytvoríš, toľko zaplatíš)?  

- Aká je legitimita vyhovárania sa na očakávanú stratu v odpadovom hospodárstve za rok 2016 vo výške 440 000 eur, pokiaľ  si tu niekto nevie zrátať „dve a dve“ a vytvoriť logický, funkčný a spravodlivý systém  odpadového hospodárstva v meste?

Mimochodom,  podľa čl. VII. ods.9) Rokovacieho  poriadku (ďalej len „Rokovací poriadok“)  komisií zriadených pri MsZ  Liptovský Mikuláš „Zápisnicu zo zasadnutia komisie zverejňuje mesto na svojom webovom sídle.“

Podľa čl. VII. ods. 8) Rokovacieho poriadku „Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápisnica. Obsahuje všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená elektronicky každému členovi komisie a písomne primátorovi mesta a prednostovi mestského úradu v nasledujúci pracovný deň do 12. hodiny.“ 

Realita:

  • K 08.07.2016 neboli na webovom sídle Mesta Liptovský Mikuláš   zverejnené záznamy z júnových zasadnutí Komisie životného prostredia a zdravia pri MsZ Liptovský Mikuláš. Ostatným zverejneným záznamom na webovom sídle je  „Záznam zo zasadnutia komisie životného prostredia a zdravia zo dňa 05.05.2016 o 15:00 hod. konaného v zasadacej miestnosti č. 109 na MsÚ Liptovský Mikuláš“, ktorý je označený ako „6/2016 Zápisnica z 5.5.2016“,
  • k 08.07.2016 neboli členke Komisie životného prostredia pri MsZ Liptovský Mikuláš RNDr. Jane Júdovej, PhD,  doručené záznamy z júnových zasadnutí predmetnej komisie.      

Prečo asi?

RNDr. Jana Júdová, PhD.  na predmetných zasadnutiach Komisie životného prostredia a zdravia pri MsZ Liptovský Mikuláš vyslovila zásadné výhrady k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš, a svoj súhlas s príslušným VZN podmienila zmenami v jeho textovej časti.  Práve tieto výhrady sa mali objaviť v doposiaľ nezverejnených  zápisniciach zo zasadnutí Komisie životného prostredia a zdravia pri MsZ Liptovský Mikuláš. 

Z uvedeného je zrejmé, že pracovníci MsÚ Liptovský Mikuláš a poslanci MsZ Liptovský  Mikuláš si v prípade spoplatnenia drobného stavebného odpadu nesplnili domácu  úlohu a prostredníctvom odvolávania sa na § 78 ods. 3   zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov len maskujú diletantstvo v riadení a rozhodovaní.  

 

Doplnené dňa 26.07.2016:

Je pozoruhodné, že po napísaní predmetného blogu a odstúpení veci na OP Liptovský Mikuláš, sa zrazu prijíma doplnok VZN, samozrejme v najnižšej možnej sadzbe poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Podnikajú na hranici prežitia. V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili dvaja Bratislavčania svojho tvorivého ducha i značnú časť finančných úspor.

KOMENTÁRE

Pravda a láska stoja na našej strane

Môj manžel a ja, na túto frázu si aj po vyše dvoch rokoch manželstva stále zvykám.

ŠPORT

Ramsay uzemnil aj Cháru. Nie som demokrat, tvrdí Kanaďan

Som fajn chlapík, keď hráči robia to, čo im poviem, hovorí nový tréner reprezentácie.


Už ste čítali?