Otvorený list ministrovi Sólymosovi

Autor: Rudolf Pado | 15.12.2016 o 6:00 | Karma článku: 9,06 | Prečítané:  1853x

Minister životného prostredia SR László Sólymos dal slovenským  obciam, ktoré nedodržiavajú platné zákony tejto krajiny, predčasný vianočný darček – ďalšie 4 milióny eur na odstraňovanie nelegálnych skládok odpadov.

   Vážený pán minister Sólymos,

mrzí ma, že v predvianočnom čase musím ísť do konfrontácie s ministerstvom, ktoré si uvádza v názve „životného prostredia“, ale s absolútnym pohoršením som zaregistroval správu o tom, že predmetné ministerstvo, na ktorého čele stojíte, opäť rozdáva finančne prostriedky všetkých daňových poplatníkov tejto krajiny, subjektom, ktoré sa rozhodli ignorovať  jej zákony.

Dovoľujem si uviesť niekoľko zásadných skutočností:

1)

Zákon o odpadoch v § 15  - „Zodpovednosť za nezákonné uloženie odpadu“ – aj pre priemerne vzdelaného občana zrozumiteľným spôsobom opisuje mechanizmus ohlasovania nelegálne uloženého  odpadu, ako aj následnú postupnosť krokov orgánov štátnej správy a samosprávy.  

Nakoľko za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú zodpovedné obce, tieto sú v prípade nezistenia páchateľa povinné skládku odstrániť, a to na vlastné náklady. Tieto náklady môžu zahrnúť do výpočtu výšky miestneho poplatku za odpady a drobné stavebné odpady. To, že tak nečinia, je len ich rozhodnutie a prejav populizmu voči vlastným voličom. Cieľom miestnych samospráv sa totiž stala prvoplánová snaha o znovuzvolenie, nie ochrana záujmov štátu a slušných ľudí na miestnej úrovni. Marazmus veľkej politiky sa preniesol až na úroveň najmenších obcí. 

Žiadna právna norma SR neumožňuje zákonné povinnosti ignorovať a viazať ich vykonávanie na akékoľvek dotácie či príspevky. Taktiež slovenský právny systém nepozná možnosť neplnenia si povinností zo strany obce z dôvodu „nedostatku finančných prostriedkov“, tak ako to často komunikujú samosprávy, ktoré nezvládajú svoje kompetencie. Opakujem, náklady odpadového hospodárstva majú obce možnosť financovať prostredníctvom reálnej výšky poplatku za odpady  a drobné stavebné odpady. 

Každý občan tejto krajiny musí denno-denne saturovať svoje životné náklady, v podobe rôznych platieb a poplatkov. Ak tak neurobí, tak si ho veľmi rýchlo nájdu banky či exekútori.  V danom prípade nikto nerieši individuálne osobné príbehy týchto ľudí, ale štát ich jednoducho zvalcuje.  

V prípade samospráv sme dovolili, aj vďaka Vášmu ministerstvu, vytvoriť štát v štáte – systém, kde si starostovia účelovo vyberajú, ktoré zákony a paragrafy budú rešpektovať  a ktoré nie, a to bez akýchkoľvek významných konzekvencií voči týmto právnickým subjektom zo strany štátnej správy životného prostredia, polície či iných orgánov štátu. 

Aj preto v roku 2016 nevie značná časť obcí verifikovať už niekoľko rokov povinné triedenie vybraných zložiek odpadov, nerieši problematiku  nelegálnych skládok systémovo, a to aj za uplatnenia represívnych opatrení. Na čo sú drakonické sankcie v zákonoch, ak ich v konečnom dôsledku nemá kto vyrúbiť?

Kamarátske prepojenie medzi OÚ – odbormi  starostlivosti o životné prostredie a obcami, profesionálnosť výkonu štátnej správy  životného prostredia voči samosprávam, je  v tomto liste zbytočne komentovať. ESO sa nám zmenilo na pretrvávajúcu frašku.

Podpora neporiadnych je podpásovka  voči všetkým slušným samosprávam a ich starostom, ktoré dlhé roky a systémovo zlepšujú kvalitu služieb odpadového hospodárstva  na miestnej úrovni, realizujú rôzne osvetové kampane, neboja sa použiť  represívne opatrenia voči neprispôsobivým  obyvateľom ... Namiesto odmeňovania slušných, odvážnych a zákon rešpektujúcich, odmeňujeme dotáciami ľahostajných lajdákov!

Akoby uplatňovanie obdobného systému, pán minister, dopadlo napr. na pôde škôl?    

Ubezpečujem Vás, pán minister, že sektou neporiadnych šírená „pravda“  o tom, že skládky sú všade, je alibistickou lžou. Existujú zásadné rozdiely v početnosti výskytu čiernych skládok a ich veľkosti nielen na úrovni jednotlivých okresov, ale aj na úrovni susediacich k. ú. obcí, čo viem dokumentovať výstupmi rôznych systematických monitoringov realizovaných od roku 2002. Početnosť výskytu a veľkosti skládok, ako som už naznačil, odráža len a len kvalitu práce  miestnej samosprávy a kvalitu kontrolnej a represívnej činnosti vykonávanej štátnou správou životného prostredia. „Malá kopa pýta viac,“ je predsa také slovenské.             

 

2)

V rokoch 20152016 použilo Vaše ministerstvo z Environmentálneho fondu, v rámci aktivity  Veľké upratovanie Slovenska, 17 miliónov eur (510 miliónov slovenských korún) na uplácanie neporiadnych, a to v štáte, kde sa bežní ľudia skladajú – prostredníctvom rôznych zbierok – napr. na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti iným ľuďom, predstavitelia školstva žobrú na ulici ...   A v tejto chvíli hádžete do čiernej diery ďalšie 4 milióny.

Kde je uplatnenie princípu „hodnota za peniaze“ vo vašom rezorte? 

Kde  skončili závery a odporúčania  Inštitútu environmentálnej politiky  pre oblasť tzv. opusteného odpadu, ktoré ste nedávno s veľkou slávou publikovali?

Aká je efektivita vynaložených nákladov, pán minister? 

Koľko nezávislých odborníkov Vám verifikovalo  a na koľkých lokalitách Slovenska, že odstránenie predmetných skládok bolo naozaj vykonané a fakturované položky nie sú niekoľkonásobne predražené?

Možno k Vám, pán minister, na nám. Ľ. Štúra v Bratislave, nedoleteli správy o nepravdivých údajoch o čistených lokalitách, o vybavovačoch dotácií pre konkrétne obce,  o pochybných verejných obstarávaniach, o niekoľkonásobne predražených zákazkách ...  , možno sú tieto správy starostlivo filtrované  ľuďmi, ktorí Vás obklopujú ... ,  pretože všade tam kde sú dotácie, sa objavuje  dostatok hráčov, ktorí si chcú deliť korisť, a to vrátane ľudí, ktorí za štát verifikujú realizáciu diela.  

Preto sa opätovne pýtam, pán minister, aká je efektivita nákladov Veľkého upratovania Slovenska? Ako by vynaložené náklady obstáli v zrkadle občianskych aktivít napr. Zelenej hliadky a ich efektivity?  Kto  je tu vlastne odborník , expert a kto diletant?

V odpovedi na môj ostatný list, pán minister, ste si – okrem iného – povzdychli: „... Štátna správa na okresnej úrovni nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov na zakúpenie potrebného materiálu – technického vybavenia (GPS zariadenia, tablety, fotoaparáty). Plne podporujem Váš názor na využívanie pracovníkov okresných úradov na aktívnejší a pravidelnejší monitoring v rámci  katastrálnych  území ...“  A pýtam sa, pán minister, koľko GPS zariadení, tabletov, fotoaparátov, systémovo orientovaných projektov mimovládnych organizácií (MVO) na monitoring nelegálnych  skládok odpadov ... mohlo byť za 21 miliónov eur zabezpečených?

Vysvetlíte mi, pán minister, ako môže jediná MVO, s jedným zamestnancom,  oznámiť za rok viac lokalít s nelegálne uloženým odpadom  než všetci ostatní oznamovatelia, vrátane tzv. povinných osôb, spolu? Akým spôsobom ste túto organizáciu podporili – morálne či finančne  – v paradoxnom zápase s Vami riadenou štátnou správou životného prostredia?  

Vysvetlíte mi, pán minister, akým spôsobom prispievajú k oznamovaniu protispoločenského správania sa – nielen v oblasti nakladania s odpadmi - stovky pracovníkov Štátnej ochrany prírody SRSlovenskej inšpekcie životného prostredia, Slovenskej agentúry životného prostredia, dobrovoľnej stráže prírody, lesnej, vodnej a neviem ešte akej stráže? Koľko inštitúcií zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia je potrebné v tejto krajine ešte zriadiť, aby systém začal fungovať?   

Aké Usmernenie dostali resp. dostávajú, pán minister, existujúce subjekty od Vášho rezortu, ak sa ku mne dostavajú správy typu – „ ... vedúci pracovník CHKO  počas porady vyzval zamestnancov, aby sa v žiadnom  prípade  nezaujímali o nelegálne skládky, nie to ešte aby spolupracovali s OZ TATRY, lebo majú korektné vzťahy s OU a nebudú mu pridávať robotu ...“  Vysvetlil niekto niekedy týmto ľuďom, že ochrana prírody nespočíva iba v prechádzkach  s odznakom na hrudi po slnkom zaliatej krajine, monitoringoch pre monitoringy (overovací, inventarizačný ... databázy, databázy, databázy ...), v kŕmení vtáčikov a bezhodnotovej environmentálnej výchove napojenej na dojenie eurofondov?         

Uvedomujete si, pán minister, že jediné Vaše „Usmernenie“, usmernenie chlapa a nie vyjadrenie alibistu,  a jeho dôsledná  kontrola, môže postaviť stovky týchto ľudí „do pozoru“ a ich práca môže dostať nový rozmer  - rozmer kvality a zodpovednosti?

 

3)

Nedá mi, pán minister, aby som sa opätovne nedotkol aj aplikácie TrashOut – vlajkovej lode MŽP SR, ktorou mal byť definitívne zavŕšený boj s nelegálnymi  skládkami odpadov.

V ostatnom liste –  bez poznania situácie na vlastnom  ministerstve – ste mi napísali resp. zopakovali mantru Vášho predchodcu Žigu  „...projekt je samostatnou podnikateľskou aktivitou mimo rezortu životného prostredia, nikdy nedostali materiálnu alebo finančnú pomoc ...“      

Skoro každé slovo  v predmetnej vete je lož.

MŽP SR do dnešného dňa propaguje samostatnú podnikateľskú aktivitu na internetovej stránke o čom sa môže presvedčiť každý občan tejto krajiny. Uvádzanie aplikácie do života, v roku 2012,  bolo sprevádzané – zo strany ministerstva – mediálnou hystériou, prekrývajúcou všetky systémové a dlhodobé aktivity iných MVO.     

Aplikácia (TrashOut, n. f.) bola v roku 2016 podporená z Environmentálneho fondu sumou 58 000 eur, čo je mimochodom výška všetkých nákladov OZ TATRY, vrátane miezd, počas realizácie 23-mesačného projektu „Na skládky nie sme krátki!“

Do dnešného dňa Váš rezort rozpor vo Vašich tvrdeniach  „ ...nedostali materiálnu alebo finančnú pomoc ...“ – nevysvetlil. Nie je známy účel použitia dotácie, ktorá by v týchto dňoch už mala byť zúčtovaná voči štátnemu rozpočtu, nakoľko na internetovej stránke TrashOut nie je badateľná žiadna zmena a pridaná hodnota vytvorená v rámci dotácie.            

A vrcholom všetkého je fakt, že od roku 2012 všetci Vaši rezortní predchodcovia, vrátane ich hovorcov, ignorujú slušných a aktívnych občanov tejto krajiny, ktorí prostredníctvom aplikácie TrashOut oznámili nezákonné uloženie odpadov a bolo im sľúbené, že každou lokalitou sa budú príslušné orgány zaoberať. V tejto nastúpenej ceste pokračujete aj Vy.

Za priam legendárny pokladám e–mail z Ministerstva životného prostredia SR z dňa 09.03.2012 o 16:31 hod:

Vážený pán Pado,

občas si čítam Vaše blogy a sledujem aj Vašu korešpondenciu smerom na ministerstvo ŽP. Viem o Vašej snahe pomôcť životnému prostrediu riešením problematiky čiernych skládok. Aj preto si Vám dovoľujem dať do pozornosti nasledujúcu informáciu.

Po roku Ministerstvo životného prostredia SR opäť odštartovalo akciu Vyčistime si Slovensko. Uvedomujeme si, že toto podujatie má význam len vtedy, pokiaľ sa do upratovania svojho okolia, parkov, brehov potokov, nádvorí, ciest, chodníkov zapojí široká verejnosť – ako tomu bolo aj vlani. Každý, komu záleží na životnom prostredí by mal priložiť ruku k dielu a aj svojimi činmi urobiť niečo pre prírodu. Práve v utorok, 6.marca šlo aj vedenie ministerstva príkladom:http://www.enviro.gov.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2012/tlacove-spravy-marec-2012/minister-odstartoval-mlynskej-doline-akciu-vycistime-si-slovensko.html

Navyše sme pripravili novinku – od včera môže ktokoľvek – aj Vy, nahlásiť prostredníctvom mobilného telefónu Ministerstvu životného prostredia SR čiernu skládku. Po odfotografovaní takejto nelegálnej skládky (prostredníctvom stiahnutej aplikácie TrashOut do mobilného telefónu – zadarmo na www.trashout.sk) je táto fotografia, spolu s GPS súradnicami a ďalšími detailmi automaticky doručená ministerstvu. Po odbornom posúdení nahláseného objektu sa informácia posunie na príslušný obvodný úrad resp. Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorí sa budú danou vecou zaoberať. V súčasnosti je spustená skúšobná pilotná verzia projektu a jej vyhodnotenie je predbežne naplánované na 22. apríla 2012, t.j. na Deň Zeme. V tom čase vyvrcholí aj podujatie Vyčistime si Slovensko.

Ako aktivista v oblasti životného prostredia sám určite dobre viete, že problematika odpadového hospodárstva je behom na dlhé trate, všetky problémy sa nedajú vyriešiť šmahom ruky alebo mávnutím čarovného prútika. Ani Ministerstvo životného prostredia nepozná recept, ktorým by sa tieto problémy odstránili zo dňa na deň. Je tu však snaha zmeniť to.

Veríme, že spoločnými silami.

S pozdravom

Beatrice Hudáková

Odbor komunikácie

Ministerstvo životného prostredia

Pýtam sa, pán minister, parafrázujúc známu reklamu, to tu už nikto nič negarantuje? 

   

    Vážený pán minister Sólymos,

pri akomkoľvek mediálnom vystúpení dostávam nielen ja, ale aj ďalší občania tejto krajiny bojujúci za verejný záujem v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,  prívlastok či podtitulok pod obrazom „aktivista“, kým naši oponenti sú vždy „ ... pracovníci OÚ, prednostovia, vedúci katedry ...“

Vytvára sa tým dojem, že ľudia, ktorí vedú každodenný zápas o kvalitu životného prostredia, aj so samotným  štátom, sú absolventi osobitnej školy.

Garantujem Vám, pán minister, že aj my máme vzdelanie – možno veľmi prekvapivej  hodnoty.

Garantujem Vám, pán minister, že čo sa týka praktických terénnych skúseností sú tzv. aktivisti neporovnateľne iný level, než  rôzni úradníci v pozícii byrokratov, sekčných šéfov či „riaditeľov planéty.“

A preto stále viac a častejšie sa pýtam sám seba, v konfrontácií pracovných výstupov, nasadenia, morálnych rozmerov nášho pôsobenia ... , kto je v tejto krajine vlastne aktivista a kto odborník?  

                                                                                                                            Mgr. Rudolf PADO

Predseda a projektový manažér OZ TATRY

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Prevádzky sa napriek nejasnostiam chystajú na otvorenie od pondelka

Plavárne ešte zvažujú, či sa im oplatí otvoriť.

Dobré ráno

Dobré ráno: Je bezpečné, aby ma očkovali AstraZenecou?

Ako funguje vektorová vakcína a či mi spôsobí krvné zrazeniny.

KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

V koži vedúceho kolotoča

Matovič stále ovláda chaotický manažment pandémie. Diabol nám ešte ukáže zuby.


Už ste čítali?