Smradľavé svedectvo

Autor: Rudolf Pado | 27.4.2018 o 6:08 | Karma článku: 3,98 | Prečítané:  1770x

Podľa smernice o čistení komunálnych vôd malo Slovensko záväzok odkanalizovať  všetky obce nad 10 000-tisíc obyvateľov do roku 2010 a nad 2 000-tisíc obyvateľov do roku 2015. Nepodarilo sa!  A nielen to. 

Aj v regiónoch, kde kanalizácia bola za eurofondové zdroje vybudovaná, ľudia pripojenie k nej ignorujú, až hrozí zmarenie investície. Podmienkou čerpania dotácií totiž bolo dosiahnutie pripojenia min. na úrovni 85%.

Ostatná novela zákona o vodovodoch a kanalizáciách zavádza preto povinnosť pripojiť sa – ak je to technický možné a ekonomický únosné – na verejnú kanalizáciu  do konca roka 2021. Novela zákona ukladá aj povinnosť prevádzkovať žumpu podľa všetkých platných predpisov. Žiadne pokútne vypúšťanie obsahu do záhrady, na pole alebo len tak do zeme. Majiteľ sa o žumpu bude musieť dôkladne starať. Zákon prináša aj sankcie pre tých, ktorí ho nebudú dodržiavať, a to výške 330 eur, aj opakovane.  

Nakladanie so splaškovými vodami

-  Splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlí a služieb, vzniká z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, kúpeľní, stravovacích zariadení a iných podobných zariadení. Za splaškovú odpadovú vodu a jej likvidáciu zodpovedá jej producent.

-  Povinnosť zákonného nakladania s odpadovými vodami určuje Zákon č. 364/2004 Z. z. (Zákon o vodách). Podľa neho možno odpadové vody z rodinného domu vypúšťať do verejnej kanalizácie, akumulovať vo vodotesnej žumpe, alebo čistiť v domovej čistiarni odpadových vôd.

Zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd, a tým znečisťovať životné prostredie. Odpadové vody z objektov, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu a sú zachytávané v žumpách, je vlastník prípadne užívateľ povinný odvážať za účelom konečného zneškodnenia na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd (ČOV).

Každý užívateľ nehnuteľnosti je povinný pri prípadnej kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť hodnoverný doklad o spôsobe nakladania so splaškovými vodami - doklad o vývoze fekálnym vozidlom, doklad z ČOV, platný certifikát malej ČOV.

-  Majitelia nehnuteľností, ktorí majú zriadené žumpy s vypúšťaním do budovaných trativodov, do potokov, na polia, do dažďových rigolov, aktívne ohrozujú životné prostredie. Nelegálne vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp do voľnej prírody má za následok okrem porušovania zákonov aj ohrozenie všetkých zložiek životného prostredia – vody, pôdy, vzduchu.

-  Negatívny vplyv nesprávneho nakladania s odpadovými vodami sa môže prejaviť v priamom ohrození zdravia obyvateľstva, v zhoršení celkového stavu životného prostredia tvorbou a šírením nepríjemného zápachu, v znečisťovaní podzemných vôd a vôd, do ktorých je odpad priamo vypúšťaný.

-   Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd je riešené v zmysle platnej legislatívy podľa Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z., § 40 ods. 2 písm. b), kde Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie uloží pokutu za priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) do výšky 331 eur.

- V poslednom období sa objavuje množstvo podnetov od občanov z rôznych kútov Slovenska  o nelegálnom vypúšťaní odpadových vôd do lesa, kríkov, rigolov a na lúky. Pracovníci vodárenských spoločností konštatujú,  že aj v obciach, kde je vybudovaná verejná kanalizácia spolu s ČOV sa nelegálne dovážajú a vypúšťajú splaškové odpadové vody z iných lokalít bez vedomia vodární, ako ich vlastníka. Takto osoby (podnikatelia), ktorí poskytujú služby na vývoz žúmp a vykonávajú likvidáciu splaškových odpadových vôd v obci, kde ČOV nie je na to kapacitne a látkovo stavaná, spôsobujú prevádzkovateľovi ČOV nemalé škody na technologických zariadeniach a celkovom rozladení čistiaceho procesu, ktorý je potrebné následne naštartovať do prevádzkyschopného stavu a trvá to niekoľko dní. Následkom nelegálneho vypúšťania je možné aj zvýšené znečistenie na odtoku z ČOV, čo môže mať za následok finančný postih pre prevádzkovateľa ČOV, zo strany zodpovedných úradov.

-  Podľa Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z., § 63, obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky. Obce majú možnosť určiť, ako nakladať so splaškovými vodami prostredníctvom všeobecno-záväzných nariadení a tiež riešiť priestupky pri nedodržaní nariadenia.

Vplyv na zdravie človeka a životné prostredie  

Nekontrolovaných vývozoch žúmp a vypúšťaní odpadových vôd z nich do okolitého prostredia hrozia riziká, o ktorých často ľudia ani netušia. Dochádza jednak k biologickému znečisteniu, lebo splašky majú v sebe fekálne a mnohé iné baktérie, ktoré sú pre pitnú vodu nebezpečné – obzvlášť pre malé deti a ľudí s oslabenou imunitou.

Pokiaľ ľudia vypúšťajú na pozemok obsah žumpy alebo majú trativody, tak sa do odpadu a následne do pôdy a podzemnej vody dostávajú aj saponáty z práčky a ďalšie domáce chemikálie, ktoré ľudia vylievajú do odpadu a nachádzajú sa v prostriedkoch na umývanie podlahy, wc, kúpeľní a podobne. Ide často o vysoko toxické látky, a tak okrem biologického dochádza aj k chemickému znečisteniu okolitého prostredia.   

Osobitnou kapitolou sú zvyšky liekov, ktoré sa v ľudskom organizme nespotrebujú a močom sa vylúčia, napríklad zvyšky liekov proti bolesti, hormonálnej antikoncepcie. Ak ľudia nedávajú robiť vývoz žumpy do čistiarní odpadových vôd, škodia tým hlavne sebe a svojim deťom. Znečisťujú si pôdu v záhradách, kde pestujú aj plodiny, ktoré konzumujú. Škodlivé látky a jedy prenikajú do podzemnej vody, ktorú priamo pijú, ak v obci nie je verejný vodovod.

Ľudia si síce niekedy dávajú robiť laboratórny rozbor kvality vody zo studne, ale z dôvodu ceny zvyčajne len základné parametre (dusičnany, dusitany, fosforečnany, tvrdosť), ktoré znečistenie všetkými chemickými látkami a biologickými organizmami neodhalia.

Čo môže urobiť každý?

Všímajte si vypúšťanie odpadových záhrad do polí, na lúky, do záhrad, cestných a odvodňovacích rigolov, potokov a riek ... Prípady zaznamenajte a zašlite:

- Slovenskej inšpekcii životného prostredia, 

- Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.

O prípadoch môžete upovedomiť aj miestne médiá.

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?