Rastliny, ktoré ohrozujú ľudí

Autor: Rudolf Pado | 14.8.2019 o 10:59 | Karma článku: 2,83 | Prečítané:  1115x

Žlté záplavy kvetov na poliach, okolo železničných tratí, na násypoch pretavujúce sa do pálenia očí, kýchania i smrkania, sú len jedným z dôsledkov dlhodobo nezvládnutého manažmentu inváznych druhov.    

 V našej krajine sa v ostatnom období rozšírili a udomácnili viaceré nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa na mnohých miestach správajú invázne, vstupujú do rastlinných spoločenstiev, odkiaľ vytláčajú pôvodné druhy a vytvárajú monocenózy (spoločenstvá pozostávajúce s prevažne jedného druhu). Tieto druhy boli na naše územie dovezené ako okrasné a medonosné rastliny, zvyčajne z amerického kontinentu alebo z Ázie, ktoré sa začali rýchlo šíriť do okolia napríklad z parkov a výsadieb a obsadzovať nové plochy.

K významným vlastnostiam inváznych druhov rastlín patria: vysoká konkurenčná schopnosť, schopnosť prežívať nepriaznivé obdobia, schopnosť rásť aj na odlišných typoch územia, nie len na miestach prirodzeného výskytu, dobré reprodukčné vlastnosti, účinné mechanizmy rozširovania.

Viaceré z inváznych rastlín v súčasnosti vytvárajú rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách a zasahujú do pôvodných rastlinných spoločenstiev.

V prípade masového rozšírenia významne menia charakter biotopov a ohrozujú pôvodné druhy rastlín, niektoré sú známe ako alergény (zlatobyle, ambrózia, palinolistá), iné môžu vyvolať rôzne kožné poranenia (boľševník obrovský).

Informácie o týchto druhoch sú dnes pomerne dostupné (1, 2).     

Ambrózia palinolistá (Foto: A. Dobošová)

Glejovka americká (Foto: http://www.snaturou2000.sk

Pohánkovec (krídlatka) (Foto: A . Dobošová) 

Boľševník obrovský (Foto: H. Vojteková) 

Netýkavka žliazkatá (Foto: A. Dobošová) 

Zlatobyť kanadská a zlatobyľ obrovská (Foto: H. Kothajová)

 Pajaseň žliazkatý (Foto: K. Dosoudilova) 

Beztvarec krovitý  (Foto: http://www.snaturou2000.sk

Kustovnica cudzia (Foto:  J. Košťál) 

Javorovec jaseňolistý (Foto: http://www.fyzickageografia.sk

Od 1. augusta toho roka nadobudol účinnosť zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Ich zoznam - rastlín a živočíchov  - je uvedený v aktuálnom znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia, kde sú uvedená aj spôsoby odstraňovania inváznych rastlín.

Zoznam inváznych druhov rastlín, ktorou  sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny (vyhláška MŽP SR 543/2003 Z. z v znení neskorších predpisov)

Prezentovaná právna norma nadväzuje na zákon o ochrane prírody a krajiny (§7),  ktorý povinnosti vlastníkov, správcov a nájomcov upravoval už roky, ako aj zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v ktorom je vymedzená ochrana pôdy pre fyzikálnou (erózia, zhutňovanie), chemickou (kontaminácia pôdy cudzorodými látkami, nelegálne skládky odpadov) a biologickou degradáciou (zaburinenie, šírenie inváznych druhov).

Tieto povinnosti boli a sú masívne ignorované a veľmi  sporadicky – náhodnou a nesystémovou kontrolou reagujúcou väčšinou až na podnet občana či MVO – kontrolované.

Výskyt invázneho druhu resp. zanedbanie povinnosti v starostlivosti  o pozemok môže ohlásiť každý občan, a to  na okresný úrad – odbor pozemkový a lesný (poľnohospodárske parcely), okresný úrad  - odbor starostlivosti o životné prostredie  (všeobecný výskyt invázneho druhu na parcelách) či Slovenskej inšpekcii životného prostredia (porušenie povinnosti právnickými osobami) alebo Štátnej ochrane prírody SR. 

Podľa aktuálnej zákonnej  normy  Sankcia za porušenie tohto ustanovenia je v rozmedzí od 100 do 5 000 eur.

Niektoré ustanovenia zákona týkajúce sa inváznych druhov rastlín (ustanovenia k živočíchom vrátane rýb je možné pozrieť si v zákone):

Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom (vyhláškou), odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie okrem druhov podľa odsekov 3 a 4 a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku. Ak ide o výskyt inváznych nepôvodných druhov rastlín uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie na lesných pozemkoch, povinnosti podľa prvej vety plní obhospodarovateľ lesa pri činnostiach vykonávaných v rámci bežného hospodárenia v lesoch a pri činnostiach vykonávaných v rámci plnenia opatrení určených akčným plánom.

Invázne nepôvodné druhy rastlín uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie môže odstraňovať aj štátna ochrana prírody alebo ňou poverená osoba.

Okresný úrad nariadi vo vzťahu k inváznym nepôvodným druhom uvedeným v národnom zozname alebo v zozname Európskej ( § 3 ods. 2 až 4) vykonanie opatrení na rýchlu eradikáciu bezodkladne po doručení návrhu štátnej ochrany prírody na ich vykonanie.  Ak osoba nevykoná opatrenia  v určenej lehote alebo ak vykonanie opatrení nie je možné osobe nariadiť, zabezpečí ich vykonanie príslušný okresný úrad prostredníctvom poverenej osoby na náklady osoby, ktorá opatrenia nevykonala.  Poverené osoby sú pri výkone činnosti oprávnené vstupovať na cudzí pozemok.

Na plnenie opatrení sa pre invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname a v zozname Európskej únie vypracúvajú akčné plány. 

Štátna ochrana prírody vedie informačný systém zameraný na zber údajov, zaznamenávanie a sprostredkovanie údajov a informácií vrátane priestorových údajov o

a) miestach výskytu inváznych nepôvodných druhov, veľkosti ich populácie, spôsobe ich šírenia a o prienikových cestách,

b) opatreniach vykonaných v rámci manažmentu a ich účinnosti.  

Údaje z informačného systému sú prístupné verejnosti cez jeho sieťové služby.

Štátnu správu v oblasti prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov pri kontrole dovozu tovaru vykonávajú Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, kontrolný ústav a colný úrad.

Obec pri výkone samosprávy upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov a na ich povinnosti podľa § 3 ods. 2 zverejnením informácie o miestach ich výskytu a informačného letáku podľa odseku 2. Obec môže upozorňovať vlastníkov, správcov a užívateľov na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov a na ich povinnosti aj na základe vlastného zistenia. Štátna ochrany prírody predkladá obci elektronicky informáciu o miestach výskytu inváznych nepôvodných druhov a informačný leták, ktorý obsahuje informáciu o inváznom druhu, vrátane jeho popisu a zobrazenia, a informáciu o spôsobe jeho odstraňovania.

Manažment  inváznych druhov rastlín  a problematika nelegálnych skládok odpadov  sú dve absolútne spoločenský nezvládnuté problematiky, s masívnym ignorovaním povinností zo strany majiteľov či nájomcov pozemkov, samospráv i štátnej správy životného prostredia, ktorých dôsledkom nie je len následný vizuálny impakt v krajine.

 

      

 

 

         

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?