Zelený Mikuláš ocenený v rámci Enviromesta 2019

Autor: Rudolf Pado | 9.10.2019 o 12:52 | (upravené 15.10.2019 o 12:20) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  930x

Aktivity OZ TATRY a OZ LIPA – Liptovskí aktivisti – realizované v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš – boli ocenené Slovenskou  agentúrou životného prostredia.   

Situácia v meste Liptovský Mikuláš nie je jednoduchá. Každá aktivita, ktorá je aj v minimálnom rozsahu napojená na súčasné politické vedenie radnice, je okamžite napádaná na sociálnych sieťach tzv. demokratickou opozíciou, niektorými akože nezávislými poslancami a svorkou hejterov, ktorých  osobný vklad v prospech mesta je nulový.

Poslanci, ktorí sa tak ochotne oháňajú sloganom o službe ľuďom, zobrali občanom 50 000 eur z participatívneho rozpočtu,  a ich podporovatelia neustále útočia na občianske aktivity, obviňujú ich nositeľov z nehospodárnosti, korupcie ...   Lídrom  OZ TATRY i OZ LIPA – Liptovskí aktivisti sa dokonca venuje anonymná  internetová stránka Kto s kým pečie.      

To všetko sa odohráva v dobe v ktorej sa súkromný investor rozhodol uhradiť výsadbu 300 000 stromov v Košiciach a MŽP ČR spúšťa rozsiahly grantový program občianskeho sadenia drevín v obciach a v krajine s počiatočným rozpočtom vo výške 100 miliónov českých korún.

Česká republika podporuje občanov a s politickou odvahou hľadí do budúcnosti  (Zdroj:  https://www.sazimebudoucnost.cz/)

Laureátom súťaže ENIROMESTO 2019, ktorej hlavným cieľom je oceniť a zviditeľniť mestá aktívne uplatňujúce environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä v reálnom živote, sa stal Kežmarok. Hlavnú cenu súťaže si dnes (1. októbra 2019) prevzali jeho zástupcovia v Žiline počas X. ročníka medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia s podtitulom Lepší mestský život vďaka kvalitnému životnému prostrediu, nad ktorou prevzal spolu so súťažou ENVIROMESTO 2019 záštitu minister životného prostredia SR László Sólymos.

Odborná komisia, ktorá hodnotila komplexnosť a prínos realizovaných projektov v jednotlivých súťažných oblastiach a kategóriách, ocenila systémové, kreatívne a vizionárske riešenia mesta Kežmarok v oblasti zvyšovania kvality životného prostredia. Z množstva aktivít vyzdvihla realizáciu projektu Cyklochodník okolo historického mesta Kežmarok, ktorého hlavnými cieľmi sú podpora nemotorovej dopravy zvýšením atraktivity cyklistickej dopravy a zníženie znečistenia ovzdušia. Pri rozhodovaní zavážila i realizácia protipovodňových opatrení na miestnych vodných tokoch a vypracovanie projektu Smart Green City Kežmarok, ktorého cieľom je využitie technológií pre zlepšenie kvality životného prostredia pre obyvateľov. Tých kežmarská samospráva zapojila do verejného života prostredníctvom občianskeho rozpočtu, ktorý využili na kvetinové záhony pri bytových domoch.

V aktuálnom ročníku súťaže sa mohli mestá zapojiť aj do súťaže o štyri tituly v  jednotlivých súťažných oblastiach:

Ocenenie v oblasti A. Prechod na zelené a obehové hospodárstvo získalo  mesto Pezinok za uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania a obehového hospodárstva, za diverzifikované a nepretržité úsilie pri skvalitňovaní odpadového hospodárstva. Hodnotiaca komisia ocenila jeho inovatívne opatrenia pri recyklovaní odpadu a zriadenie interiérovej galérie „art“ obrazov z recyklovateľných zdrojov.

Ocenenie v oblasti B. Ochrana prírody a  krajiny, zelená infraštruktúra si v Žiline prevzalo mesto Banská Bystrica za harmonické prepájanie urbanizovaného prostredia a voľnej prírody a za realizáciu projektov na záchranu biodiverzity, špeciálne za koncepčné a dlhodobé prírode blízke hospodárenie v Mestských lesoch. Hodnotiaca komisia vyzdvihla vyhlásenie pralesových zvyškov v mestských lesoch formou zákazu hospodárskej činnosti a envirovýchovu mesta, zvlášť realizovanie kurzov zameraných na protipovodňové opatrenia a protieróznu ochranu pôdy.

Ocenenie v oblasti C. Ochrana ovzdušia získalo mesto Žilina za uplatňovanie invenčných vzájomne komplementárnych riešení verejnej dopravy, cyklodopravy, bikesharingu, e-mobility s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste. Hodnotiaca komisia vyzdvihla Koncepciu rozvoja elektromobility v meste Žilina a Akčný plán mobility mesta Žilina.

Ocenenie v oblasti D. Adaptácia a zmierňovanie dopadov na zmeny klímy získalo mesto Nitra za kreatívne a aktívne zapojenie obyvateľov a mládeže pri realizácii grantovej schémy „Meň Moje Mesto“. Hodnotiaca komisia vyzdvihla rozmiestnenie 10 meteostaníc, prostredníctvom ktorých mesto získava relevantné údaje o znečistení ovzdušia v monitorovaných oblastiach. Okrem čistoty ovzdušia budú posielať sadu ďalších meteodát (teplota, zrážky a pod.), ktoré bude môcť využívať nielen odborníci, ale aj laická verejnosť.

Ocenenie pre mesto Liptovský Mikuláš (Zdroj: facebook Mikuláš)

Špeciálne ocenenie získalo mesto Liptovský Mikuláš za projekt ZELENÝ MIKULÁŠ, v ktorom radnica v spolupráci s OZ TATRY a OZ LIPA – Liptovskí aktivisti, s dobrovoľníkmi a školami vysadila na najväčšom sídlisku v meste 170 stromov.          

Primátor Ján Blcháč v súťaži osobne prezentoval viaceré aktivity, ktoré radnica pod jeho vedením realizuje. Liptovský Mikuláš napríklad ako prvý na Slovensku ustanovil vo všeobecne záväznom nariadení používanie ekologicky kompostovateľných bioplastových obalov pri ambulantnom predaji potravín a nápojov na verejných priestranstvách a mestských podujatiach, čím mesto zakázalo používanie plastov na týchto podujatiach. 

V súťaži Enviromesto sa Liptovský Mikuláš prezentoval aj činnosťou zberných dvorov a fungujúcim zberom bioodpadov, ocenenia hodná je aj separácia, pričom sa Liptovský Mikuláš nachádza na najvyšších priečkach v číslach vyseparovaného odpadu v rámci miest na Slovensku.

Okrem toho sa Mikuláš môže pýšiť rozsiahlou cyklodopravnou sieťou, projektom Oddychovej zóny na Háji Nicovô a úspešne zrealizovaným projektom rekonštrukcie budovy mestského úradu, ktorá je z pohľadu energetickej náročnosti zo všetkých úradných budov na Slovensku najúspornejšia.

Na Zelenom Mikuláši na sídlisku Podbreziny sa okrem aktivistov občianskych združení významne podieľali študenti Hotelovej akadémie – Liptovský Mikuláš a zamestnanci firmy SNICO – Liptovský Mikuláš, v širšom meste študenti Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského – Liptovský Mikuláš

OZ TATRYOZ LIPA – Liptovskí aktivisti v roku 2018 realizovali niekoľko projektov významným spôsobom humanizujúcich verejné priestranstva v meste, ako aj reagujúcich na dopady zmien klímy v mestskom prostredí:

Zelená oáza za vodou

Občianske združenie TATRY získalo 2 800 € z grantového programu „Zelené oázy“ ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. V grantovom programe bolo podporených 31 projektov zo 189 podaných žiadostí.

Na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši, pravom brehu Smrečianky, bolo vysadených 67 ks vzrastlých stromov druhu borovica čierna a  javor horský.

Aktivít sa zúčastnilo 23 dobrovoľníkov (aktivisti OZ TATRY a OZ LIPA, študenti Hotelovej akadémie – Liptovský Mikuláš a zamestnanci firmy SNICO, s. r. o. Liptovský Mikuláš). Počas plánovacích aktivít  a samotnej realizácie projektu bolo odpracovaných cca 250 dobrovoľníckych hodín.          

Adaptácia mesta Liptovský Mikuláš na klimatické zmeny – Zelený Mikuláš

Občianske združenie TATRY a OZ LIPA – Liptovskí aktivisti získali finančnú podporu 15 000 € z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš.  

Hlavným cieľom projektu bolo výsadbou drevín v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš prispieť k zmierneniu dopadov postupujúcej klimatickej zmeny na mestské prostredie, a zároveň tým humanizovať verejný priestor.  

Projekt bol realizovaný predovšetkým na sídlisku Podbreziny a v m. č. Okoličné, kde bolo počas roka vysadených 331 ks vzrastlých drevín (borovica čierna, javor horský, hrab obyčajný, buk lesný,  dub zimný, lipa sp., smrekovec opadavý, borovica horská, borovica lesná, atď.).

Pri výsadbe a starostlivosti o zeleň bolo zorganizovaných 16 brigád, ktorých sa zúčastnilo 107 dobrovoľníkov (231 odpracovaných hodín).    

Participatívny rozpočet mesta Liptovský Mikuláš

Do participatívneho rozpočtu mesta, v spolupráci s OZ LIPA – Liptovskí aktivisti,  sme v roku 2018 predložili 6 projektov: 

- Alej na nábreží Dr. Aurela Stodolu (7 500,00 €)

- Renovácia lavičiek v Zelenej oáze pri vode (128,50 €)

- Skvalitnenie systému separovaného zberu odpadov na základných školách (6 551,00 €)

- Rekonštrukcia živého plota pri ZŠ J. Kráľa (540,00 €)

- Revitalizácia areálu ZŠ M. R. Martákovej  (2 670,00 €)

- Revitalizácia areálu evanjelického gymnázia Juraja Tranovského (1 697,00 €)  

Štyri projekty boli podporené súhrnnou sumou 4 365,50 € (rozpočtované vo výške 5035,50 €).

Renovácia lavičiek v Zelenej oáze pri vode: V spolupráci s poslancom MsZ Liptovský Mikuláš Michalom Paškom boli natreté všetky staršie lavičky v Zelenej oáze pri vode.  

Rekonštrukcia živého plota pri ZŠ J. Kráľa: K obnove živého plota bolo vysadených 100 ks krovín (zlatovka prostredná, ruža vráskavá, pajazmín plnokvetý, tavoľník, vajgela), boli doplnené dreviny v školskom arboréte      (4 ks = 4 druhy) a pri južnej strane školy (7 ks), ako aj okolo oplotenia školy (20 ks borovica horská).            

Revitalizácia areálu ZŠ M. R. Martákovej: Z 200 ks krovín (svíb biely, svíb biely – panašovaný, tavoľa kalinolistá – zlatolistá forma, tavoľa kalinolistá – červenolistá forma) boli vytvorené záhony, z 20 ks borovicej horskej  obruba okolo ihriska a 12 ks borovicej čiernej bolo vysadených ako izolačná zeleň pri plote školy.  

Revitalizácia areálu evanjelického gymnázia Juraja Tranovského: Pri budove školy bol vytvorený monumentálny záhon (zlatovka prostredná, tavoľa kalinolistá – zlatolistá a červenolistá forma, tavoľník, atď.) a doplnené rastliny do skalky. Bolo vysadených 218 ks krovín a drobných rastlín.

Z finančnej podpory bol taktiež dokončený živý plot pri škole (15 ks tisu).

Žiaci zapojených škôl odpracovali niekoľko stoviek dobrovoľníckych hodín.        

Súčasťou humanizácie verejných priestranstiev v Liptovskom Mikuláši je aj dopĺňanie mobiliáru (Foto: Michal Paška)

 A čo napísať na záver?

OZ TATRY a OZ LIPA - Liptovskí aktivisti prizývajú k spolupráci každého jednotlivca či kolektív, potenciálnych donorov našich aktivít, ktorých životnou filozofiou je fakt, že budúcnosť vytvárame dnes. Činmi.   

Internetová stránka mesto Liptovský Mikuláš  (doplnené dňa 15.10.2019) 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Na Slovensku pribudlo 17 potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19

Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 58 ľudí.


Už ste čítali?