Zapáchajúce svedectvo – v potokoch a na poliach

Autor: Rudolf Pado | 2.12.2019 o 7:19 | Karma článku: 1,93 | Prečítané:  795x

Dňom 15. marca 2018 sa novelizáciou zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. sprísnili podmienky zbavovania sa obsahu žúmp na Slovensku. Aj keď ... 

Z § 36 ods. 4 zákona o vodách vyplýva povinnosť každej fyzickej osoby, ktorá vlastní žumpu na odpadové vody, likvidovať ich odvozom do čistiarne odpadových vôd. Tieto odvozy sú oprávnené vykonávať prevádzkovatelia verejnej kanalizácie, obec a oprávnená osoba podľa osobitného predpisu. Nie je teda dovolené vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp do rigolov, vodných tokov, na cesty či na okolité polia.

Zákonodarca  novelou sprísnil aj podmienky dokladovania spôsobu likvidovania odpadových vôd akumulovaných v žumpách tým, že od producentov vyžaduje o týchto vývozoch doklad pod hrozbou sankcie od obce alebo orgánu štátnej vodnej správy (okresného úradu, odboru starostlivosti  životné prostredie).  

S účinnosťou od 15. septembra 2020 bude môcť obec a orgán štátnej vodnej správy kontrolovať doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp dva roky dozadu. Od 15. septembra 2018 sú teda občania povinní odkladať tieto doklady o odvozoch a osoby, ktoré vyvážajú odpadové vody zo žúmp musia im ho vydať v rozsahu ako je uvedené v zákone. Pre účely kontroly musia disponovať s týmito dokladmi obidve strany.

Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

Vo výbornom blogu „Otrávená voda žitného ostrova,“  ktorého autor poukazuje na bombastické, zjavne predvolebné,  vyhlásenia ministra životného prostredia vo vzťahu k dotáciám na odkanalizovanie obcí, zazneli v diskusii aj šokujúce informácie o nemožnosti sa pripojenia časti obyvateľov  na existujúcu kanalizáciu z dôvodu vyčerpania ekvivalentov resp. nemožnosti  legálneho vývozu  žúmp na dostupnú  ČOV pre vyčerpanie jej kapacity.  Ani to však nie je – podľa môjho osobného názoru – dôvodom na porušovanie ustanovení zákona,  skôr ide o dôvod na podanie žaloby na štát z dôvodu nevykonateľnosti  právneho predpisu.                

Nižšie sú uvedené niektoré dôležité paragrafové znenia tohto zákona, z ktorých vyplýva povinnosť každej fyzickej osoby, ktorá vlastní žumpu na odpadové vody, likvidovať ich spôsobom uvedeným v § 36 ods. 4 zákona o vodách:

Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. v platnom znení

§ 36 Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd

(1)

Komunálne odpadové vody pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo podzemných vôd musia prejsť čistením, ktorým sa zabezpečia spôsobom podľa odsekov 2 a 3 požadované limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia týchto vypúšťaných vôd v závislosti od veľkosti zdroja znečistenia.

(2)

Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd. Použitie individuálneho systému alebo iného primeraného systému v povolení pri vodotesných žumpách odôvodní orgán štátnej správy a pri malých čistiarňach odpadových vôd orgán štátnej vodnej správy. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu, 46b) pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.

(3)

Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami, ktoré vznikajú v aglomeráciách menších ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu bez primeraného čistenia alebo v riedko osídlených oblastiach mimo aglomerácií možno okrem verejnej kanalizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami, ktorými sú najmä vodotesné žumpy a pre riedko osídlené oblasti aj malé čistiarne odpadových vôd s primeraným čistením tak, aby sa dosiahli environmentálne ciele pre povrchové vody a podzemné vody v súlade s § 5. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu 46b), pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.

(4)

Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce 47)alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, 47a) obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. 47b)Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

 

§ 80d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2015

(1)

Odborná spôsobilosť osôb pre výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu získaná do 14. januára 2015 zostáva v platnosti.

(2)

Začaté a právoplatne neukončené konania do 14. januára 2015 sa dokončia podľa zákona účinného do 14. januára 2015.

(3)

Práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí vydaných do 14. januára 2015, ktoré nie sú v súlade so zákonom účinným od 15. januára 2015, je potrebné do 31. decembra 2018 uviesť s ním do súladu, inak povolenia a rozhodnutia strácajú platnosť, to sa nevzťahuje na povolenia na odber podzemných vôd.

(4)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov prevezme správu vodných tokov podľa § 80 ods. 5 druhej vety do 31. decembra 2019, ak ministerstvo neprevedie správu na inú osobu podľa § 51 ods. 1. 

(5)

Konania vo veciach poplatkov za odbery podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd začaté a právoplatne neukončené do 14. januára 2015 sa dokončia podľa zákona účinného do 14. januára 2015.

(6)

Konania vo veciach vydania výkazu o výške nedoplatkov alebo o výške preplatkov za odbery podzemných vôd za rok 2014 a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd za rok 2015 sa vykonajú podľa zákona účinného do 14. januára 2015.

 

§ 80e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2018

(1)

§ 16 a  sa nevzťahuje na územné konanie pre navrhovanú činnosť alebo iné konanie o povolení navrhovanej činnosti začaté a právoplatne neskončené pred 15. marcom 2018.

(2)

Povolenia na odber podzemných vôd vydané podľa§ 21 ods. 1 v znení účinnom do 14. marca 2018, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom v znení účinnom od 15. marca 2018, je potrebné do 31. decembra 2020 uviesť s ním do súladu, inak strácajú platnosť.

(3)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 15. marcom 2018 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(4)

Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa§ 36 ods. 4 v znení účinnom od 15. marca 2018 najskôr od 15. septembra 2020; do 15. septembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018.

(5)

Do doby zverejnenia registra odborne spôsobilých osôb ministerstvom na svojom webovom sídle žiadateľ predkladá preukázanie splnenia podmienok podľa § 16 ods. 6 písm. b) bez oprávnenej osoby.

 

Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení:

§ 36 Orgány verejnej správy

7)

Obec

a)

zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu, na odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od jej obyvateľov a ďalších osôb v obci, na vyprázdňovanie obsahu domových žúmp v obci, v ktorej nie je verejná kanalizácia, na núdzové zásobovanie pitnou vodou, 21) na náhradné zásobovanie pitnou vodou a na odvádzanie odpadových vôd,

b)

všeobecne záväzným nariadením dočasne obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,

c)

vydáva všeobecne záväzné nariadenie 26) o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok,

d)

vydáva pre okresný úrad stanovisko v konaní o povolenie osobitného užívania vôd, zmene alebo zrušení, o povolenie zhotoviť, zmeniť alebo zrušiť vodnú stavbu a uviesť ju do prevádzky alebo ju z nej vyradiť,

e)

ukladá pokuty (§ 39).

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?