Kedy vyčistíme Liptovskú Maru?

Autor: Rudolf Pado | 24.1.2020 o 12:34 | (upravené 21.2.2020 o 9:38) Karma článku: 10,88 | Prečítané:  4035x

Kým v oblasti vodného diela Domaša registrujeme záujem samospráv  o zásadné  vysporiadanie  sa s nelegálnymi stavbami a inými nešvármi na brehoch nádrže,  na Liptovskej Mare tolerujeme anarchiu a obštrukcie.  

Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) a OZ LIPA – Liptovskí aktivisti sa téme Liptovskej Mary venujú dlhodobo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Zdokumentovali sme a poukázali na najvážnejšie problémy odohrávajúce sa na brehoch i hladine tejto významnej vodnej nádrže, poznatky odstúpili príslušným orgánom štátnej správy i polícii,  zúčastnili sa množstva obhliadok a pracovných stretnutí, iniciovali prípravu nového štatútu VN, dobrovoľnícky prispeli k čistote tejto významnej turistickej destinácie. Úlohou občianskych združení však nie je suplovať štát, samosprávu  či políciu.       

Situáciu na VN Liptovská Mara najlepšie dokumentuje fakt – list obce Liptovská Sielnica, mimochodom práve jej k. ú. je epicentrom nelegálnej činnosti, ktorým riešenie problémov opätovne odsúva  na iný orgán. Vedenie práve tejto obce v roku 2019 najviac ignorovalo všetky  kontrolné plavby či pracovné stretnutia. Obec si zjavne nerobí ani ťažkú hlavu so záverov stretnutia v Liptovskom Mikuláši, kde bol dohodnutý postup vedúci k odstraňovaniu nelegálnych stavieb a iných objektov.

List obce Liptovská Sielnica

Medzitým Uznesením vlády SR č. 584/2019 bol prijatý „Návrh plánu odstránenia nelegálnych stavieb a zariadení na pozemkoch v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, pri vodnom diele Domaša, ktorý je – podľa môjho osobného názoru – signifikantným  aj pre VN Liptovská Mara.

Predkladacia správa k návrhu konštatuje:  „V okolí vodnej stavby Veľká Domaša sa nachádza približne 300 nelegálnych objektov, počet ktorých sa neustále mení, pričom na pozemkoch v správe SVP, š. p. sa nachádza približne 200 objektov, z toho približne 90 objektov, ktorých vlastníci sú známi, a 110 objektov nezistených vlastníkov. Ďalšie objekty sa nachádzajú na území v správe jednotlivých obcí a urbárskych spoločenstiev. V prípade umiestňovania nelegálnych objektov pod úrovňou maximálnej retenčnej hladiny (maximálna retenčná hladina sa podľa aktuálne platného manipulačného poriadku pre vodnú stavbu Veľká Domaša nachádza na kóte 163,50 m n. m.) dochádza tiež k obmedzovaniu preventívnych opatrení ochrany pred povodňami, čo môže v nemalej miere sťažovať elimináciu (zmierňovanie) nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, život, majetok, životné prostredie alebo na hospodársku činnosť.“

Z dôvodu enormného nárastu umiestňovania nelegálnych objektov SVP, š. p., keďže  ide o časovo nenáročnú úlohu,   zabezpečí bezodkladne vykonanie aktualizácie dokumentu k pasportizácii nelegálnych objektov. Takýto dokument by mal byť jedným z podkladov pre následné kroky vedúce k vyriešeniu problému v okolí vodnej stavby Veľká Domaša. V rámci aktualizácie pasportizácie bude vykonané opätovné identifikovanie vlastníkov dotknutých parciel pozemkov, určenie druhu objektu (legálna stavba napr. akcie "Z", čierna stavba, mobilné/ nemobilné zariadenie – maringotka, karavan, stánok, prístrešok zhotovený z dreva, plechu alebo čiastočne z igelitu), identifikovanie vlastníka objektu (ak existuje), popis doterajšieho spôsobu riešenia nelegálneho objektu (výzva vlastníkovi, podanie podnetu na stavebný úrad, existencia dohody o urovnaní, prípadne nájomnej zmluvy) a zabezpečenie potrebnej fotodokumentácie objektu.

Následne, na základe identifikácie dotknutých nelegálnych objektov, SVP, š. p. zvolí postup riešenia podľa nasledujúcich bodov:

Nelegálne objekty, ktoré sú stavbami

Pokiaľ ide o nelegálne objekty, ktoré sú stavbami, právna úprava ich odstraňovania je obsiahnutá v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), resp. v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), ak ide o stavbu, ktorá bola umiestená na pozemku vo vlastníctve inej osoby bez jej súhlasu.

V súlade s § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu pri stavbách, ktoré treba ohlásiť. Odstránenie stavby pritom stavebný úrad nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami.

Taktiež možno zvoliť postup podľa § 135c Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady vlastníka stavby.

Zatiaľ čo v prípade postupu podľa stavebného zákona by stavebný úrad mal konať ex officio, postup predpokladaný Občianskym zákonníkom vyžaduje podanie žalobného návrhu na príslušný súd zo strany vlastníka pozemku, na ktorom je neoprávnená stavba zriadená.

SVP, š. p. opätovne podá podnety na začatie konania o nariadení odstránenia stavby podľa stavebného zákona na príslušné stavebné úrady – obce Valkov, Bžany, Turany nad Ondavou, Holčíkovce, Nová Kelča, Malá Domaša, Kvakovce. Rovnakým spôsobom bude SVP, š. p. postupovať v prípade stavieb zriadených na pozemkoch vo vlastníctve iných subjektov (obce, 4 urbárske spoločenstvá), ak ide o stavby umiestnené pod maximálnou retenčnou hladinou vodnej stavby Veľká Domaša.

 

Nelegálne objekty, ktoré sú hnuteľnými vecami

Pokiaľ ide o nelegálne objekty, ktoré nie sú stavbami, ale ide o hnuteľné veci, platná právna úprava na úseku civilného práva (vrátane civilných sporových noriem) umožňuje riešenie odstraňovania takýchto objektov, ak k ich umiestňovaniu dochádza opäť na cudzích pozemkoch. Vlastník má podľa § 126 Občianskeho zákonníka právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje.

SVP, š. p. využije zákonné možnosti, ktoré mu z titulu ochrany vlastníckeho práva ako správcovi pozemkov poskytuje Občiansky zákonník v spojení s civilným sporovým poriadkom alebo ak to umožní povaha veci, uplatní postup § 135 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka.

Uvedené riešenie sa uplatní aj v prípade, ak výsledkom postupu vykonaného podľa bodu 1.2. bude zistenie, že dotknutý nelegálny objekt nie je stavbou. V prípade odovzdania stratených alebo opustených hnuteľných vecí príslušnému štátnemu orgánu SVP, š. p. iniciatívne vyčlení pozemok vo svojej správe, ktorý dá dotknutému orgánu do užívania za účelom úschovy týchto vecí na dobu ustanovenú zákonom.

 

Objekty umiestnené v častiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu vôd a prevádzku vodnej stavby

Umiestňovanie objektov v bezprostrednej blízkosti vodných stavieb sa môže dostať do rozporu s pravidlami ustanovenými zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

SVP, š. p. bezodkladne vykoná miestnu obhliadku na vodnej stavbe Veľká Domaša za účelom zistenia skutkového stavu. V prípade identifikovania poškodenia alebo ohrozenia prevádzky vodnej stavby podá podnet orgánu štátnej vodnej správy na postup podľa § 55 ods. 3 vodného zákona. Uvedený postup by mohol eliminovať negatívny trend spočívajúci v poškodzovaní brehového opevnenia vodnej stavby, resp. v odcudzovaní jeho súčastí za účelom ich ďalšieho využitia pri stavbe nelegálnych objektov. Ak SVP, š. p. nezistí osobu zodpovednú za odcudzenie súčastí brehového opevnenia, vec oznámi orgánom činným v trestnom konaní. Po dôkladnejšej analýze možno uvedený postup smerujúci k zamedzeniu poškodzovania vodnej stavby alebo ohrozovania jej prevádzky aplikovať aj na nelegálne objekty umiestňované pod maximálnou retenčnou hladinou vodnej stavby Veľká Domaša.

Umiestňovanie objektov v bezprostrednej blízkosti vodných stavieb sa môže dostať do rozporu aj s pravidlami ustanovenými zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred povodňami“).

V súlade s § 13 ods. 1 písm. c) prvého bodu sa povodňovou prehliadkou uskutočňovanou príslušným okresným úradom zisťujú nedostatky na vodných tokoch, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré sú umiestnené na vodných tokoch, na inundačných územiach, alebo na územiach ohrozovaných povodňami, ktoré spôsobujú povodňové riziko, mohli by zvýšiť existujúce povodňové riziko alebo spôsobiť vznik povodňového rizika.  V prípade zistenia nedostatkov pri takto vykonanej povodňovej prehliadke môže príslušný okresný úrad rozhodnutím uložiť povinnosť odstrániť takto zistené nedostatky a zároveň určiť termín na ich odstránenie. Splnenie povinnosti odstrániť nedostatky zistené pri povodňovej prehliadke príslušný okresný úrad zisťuje povodňovou prehliadkou najneskôr do desiatich pracovných dní po uplynutí určeného termínu. Ak sa počas povodňovej prehliadky zistí, že povinnosť uložená rozhodnutím nebola splnená, 6 príslušný okresný úrad bezodkladne uloží sankcie za porušenie povinnosti podľa § 46 alebo § 47 zákona o ochrane pred povodňami.

 

Vysporiadanie právnych vzťahov medzi SVP, š. p. a vlastníkmi nelegálnych objektov

SVP, š. p. je povinné zabezpečiť hospodárnosť využívania ním spravovaného majetku. Z tohto dôvodu bezodkladne pristúpi k vysporiadaniu právneho vzťahu medzi vlastníkmi nelegálnych objektov a vlastníkom pozemkov, na ktorých sa takéto objekty nachádzajú (zastúpeného správcom, teda SVP, š. p.), a to uzatváraním dohôd o urovnaní a následne nájomných zmlúv.

Takejto „legalizácii“ môžu podliehať iba tie objekty, ktoré sa v prípade vodnej stavby Veľká Domaša nachádzajú nad maximálnou retenčnou hladinou vodnej nádrže, alebo inou správcom pozemku primerane stanovenou kótou, a ktoré – ak tak vyžadujú osobitné predpisy – boli z pohľadu ich prevádzkovania povolené rozhodnutím príslušného štátneho orgánu (napr. stavebným úradom v súlade s postupom podľa § 88a stavebného zákona).

 

Výzva na zabezpečenie stavu v súlade som zákonom  

SVP, š. p. bezodkladne zabezpečí zverejnenie výziev na odstránenie nelegálnych objektov na pozemkoch v jeho správe na svojom webovom sídle, na úradných tabuliach obcí, v územnom obvode ktorých sa tieto objekty nachádzajú, ako aj na samotných nelegálnych objektoch.

 

Rovnaký  „ťah na bránku“ očakávame – na základe jednoznačného usmernenia vyplývajúceho z Uznesenia vlády SR č. 584/2019 - aj na VN Liptovská Mara.

Výzva na odstránenie objektov z brehov VN Liptovská Mara, vyplývajúca z dohody zo stretnutia v Liptovskom Mikuláši

 

DOPLNENÉ  DŇA 03.02.2020

A úrad vrátil vec na riešenie obci Liptovská Sielnica ...

  

A zo stránky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. ...

Video Domaša. 

 

DOPLNENÉ DŇA 21.02.2020

Odstraňovanie nelegálnych „objektov“.    

Vodohospodári začali likvidovať čierne stavby pri Domaši.

 

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Matovič s nami nežartuje

On tie nezmysly myslí vážne.


Už ste čítali?