Zasypaný pribylinský poklad

Autor: Rudolf Pado | 7.4.2020 o 13:59 | Karma článku: 5,22 | Prečítané:  1142x

Kým na Okresnom súde v Považskej Bystrici sa v mene Slovenskej republiky voči občanovi rozhodlo, v Liptove sa dlhodobo kryje a obhajuje konanie firmy a samosprávy.        

Rozsudok samosudcu Okresného súdu v Považskej Bystrici z dňa 31. januára 2019: prečin neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 ods. 1, ods. 3 Tr. zákona s podmienečným trestom odňatia slobody na 12 mesiacov

Tento príbeh sa začal odvíjať  v auguste 2015. Práve vtedy upozornila občianka M. Č. vtedajšieho poslanca obecného zastupiteľstva v Pribyline Martina Jurča na vývoz veľkého  množstva výkopového a zmiešaného odpadu na čiernu skládku, a to do lokality, ktorá sa podľa tvrdenia samosprávy  v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pribylina (PHSR), Programovacieho obdobia 2009 – 2018, už nevyužíva, je problémová a je potrebné ju sanovať: Obec má problém s riešením odvozu a likvidácie TKO. Ešte v nedávnej minulosti boli odpady z obce Pribylina a okolitých chát rekreačnej oblasti Podbanské sypané (nie ukladané) na skládke odpadov pod obcou neďaleko školy z hrany terasového stupňa do údolnej nivy rieky Belá. Odpady tak ako boli vysýpané sa zahŕňali buldozérom do údolnej nivy rieky Belá. Z hľadiska legislatívnych, ochranárskych, geologických a hydrogeologických kritérií táto skládka bola nielen nevhodná, ale aj neprípustná, pretože výraznou mierou kontaminovala podzemné vody v údolnej nive rieky Belá. Prevádzkovanie tejto skládky bolo ukončené, pričom ostala úloha obecnému úradu v Pribyline túto skládku sanovať tak, aby sa odstránili negatívne dopady na ekológiu v tomto území.“  

PHSR obce Pribylina, 2009 – 2018

Oznámenie nelegálneho nakladania s odpadmi na OÚ Liptovský Mikuláš občiankou M. Č. (výrez z podnetu)  

Napriek ľúbivým deklaráciám v PHSR obce Pribylina, overenie na mieste preukázalo, a tu citujem svedka Martina Jurča nasledovné:  „ ... plocha, na ktorej bol materiál navezený bola značná. Na mieste som si aj ja potvrdil, že vo výkope je  asfalt zo živičného krytu cesty aj betóny a zrejme je to materiál z opravy nejakej cesty. Na mieste som dokonca našiel odrazku z cesty a tiež držiak plachty z veľkého nákladného auta ...“  V danom čase - iný poslanec OcZ v Pribyline - uviedol, že niečo podobné môže byť aj na začiatku plánovanej IBV Medzi záhradami.

A reakcia dotknutých strán? Starosta obce Milan Kohút na otázky poslanca Jurča neodpovedal, Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Pribylina  nereagovalo vôbec.  Čas ukázal prečo.

Počas septembra 2015 bola téma nelegálneho ukladania odpadov z diaľnice otvorená  aj na obecnom zastupiteľstve v Pribyline a kruh sa začal uzatvárať. Starosta sa tu priamo priznáva, že vývoz zariadil on a a zároveň konštatuje, že pozemok patrí pozemkovému spoločenstvu.  Tento predstaviteľ verejnej správy na tom istom zhromaždení fabuluje, že týmto zabezpečil rekultiváciu skládky.

V tomto období bol zverejnený aj ďalší dôkazom o tom, že starosta je tou osobou, ktorá  dohodla  vývoz materiálu z diaľnice na zasypanie bývalej skládky, a to video z dňa 26.08.2015 Zemné úpravy poniže školy. Autorom videa je dvorný kameraman starostu Milana Kohúta Miroslav Števček,  ktorých vzájomné písomné dohody s nemalým finančným plnením sú údajne predmetom obchodného tajomstva a neboli poskytnuté žiadateľom o informácie.   

Pribylina, 11.08.2015 (Autor: Martin Jurčo)

Pribylina, 11.08.2015 (Autor: Martin Jurčo)

A odkiaľ pochádza predmetný odpad?

V danom čase prebiehala v regióne rekonštrukcia cesty D1 Liptovský Mikuláš – Liptovský Peter ( 452,253 km -  463,855 km).  V zmluve o dielo medzi dodávateľmi a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. je vo výkaze stavby zreteľné uvedené, že výkopový materiál  z prípravy staveniska bude odvezený na skládku tuhého komunálneho odpadu (TKO), dokonca s predpokladanou  odvozovou vzdialenosťou 14 km, nie na súkromné pozemky!  

Napriek týmto administratívnym projektovým deklaráciám je pravdepodobné, že v k. ú. Pribyliny skončilo napokon 2 400 t výkopovej zeminy s kusmi asfaltov, betónov a iných materiálov, ktoré prekryli obcou nesanovanú „socialistickú“ nelegálnu skládku.   

Tu si dovolím citovať právny názor v inej trestnej veci. Krajský sú v Trenčíne potvrdil právoplatné rozhodnutie Okresného súdu v Považskej Bystrici, rozsudok 1T/91/2018, keď - okrem iného -  uviedol: „Podľa katalógu odpadov, ktorý je súčasťou vyhlášky č 284/2001Zz , sa za odpad považuje aj výkopová zemina. Na nakladanie s ňou sa vzťahujú totožné pravidlá a povinnosti ako na nakladanie s akýmkoľvek iným druhom odpadu, preto jednoducho nie je možné ju zo skutku vyňať, a to bez ohľadu na úmysel s akým ju tam obžalovaný navozil, a teda či chcel rekultivovať uvedený pozemok alebo nie.“

Nakoľko na Slovensku malá kopa pýta viac, tak aj samotná obec Pribylina začala využívať predmetný  priestor na nelegálne ukladanie odpadu - dokonca sa zdá, že už pred samotným ohlásením čiernej skládky so stavebným materiálom - čo dokumentuje napr. fakturácia z dňa 31.07.2015. Obec vtedy síce zabezpečila odvoz materiálu z vyhoreného humna občana, ale odpad neskončil na riadenej skládke TKO, ale v inundácii rieky Belej. Tento odpad je aktuálne už prekrytý  početnými návažkami.

Liptovskomikulášskemu okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, však stačilo na odmietnutie konania v súlade so zákonom o odpadoch, vyjadrenie Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku so sídlom v Liptovskej Kokave, z ktorého citujem: „... uvedená činnosť nepodlieha ohláseniu stavebných úprav ... uvedená činnosť  nepodlieha ani rozhodnutiu o využívaní územia ...“  Štátny orgán ignoroval nelegálne ukladanie odpadu do inundácie územia európskeho významu Belej!   

Výkaz k stavbe D1 Liptovský Mikuláš – Liptovský Peter (452,253 km -  463,855 km)

Pribylina – vývoz materiálu zo zhoreniská  humná k rieke Belej (foto - 08.12.2015)

Vyjadrenie Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku so sídlom v Liptovskej Kokave

Stanovisko k celému prípadu vypracoval dňa 11.11.2019 aj Ladislav Hegyi,  environmentálny konzultant, odborný poradca poslanca Európskeho parlamentu Mgr. Martina Hojsíka pre environmentálnu a klimatickú politiku, citujem časť dokumentu:

Pokiaľ neexistujú iné skutočnosti v predmetnej veci, možno konštatovať, že došlo k porušeniu vtedy platného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch vo veci ukladania (stavebných) odpadov na inom mieste ako na mieste na to určenom podľa zákona o odpadoch. Predmetná voľná plocha v katastri obce nebola ani miestom zariadenia na zhodnotenie ani zneškodnenie predmetných odpadov. Došlo k porušeniu ustanovení vtedy platného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch uvádzal v §18 „Spoločné ustanovenia“ ods. 4 písm. a) zákaz cit. „uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom“ a ďalších súvisiacich ustanovení.

Podľa § 40c ods. 2 v tom čase platného zákona o odpadoch bol  držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií povinný ich triediť podľa druhov [§ 19 ods. 1 písm. b) a c)], ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok, a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. Podľa ods. 3 §40c táto povinnosť neplatí, ak v dostupnosti 50 km po komunikáciách od miesta uskutočňovania stavebných a demolačných prác nie je prevádzkované zariadenie na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov. ... Avšak vo vzdialenosti výrazne menej než 50 km od (ktoréhokoľvek) miesta výstavby predmetného diaľničného úseku sa v tom čase nachádzalo zariadenie na recykláciu stavebného odpadu ISO & spol, s.r.o. Liptovský Mikuláš. 

Pri riešení tohto nezákonne umiestneného odpadu je zároveň potrebné v súčasnosti vychádzať z právnej úpravy dnes platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov a to konkrétne z § 15. Toto ustanovenie upravuje postup pri riešení tzv. nelegálnych skládok, teda nezákonne umiestneného odpadu a z hľadiska jeho aplikácie nie je podstatné, či „nelegálna skládka“ vznikla za, alebo pred účinnosťou zákona. Na základe aplikácie postupov upravených v § 15 zákona bude určená zodpovedná osoba buď príslušným súdom v trestnom konaní, alebo príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určení zodpovednej osoby, ktorá následne bude povinná zabezpečiť zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadu.

Pribylina, 03.03.2016 (Autor: Martin Jurčo)

Pribylina, 03.03.2016 (Autor: Martin Jurčo)

Pribylina, 03.03.2016 (Autor: Martin Jurčo)

Pribylina, 22.03.2019. Okraj nelegálnej skládky sa neustále rozširuje aj navážkami biologický rozložiteľného odpadu ...  (Autor: Martin Jurčo)

Pribylina, 22.03.2019. Politického krytie Slovenskej národnej strany umožnilo „rozvoj“ nelegálneho ukladania odpadov „za školou“ v Pribyline, bez významnejšieho znepokojenia sa OÚ Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie  (Autor: Martin Jurčo)

Nie je v možnostiach tohto autorského príspevku vyčerpať  tému citovaním všetkých dokumentov a publikovaním množstva fotografií, ktoré mám k dispozícii. V celom prípade mali konať a nekonali  - v súlade so zákonom  - početné štátne orgány a inštitúcie, pravdepodobne pod politickým krytím Slovenskej národnej strany,  ktorá disponovala v okrese osobou blízkou až k vtedajším vládnym  štruktúram – štátnym tajomníkom MV SR Rudolfom Urbanovičom a mala obsadený post prednostu OÚ Liptovský Mikuláš.

V Pribyline nielenže nedošlo k sanácii „socialistickej“ nelegálnej skládky odpadov  roky vytváranej občanmi i firmami - pod kuratelov národných výborov - nachádzajúcej sa na pozemkoch, ktoré boli v roku 1995 prinavrátené spoluvlastníkom Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Pribylina, ale v rámci vzájomných komparatívnych výhod bol odpad z rekonštruovanej diaľnice, v projekte deklaratívne zneškodňovaný na riadenej skládke komunálneho odpadu, sypaný cez agrárnu hranu do inundácie územia európskeho významu Belej.

A nielen to. Dnes sa tento priestor „tvári“  ako územie zhodnocovania  biologicky rozložiteľných odpadov, opäť na základe akejsi osobitej pribylinskej metodiky.

A otáznym ostáva, a najviac závažným,  a v rukách novej vlády, ako je možné, že v krajine s totožnou legislatívou pozastavíme budovanie diaľnice D4/R7 z dôvodu nevhodnej „zeminy“ uloženej v násypoch, obyčajné kamenivo z razenia tunelov pri Prešove používané na spevňovanie ciest v mestských lesoch je predmetom rozsiahleho vyšetrovania (a aktuálne s konštatovaním neoprávneného nakladania s odpadmi), občan z okresu  Považská Bystrica si vypočul právoplatný rozsudok k „zhromažďovaniu stavebného odpadu a výkopovej zeminy“,  iba v Pribyline NIEKTO vybudoval štát v štáte. A pochoval na okraji rieky Belej nechcený poklad i vieru v právny štát.      

Pribylina, 19.10.2018. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. V pozadí škola, ktorej žiaci môžu sledovať rozpor medzi eko-deklaráciami a realitou priamo z okien (Autor: Martin Jurčo)

Pribylina, 19.10.2018. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Naozaj?  (Autor: Martin Jurčo)

Pribylina, 07.05.2019. Jarný aspekt na nelegálnej skládke  (Autor: Martin Jurčo)

Pribylina, 07.05.2019. Nelegálna skládka odpadov sa tlačí do biotopu rieky Belej, rieky európskeho významu  (Autor: Martin Jurčo)

 

P.S:

Pokiaľ  chcete podporiť OZ TATRY finančným príspevkom, tak máte nasledujúce možností:  jednorazový dar, pravidelný mesačný príspevok prostredníctvom trvalého príkazu, venovanie 2%-nej asignácie dane. Všetky potrebné údaje nájdete tu. ĎAKUJEME. 

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?