Kde sa túla zdravotnícky odpad z celoplošného testovania na Covid-19?

Autor: Rudolf Pado | 30.11.2020 o 15:33 | (upravené 8.12.2020 o 16:57) Karma článku: 11,70 | Prečítané:  6945x

Stále viac sa ukazuje, že najväčšia logistická operácia, s Naďovými štyrmi hviezdičkami,  zanechala za sebou nášľapné míny nezodpovedaných otázok a stovky sklamaných pomocníkov.    

Neplnoletí študenti, ktorými politický kreatívec  Matovič zalepil personálnu núdzu počas veľkolepých plošných testovaní, sa dnes nevedia domôcť  500-eurovej odmeny napriek platnej podpísanej dohode. Mládežníci, mnohí z nízkopríjmových rodín nútení v priestore a čase hľadať akýkoľvek príjem pre rodinné rozpočty, boli použití ako jednorazové handry na vyleštenie premiérového ega zoceľovaného v akcii, ktorú raz história označí za najväčšie plytvanie verejnými zdrojmi v kontexte jej reálneho prínosu (každý deň čakám na tie optimistické čísla). A to nie je všetko.

Ad hoc nápady premiéra s minimálnou schopnosťou domýšľať logistické detaily, nepripravená novinárska obec mainstreamovo uviaznutá v úzkom okruhu tém a otázok vyplývajúcich z covid krízy, neriešila ako, kedy a kam sa podeje zdravotnícky odpad nakumulovaný na tisíckach odberových miest – od veľkých aglomerácii po mini obce. Tu nejdem rozpitvávať, že jeho zber - v štandardných zdravotníckych zariadeniach  - je možný len do certifikovaných nádob, s úradmi schváleným skladovaním a zazmluvneným odberateľom spĺňajúcim prísne štandardy pre nakladanie s odpadom.

Preto má (ne)prekvapil skoro nočný  telefonát od bývalého príslušníka ozbrojených síl, ktorý sa ma otvorene spýtal či viem čo sa deje v bývalých kasárňach Mokraď.  Ďalej nasledoval opis údajného navážania odpadu z celoštátneho testovania do areálu, s neznámym režimom stráženia a následnej „likvidácie“.    

Ako muž činu som podal žiadosť o informácie na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie a zároveň som informoval Zelenú linku MŽP SR. Od druhého  adresáta sa môj dotaz  – neznámymi cestami – ocitol na Generálnom štábe ozbrojených síl SR, kde si prakticky okamžite uplatnili predlženie  lehoty pre poskytnutie informácie. Mám za to, že armáda by takúto informáciu mala mať do dvoch hodín a po dvoch telefonátoch, ale čas má zrejme zohrať svoju úlohu.

Katalóg odpadov

Ukážka nádob na zdravotnícky odpad

Na tomto mieste musím viesť, že nemocničný (zdravotnícky) odpad za zneškodňuje v nemocničných spaľovniach s presne určenou hodinovou i celkovou ročnou kapacitou.

V Liptovskom  Mikuláši funguje v areáli bývalých Kožiarskych závodov spaľovňa nebezpečných odpadov súkromnej spoločnosti Archív SB, vlastnícky prepojená na OZO a.s.,  do ktorého portfólia patrí aj zneškodňovanie nemocničného odpadu. Vakom množstve a druhu netuším. V roku 2013 dostala spaľovňa od Slovenskej inšpekcie životného prostredia pokutu za prekročenie limitov dioxínov a furánov, ktoré vznikajú pri spaľovaní plastov.  

Náhoda chcela, že ďalší zdroj tvrdí, že práve do tejto spaľovne prúdi odpad  z testovania – tu konštatujem pozoruhodnú zmenu zápachu na cyklotrase najmä v ostatných inverzných dňoch, ktorý by čo-to vysvetľoval – a namiesto cca 7 dní sa tento odpad, z dôvodu veľkého množstva,  bude údajne zneškodňovať vyše 100 dní.

Kým mi do 10.decembra 2020 odpovie armáda hľadajúca - podľa môjho osobného názoru - dostatočne kreatívnu odpoveď na môj nečakaný dotaz, každý obyvateľ Slovenska – „traumatizovaný“ z triedenia papiera, skla, plastov, kovov či  BRO a buzerácie zo strany úradov – by si mal položiť otázku, kde skončil či sa aktuálne túla odpad z Covid testovania v jeho obci. A potom sa ďalej hrajme na ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľstva.

Na odpoveď z Generálneho štábu ozbrojených síl SR je potrebné počkať do 10. decembra 2020

  

DOPLNENÉ DŇA 01.12.2020 a 02.12.2020

Vyjadrenie poslanca NR SR Richarda Rašiho na tlačovom brífingu dňa 01.12.2020 (prepis):„Podľa odporúčaní úradu verejného zdravotníctva sa odpad vznikajúci pri testovaní klinických vzoriek rýchlotestami na laboratórnu diagnostiku SARS-Cov-2 zbiera špeciálnym postupom tak, aby nedošlo k ďalšej nákaze a prieniku odpadu do prostredia. Biologicky kontaminovaný odpad sa skladuje vo vyhradenom priestore najviac 7 dní, v priestore vybavenom chladiacim zariadením najviac 14 dní, o čom sa vedie písomná evidencia. Je potrebné dbať, aby nedochádzalo k jeho zneužitiu, odcudzeniu a aby k nemu nemali prístup nepovolané osoby napr. deti, i.v. narkomani a pod. Biologicky kontaminovaný odpad sa môže skladovať aj zmrazovaním najviac na tri mesiace, ale taká veľká mraznička na Slovensku nie je. Nie je to ani technicky možné na 400 ton by to musel byť nejaký futbalový štadión Toto je upravené vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z. v § 9. Problém je v tom, že pri dvoch kolách celoplošného testovania sa nazbieralo 350 až 400 ton zdravotníckeho odpadu. Jediná  zazmluvnená spaľovňa alebo zariadenie na zneškodnenie odpadov, pretože takýto odpad sa nesmie skládkovať, je v okrese Liptovský Mikuláš a jej denná kapacita na likvidáciu je cca tri tony. To znamená, že ak by nemali odpad z nemocníc a žiaden iný odpad, len to, čo vzniklo pri celoplošnom testovaní, by zlikvidovali za 100 – až 130 dní, teda viac ako štyri mesiace.  Problém druhý je ten, že Vojenská nemocnica má zmluvu so spoločnosťou ešte z marca na objem 230 ton nebezpečného zdravotníckeho odpadu, cena likvidácie je 750 eur za tonu bez DPH, takže zvyšný odpad a jeho likvidácia stále nie je zazmluvnený a to máme mesiac po celoplošnom testovaní. Ročná kapacita tohto zariadenia je 1 200 ton, t.j. 3,5 tony denne. Ale firma likviduje aj materiál z iných nemocníc a jej kapacity, ale aj iných firiem na Slovensku, sú na viac ako 80 percent vyťažené bežnou prevádzkou. Prevádzky sú navrhnuté tak, že pokrývajú bežný dopyt po zneškodnení odpadu na SR.  Podľa zverejnených fotografii a informácií z MO SR vrecia sú schované v hangároch – musia to byť veľké priestory kedže odpad je ľahký. Jeden  30 kubíkový kontajner váži cca 1-1,5 ton čiže sú to veľké plochy. Tento odpad vrátane ostrých tyčiniek, s ktorými sa robili výtery, musí byť balený v nádobách, nie vo vreciach, lebo tie sa môžu prepichnúť. Tieto nádoby ľudia poznajú pod pojmom klinik Boxy. Sú tu porušené ďalšie predpisy – obalová inštrukcia P621, dohody o ADR vydanou OSN, ktorú sa SR zaviazala používať zákonom 56/2012. Ďalší problém je, že odpad nie je vhodne označený chýbajú bezpečnostné značky pre manipulujúci personál – značenie nebezpečnej veci podľa dohody o ADR OSN. Preto sa pýtam ministra obrany, ako má vyriešenú likvidáciu odpadu z testovania. Žiadam ho, aby okamžite transparentne zverejnil informáciu, ako a kde je odpad uskladenený, ako bude likvidovaný a ak boli porušené predpisy, čo evidentne boli, kto je za to zodpovedný a ako voči nemu budú vyvodené sankcie.  Zároveň vyzývam orgány, ktoré sú zodpovedné za kontrolu nakladania s odpadmi, aby okamžite spravili kontrolu skladovania a a likvidácie nebezpečného zdravotníckeho odpadu z celoplošného testovania a informovali o zisteniach, či nie je ohrozené zdravie obyvateľov SR!“ 

Odpoveď na žiadosť o informácie do dnešného dňa nemáme, ale Ministerstvo obrany SR (MO SR) reagovalo na brífing poslanca NR SR Richarda Rašiho: 

Ministerstvo obrany SR postupuje pri skladovaní biologického odpadu, ktorý vznikol pri testovaní obyvateľov v rámci operácie Spoločná zodpovednosť maximálne zodpovedne, bezpečne a plne v súlade s požiadavkami na zhromažďovanie nebezpečného odpadu tak, ako ich definuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR. Ozbrojené sily SR uskladnili biologický odpad z testovania v priestoroch vojenského objektu Mokraď v okrese Liptovský Mikuláš.

„Plne si uvedomujeme, že ak narábame s biologickým odpadom, ktorý by mohol byť kontaminovaný akoukoľvek nákazou, je potrebné venovať nielen jeho uskladneniu ale tiež likvidácii náležitú pozornosť. Preto to robíme presne tak, aby nedošlo k absolútne žiadnemu ohrozeniu obyvateľov ani životného prostredia, povedal minister obrany SR Jaroslav Naď.

Zároveň odmietol medializované tvrdenia týkajúce sa osobitných podmienok na uskladňovanie a „obaľovanie“ nemocničného odpadu. „Tento odpad nepochádza zo zdravotníckych zariadení ale z účelovo zriadených odberových miest, ktoré neboli kvalifikované ako zdravotnícke zariadenia. Preto sa na nás vzťahujú všeobecné podmienky ustanovené právnymi predpismi v pôsobnosti MŽP SR, najmä zákon o odpadoch a súvisiaca vyhláška MŽP SR,“ vysvetlil minister J. Naď.  

Zároveň priblížil, že zo zákona o odpadoch nevyplýva osobitná podmienka pre „balenie“ odpadu. Podstatné je jeho celkové zhromažďovanie v zmysle príslušných noriem na skladovanie takéhoto typu odpadu, pričom podmienkou je spevnená, nepriepustná a zabezpečená skladovacia plocha proti pôsobeniu škodlivých látok a pred pôsobením vonkajších vplyvov. „To všetko uzamknutý a zabezpečený hangár vo vojenskom priestore Mokraď spĺňa,“ potvrdil šéf rezortu obrany.

Ako ďalej vysvetlil, ministerstvo obrany a ani vojenská nemocnica nevykonávajú nakladanie s nebezpečným odpadom. My ho zhromažďujeme – t. j. dočasne ukladáme pre ďalšie nakladanie s týmto odpadom. Následne ho odovzdáme osobe oprávnenej na ďalšie nakladanie s ním,“ vysvetlil minister J. Naď. Možnosťou postupu je, že odpad si prevezme zariadenie, ktoré je oprávnené na nakladanie a zneškodnenie nebezpečného odpadu, napríklad spaľovňa alebo bude prevzaté zberovou spoločnosťou.

Predmetný odpad môže byť zhromažďovaný za vyššie uvedených podmienok až po dobu jedného roka. Nie je preto dôvod riešiť jeho likvidáciu unáhlene, dôležité je nájsť ekologický a ekonomicky výhodné riešenie. Rezort obrany chce takto pomôcť Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku, ktorá cca 300 ton biologického odpadu likviduje postupne v rámci kapacít zmluvnej spoločnosti.

Ministerstvo obrany SR v tejto veci komunikuje aj s Ministerstvom životného prostredia SR, a to už od realizácie samotného testovania. Rezort komunikuje tiež s príslušným okresným úradom a odborom starostlivosti o životné prostredie tak, aby boli zabezpečené všetky potrebné náležitosti a stanovené podmienky.

Mgr. Martina Kovaľ Kakaščíková, hovorkyňa MO SR

Reakcia poslanca NR SR Richsrda Rašiho na vyjadrenie MO SR

Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR:  Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) si nemyslí, že vzniknutá situácia je oprávnenou zámienkou kritizovať Naďa a jeho rezort. "To, že ten odpad deponovali pred definitívnou likvidáciou, je postup v kritickej a mimoriadnej situácii, ktorý možno nejde úplne podľa litery zákona, lenže ten myslí na mierové časy, v ktorých sa nenahromadí odpad tohto druhu v takom krátkom čase a takom množstve," povedal. Postup rezortu obrany a armády envirorezort v každom prípade podľa Budaja preverí.

Niekoľko poznámok k tlačovej správe MO SR:

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

Zákon o odpadoch nepozná terminologický pojem „obaľovanie“  odpadu.

Ak teda nezúžime nakladanie so zdravotníckym odpadom na oblasť Mokrade pri Liptovskom Hrádku, tak vyvstáva automatický niekoľko ďalších otázok:

- Je v danej lokalite uskladnený zdravotnícky odpad z testovania z celej SR (nakoľko predmetné tlačové vyjadrenie je značne nezrozumiteľné)?      

- Ak MO SR nenakladá(-lo) s týmto odpadom, kto potom zabezpečuje(-il) jeho zber a prepravu v rámci celej SR (bavíme sa o cca 6 000 odberných miestach, 2 celoslovenských a 2 regionálnych kolách testovania, nie len o odpade z Vojenskej nemocnice v Ružomberku), na základe akej zmluvy (akých zmlúv) a v akej výške finančnej odplaty. Akým spôsobom bola táto spoločnosť (tieto spoločnosti) vybraté (priame zadanie, verejné obstarávanie)?   

- Koľko zdravotníckeho odpadu počas štyroch kôl testovania vzniklo?

- Na ktorých ďalších miestach a v akých množstvách je zdravotnícky odpad z testovania uskladnený, ak nie je eventuálne celý objem dislokovaný v priestore Mokraď pri Liptovskom Hrádku?

- Ktorá spoločnosť (spoločnosti)  zabezpečujú jeho zneškodnenie, na základe akej zmluvy (akých zmlúv) a v akej výške finančnej odplaty?  Akým spôsobom bola táto spoločnosť (tieto spoločnosti) spoločnosti vybraté (priame zadanie, verejné obstarávanie)? 

 

DOPLNENÉ DŇA 08.12.2020

 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?